Zeyni Arsoy

Zeyni Arsoy
Afyon Kocatepe University | AKU · Department of Mining Engineering

Master of Engineering

About

50
Publications
12,621
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
46
Citations
Citations since 2017
42 Research Items
45 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015

Publications

Publications (50)
Article
Full-text available
Bu çalışmada, ağırlıklı olarak lizardit içeren bir kromit zenginleştirme tesisi atığından magnezyum (Mg) ekstraksiyonu için liç deneyleri yapılmıştır. X-ışını floresans (XRF) ve X-ışını kırınımı (XRD) analizleri, kromit zenginleştirme tesisi atık numunesinin ağırlıkça %39,3 MgO içerdiğini ve ağırlıklı olarak lizardit mineralinden oluştuğunu gösterm...
Article
Full-text available
Natural stones are exposed to long-term atmospheric effects in accordance with the area that they are used in. They are affected not only by salt crystallization, freezing-thawing, and heat effect, but also by the emissions into the atmosphere (air pollution, several gases, and vapour). These effects may cause negative changes on both physico-mecha...
Article
Full-text available
In this study, leaching experiments were performed for extraction of magnesium from a chromite beneficiation plant tailing predominantly containing lizardite. The X-ray fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD) analyzes showed that the tailing sample contains 39.3wt.% MgO and consist of predominantly lizardite mineral. Hydrochloric acid (HCl)...
Article
Full-text available
In this study, the effects of certain cleaning chemicals on the surface properties of a specific marble sample (Bilecik beige) were investigated as a function of chemical type, chemical concentration, and contact time. Descaler, diluted HCl (spirits of salt), soft soap, surface cleaner, bleach, diluted nitric acid, liquid scouring cream, dish soap,...
Conference Paper
Full-text available
Natural building stones are exposed to environmental impacts as well as atmospheric effects for many years. The various gases forming the air pollution affect the natural stones as atmospheric pollution. Due to these effects, negative changes occur in physical and mechanical properties as well as surface color changes. In this study, the changes of...
Conference Paper
Full-text available
Natural stones are exposed to long-term atmospheric effects according to their location. In addition to effects such as salt crystallization, freezing-thawing and temperature, air pollution, various gases and vapours also affect natural stones as atmospheric impurities. These effects cause negative changes in both the physico-mechanical properties...
Conference Paper
Full-text available
In this study, the changes in water vapour transmission properties as a result of coating of Doger tuffs produced in Afyonkarahisar with water repellent chemicals were investigated. Firstly, mineralogical - petrographic (polarizing microscope, XRD), chemical analysis (XRF), pore diameter distribution and some physico - mechanical properties of the...
Conference Paper
Full-text available
Salt crystallization is a form of weathering caused by water entering into building stones such as freeze-thaw and wetting-drying. Salt crystallization experiments were performed by using sodium sulphate decahydrate (Na2SO4 10H2O) and sodium chloride (NaCl) salts in the andesite and Döğer tuff used as building stones in Afyonkarahisar region. The a...
Conference Paper
Full-text available
Decay processes are associated with atmospheric and environmental impacts, as well as the interaction of components such as pollution and human interventions. The disturbances that have occurred, negatively affect the structural, physical and mechanical properties of natural stones. One of the main reasons for the deterioration of historical buildi...
Conference Paper
Full-text available
It is seen that most of the historical buildings that have survived until today are made of natural stones. One of these natural stones is andesite. Although Iscehisar andesite is not as well known as Iscehisar marble, it is a volcanic rock widely used in cultural heritage such as mosques, fountains and bridges in Afyonkarahisar since Seljuk and Ot...
Conference Paper
Full-text available
The amount of deterioration in natural stones varies according to variable parameters such as the type and quantity of various gases and compounds in the atmosphere, as well as non-variable factors such as the surface area, volume and shape of historical structures. In this study, the effects of sulfurous gases (SO2) on andesite in the air were inv...
Article
Full-text available
