Zeynel Özlü

Zeynel Özlü
Gaziantep University · Department of History

Professor

About

123
Publications
67,627
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
80
Citations

Publications

Publications (123)
Article
19.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı ile Rusya arasında yaşanan Kırım ve 1877-78 ve 1897 Osmanlı-Yunan Savaşları sonucunda Osmanlı topraklarına önemli ölçüde yoğun bir göç olayı yaşanmıştır. Bu göç olayının yarattığı açlık, sefalet, yetersiz beslenme ve hijyenik ortamın olmayışı gibi nedenlerden dolayı muhacirler arasında salgın hastalıklar zuhur e...
Chapter
Full-text available
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nde Irkların Antropolojik Özelliklerine Dair Tespitler: Araplar ve Yahudiler (İbraniler)
Chapter
Full-text available
19. Yüzyıl Sonlarında Kızıldeniz'de Dört Fenerin İnşasına Dair Yapılan Bir Sözleşme Üzerine Notlar
Article
Full-text available
Tarihte insan sağlığını son derece üst seviyelerde tehdit etmiş, süratli bir şekilde yayılma imkanı/imkanları bulmak suretiyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açmış salgın hastalıklardan birisi de vebadır. Öyle ki hastalık, sonuçlarının ne olduğunu vurgulamak adına “ölüm” kelimesi ile birlikte anılmıştır. Ortaçağ’da oldukça korkutucu b...
Chapter
Full-text available
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde Antropolojik Bir Etüt: M. Satı Bey'e Göre Evrim Teorisi
Conference Paper
Milli Mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının ardından inkılâp hareketlerine girişen Mustafa Kemal Atatürk’ün bu yöndeki en önemli çalışmalarından biri Türk toplumunda milli tarih yazımı ve milli tarih şuuru oluşturma çabasıdır. Çalışmamızda Milli mücadele sonrasında “Türk Milli Şuuru” nu oluşturmak amacıyla Mehmed Tevfik Bey tarafından kaleme alınan...
Conference Paper
XIX. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelişme göstermiş olan uçak teknolojisinin savaş dönemlerinde yarattığı ve yaratacağı tehlikeler, barış dönemlerinde yolcu taşımacılığı güvenliğinin sağlanması ihtiyacı ve ülkelerin kendi ulusal hava sahası güvenliğini sağlama düşüncesi hava sahası güvenliği politikalarını doğurmuştur. Bu amaç doğrultusunda he...
Chapter
Full-text available
Hindistan’da yüzyıllara damgasını vurmuş olan Sati Geleneği, dul ka- lan Hint kadınlarının kocalarının cenaze törenlerinde kendilerini eşlerinin cenaze ateşinde yakma geleneği olarak bilinmektedir. Her ne kadar bu sıra dışı gelenek, genel olarak Hindistan’a nispet edilmiş olsa da dünyanın farklı yerlerinde ilginç bir şekilde bu ritüele rastlanılmış...
Chapter
Full-text available
Çalışmamızın merkezini teşkil eden Hasan Tahsin’in Reh- ber-i Coğrafya isimli eseri de ilkokullarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Eserin tanıtımıyla ilgili arka kapakta yer alan bir yazıda şu ifadelere rastlanılmaktadır: “Mekatib-i iptidaiye müdavim şakirdânın kolayca coğraf- yayı öğrenebilmek için gayet açık ve herkesin anlayabilecek bir derec...
Chapter
Full-text available
Frengi, dünya tarihinde insanlığın başına gelmiş en büyük müzmin salgın hastalıklardan birisi olarak kaydedilmiştir. 15. yüzyıla gelinceye kadar hiçbir surette Avrupa’da duyulmamış olan frengi, Amerika’nın keşfinden sonra yeni dünyanın eski dünyaya bir cezası veya hediyesi olarak nitelendirilmiştir. Ticaretin yaygınlaşması da bu müzmin hastalığın y...
