Archived project

Aktiv støtte til barnevernsbarn i skolen

Goal: Dette er et innovasjonsprosjekt som har som formål å utforske og prøve ut samarbeidsformer mellom skole, familie og barnevern for å bedre oppfølging av barnvernsbarn i skolen. Bakgrunnen for prosjektet er at det er særlig mange barnvernsbarn som har vansker i skolen. Prosjektet vektlegger barn i barnskolen som er hjemmeboende og som mottar hjelpetiltak fra barnevernet. Prosjektet avsluttes med prosjektrapport desember 2016.

Updates
0 new
3
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
8
Reads
0 new
61

Project log

Hilde Marie Thrana
added a research item
I denne artikkelen settes det søkelys på skolesituasjonen til barn som er i kontakt med barnevernet. Det tas her utgangspunkt i velkjent kunnskap om at denne gruppen barn har størreutfordringer i skolen enn andre barn. Artikkelen bygger på empiri fra prosjektet Aktiv støtte til barnevernsbarn i skolen – innovasjon i skolen i samarbeid med skole og barnevern. Her har kvalitative intervjuer av ti barn og ni foreldre vært viktige bidrag for å gi et bredere kunnskapsgrunnlag om barnas erfaringer fra både skolehverdagen og hjemmelivet. Betydningen av at barna opplever seg inkludert og sosialt verdsatt i skolehverdagen, som innvirker på deres hverdagsliv i sin helhet, er sentralt i foreldrenes og barnas fortellinger. I artikkelen drøfter vi behovet for en utvidet forståelse av hva som ligger i begrepet barnets omsorgsmiljø når barnevernet skal gjøre undersøkelser av barnets situasjon. Vi anvender et hverdagslivsperspektiv som belyser barnets situasjon ut fra barnets og forelderens ståsted. Dette kan bidra til å se helheten i barnets omsorgsmiljø, som inkluderer både hjem og skolemiljø. I diskusjonen peker vi på hvilke implikasjoner det vil ha for barnevernet og samarbeidende instanser å inkludere skolen som en del av barnets omsorgsmiljø når det skal iverksettes undersøkelser og tiltak overfor barn og familier.
Bente Heggem Kojan
added an update
Helt fersk rapport fra prosjektet ut nå - med Hilde Marie Thrana
 
Bente Heggem Kojan
added an update
Hilde Marie Thrana and I are currently working on the final report for this project.
 
Hilde Marie Thrana
added a project goal
Dette er et innovasjonsprosjekt som har som formål å utforske og prøve ut samarbeidsformer mellom skole, familie og barnevern for å bedre oppfølging av barnvernsbarn i skolen. Bakgrunnen for prosjektet er at det er særlig mange barnvernsbarn som har vansker i skolen. Prosjektet vektlegger barn i barnskolen som er hjemmeboende og som mottar hjelpetiltak fra barnevernet. Prosjektet avsluttes med prosjektrapport desember 2016.