Doğal taşlarda ıslanma-kuruma, donma-çözülme ve tuz kristallenmesine bağlı ayrışmanın önemli faktörlerinden birisi sudur. Su, değişik yollarla doğal yapı taşları bünyesine nüfuz etmektedir. Absorbsiyonun yanı sıra kılcal su emme mekanizması bu ayrışmalarda büyük önem taşımaktadır. Kılcal su emme miktarı, doğal yapı taşlarının gözeneklilik boyut dağ...
Article
Full-text available
Due to the increasing technology, the energy requirement is also increasing, this situation causes rapid depletion of our underground resources. In such a case, the efficiency of coal washing plants should be increased. In addition, coal waste should be enriched and brought to the economy. In this study, the enrichment of slime coal waste at the Ko...
Article
Full-text available
Water is one of the important factors of deterioration due to wetting-drying, freezing-thawing and salt crystallization in natural stones. Water enters into natural building stones in different ways. In addition to water absorption, the capillary water absorption mechanism is of great importance in these deteriorations. The amount of capillary wate...
Article
Full-text available
Yeraltı kaynaklarımızın hızla tükendiği bugünlerde yerli kömür ihtiyacımız da hızla artmaktadır. Bu yüzden yıkama tesislerinde yıkama verimlerini maksimum seviyelere çıkarmak gerekmektedir. Bazı durumlarda ise tesis performansını artırmak yeterli kalmayacak ve tesis atıklarının da tekrar zenginleştirilerek ekonomiye kazandırılması gerekecektir. Bu...
Article
Full-text available
Surface modification of anhydrous borax powders with stearic acid in the laboratory-scale planetary ball mill via mechanical dry powder coating approach was investigated. The alteration of hydrophilic surface properties of anhydrous borax with stearic acid was optimized by modifier amount and activation time. The cohesion mechanisms of powders, whi...
Chapter
Full-text available
Salda Gölü, Türkiye'nin Göller bölgesinde yer alan, Burdur'un Yeşilova ilçesine yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan aşınmaya karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan formasyona sahip bir göldür. Salda Gölü formasyonunun, yaklaşık 5 milyon yıl önce Geç Miyosen ile Erken Pliyosen arasında başlayan ve halen aktif olan bir ani çökelme sistemi iç...
Chapter
Full-text available
Andezit günümüzde yaygın olarak kullanılan bir yapı taşıdır. Yapı taşları kullanıldığı yerlerde yoğun bir şekilde atmosferik etkilere maruz kalmaktadır. İklim şartlarına göre sıcaklık değerlerindeki farklılıkları simule etmek amacıyla laboratuvarlarda yapı taşları için termal şok deneyleri yapılmaktadır. Bu çalışmada yapı taşı olarak kullanılan İsc...
Article
Full-text available
Anahtar Kelimeler Linyit, Kömür, Kömür yıkama, Yüzdürme batırma. Özet: Bu çalışmada, Koyunağılı (Mihalıççık/Eskişehir) linyitlerinin yıkanabilirliği incelenmiştir. Yapılan kısa analiz sonuçlarına göre tüvenan linyit numunesinin kuru bazda %53,47 kül, %18,59 karbon ve 2720 kcal/kg'lık alt ısıl değeri (AID) verdiği ve ASTM standardına göre "linyit B"...
Article
Full-text available
In this study, pre-enrichment of a typical lead-zinc leaching plant solid tailings were investigated. After the leaching process, due to the decrease in the grain size of the residual minerals (filter cake) and the deterioration of the mineral crystal structures, a concentrate with high recovery for lead (Pb) and zinc (Zn) could not be obtained wit...
Conference Paper
Full-text available
Doğaltaşlar günümüzde çok farklı sektörlerde kullanım olanağı bulmaktadır. Başlıca kullanım alanlarını zemin ve cephe kaplamaları oluşturmaktadır. Bunun yanında dekorasyon, mezarcılık, park bahçeler ve heykelcilik alanlarında da sıklıkla kullanım imkanı bulabilmektedir. Bu çalışmada insanların sıklıkla kullandıkları zeminlere döşenen 6 çeşit silis...
Conference Paper
Full-text available
Doğal yapı taşları, farklı iklim şartlarına göre ıslanma-kuruma, su emme, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme gibi olaylardan etkilenmektedir. Bu şartlara göre de az veya çok ayrışmaktadır. Bu ayrışmaları benzetmek amacıyla laboratuvarlarda yaşlandırma deneyleri yapılmaktadır. Bu çalışmada ilk aşamada karakterizasyon deneyleri (kimyasal, mineraloji...
Article
Full-text available
ÖZ Bu çalışmada Afyonkarahisar yöresinde üretilen İscehisar andezitlerinde tuzların yıkıcı etkileri sonucu oluşan bazı fiziksel ve mekanik değişiklikler incelenmiştir. Bu amaçla çalışma kapsamında andezitlerin petrografik-mineralojik (polarizan mikroskop, XRD), kimyasal analiz, gözenek çapı dağılımı ve fiziko-mekanik özellikleri belirlenmiştir. İki...
Article