Chapter
Full-text available
Yapımına, Yunan ve Roma devirlerinde başlanılan fenerler, deniz seferleri için son derece önem arz eden unsurlar olmuştur. Mevcut bilgilere göre en eski fener kulesi, MÖ 9. yüzyılda Helles- pontos’un girişinde Sigeion burnunda yapılmış, ateş yakılmak suretiyle denizcilere yol göstermiştir. Taşımış oldukları misyon ve sa- hip oldukları mimarlık-mühe...
Chapter
Full-text available
Sağırlık ve dilsizlik konusu ilk çağdan itibaren gerek toplumsal hayatta gerekse tıbbi alanda gündemini korumuştur. Ancak sağır ve dilsizlere yönelik bilimsel düzeyde eğitim ve tedavi yöntemi süreci 18. yüzyılda Fransız din adamı Abbé de Charles Michel de l’Epée (1712-1789) ile başlamıştır. Avrupa’da sağır ve dilsizlere yönelik bu çalışmaların Osma...
Chapter
Full-text available
Diğer bilimlere göre oldukça yeni bir disiplin sayılan antropoloji ile ilgili olarak 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde bir çalışma yapılmamış olduğu bilinmektedir. Kendisi bir antropoloji uzmanı olmamasına ve daha çok dilbilim üzerindeki ilmî eserleriyle tanınmış olmasına rağmen Şemsettin Sami, 1878 yılındaki İnsan ve 1886 yılındak...
Article
Full-text available
Following the industrial revolution, the expedited colonial activities enabled imperialist states that wished to control their colonies and the ways leading to their colonies to progress in transportation technologies as well. Railways, which gained importance in transportation and which carried this importance until today, were first initiated in...
Conference Paper
Full-text available
XIX. yüzyılda Avrupa ve Amerika’da yeni bir ulaştırma sistemi olarak kullanılmaya başlanılan demiryolları, Osmanlı Devlet adamları tarafından da ulaşım sorununu çözecek bir çare olarak düşünülmüştür. Ancak Osmanlı Devleti’nin dönem itibarıyla içinde bulunduğu mali ve ekonomik zayıflık nedeniyle demiryolu yapımı yabancı şirketlere ya da sermaye sahi...
Chapter
Full-text available
Türkistan Dünyası için 1502’de Altınorda Devleti’nin dağılması ile başlayan olumsuz süreç, 1552 yılında Kazan’ın ve 1556 yılında Astrahan’ın Ruslar tarafından ele geçirilmesiyle son aşamasına gelmiş ve bu yıllardan sonra Türkistan, Rusların egemenliği altına girmiştir. Çarlık rejimi, bütün Türkistan coğrafyasını “Böl ve Yönet” politikası altında el...
Chapter
Full-text available
İnsanlığın var olduğu ilk günden bu yana merak ve keşfetme arzusu insanlığın içinde sürekli yer etmiştir. Bundan dolayı insanoğlu ilk olarak çevresini tanımaya başlamış, ardından çevresindeki nehirleri, dağları, okyanusları, kıtaları hatta dünyayı aşarak uzayı araştırmaya başlamıştır. Tükenmeyen bir güce sahip olan bu keşfetme arzusu ise insanoğlu...
Chapter
Full-text available
Kırım Yarımadası, bulunduğu özel konumu sebebiyle yoğun göçlerin yapıldığı büyük devletlerin sahip olma arzusunda bulunduğu, savaşların yaşandığı bir alana sahiptir. Asırlardır Türk yurdu olan bu yarımada Osmanlı Devleti’nin başarılı dış politikaları sayesinde Osmanlı hâkimiyetinde bir idareye sahip olmuş ve Türk yurdu olmaya devam etmiştir. Osmanl...
Chapter
Full-text available
Kafkasya günümüzde birçok medeniyetin izlerini taşıyan kültürel çeşitliliğe sahip olan bir bölgedir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli konumu nedeniyle de sürekli çıkar çatışmalarının yaşandığı bir yer olagelmiştir. Günümüzde dahi bölgede birçok devletin etki sahası oluşturma çabasında olduğu bir konuma sahiptir. Kafkasya’dan geçe...
