مجله پژوهش های جغرافیای انسانی

مجله پژوهش های جغرافیای انسانی
University of Tehran | UT · Institute of Geography

Geography

About

110
Publications
6,715
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
110 Research Items
0 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Introduction
پژوهش های جغرافیای انسانی، مجله علمی - پژوهشی و داوری آن به صورت دوسوکور است و دسترسی به تمامی مقالات آزاد امی باشد و امکان داوری سریع و انتشار مقالات پژوهشی در همه زمینه های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، جغرافیای سیاسی، گردشگری، برنامه ریزی منطقه ای و ناحیه ای، سنجش از دور و آمایش سرزمین را فراهم می نماید. انتشار و چاپ مجله به صورت فصلنامه و همچنین الکترونیکی می باشد. انتشار مقالات از سال 1347 توسط مؤسسه جغرافیا، دانشگاه تهران شروع شده است و مقالات آن در پایگاه معتبر داخلی و پایگاه های

Publications

Publications (110)
Article
Full-text available
شهر خلاق شهری است با جایگاهی برای خلاقیت‏های هنری، نوآوری علمی و فناورانه و صدای فرهنگ‏های رو به رشد شهری. چنین شهری با قابلیت استفاده از خلاقیت در عرصه‏های عمومی و خصوصی‏؛ ایده‏های ممکن و راه‏حل‏های بالقوه را برای حل همة مشکلات شهرهای پیچیدة امروزی به همراه دارد.شهرها مکانی برای شکوفایی خلاقیت‏اند. خلاقیت در شهرها معمولاً به اندیشه‏های مرتبط با فر...
Article
Full-text available
نوسازی و مداخله در بافت فرسوده فرایندی پیچیده و چندبُعدی است. بسیاری از برنامه‏ریزان شهری بر اهمیت گونه‏شناسی و گونه‏بندی به‏عنوان اولین و مهم‏ترین گام در فرایند مداخلة بافت‏های فرسودة شهری تأکید کرده‏اند. بر این اساس، تأکید این مطالعه بر ارائة روشی علمی و سیستمی برای شناسایی شاخص‏های مؤثر در فرسودگی و گونه‏بندی بافت فرسوده براساس شدت فرسودگی است....
Article
Full-text available
کیفیت‏زندگی از اساسی‏ترین مفاهیم در حوزة مطالعات شهری است که متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی داخلی و خارجی شهرها و کشورها دچار نوسان می‏شود. در ماه ژوئن 2012، به‏سبب تحریم‏های امریکا و اتحادیة اروپا علیه ایران، که در راستای توقف برنامة هسته‏ای این کشور اعمال شد، آسیب‏هایی به کشور ایزان وارد شده است. از این‏رو، هدف اصلی از این تحقیق مطالعة...
Article
Full-text available
کیفیت زندگی شهری یکی از مهم‏ترین حوزه‏های مطالعات شهری در کشورهای مختلف از جمله در ایران است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست‏های عمومی و نقش آن همچون ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه‏ریزی شهری است. بر این اساس، هدف از این پژوهشتحلیل چگونگی شاخص‏های کیفیت زندگی محلات شهر کوهبنان در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی است. مفه...
Article
Full-text available
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‏پذیری شهرهای میانی زنجان و سنندج به‏نگارش درآمده تا، علاوه بر ارزیابی وضعیت این شهرها به‏لحاظ ظرفیت نهادی در رقابت‏پذیری شهری، میزان اثرگذاری ظرفیت نهادی بر رقابت‏پذیری آن‏ها را تعیین کند. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی‏- ‏تحلیلی است. روش جمع‏آوری داده‏ها به‏صورت میدانی با استفاده...
Article
Full-text available
سیاست‏های اجتماعی- فضایی زنجیره‏ای از تصمیم‏های اختیارشده توسط مراجع عمومی در هر یک از سطوح ملی، منطقه‏ای، فراشهری، و شهری هستند که بر نحوة زیست انسان‏ها در شهرها، مشکل‏های شهرها، و کیفیت زندگی در آن‏ها اثر می‏گذارند. در سیاست‏گذاری شهری ممکن است لابی‏های سیاسی، رسانه‏ها، و گروه‏های فشار خارج از سازوکار رسمی سیاست‏گذاری نیز قادر شوند ترجیح‏های خود...
Article
Full-text available
ایران به لحاظ جاذبه‏های فرهنگی و طبیعی در بین پنج کشور برتر دنیا و از نظر جاذبه‏های تاریخی در رتبه 10 قرار دارد. به‏رغم نقش راهبردی و کلیدی گردشگری در توسعة پایدار منطقه‏ای، فقدان برنامة مناسب از سوی برنامه‏ریزان، ناآگاهی گردشگران از پتانسیل‏های گردشگری، و تمایل ضعیف سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در این حوزه باعث شده است صنعت گردشگری در برخی مناطق دچار تو...
Article
Full-text available
از مهم‏ترین مسائل کشور، به‏ویژه پس از انقلاب اسلامی، بی‏توجهی به شاخص‏ها و معیارهای مناسب جهت سازمان‏دهی سیاسی فضا بوده است که عدم شکل‏گیری واقعی واحدهای سیاسی از جمله شهر را موجب شده است. درواقع، بیشتر شهرهای کشور با فلسفة وجودی شهر در معنای واقعی آن مطابقت نداشته و فضاهای معلقی بین شهر و روستا هستند. جایگاه و نقش مهمی که شهر در کشور پیدا کرده موج...
Article
Full-text available
رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه مشکلاتی مانند آلودگی زیست‏محیطی و بهداشتی، تردد زیاد اتومبیل‏های شخصی، و عدم سرزندگی شهرهارا به‏وجود آورده است. جنبش‏هایی مانند نوشهرگرایی در اواخر قرن بیستم در جهت رفع این مشکلات و افزایش پایداری شهرها ایجاد شدند. «توسعة مبتنی بر حمل‏ونقل عمومی» (یکی از مشتقات جنبش نوشهرگرایی) رویکردی است که با تأکید بر افزای...
Article
Full-text available
گسترش کالبدی سکونتگاه‏های شهری در چارچوب مفهوم خزش شهری یکی از عوامل اصلی تغییر چشم‏‌انداز جغرافیای شهری در جهان معاصر به‏ شمار می‏آید؛ این پدیده پیامدها و چالش‏های بسیاری برای توسعة پایدار و زیست‏پذیری نواحی شهری در پی دارد. در اغلب موارد خزش به مفهوم گسترش فیزیکی و رشد کنترل‏ نشده و بی‏برنامۀ سکونتگاه‏های شهری در قلمرو فضاهای پیراشهری شناخته می‏ش...
