Project

AKS (Alle Kan Synge) / ESC (Everyone Can Sing)

Goal: Resaerching joyful, playful, inclusive and high quality class-choir i primary school, and child daycare.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
3

Project log

Stefan Ingerslev
added a project goal
Resaerching joyful, playful, inclusive and high quality class-choir i primary school, and child daycare.
 
Stefan Ingerslev
added a research item
Som omtalt i kapitel 1 omfatter feltet for musikundervisning og uddannelse også aktører, som ikke er en del af det lovbundne udbud. Disse aktører er inden for de seneste årtier blevet betydeligt mere synlige, og dette kapitel søger at give et kortfattet, men ikke udtømmende overblik. Aktørerne er både offentlige NGO er og private med og uden offentlig finansiering eller fondsstøtte, og de omfatter bl.a. Levende Musik i Skolen, Danmarks Radio, Sangens Hus, mindre private aktører som fx små eller specialiserede musikskoler, selvstaendige konsulen-ter og privatpraktiserende musikpaedagoger. En af de største aktører er folkekirken og kir-kemusikskolerne (som hører under det lovbundne udbud), der omtales saerskilt i dette ka-pitel. Alle disse aktører kan på forskellige måder vaere vigtige medspillere inden for feltet af mu-sikundervisning og uddannelse, fordi de medvirker til at udfylde nogle huller i systemet, men i nogle tilfaelde kan de også opfattes som konkurrenter til eller erstatning for det det lovbundne udbud. For eksempel blev musikundervisning for babyer og småbørn isaer i perioden 1970-2000 ud-viklet og udbudt af musikskolerne men i løbet af 00 erne begyndte kirker over hele landet at tilbyde babysalmesang (Rapport om babysalmesang, e-publikation) og efterhånden også rytmik for småbørn helt op til 6 år. Dermed har denne type tilbud fået større udbredelse end tidligere, men samtidig er kirkerne og musikskolerne blevet konkurrenter på det samme marked. Sideløbende med udbredelsen af folkekirkernes musiktilbud til småbørn og forael-dre, er søgningen til musikskolernes forskoleundervisning faldet. En konsekvens af dette er, at musikskolerne ikke laengere har samme mulighed for at rekruttere større elever fra egne småbørnshold, og det kan desuden have påvirket musikskolernes økonomi, hvilket dog ikke er undersøgt naermere.