Chapter
Full-text available
Girit adası, 17. yüzyılın ikinci yarısında stratejik öneme sahip olması nedeniyle Osmanlı Devleti tarafından egemenlik altına alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte Girit Adasında siyasi karışıklıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Karışıklıkların çıkışındaki temel etken Fransız ihtilalinden sonra gelişen milliyetçilik akımı olmuştur....
Chapter
Full-text available
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılması planlanan Bağdat Demiryolu Projesi, Avrupa’da bazı tartışmalara sebep olmakla beraber diplomatik ve ticari alanda da rekabete yol açmıştır. Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa’ya karşı haklı olarak güvensizlik duymuştur. Çünkü İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni paylaşma planl...
Conference Paper
Doğu Anadolu illerimizden Bitlis, siyasi, sosyal ve ekonomik yönü ile geçmişten günümüze devletlerin tarihinde önemli bir yer işgal etmiştir. İlk Çağ uygarlıklarından, Bizans’a daha sonra ise Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle beraber Türk Devletlerinin hakimiyet sahası içerisinde yer almaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Bitlis,...
Chapter
Full-text available
Osmanlı Devleti’nin, 19. Yüzyılda batılı devletler ile olan ticari faaliyetlerinde artış gözlenirken, gümrük teşkilatının da o oranda geliştiği görülmüştür. Özellikle İzmir, İstanbul, Trabzon, Beyrut gibi liman kentlerinde gümrüklerin hem fiziki anlamda hem de işlevsel olarak pasaport, karantina, yolcu salonu ve sıhhi daireler gibi bölümler eklener...
Chapter
Full-text available
Osmanlı Devleti, XVIII. Yüzyıl itibarıyla toprak kayıpları yaşamasıyla birlikte yoğun bir şekilde göç dalgasına maruz kalmıştır. Bu süreç, Kırım Savaşı, 93 harbi ile devam etmiş ve Osmanlı topraklarına Rumeli, Kafkas, Kırım vb. bölgelerden göçler yaşanmıştır. Bu şekilde farklı coğrafyalardan göç hareketine maruz kalan Osmanlı, topraklarına sığınan...
Chapter
Full-text available
Farklı uluslardan çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin gönüllü olarak katıldığı bir faaliyet olan izcilik, gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra zihinsel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir spor faaliyetidir. Din, dil, ırk ve milliyet ayrımı olmaksızın herkese açık bir hareket olan izcilik, pratiğe dayalı becer...
Chapter
Full-text available
Süveyş kanalının stratejik özelliği, coğrafi keşifler sürecinde ticaret yollarının yön değiştirmesiyle ön plana çıkmaya başlamıştır. Yaşanan bu süreçte Portekiz, Hint Okyanusuna Ümit Burnundan ulaşmayı başarıp, zenginleşirken, Akdeniz havzasının güçlü devletleri Osmanlı ve Venedik siyasi ve ekonomik güç kaybına uğramıştır. Özellikle dönemin güçlü d...
Chapter
Full-text available
17. ve 18. Yüzyılın siyasi, soysal ve ekonomik çalkantılarına rağmen, Osmanlı, 19. Yüzyılın başlarında geleneksel ekonomik sistemiyle, kendi kendine yetebilen bir ekonomik yapıya sahip durumdadır. Ancak 19. Yüzyılda Osmanlı ekonomisi için bir dönüm noktası olan 1838 tarihli Balta Limanı ticaret antlaşması, İngiltere başta olmak üzere batılı devletl...
Conference Paper
Full-text available
Osmanlı Döneminde Akçaabat’ta Sosyo- Ekonomik Durum (1869-1904) Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ Kerim TİRYAKİ Osmanlı Devleti'nde Tanzimat ile başlayan süreçte hem ülke yönetimini kolaylaştıracak olan vilayet, kaza, nahiye, köy adı verilen idari birimler oluşturulmuş hem de bu idari birimler ile ilgili yıllıklar oluşturulmaya başlanmıştır. Resmi veya özel...
Chapter
Full-text available
As well as being an important factor in remaining healthy, sports also reflects the cultural structure of both civilizations and communities, and this serves as a method of contributing to the establishment of a cultural interaction among societies. This has traditionally been done through holding international sports tournaments. It is well known...