Article
Full-text available
مدیریت سیاسی فضا، با کارکرد و رویکرد سازمان‏دهی بهینۀ کشور،به­‏صورت بالقوه و بالفعل شالودةبرنامه‏ریزی‏ها در همۀ سطوح مدیریت سرزمین است. این نوع مدیریت مبتنی بر واقعیت‏های فضای جغرافیای سیاسی کشور موجب کاهش نابرابری‏های توزیع فضایی منابع محدود و افزایش پایدار و توسعه در کشور می‏شود. ایران،به‏‏رغم فرازوفرودهای طولانی تاریخی در سازمان‏دهی سیاسیِ فضا و...
Article
Full-text available
جاذبه‏ های موجود در محیط‏های روستایی نقش اساسی در جذب گردشگر دارند. فضاهای عمومی موجود در روستاها مانند میدان‏ها و کوچه‏ها همراه معماری بیرونی خانه‏ها و مبلمان‏های موجود می‏توانند عناصر جذاب برای گردشگران باشند. کیفیت محیطی فضاهای عمومی و عناصر موجود در آن اولین و مهم‏ترین جاذبة گردشگری از دیدگاه گردشگران روستایی بوده و می‏تواند موجب رونق گردشگری ش...
Article
Full-text available
در مطالعة نظام‏های شهری دو رهیافت صفت‏مبنا و شبکه‏مبنا قابل‏تمایز است؛ رهیافت نخست صفات منتسب به شهرها را ناظر اصلی بر اهمیت نسبی آن‏ها می‏داند و معطوف به سطح تمرکز فعالیت‏ها یا کارکردها در نقاط شهری است؛درحالی‏که رهیافت دوم بر اساس تعاملات بین شهرها و با استفاده از داده‏های جریانی جایگاه هر شهر را در نسبت با موقعیت قرارگیری آن می‏سنجد. اگرچه بنیان...
Article
Full-text available
به دنبال تجدید ساختار اقتصادی و اجتماعی جهانی، تحولی در مفهوم توسعة شهری و پارادایم‏های آن به‏وجود آمده است؛ از آن جمله شهر هوشمند پارادایمی برای توسعة شهرها در جامعة اطلاعاتی است. شهرهای هوشمند،به‏عنوان آیندة شهرهای انسانی، شهری فعال در زمینة فناوری، انعطاف‏پذیری، پایداری، خلاقیت،و قابل زندگی در جهان پیش‏بینی‏ شده‏اند و در حال تبدیل‏شدن به بخشی از...
Article
Full-text available
کیفیت زندگی شهری بیانگر رفاه افراد، اجتماعات، و محیط‏های شهری است و با افزایش جمعیت شهرها و سرعت شهرنشینی بیش از پیش مهم‏تر شده است. سنجش کیفیت زندگی شهری پتانسیل شناسایی الگوهای فضایی و روندهای پیش‏روی جوامع را دارد و می‏تواند مسیر مطمئنی برای شناخت، ارزیابی، و نیازسنجی در برنامه‏ریزی شهری باشد. مرور نظام‏مند پژوهش‏های این حوزه معیارهای متنوعی را...
Article
Full-text available
دلبستگی به مکان براساس تعامل شناختی، عاطفی، و عملکردی بین افراد، گروه‏ها، و مکان کالبدی- اجتماعی طی زمان شکل می‏گیرد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کیفیت‏های محیطی در میزان دلبستگی به مکان در فضاهای شهری است. شاخص‏ها و معیارهای مورد سنجش در ارتباط با میزان دلبستگی به مکان شامل مؤلفه‏های اجتماعی‏- معنایی، کالبدی‏- عملکردی، زمینه‏ای‏- ساختاری، و ادراک...
Article
Full-text available
بحران‏ها سرچشمه‏ها و انواع مختلف دارند؛ اما بحران ژئوپلیتیکی عبارت است از منازعه و کشمکش کشورها و گروه‏های متشکل سیاسی‏- فضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی. هدف اصلی از این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش متغیرهای جغرافیایی در وقوع بحران‏های ژئوپلیتیکی ایران. سؤال اصلی مقاله این است که متغیرهای جغرافیایی...
Article
Full-text available
قابلیتِ زندگی شهری به‏عنوان استاندارد سلامت، راحتی،و شادی است که به‏تازگی دغدغۀ اصلی در جغرافیا و سیاست شهری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست‏پذیری محیط‏های شهری تبریز از لحاظ میزان برخورداری از شاخص‏های زیست‏پذیری گام به عرصۀ تحقیق نهاده است. این تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی، به حیث روش توصیفی-تحلیلی، و ابزار سنجش پرسش‏نامه بوده ا...
Article
Full-text available
ازآنجا‏که زنان نیمی از جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‏دهند،می‏توان با شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال با توجه به مقتضیات محلی‏- منطقه‏ای و درنهایت درگیرکردن پیش از پیش آن‏ها توسعۀ اقتصادی- اجتماعی کشور را تسریع کرد. بر این اساس، در این پژوهش سعی شد با استفاده از رویکردهای تحلیل اکتشافی داده‏های فضایی به تحلیل الگوی توزیع فضایی ضریب مکانی اشتغال (LQ) ز...
Article
Full-text available
عموماً ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس‏کنندة‏ تصویری گویا از نظر سیمای شهری، تخصیص فضای شهری به کاربری‏های مختلف مورد نیاز در طی زمان، و در جهت رسیدن به اهداف توسعة‏ شهری است. هدف از این پژوهش ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی در شهر مرند است. روش پژوهش میدانی و توصیفی- تحلیلی است. براساس کار میدانی، کاربری اراضی در شهر مرند از لحاظ کمّی و کی...
Article
Full-text available
روند فزاینده‏ای در بروز بلایای طبیعی وجود دارد؛ روندی که در طول زمان افزایش یافته و بلایای مرتبط با تغییر اقلیم از جمله خشک‏سالی شایع‏ترین آن‏ها بوده است و هنگامی تبدیل به مسئله می‏شود که اثرهایی در جامعه داشته باشد و این نیز به آسیب‏پذیری جامعه نسبت به خشک‏سالی بستگی دارد. بنابراین،آنچه اهمیت دارد نحوةمواجهه با آن است؛یعنی با توجه به اثرهایچشم‏گیر...
Article
Full-text available
زلزله یکی از خطرناک‏ترین، مخرب‏ترین، و غیرقابل پیش‏بینی‏ترین مخاطرات طبیعی شهری به‏شمار می‏آید. طبق اعلام سازمان مدیریت بحران کشور، 78درصداز مساحت کشور در محدودة خطر لرزه‏خیزی بالا قرار دارد و 10درصداز تلفات انسانی ناشی از بلایا در نتیجة زلزله است. استان گلستان جزو استان‏های رده دوم خطر زلزله و در ردة خود اولین استان پُرخطر است. بر همین اساس، هدف ا...
Article
Full-text available
مسیریابی از جمله اقدامات اولیة عملیات طراحی یک مسیر به‏شمار می‏رود و به‏علت نقش بسزایی که در چگونگی قرارگیری مسیر در ارتباط با سایر تأسیسات، محیط، و عوارض مجاور خود از یک طرف و تأثیر قابل توجهی که در هزینه‏های اجرایی مسیر از طرف دیگر دارد بایستی بررسی دقیق شود. هم‏زمان با رشد و توسعة پایدار و تحولات اساسی در امور اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، نقش شبک...