In this research, some physical and mechanical changes in İscehisar andesites produced in Afyonkarahisar region were investigated because of destructive effects of salts. For this purpose, petrographic-mineralogical (polarizing microscope, XRD), chemical analysis, pore diameter distribution and physico-mechanical properties of andesites were determ...
Conference Paper
Full-text available
Özetçe - Çevre bilincinin ön plana çıktığı günümüzde, mermer atıklarının çevreye gelişi güzel atılması ve bu atık sahalarının gün geçtikçe büyümesi toplumu ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluğun giderilmesi için atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada; mermer parça atıkların ekonomiye kazandırılma...
Conference Paper
Full-text available
Özetçe - Hoya formasyonu yaklaşık 55 milyon yıl önce Orta – Geç Eosen dönemde çökelmiştir. Bu formasyonda altere olmuş kireçtaşlarının yanında yer yer 25 m kalınlığında altere olmuş dolomitik kireçtaşları da bulunmaktadır. Bu çalışmada Hoya formasyonundaki değişik yerlerden alınan dolomitik kireçtaşı numunelerinin endüstriyel alanda kullanılabilirl...
Conference Paper
Full-text available
Özetçe — Andezitler binalarda, yaya yolları, park ve bahçe düzenlemelerinde parke taşı, döşeme taşı, kaplama taşı olarak kullanılan volkanik kayaçlardır. Andezitlerin boşluklarında taşınan tuzlar, buharlaşma nedeniyle boşluklarda ve yüzeylerde birikmeye başlar. Tuz kristallerinin oluşumu sırasında hacmindeki artış nedeniyle boşluk basıncı artar ve...
Article
Full-text available
Abstract: There are many parameters that determine the hardness degree of natural stones. One of the most important of these is the elemental composition of natural stones. Calcium(Ca), silicon (Si) and magnesium (Mg), which are the main elements contained in the natural stone as to what would be the effects on the rate of hardness are the main iss...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Doğaltaşlar oluşum şekillerine göre tortul, başkalaşımve magmatik olmak üzere 3 kısma ayrılmaktadır. Doğaltaşların her türü yapı sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek eksenli basınç dayanım değerleri (TBD) şev açıları, bina temelleri, yeraltı kazı tasarımları ve kaya kütle sınıflandırmaları için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu çalı...
Article
Full-text available
In this study the effect of dry grinding on hydrophobicity, surface free energy (SFE), particle size distribution, surface area, porosity, oil absorption, and whiteness of talc was investigated. The dry grinding was performed in a vibrating ball mill at various grinding times (5-150 min) by keeping the grinding parameters constant such as the numbe...
Conference Paper
Full-text available
In this study, optimum conditions have been determined by ore concentration experiments with dry magnetic separation on raw manganese ore supplied from Kütahya/Emet region which has high silisium (SiO2) content. Feed rate, magnetic field intensity, roll speed and angle of seperator knife were examined as variable parameters of the concentration exp...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Bu çalışmada, Emet Borik Asit Fabrikasından çıkan bor atıklarına ağırlıkça % 5 oranında borik asit, boraks ve cam kırığı eklenmiştir. Kuru preslenmiş örnekler 700 °C, 800 °C, 900 °C ve 1000 °C sıcaklıklarda sinterlenmiştir. Sinterlenen numunelerin yoğunluk, 3 nokta eğme mukavemeti, basma mukavemeti, pişme küçülmesi, su emme ve gözeneklilik tes...
Conference Paper
Full-text available
In this study, the commercial ESC-3 clay was used here with combination various dispersant (Na2SiO3, Dolapix PC 67, Dolapix CE 64, Dolapix SPC 7, Darvan CN ve Darvan A821), the flowing behavior (flow time and thixotropy) were investigated for optimum casting conditions (most appropriate dispersant and dispersant dose) were determined. The parameter...
Thesis
Full-text available
Talc, one of the most important industrial minerals, is commonly used as filler in paint, plastic & cosmetics and also used to give product extra properties due to its soft and layered, hydrophobic structure and high oil adsorption. In this study, effects of dry grinding on surface properties (contact angle & surface free energy), oil absorption, a...
Article
Full-text available
zet Dünyada ve ülkemizde sönmüş kireç; şehir sularının ıslahı, evsel ve endüstriyel atık suların arıtımı, atık çamur muamelesi, baca gazı desülfürizasyonu, katı çöp ıslahı vs. gibi çevre kirliliğinin önlenmesinde ve rehabilitasyonunda gittikçe yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte kimya, çevre, kozmetik, gıda,...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project
Examining the Efficiencies of Marble Factories in Afyonkarahisar City via Statistical Techniques