Conference Paper
Full-text available
Cumhuriyet döneminde sanayileşme bakımından en çok ilerleme kaydeden kentlerimizden biri olan Kocaeli, daha Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren sunmuş olduğu elektrik ve su gibi bayındırlık hizmetlerinin yanı sıra spor teşkilatları (kulüpleri) gibi beledi hizmetlerle, şehircilik bilincine sahip kentlerimizden biri olmuştur. Cumhuriyet’in ilk y...
Article
Full-text available
Ülkeler arası yaşanan savaşlar hem savaşan hem de savaşa dahil olmayan taraflar açısından siyasi, sosyal, demografik ve ekonomik sıkıntıların yaşanmasına sebep olmuştur. Böyle bir durumda ülkelerin yaşadığı sıkıntılardan biri de seferberlik durumlarında ortaya çıkan ve bir çok insanın ölümüne yol açan salgın hastalıklardır. Osmanlı Devleti de son d...
Conference Paper
Full-text available
Frengi, insanları hem fiziki hem de psikolojik açıdan olumsuz etkileyen zührevi bir hastalık olarak ortaya çıkmış olup toplumsal yapıyı olumsuz yönde etkilemiştir. İlk olarak 1492 yılı itibarıyla Amerika’nın keşfiyle ortaya çıkıp, hızlı bir şekilde Avrupa’ya yayılmış ve büyük salgınlara neden olmuştur. Frenginin ticari ilişkiler, göç vb. unsurlar v...
Chapter
Full-text available
Sağlık Uygulamaları Mecmuada yer alan halk sağlığı ile ilgili yasal düzenlemelerden yola çıkarak mecmuanın genel itibariyle fennî ve sıhhi bir nitelik taşıdığı söylenebilir. İlgili sağlık uygulamaları sadece tıbbi nitelikten ibaret olmayıp gıda ve beslenme sağlığı ile ilgili düzenlemeleri ve tedbirleri de içermektedir. Mecmuada salgın hastalıklard...
Article
Full-text available
Cumhurbaşkanı Atatürk’ün himayesinde, İsmet İnönü’nün ise fahri başkanlığında hava sahası güvenliğine yönelik faaliyet yürüten Türk Tayyare Cemiyeti 1925 yılında kurulmuştur. Cemiyet 1935’te Türk Hava Kurumu adını almıştır . Cemiyetin kuruluş tüzüğünde kuruluş amacı “Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak” olarak belirlenmiştir . Dolayısıyla günümü...
Chapter
Full-text available
Sıhhiye Mecmuaları Sıhhiye mecmuaları Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Osmanlı dönemi sayılarına baktığımızda derginin kapağında sıhhiye müdüriyet-i umumiye tarafından yayınlandığı ibaresi mevcuttur. Sayıların kapağında tarih olarak gün, ay verilmemiş sadece yıl, sayı ve yayınlandığı yıl belirtilmektedir....
Chapter
Full-text available
Jeolojik devirlerde, Karadeniz sahillerinin oluşumunda, andezit, siyenit, magnet vb. volkanik maddeler yer alırken, sahillerde alüvyonların birikimiyle oluşan kum yığınlarının tepecikler meydana getirdiği gözlenmiştir. Ayrıca bu yığınların oluşturduğu adacıkların sahile yakın yerde bulunmaları ve denizin orta kısımlarına doğru tam adaların olmaması...
Conference Paper
Full-text available
Bağlık ve zeytinliklerle kurulu bir tepede Sacur ırmağıyla sulanan meyve bahçeleriyle bostanların ortasında kurulan Gaziantep (Gaziayıntab), etrafı bahçelerle çevrili güzel ve yeni tarzda inşa edilmiş evleri ile konumlanmış önemli bir sanayi kentidir. İskenderun Limanı ile doğrudan ulaşıma sahiptir. İlgili yıllarda ortalama olarak, kent merkezinde...