Article
Full-text available
از آنجا که زیست‏پذیری مقدمه‏ای لازم برای دست‏یابی به توسعة پایدار است، امروزه، ارزیابی و سنجش آن در حوزة برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری برای سکونتگاه‏های روستایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیست‏پذیری شامل ابعاد مختلفی مانند محیطی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، نهادی- مدیریتی، و کالبدی است که ارزیابی و بهبود هر بُعد در دست‏یابی به سکونتگاه زیست‏پذیر لاز...
Article
Full-text available
عمدتاً شهرها و سکونتگاه‏ها در مکان‏های در معرض وقوع انواع سوانح و مخاطرات طبیعی ایجاد شده‏اند و نگاه مدیران و برنامه‏ریزان شهری نگاه مقابله‏ای و کاهش مخاطرات بوده است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و طبقه‏بندی مؤلفه‏های تاب‏آوری در سکونتگاه غیررسمی در سطح محلة خاک‏سفید است. این پژوهش در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای جمع‏‏آوری اطلاعات از روش کت...
Article
Full-text available
بافت مرکزی و قدیمی شهرها،که روزگاری مهم‌ترین و بهترین محله‏های مسکونی شهرها بـوده‏انـد و بـه دلیـل حضـور اجتماعات انسانی امروز دارای عناصر تاریخی و به‌یادمـانی بـاارزش متعـددی هسـتند، در حـال حاضـر،دچـار فرسـودگی ناکارآمدی شده است. هدف از تحقیق حاضر نقش مشارکت‏های مردمی در سامان‌دهی بافت فرسودة شهر جهرم است. از اینرو، چهار شاخص‌ـ شامل کالبدی، اقتصا...
Article
Full-text available
مسکن روستایی با معماری ویژه و ساختار کارکردی خاص خود نیازمند بهسازی و مقاوم‏سازی است. در این راستا، دولت‏ها با اعمال سیاست‏های حمایتی نقش بسزایی در ارتقای سطح استانداردهای کمی و کیفی مسکن دارند. اما برخی مداخلات آن‏ها در حوز توسعة مسکن روستایی ممکن است به تحولاتی منجر شود که جنبه‏های کالبدی و کارکردی مسکن روستایی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر ب...
Article
Full-text available
تولید فضای شهری برآیند تعاملی فرایند‏‏های محیطی، اقتصادی،‏‏ اجتماعی،و سیاسی است. وجه اشتراک میان نظام‏های اقتصادی متفاوت هر کشوری حضور عامل تولید زمین به‏عنوان مهم‏ترین رکن توسعة شهری در برقراری رابطةیادشده است. هر چقدر قدرت نهادها و مدیران محلی در مدیریت جریانات اقتصادی-اجتماعی و کالبدی شهر ضعیف باشد، کنشگران فعال در بازار زمین و مستغلات شهری به ع...
Article
Full-text available
در دو دهة اخیر دو کشور چین و هند با رشد اقتصادی بالا و حجم بزرگ اقتصادی و تجارت گسترده به‌عنوان دو قدرت آسیایی و حتی جهانی مطرح شده‌اند. دو کشور آرمان‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی دارند؛ به گونه‌ای که چین با طرح ابرپروژة ابتکاری کمربند و جاده به دنبال نظام جدیدی از روابط قدرت و مناسبات بین‌الملل است و هند می‌کوشد با سیاست اورآسیایی، ضمن گسترش حوزة نفو...
Article
Full-text available
در هزارۀ سوم، شهری‏شدن فقر اتفاق افتاده است. در همین راستا، فاصلۀ طبقاتی و دوگانگی به ویژگی مسلط بیشتر شهرهای کشور تبدیل شده است. بر همین مبنا، هدف از پژوهش حاضر، تعیین پهنه‏های فقر در منطقۀ 12 کلان‏شهر تهران به‏منظور برنامه‏ریزی بهتر برای سامان‏دهی، توانمندسازی، و ارتقای کیفیت زندگی و مکانی آن است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی...
Article
Full-text available
مخاطرات طبیعی و انسانی همواره تهدیدی برای زندگی انسان‏هاست. در دهه‏های اخیر،به‏‏‏رغم پیشرفت‏های علمی در پیش‏بینی حوادث و مدیریت بحران، بلایای طبیعی همچنان هزینه‏های سنگینی به جوامع انسانی وارد می‏سازند. از آنجا که ایران در میان ده کشور بلاخیز جهان قرار دارد و از میان بلایای طبیعی زمین‏لرزه در ایران، بنا به ماهیت خاص خود، از اهمیت و توجه بیشتری برخو...
Article
Full-text available
دولت‏ها،به‏تبع نیازهای داخلی، موقعیت ژئوپلیتیکی، و نیز تحت تأثیر ساختار و عملکرد نظام بین‏المللی، جهت‏گیری‏ها و استراتژی‏های خاصی را به‏منظور تأمین هدف‏ها و منافع ملی خویش برمی‏گزینند. کشور عمان ازنظر ژئوپلیتیکی در منطقه‏ای متشنج همراه با خصومت‏های سیاسی و تنش‏های خونین احاطه‏شده و سیاست خارجی آن متفاوت‏تر از سایر کشورهاست. این کشور در چارچوب سیاست...
Article
Full-text available
در کشورهای درحال توسعه منابع انسانیِ بخش کشاورزی در نواحی روستایی با چالش پیر سنی و مهاجرت جوانان مواجه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل چالش‏زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش نظری به شیوة کتابخانه‏ای و در بخش داده‏ها به صورت میدانی از شیوه‏ه...
Article
Full-text available
در کشورهای درحال توسعه منابع انسانیِ بخش کشاورزی در نواحی روستایی با چالش پیر سنی و مهاجرت جوانان مواجه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل چالش‏زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش نظری به شیوة کتابخانه‏ای و در بخش داده‏ها به صورت میدانی از شیوه‏ه...
Article
Full-text available
این پژوهش با هدف توصیف و تشریح چگونگی و چرایی کاربرد روش تبارشناسی برای تحلیل تحولات نقش شهرها در طول زمان تدوین شده است. برای تحلیل تحولات نقش شهرها رویکردهای متعددی نظریه‏پردازان اقتصادی و جغرافیای شهری ارائه کرده‏اند. شهر و نقش آن از منظر تبارشناسی فوکو تحت تأثیر قدرت و روابط قدرت در فضاست. تحلیل چگونگی ایجاد نقش‏های مسلط کنونی شهر به کمک ابزار...
