نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران

نشریه علمی پژوهشی مدیریت بحران
Malek Ashtar University of Technology · Passive Defence Faculty

Journal of Emergency Management (JOEM)

About

Introduction
با توجه به پیشرفت های سریع علم و فناوری در حوزه مدیریت بحران و تاب آوری، نیازمندی به منابع بروز، کارآمد و امکان دسترسی آسان به منابع بیش از پیش احساس می شود. از این رو نشریه مدیریت بحران به عنوان یک نشریه با داوری بسته، دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی «مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر» به عنوان مرکز پیشرو در حوزه مدیریت بحران و تاب آوری منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی با تمرکز بر مباحث متون تخصصی و علمی پایه گذاری شده است