Chapter
Full-text available
İlk çağdan günümüze insan sağlığını etkileyen cüzzama, her çağın anlayışı içerisinde farklı yaklaşımlar sergilenmiştir. Tıp biliminin gelişmediği dönemlerde cüzzama bakış genelde inanç bağlamında gelişerek, yaratıcının insanlara bir cezası olarak algılanmıştır. Bunu hem Hıristiyan hem de İslam dünyasında cüzzamlılara gösterilen yaklaşımlar kanıtlar...
Chapter
Full-text available
Bir senelik olayları göstermek üzere hazırlanan eserler olan salnameler, sene anlamına gelen “sal” ile mektup, kitap anlamındaki “name” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İbrahim Halet Bey tarafından “Fihrist-i Vilayet-i Haleb” adlı eserin yayınlanması ile başlayan “Vilayet Salnamesi” geleneğiyle hazırlanan salnameler, ilgili vilayetin tarihç...
Article
Full-text available
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çubuk Kazası’nda Sosyo-Ekonomik Durum (1926-1928) Dönem kaynaklarında “Çıbık”, “Çubuk”, “Çubukabad” adlarıyla da telaffuz edilen Çubuk kazası ilgili yıllarda 97 köyü ihtiva etmektedir. Kazada ekili (mezru) ve ekili olmayan (gayri mezru) arazilerin miktarı 239,520 dönüm olup, bunun cüzi bir kısmı ziraat edilmiştir. Kazada...
Chapter
Full-text available
From the beginning of the 18th century to 1760 the Ottoman Empire was both political both in an economically evident expansion, after 1760 has become visible in a contraction. Back of the Ottoman Empire After the understanding of its existence, first of all, innovation movements started in the army and then, in the field of agriculture and educatio...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Balkan Savaşları öncesindeki uluslararası konjonktürün İngiliz arşiv belgeleri üzerinden değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda farklı kaynaklardan temin edilen İngiliz arşiv belgeleri incelenmiş ve elde edilen bulgular anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sunulmuştur. Ayrıca elde edilen bulgular İngiliz kamuoyunun görüş...
Article
Full-text available
Hacı Mustafa ibni Hacı İsmail, Gaziantep’in tarihi mahallelerinden biri olan Kürtünciyan mahallesinde ikamet eden adı unutulmuş şehitlerimizden birisidir. O, Revan seferi için devlet tarafından asker talebinde bulunulduğunda ailesini bırakıp dini ve vatanı için orduya katılmıştır. O, eşini 8 çocuğu ile birlikte geride bırakmıştır. Çocuklarından bir...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Balkan Savaşları öncesindeki uluslararası konjonktürün İngiliz arşiv belgeleri üzerinden değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda farklı kaynaklardan temin edilen İngiliz arşiv belgeleri incelenmiş ve elde edilen bulgular anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sunulmuştur. Ayrıca elde edilen bulgular İngiliz kamuoyunun görüş...
Chapter
Full-text available
Genellikle kuduza yakalanmış bir hayvanın ısırmasıyla insanlara bulaşarak ölümle sonuçlanan bir hastalık olan kuduz, dünyanın birçok bölgesinde insanlar için tehlike olmaya devam etmektedir. M.Ö. 500’de Demokritus, M.Ö. 332’ de Aristoteles tarafından tarif edilmiş olan hastalık üzerindeki bilimsel çalışmalar 19. yüzyılda başlayabilmiştir. 1884 yılı...
Article
Full-text available
Difteri hastalığı tarihte karabakma, kızılağrı, kuşboğan, kuşkuyruğu, Bretonneau hastalığı, Süryani ülseri, kuşpalazı gibi adlarla isimlendirilmiştir. Hastalıkla mücadelede kullanılan difteri serumu bilim dünyasına tanıtıldıktan birkaç gün sonra Sultan II. Abdülhamit’e de sunulmuştur. II. Abdülhamit serumun İstanbul’da da üretilmesi için çalışma ba...
Article
Diphtheria was called in different names through the history. Diphtheria serum used to struggle with the disease was presented to Sultan Abdülhamit II after being presented to science world. Sultan Abdülhamit II started the studies to produce the serum in İstanbul. Dr. Nicole and Dr. Nizameddin Bey being in the first place, a lot of researchers wer...