Article
Full-text available
خیزش چین و ظهور آن به‏عنوان بازیگر تأثیرگذار بین‏المللی به واقعیتی ‏انکارناپذیر در چند دهۀ اخیر تبدیل شده است. این مسئله برای ایالات‏متحده، که خود را تنها هژمون نظام بین‏المللی می‏داند و دارای منافع امنیتی فراوانی در منطقة شرق‏آسیا است، تهدیدی امنیتی محسوب می‏شود. از این‏رو، این مسئله امریکا را بر آن داشته است تا با پیگیری سیاست ائتلاف‏سازی با کشور...
Article
Full-text available
امروزه، شهرها مهم‏ترین اجتماعات انسانی‏اند که در آن تعاملات و ارتباطات مختلف انسان‏ها، طبیعت، صنایع، کالا، و خدمات به شکل پیچیده‏ای به هم پیوند خورده و زندگی اجتماعی نیازمند مناسبات حقوقی نظام‏مند در میان افراد و گروه‏های مختلف جامعه شده است. از این‏رو، در اجتماعات شـهری شاخه‏ای علمی به نام «حقوق شهروندی» شکل‏گرفته است که به بررسی روابط میان مردم ش...
Article
Full-text available
در طول تاریخ، اغلب حضور مؤلفه‏های «قدرت» و «ثروت» در کنار «ایدئولوژی» و «رقابت» به شکل‏گیری روابط خصمانه بین کشورها منجر شده است. در بین مناطق جهان، خاورمیانه و شمال افریقا به‏علت دارابودن همة مؤلفه‏های ذکرشده دارای روابط پیچیده‏تری برای دست‏یابی به امنیت‏اند؛ از جملة این کشورها می‏توان به ایران اشاره کرد که با وزن ژئوپلیتیک خاص خود بر کشورهای دیگر...
Article
Full-text available
تحقق توسعة شهری دانش‏بنیان (KBUD) به‏عنوان رهیافت توسعه‏ای مبتنی بر استفاده از ابزارهای نوآورانه برای جذب دانشگران و توسعة فعالیت‏های دانش‏بنیان مستلزم توجه به ابعاد نهادی توسعه به‏ویژهتحلیل ذی‏نفعان کلیدی و به‏کارگیری ابزارهای ظرفیت‏سازی و شبکه‏سازی از طریق گسترش تعامل ذی‏نفعان محلی و تقویت اعتماد و همکاری و انسجام شبکة روابط بین آن‏ها برای ایجاد...
Article
Full-text available
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اکنون شانزدهمین همسایة مرزهای آبی و خاکی جمهوری اسلامی ایران است. این سازمان با تأکید بر راهبرد تأمین امنیت منطقة جغرافیایی یوروآتلانتیک با حضور پویا در خارج از منطقه به قلمروسازی در مناطق مختلف جهان از جمله در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. حضور فراجغرافیایی ناتو در مرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایر...
Article
Full-text available
تحولات انجام شده در عرصه های مختلف متن سازه شکل دهی به مباحث جدید در عرصة مطالعه در حسین شهرها به عنوان پدیده های فضایی- جغرافیایی است. این تحریک از بی عدالتی ، تبعیض جنسی ، فقر ، و درآمد توزیع در روابط قدرت موجود در مناسب شهری است که در مطالعات شهری ، اجتماعی ، و حقوقی می تواند انجام دهد. بر این مبنا ، می توان گفت وجود تبعیض و عدم دسترسی به شرایطی...
Article
Full-text available
تنهازه ، شهرنشینی شتابان چه باعث می شود چه اتفاقی بیفتد که در صورت توسعه درحال توسعه ، با ناهنجاری های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و فضایی همراه است که باعث می شود تضادها و نابرابری های اجتماعی از یک سو و انحرافات ، کج افزایش یابد. روی های اجتماعی ، و نزول امنیت از سویی دیگر در محیط های شهری شده است. با توجه به امنیت و لزوم بررسی و سنجش این مقوله در...
Article
Full-text available
در طی دهة اخیر علایق گسترده‏‏ای دربارة مطالعة نقش همسایگی‏‏ها و فرم شهری بر سرطان و نابرابری‎های سرطان در مناطق جغرافیایی شکل گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مدل‏‏سازی ارتباط فضایی سرطان‏‏های ریه با عوامل محیط ساخته‏‏شده از جمله آلودگی هوا، فرم شهری، دسترسی به خدمات عمومی، و شاخص‏‏های اجتماعی‏- اقتصادی در محلات شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش از...
Article
Full-text available
خدمات توزیع نامناسب و نابرابر در شهرها به بهلت جاماندن توساندن شهر در حال حاضر یکی دیگر از چالشهای مدیریت شهری در پاسخ به شهروندان است. در این میان شهرهای صنعتی دارای ویژگی های خاصی از جمله تمرکز فعالیت های صنعتی ، محیط زیست محیطی و از همه مهمترین دوگانگی فضایی است. به همین دلیل ، توجه به پایداری توسعة شهرهای نفتی بهویژه از سایر کالبدی و خدمات ضرور...
Article
Full-text available
رشد روزافزون جمعیت شهری و افزایش مهاجرت به كلان شهرها از یك سو و فقدان برنامه های كارآمد ، از دیگر موارد ، باعث افزایش دامنه ساخت و سازه ها در نقاط پیرامونی شهرها ، قرار گرفتن در رویای و ناصحیح از منابع و تخریب اراضی کشاورزی را در پی داشته است. توسعة میانه یکی دیگر از رویکردهای اصلی در مقابله با پدیدة پراکندگی و رشد افقی شهرهاست. یکی از اصلی ترین ح...
Article
Full-text available
در مقالة حاضر به بررسی مشارکت شهروندی در شهروندان اصفهانی بالای 18 سال رسیده است. عناصر منحصر به مشارکت شهروندان اثبات مزبور: ساختارهای سیاسی ، اقتصادی ، اقتصادی ، ویژگی های فرهنگی ، و ... اما حتی اگر زمینه مشارکت وجود داشته باشد ، بنابراین اگر قرار باشد شهروندان برای مشارکت در امور مرتبط باشند ، فرایندهای مشکلی شکست وجود دارد. ایجادخورند. از همین...
Article
Full-text available
تغییر در نگرش به توسعه و فرایند آن برای شهرها از عوامل مهم در پیدایش زمین تغییر رویکرد در برنامه ریزی شهری برای استفاده از برنامه ساختاری-راهبردی بودجه. این تغییر نتیجة تحولات سیاسی در جوامع برای استقرار دموکراسی و مشارکت انحصاری دولت ها در اداری شهرهاست. برنامه ریزی ساختاری-راهبردیو حکمروایی به شکل چارچوب مناسب ممکن است بتواند کمبود دموکراسی را در...
Article
Full-text available
به صرف هزینه های کلان برای تهیة طرح جامع شهری ، نشان می دهد که این طرح را در بسیاری از مناطق شهری کشور با مشکل و چالش عدم پذیرش ادغام وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر ، که با روش توصیف - تحلیلی انجام شده است ، باعث بازدارندگی طرح جامع شهری در کلان شیراز می شود. جامعة آماری را مد و کارشناس شهری و همچنین استاد دانشگاه را تشکیل می دهد که از میان آن ها 170...