Article
Full-text available
Sicill-i ahvâl kayıtları, yakın dönem Osmanlı biyografi yazımında başvurulan en önemli kaynaklardandır. II. Abdülhamid döneminde Osmanlı devlet teşkilâtında görev alan memurların görevleri süresince gelişim aşamalarını izlemek amacıyla 1879 yılında Dâhiliye Nezâreti’ne bağlı olarak kurulan Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nun faaliyetleri sonucu tutulan bu...
Conference Paper
Full-text available
The concept of the Middle East was first used in an article written by American naval historian Alfred Thayer Mahan in 1902. Mahan defined the geography between the Arabian Peninsula and India with the concept of the Middle East.There is more than one definition of the Middle East. Middle East; Turkey, Turkish Republic of Northern Cyprus, Syria, Eg...
Chapter
Full-text available
Bizim burada mercek altına aldığımız husus ise kültür tarihinin önemli kaynaklarından olan ve kassam, muhallefat ve tereke kayıtları olarak adlandırılan kaynakların aile monografileri açısından önemidir. Bu kayıtlar ailelerin günlük hayatı, çarşılar, evler, örf ve adetler, mobilya ve mutfak takımları, taşınmazlar, hayvan cins ve miktarları, ambarla...
Article
Full-text available
Zeynel ÖZLÜ  Öz Çalışmada, 1908'de İstanbul'da Matbûât-ı Osmaniye Cemiyeti adıyla kurulan, Osmanlı Devleti'nin ilk gazetecilik teşkilatı olan Osmanlı Matbûât Cemiyeti'nin 1336 (1920) tarihli İstanbul kongresi ele alınacaktır. Osmanlı basınının modernleşmesi sürecinde basın yayın hayatını zenginleştirerek oldukça ileri bir düzeye taşımış olan bu ko...
Book
Full-text available
Düzce şehri antik dönemde Dusae Pros Olypum, Osmanlı döneminde ise Düzce ve Konrapa isimleri başta olmak üzere, Konurâbâd, Düsce, Düzceli gibi adlarla isimlendirilmiştir. Bu isimlerden Konrapa adı Düzce içerisinde bulunan özel bir bölge için de kullanılmış, ayrıca bölgede yaşayan halk Osmanlı devleti tarafından “ahâli-yi sâdıka” olarak tanımlanmışt...
Book
Full-text available
Gümüşâbâd sınırları içerisinde yer alan ve Osmanlı arşiv kaynaklarında çoğunlukla Orân (bazen de Ören) olarak telaffuz edilen yerin Gümüşâbâd’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki “Or” adı eski Türkçede burç, istihkâm, kale gibi anlamlara gelip, kelimenin sonundaki “ân” eki çoğul ekidir. Dolayısıyla Orân bölgesi, böl...
Article
As the Velayatname, Haci Bektash Veli had never been married and his generation didn't grow up, but there are some claims about this which his descent continued, these claims is either he is married or he had a child by bleeding of his noise while he was performing ablution (abdest), Kadincik Ana got pregnant from his blood so Haci Bektash Veli's d...
Article
Full-text available
In this research, the root of Kyrgyz and their religious beliefs are expressed. Within this context, it is underlined that Kyrgyz are the same in terms of ancestry with other Turkish ancestors that spread to a wide geography and have a common background. As a matter of fact, many Turkish ancestors have cults such as plant, saint and victim, totem n...
Article
Full-text available
Bu araştırma ondokuzuncu yüzyılda asker ve sivil veterinerler tarafından hazırlanan iki adet risaleyi tanıtmayı amaçlamaktadır.19. yüzyıl, Osmanlı devletinde birçok kanun, nizamname ve risalenin yayımlandığı bir dönemdir. Bu dönemde sığırlarda meydana gelen büyük kayıplar devleti bu konuda tedbir almaya itmiştir. Bu çerçevede 19. yüzyıl sonlarında...