Article
Full-text available
دقیقاً و به طور دقیق ذکر اطلاعات سفر با راهنمای تور برای گردشگر ، به ویژه گردشگران اروپایی که برای اولین بار به ایران سفر می کنند ، اگر لازم باشد در رضایت آنها داشته باشد. در این تحقیق برای بررسی تأثیر عبادات سواد جغرافیایی راهنمایی تور (شناخت جغرافیایی ، دانش جغرافیا ، اطلاعات مصنوعی جغرافیایی) در رضایتمندی گردشگران ، کاهش ریسک ، و کاهش تردید گردش...
Article
Full-text available
زمانی ادراک و خوانش فضاهای شهری می‌تواند ارتقا یابد که مسائل شهری براساس دیدگاه‌ها و مشارکت کاربران بنا گذاشته شود. از آنجا که دیدگاه‌های مختلفی برای ارتقای سیما و منظر پیاده‌راه‌های شهری وجود دارد، سنجش و ارزیابی کیفیت منظر این پیاده‌راه‌ها از دیدگاه کاربران اهمیت خاصی دارد. پیاده‌راه بوعلی شهر همدان، اولین تجربة پیاده‌راه‌سازی در این شهر است. شوا...
Article
Full-text available
تغییر کاربری زمین یکی از مهمترین چالشهای برنامه ریزی شده کاربری زمین بوده است و به دلیل مشکلات دیگر در جوامع کلان شهری مستقر است. در اثر تغییر کاربری زمین در شهرها الگوهای کاربری زمین گوناگونی شکل می گیرد که این الگوها باعث می شوند که گوناگونی در انواع مختلف وجود داشته باشد. شناسایی و سنجش سطح تحت تأثیر قرار دادن و تأثیرگذاری این نیروها می تواند با...
Article
Full-text available
1-‫برنامه‬ ‫و‬ ‫جغرافیا‬ ‫گروه‬ ‫استاد‬ ‫ایران‬ ‫اردبیلی،‬ ‫محقق‬ ‫دانشگاه‬ ‫روستایی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫ریزی‬ ‫غراوی‬ ‫یاپنگ‬ ‫محمد‬-‫برنامه‬ ‫و‬ ‫جغرافیا‬ ‫رشتة‬ ‫دکتری‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫ایران‬ ‫تبریز،‬ ‫دانشگاه‬ ‫شهری‬ ‫ریزی‬ ‫دریافت:‬ ‫تاریخ‬ 30 / 03 / 1397 ‫پذیرش:‬ ‫تاریخ‬ 29 / 10 / 1397 ‫چکﯿده‬ ‫ﺷهﺮنشﯿنی‬ ‫امﺮوزه،‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫ﺷتﺎبﺎن‬ ‫توسعه‬ ‫کشورﻫﺎ...
Article
Full-text available
در شهرداری ها ، به عنوان سازمان ارائه دهنده خدمات عمومی به شهروندان ، مهمترین نیروی انسانی در صورت وجود هرگونه سرمایه گذاری مناسب در صورت داشتن بهترین موفقیت ، احتمال موفقیت ، بقا و ارتقا سازمان سازمان بیشتر خواهد بود. خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش متغیرهای میانجی و تعدیلگر مهمی است که در صورت استفاده از رفتار شهروندی سازمانی که سازمان های...
Article
Full-text available
خدمات عمومی توزیع نامناسب و غیرعادلانه در شهرها به یکی از مهمترین چالشها در برنامه ریزی شهریور است. شهر یزد نیز ، به عنوان مرکز استان ، از این قاعده مستثنا نبوده است. از این رو ، هدف از این تحقیق است که در دانشگاه یزد است. در این راستا ، نخست وزیری نقطه ای از خدمات گروه اصلی و 32 گروه خدمات فرعی است که در صورت استفاده از طرح کاربری اراضی طرح تفصیلی...
Article
Full-text available
یکی از ضروریات دست یابی به سیاست خارجی کارآمد و مبتلا به منافع ملی ، منطقه گرایی است. در کدهای ژئوپلیتیکی قدرت های تراز اول منطقه گرایی یک استراتژی فعال و بستری برای تعمیر فزاینده با نظام جهانی تعریف شده است. تاریخ سیاست خارجی ایران نشان می دهد منطقه گرایی و الگوهای آن در دستور کار طراحان و تصمیم ساز دستگاه های سیاسی ایران از قبل تا پس از اسلام قرا...
Article
Full-text available
برای کاهش اثرات جانی و مالی مخاطب سیل ، توانایی تخلیه سریع و سرعت بالا قبل از آن در هنگام وقوع سیل برای امنیت عمومی خانوارهای روستایی بسیار مهم است. استفاده کنید ، در تحقیق حاضر برای بررسی بیشتر م قابلیتثر در تخریب اضطراری روستاهای کوهستانی در مقابل خطر سیل پرداخت شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن توصیفیه- تحلیلی است. ابزار گردآوری د...
Article
Full-text available
هدف اصلی این تحقیق تحقیق کاربری اراضی دشت خان میرزا با استفاده از الگوریتم های مختلف است که از تصاویر ماهوارة لندست 5 ، 7 ، و 8 و سنجنده های TM ، ETM ، و OLI برای سه دوره 1996 ، 2006 ، و 2016 استخدام شد و نقش کاربری اراضی دشت را با استفاده از چهار الگوریتم حداکثر احتمال ، شبک عصبی مصنوعی ، حداقل فاصله ، و فاصلة ماهالانویی با استفاده از ضریب کاپا اج...
Article
Full-text available
فضای سبز نمایندة طبیعت در شهر است و به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکر یگانة شهرها در متابولیسم آن را به عنوان اصلی را داراست و کمبود آن را در صورت اختلال جدی در حیات شهرها به وجود می آورد. با توجه به فضای سبز فضای سبز شهری ، هدف تحقیق در حال حاضر بررسی فضای سبز سبز در مناطق 22 گانة کلا در شهر تهران است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیف - تحلیلی است....
Article
Full-text available
ابتکار عمل شکوفایی شهریور سال 2012 توسط سازمان ملل با شش متغیر - بهره وری ، محیط زیست محیطی ، عدالت و مشارکت اجتماعی ، کیفیت زندگی ، زیرساخت های مختلف ، قانون گذاری و قانون گذاری شهری - معرفی شد. از طرف دیگر ، مفهوم دسترسی از سوی بیشتر نظریه پردازش برنامه ریزی شهری به صورت یک معیار مهم در کیفیت بالا زندگی شهری تولید شده است. این تحقیق از نوع کاربرد...
Article
Full-text available
بحران اوکراین ، به عنوان یکی از مهمترین مناقشات قرن بیست و یکم ، روسیه در مقابل غرب قرار داده شده و به یکی دیگر از بحث برانگیزترین مسائل در زمینه بین المللی تبدیل شده است. روی کار آمدن غرب گرایان در انتخابات 2004 در اوکراین و اتفاقات متعلق به آن باعث گسترش تنش در روابط غرب و روسیه شد. تشدید این تنش باعث شد روسیه نسبت به منافع سنتی خود در اوکراین اح...
Article
Full-text available
مدیریت منابع آب چگونگی در کشاورزی در ایران در شرایطی است که باید با مشارکت کشاورزان و بهره برداران تصویب شود. در این راستا ، تجزیه و تحلیل روابط بین ذی نفعان و مشخص كنشگران یا افراد كلیدی در بین بهره برداران منابع آب ، به عنوان بازوی مدیریت مشاركت ، به ویژگی در جاهایی كه منابع آب به صورت مشاع بهره برداری می شود ، می توانم نقش مهمی را در موفقیت طرح...
Article
Full-text available
افزایش روزافزون وابستگی جوامع شهری به زیرساخت ها ، به ویژه سیستم آب رسانی ، باعث می شود که این ماده در زیر بروز طبیعی باشد ، از جمله زلزله ، بیش از پیش نمایان می شود. سیستم پیشرفته سیستم با استفاده از شاخص های بازیابی ، با افزایش روند پیشرفت در زمینه هدف ، و افزایش مقاومت در برابر آن ، به روز می شود. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ، با...
Article
Full-text available
در جدایی گزینی اکولوژیکی بافت اجتماعیمحله های شهری با سایر مکان های متفاوت است. جدایی گزینی برای زندگی و رفتار عموم شهروندان (مانند رفتار انتخاب شهروندان) مؤثر است. محل نگهداری طایفه ای شکلی از جدایی گزینی اکولوژیکی وجود دارد و یکی از مهمترین مشخصات شهری خرم آباد است. هدف از این تحقیق در مورد رفتارهای انتخاب شهروندان در شهر خرم آباد است. نوع تحقیق...
Article
Full-text available
بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق با اعلام همه پرسی استقلال در سوم مهر 1396 شکل گرفته شده است. مدل ژئوپلیتیکی مایکل برچر در بارة مراحل و فاکتور زمینه ساز بحران ژئوپلیتیکی است و در این مقاله مراحل ساخت و ایجاد ساختار شکل گیری بحران کردستان عراق به عنوان مدل یادشده بررسی و واکاوی شده است. استفاده از هدف این مقاله شناختن و مراحل آزمایش و عوامل شکل گیری بح...
Article
Full-text available
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مشارکت مردمی در ایجاد بافت فرسودة محلة فهادان شهر یزد است و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری مورد نظر این تحقیق شامل ساکنان حوزة تحقیق در مورد نظر 3700 خانوار است که به روش نمونه برداری تصویری و با استفاده از فرمول کوکران درمجموع 348 نفر از شهروندان مطالعه شده اند. به منظور تشخیص پایایی پرسش نامه...
Article
Full-text available
شهرنشینی به طور بی سابقه در سراسر جهان درحال رشد و توسعه است. یکی از تأثیرات کلیدی و مهم رشد سریع شهرنشینی در محیط طبیعی که توسط انسان تغییر یافت ، جزایر گرمایی شهری است. تأثیرات ترکیب زمین بر روی دمای سطح زمین به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. اما در مطالعات محدود به رابط بین دمای سطح زمین و سنجه های سیمای سرزمین در کاربری های مختلف پردا...
Article
Full-text available
این تحقیق با هدف بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در مناطق مختلف اصفهان و تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی بیشتر در صورت انجام گرفته است. روش تحقیق در این تحقیق توصیف - تحلیلی است. داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی گردآوری شده و با استفاده از روش های توصیف و استنباطی از قبیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار Sps...
Article
Full-text available
ایران ، به لحاظ جغرافیایی ، دریکی از مهمترین ارتباطات بین شرق و غرب قرار دارد. سکونت و استقبال در چنین موقعیتی ، لازم است ، حمل پی در اقوام مختلف را همراه داشته باشد. ساکنان این سرزمین همیشه به اتخاذ آموزش داده می شوند که باید برای تجهیزات پزشکی در برابر امواج تهدیدات مختلف عمل کنند. مردم ایرانزمین سکونتگاه ها و شهرهای زیرزمینی را ، که به طور ساده...
Article
Full-text available
طبیعت طی میلیاردها سال به تلاش و خطا پرداخت و در این مدت فقط کارآمدترین ساختارهای طبیعی باقی مانده است که می تواند با واسطة علم بیونیک منبع الهام انسان و راه گشای انسانهای انسانی باشد. از طرف ، سكونتگاههای انسانی ، به عنوان مهمترین و مهمترین بخش از زیستگاههای انسانی ، با وجود فناوریهای پیشرفته ، در مقایسه با گذشته كیفیت مطبوعات موجود. از این رو ، پ...
Article
Full-text available
تازهزه ، گسترش و توسعة سریع شهرنشینی همراه با افزایش انواع آلودگی های محیطی ، تخریب چرخه های زیستی ، صافی نادرست از زمین و ایجاد ساختارهای نامناسب در سایر موارد مختلف زندگی شده است ، زیرا توجه به شهر هوشمند به عنوان راه حل بی بدیل است در جهت حل معضلات شهری مورد توجه ویژه مدیران و برنامه ریزان قرار می گیرد. لذا ، در این پژوهش به سنجش و وضعیت وضعیت ش...
Article
Full-text available
هدف از تحقیق در حال حاضر برنامه ریزی توسعة منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد در پایشروش آینده تحقیق تجزیه و تحلیل اثرهایمتقاطع و سناریونویسی سایب است. برای تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آینده پژوهی Micmac و سناریونویسی Scenario Wizard مبتلا به روش طوفان فکری و انگیزه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ناه پیشران کلیدی از...
Article
Full-text available
تنهازه ، شهرها ، با جمعیت فزاینده و استفادة روزافزون از منابع ، از چنان پیچیده و مسائلی جلوگیری می کند که توجه شما به حکمرانان و سیاست ورزان را به خود جلب کرده است. کلانشهرهای معمولي با جمعيت پيرشمار و امنيت حداکثري از منابع ، چالش هاي پيرامناقشه اي در سپهر سياسي کشورها پيدا شده اند. مسائل و مناسبات شهری در جغرافیا در زیرشاخه هایی چون جغرافیای شهری...
Article
Full-text available
مفهوم رشد هوشمند شهری راهکاری در برابر گسترش افقی یا رشد اسپرال گونة شهر است که در نیم قرن قبل الگوی رشد جهانی شهرها وجود داشته است. رشد هوشمند در مخالفت با توسعه افقی در بخش مرکزی شهر بر اثر عواملی مانند بازسازی مکان ، توسعة درونی ، کاهش فواصل بین کار و زندگی ، کاهش آلودگی محیط زیست ، افزایش مجاز حمل و نقل عمومی و حداکثر دسترسی به خدمات شهری و ......
Article
Full-text available
مفهوم رشد هوشمند شهری راهکاری در برابر گسترش افقی یا رشد اسپرال گونة شهر است که در نیم قرن قبل الگوی رشد جهانی شهرها بوده است. رشد هوشمند در مخالفت با توسعه افقی در بخش مرکزی شهر بر اساس عواملی مانند بازسازی مکان ، توسعة درونی ، کاهش فواصل بین محل کار و زندگی ، آلودگی محیط زیست ، افزایش قابلیت حمل و نقل عمومی و حداکثر دسترسی به خدمات شهری و ... تأک...
Article
Full-text available
در عصر حاضر ، گرم ترشدن محیط زیست شهری یکی دیگر از آثار ناآگاهانة توسعة شهری ناپایدار است که با کاهش پوشش گیاهی در ارتباط است. استفاده کنید ، آگاهی از درجة حرارت سطح زمین برای اجرای مطالعات علوم زمین ، از قبیل تغییر محیط زیست جهانی و به ویژه آب و هوای شهری ، ضروری است. بدین منظور ، توزیع مکانیک و تغییر دمای سطح با توجه به نقشه های کاربری اراضی و شا...
Article
Full-text available
پراکنده رویی از اشکال گسترش یافته است در نیم قرن وارد شده ادبیات مدیریت و برنامه ریزی شهریور در حال توسعه ، از جمله ایران ، ذخیره شده است. برخی از شهرهای ایران این نوع پیشرفته را در مرحله رشد شتابان تجربه کرده اند. این شهرها با مشکلات فراوان، مانند توسعه بدون برنامه، افزایش سکونتگاه های غیررسمی، نوسان شدید قیمت زمین و مسکن، افزایش زیرساخت ها و خدما...
Article
Full-text available
الگوی رشد شهر ، ازآنجاکه با یکی از محدودترین منابع در دسترس انسان یعنی زمین سروکار ، از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهریور است. بررسی مراحل رشد و توسعة كالبدی كلان شهرهای جهان از گذشته تا امروز نشان می دهد كه سیاست های مستقیم وغیرمستقیم دولت درتغییرات الگوهای رشد ، به ویژه در مناطق كلان شهری ، بسیار مهم است و سایر موارد در سایر موارد جمله اصلاح تکنو...
Article
Full-text available
در طول پیگیری های پایداری محیط زیست توجه به دولت موظف برای کاهش تخریب محیط زیست به طور مداوم کاهش یافته و به جای آن برای رفتارهای زیست محیطی شهروندان ایجاد شده است. این توجه روزافزون به فرد بر نقش کلیدی است ، که شهروندان در ایجاد و توسعة یک جامع پایدار دارند ، تأکید دارد. اگر محققان اشکالی از شهروندی را بزنند ، که نشان دهنده تلاش برای پایداری محیط...
Article
Full-text available
شاخص های مسکن ممکن است مهمترین و کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن موجود باشد. شناخت نابرابری ها و فقدان تعادل در چارچوب محدوده های مختلف جغرافیایی مختلف و پی بردن به اختلافات و اختلاف موجود و مداوا در جهت کاهش نیروها از وظایف اساسی متولیان مناطق تحت فشار در رودخانه است. . با توجه به افزایش جمعیت شهر ارومیه و توجه کم به مقول مسکن ، هدف این تحقیق شن...
Article
Full-text available
عوامل موثر در فرایند اثربخشی مدیریت تأثیرگذار است که یکی از آن ویژگی های ویا سبک مد و رفتار آن با زیردستان است. این امر به ویژه در اجتماعات محلی و روستایی ، که ارتباط نزدیکی بین بچه ها و روستاییان وجود دارد ، بسیار مهم است. زیرا در صورت محلی شما هستند که با رویکردهای اجرایی یا عملکرد خود را میزان و زمینة حضور و مشارکت انضباطی روستاییان را شکل می ده...
Article
Full-text available
در این تحقیق با بهره گیری از روش سناریونگاری سعی در ترسیم آیندة منطقی و باورپذیر (سناریو ها) برای مسکن اقشار آسیب دیده پذیرفته شده است از این طریق به برنامه ریزان کمک می کند راهکارهای بهینه برای حل این مشکل ارائه دهندگان است. بر همین اساس ، پس از مرور مبانی نظری ، مجموعه پیشگامان اثبات در آیندة کلان شهر تهران شد و با استفاده از روش تحلیل اثر متقاطع...
Article
Full-text available
الگوی رشد شهر ، ازآنجاکه با یکی از محدودترین منابع در دسترس انسان یعنی زمین سروکار ، از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهریور است. بررسی مراحل رشد و توسعة كالبدی كلان شهرهای جهان از گذشته تا امروز نشان می دهد كه سیاست های مستقیم وغیرمستقیم دولت درتغییرات الگوهای رشد ، به ویژه در مناطق كلان شهری ، بسیار مهم است و سایر موارد در سایر موارد جمله اصلاح تکنو...
Article
Full-text available
مهم از ظهر یکی ترین موضوعات قرن بیست ویکم مسئلة سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از ظهر أن است. پژوهش از ظهر فعلا هدف تحلیل فضایی نماگرهای جمعیتی سالمندان (جمعیت 65 سال و بالاتر) در نواحی شهری و روستایی ایران است. روش مطالعه توصیفی - تحلیلی است و براساس هدف کاربردی است. جمع برای آورى گزارش خرابی اطلاعات از ظهر روش در کتابخانه ی دیجیتال اى و اسنادى ا...
Article
Full-text available
طب که به نیازهای جسمی و خلقی انسان در اقلیم های مختلفی دارد که ممکن است مزاج غالب متفاوت باشد می تواند. معماری در صدد ایجاد ساختمانی پاسخ گو به نیازهای آسایشی و منطق فرهنگی با مزاج در خانه اقامتگاه های مختلف است. نیاز به حریم و سلسله مراتب فضای زیست و تأکید بر قلمرو و شیوة تعامل اجتماعی یکی دیگر از همین ابعاد فرهنگی و روانی است. مطالعات قدیم و جدید...
Article
Full-text available
ضرورت و ویژگی پرداخت شهریه زیست محیطی در ارتباط با وظیفه جدید برنامه ریزی و مدیریت در پاسخ دهی به نیازهای جامعه پس از صنعتی شدن - که شدیداً در جستجوی امکانات جستجوی پیشرفته و کیفیت زندگی است قدرت افزایش یافته است. هدف تحقيق تحليل نقش مديريت شهري در شهرکرد حياتي است. تحقیق ارائه شده از هدف خاص (نوع استفاده) کاربردی و از نظر روش توصیف - تحلیلی است. ج...
Article
Full-text available
لزوم تحقق اقتصاد بدون نفت از یک سو و پتانسیل بالاتر از ایران در جذب گردشگر در پرداخت هزینه به مباحث مرتبط با صنعت گردشگری در کشور دوچندان انجام شده است. یکی از راه های اصلی کسب و کار جذب گردشگر توسط کشور است. این صنعت به قدمت رشد اقتصادی کشورها مشخص می شود که به «صادرات نامرئی» نیز می گوید. همچنین ، بیشتر از کشورها برای رشد و پیشرفت اقتصادی از این...
Article
Full-text available
بررسی تحقیقات انجام‏شده در حوزة اکوسیستم کارآفرینی نشان می‏دهد این مطالعات گرفتار برخی ضعف‏های عمده در ابعاد نظری و روش‏شناختی است. این مشکلات باعث شده‏اند تا پژوهشگران به استفاده از مدل‏های ارائه‏شده توسط برخی محققان و نهادهای بین‏المللی روی بیاورند که معمولاً با ماهیت جغرافیایی‏- منطقه‏ای تحقیقات متناظر نیستند. در مقالة حاضر تلاش شده است تا ضمن ت...
Article
Full-text available
این پژوهش به دنبال بررسی کار ژئواکونومیکی و ژوپلیتیکی دو بازیگر جهانی امریکا و چین در منطقة آسیا- پاسیفیک است. چین ، به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و رقمی منطقی پاسیفیک و تا یک دهة آینده به عنوان یکی دیگر از دو قدرت بزرگ جهانی ، و آمریکا امروز ، به عنوان تنها ابرقدرت جهان ، عضو غربی منطقة پاسیفیک و دارای منافع فراوان و شرکای اقتصادی و رقابتی در این...
Article
Full-text available
توجه به مشاركت و تأكيد بر نقش آن يكي از عوامل بيشتر در روستاي توزيع شده است ، زيرا زمينه مشاركت براي افزايش كارايي برنامه هياي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و كيفي براي انتخاب در مناطق روستايي وجود دارد. بنابراین ، برای دست یابی به توسعایی روستایی نیازمند مشارکت مردم در اباداد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هستیم. هدف از این تحقیق تحلیل موان مشارکت...
Article
Full-text available
با شناخت مؤلفه های تأثیرگذار در افزایش میزان تعامل اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران و به کارگیری آن در فضاهای معماری و شهرسازی مناسب به دستاوردهای اجتماعی مهمی دست یافت ؛ به ویژه در حوزة سالمندان که به بازگشت دوباره در عرصة حضور در جامعه نیاز دارند. این تحقیق ضروری است که در هر یک از فعالیت های ورزشی ، کالبد ، و اگر مدل دیگری ایجاد کند ، اما در صورت قر...
Article
Full-text available
در حال حاضر بخش قابل توجهی از دل مشغولی شما را تحت تأثیر جوامع انسانی قرار می دهد ، مجموعه مدیریت شهری و خدمات درمانی را در این مناطق ایجاد می کند.به همین دلیل ، توجه به دانش آموزان و صاحبان نظر به کیفیت عالی زندگی معلم من از این طریق تلاش می کنم تا در راستای ارتقا شرایط شرایط زندگی و بهبود آن در زندگی کیفی زندگی انجام شود. آمروزه ، در برنامه ریزی...
Article
Full-text available
استان قم ، یکی از استان های کویری و بیابانی کشور ، دارای منابع بالقوه برای گردشگری در نواحی کویری و بیابانی است. برای این اساس ، در مقالة حضر به شناسایی ، نحوةتوزیع فضایی جاذبه های گردشگری در مناطق کویری بیابانیاستان قم ، و اولین گزینه این ویژگی ها برای توسعة این نوع از خرید و فروش اینترنتی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخا...
Article
Full-text available
بسط نظریة ارتباط ارتباطی دیدگاه های نوینی را در برنامه ریزی شهری پدید آورده و شاخص های کنش ارتباطی را با رویکرد شهرسازی فراهم می کند تا بتواند برای برنامه ریزان شهریور باشد. باتوجه بهبه شما راه حل پایداری توجه توامان به بُعد اجتماعی درکنار ابعاد اقتصادی و محیطی و برقراری ارتباط متعادل بین آن هاست و با توجه به تحقیق در مورد مواد ارتباطی بین کنگره ار...
Article
Full-text available
هدف از این مطالعه بررسی شاخص های رضایت شهروند و تأثیر رضایت در رفتارهای مثبت شهروندی در شهر مشهد است. مطالعات نظریه و همچنین تکمیل پرسش نامه به روش جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش بودجه. حجم نمونه برای تکمیل پرسش نامه برابر 450 نفر برآورد شد. نتایج آنالیز داده شده برای وضعیت کیفیت نشان داده شده است دادگاه باعث شده است که دست شما را برای هر یک از...
Article
Full-text available
تجزیه و تحلیل میزان و چگونگی آسیب پذیری بافت قدیمی قدیم به برنامه ریزان و منشور شهری در تصمیم گیری مناسب و انتخاب راه حل کنترل و مقابله با مراقبت های احتمالی کمک به مؤثری می تواند. هدف از این تحقیق بررسی آسیب پذیری بافت قدیم شهر کاشان در برابر زلزله و چگونگی توزیع شاخص های آن است. شاخص های به کارگرفته شده در تجزیه و تحلیل مشتری است بر: مساحت قطعات...
Article
Full-text available
روستا کالبد زندگی است که روح انسان ها و طبیعت در آن دمیده می شود و فضایی همراه مبلمان زیبا آذین این کالبد است. مبلمان روستایی مناسب و کارآمد نه تنها باعث ارتقا کیفیت کیفیت محیط روستایی می شود ، بلکه باعث می شود تا پایدار سازی سایت های روستایی انجام شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت مبلمان روستایی و اثرات آن در افزایش کیفیت محیط کالبدی در سکونتگاه...
Article
Full-text available
پژوهش حاضر با هدف تبیین نابرابری جغرافیایی امکان دسترسی به آموزش عالی بین شهرستانهای استان آذربایجان غربی انجام شده است. تحقیق حاضر توصیفیه -تحلیلی و جامع آماری شهرستانهای استان آذربایجان غربی است. نمونه برداری به صورت سرشماری بوده است. شیوة جمع آوری آمار و اطلاعات در مورد اسنادی و پیمایشی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تاپسیس ، ضریب پراک...
Article
Full-text available
مشارکت رسمی زنان در فعالیت های اقتصادی می تواند در زمینه ساز دست یابی به نشاط در میان زنان روستایی باشد و محیط بانشاط در روستاها شکل بدهد. در راستای بررسی این امر ، تحقیق حاضر در بخش روستایی خاوومیرآباد شهرستان مریوان ، که در چند سال گذشته زنان در فعالیت های اقتصاد روستایی به عنوان نقش پُررنگی داشته است ، انجام گرفت. پژوهش ، از نظر هدف ، کاربردی اس...

Network

Projects

Project (1)
Project
جهت اطلاع و بهره مندی