Article
Full-text available
The trust of Haci Bektash Veli, which was given some priorities and supported by the Ottoman Empire during both pre and post Tanzimat periods, is one of the eight trusts. The income of the trust showed a steady increase starting from end of the 15th century. Nonetheless, the income of central tekke decreased in time and since the state did delay or...
Article
Tereke kayıtları, Osmanlı sosyal ve kültür tarihinin birinci el kaynaklarındandır. Bu kaynaklar, ait olduğu sosyal yapı ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu bağlamda Bektaşilere ait olan terekelerde geleneksel anlatılar dışında aile fertleri, yaşam biçimleri, giyim-kuşamları, kullandıkları mutfak ve hamam takımları, konut mefruşatları ve y...
Article
The day of aşure is the tenth day of Muharrem month (first month of muslim calendar). The day, which is believed to be one of the days of redemptive miracles, has been celebrated by muslims and Ottomans as a bairam. By celebrating this day every year, the Ottoman Palace set an example and pioneered its becoming an ongoing tradition. In this frame,...
Article
The profession of dentistry was not seen as a part of medicine in the Ottoman Empire so, generally, done by the folk healer. In the beginning of 20th century, first professional dentists-odontologists-were trained with the foundation of the college of dentistry. Nevertheless, few numbers of educated dentists were not sufficient to meet the requirem...
Article
Full-text available
zet Osmanlı Devleti'nde hem toplum hem de devlet hayatında önemli bir görevli olan pey-kler devlet tarafından kurumsallaştırılarak Peykân-ı Hassa adı verilen bir ocak çerçevesinde hizmet vermişlerdir. Ocağın ulaklık görevi dışında bazı İslami törenlerde istihdam edildiği görülmektedir. Ocak mensuplarından bir kısmı " müjdeci " adı ile tesmiye edilm...
Article
The Imperial Stables, which had their roots in the Seljuk and Mamluk states, were responsible for all procedures related to the animals owned by the Ottoman State. In the early 19th century, the steady devaluation of the currency and longlasting wars impelled the Ottoman Empire to take some preventive measures. These measures also had repercussions...
Article
Peykân, one the most important offices for the Ottomans both at social and governmental status, served as corps and was called as Peykân-i Hassa. As well as communication, it was employed at some Islamic ceremonies. Some members of the corps were called as harbingers and they took messages to the Padishah concerning events which some pilgrims faced...
Article
Besni district is an important place where the culture of Alawi-Bektashi is effective. The borders of this city in the Ottoman period were wider than today's. A lot of villages located within the borders of some cities such as Adiyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş today, once were located within the border of Besni. Alawi-Bektashi culture in...
Article
Full-text available
THE FINDINGS ABOUT ALEWI-BEKTASHI FAMILIES IN BESNI Abstract Besni district is an important place where the culture of Alawi-Bektashi is effective. The borders of this city in the Ottoman period were wider than today’s. A lot of villages located within the borders of some cities such as Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş today, once were l...
Article
Full-text available
Owing to the invasion policy pursued by Russia in the 19th century, immigrants from Caucasus, the Balkans and Crimea were settled in Düzce by the Ottoman Empire. The reason for this was that Düzce had less population density than the other Ottoman cities and it had very productive agricultural lands. As a result of these migrations, the immigrants...
Article
Full-text available
Sherifs are the people who are descendants of Hassan, the grandson of Mohammed. In Otoman times, they were shown great respect both by the state and by the Muslim folk. Tey were exempt from taxation, had priority in (charitable) foundational duties, and were provided with fnancial aids called "atiyye" during the month of Ramadan, the bayrams of Ram...
Article
Full-text available
Although, the works in the type of baytarname started to appear in the Ottoman Empire from the 16th Century on, formal veterinary medicine education could begin 80 years after Europe, in 1842. Close relations were established with Europe in order to start a modernized system of education for the veterinary studies. Within this framework, students h...
Article
Owing to the invasion policy pursued by Russia in the 19th century, immigrants from Caucasus, the Balkans and Crimea were settled in Düzce by the Ottoman Empire. The reason for this was that Düzce had less population density than the other Ottoman cities and it had very productive agricultural lands. As a result of these migrations, the immigrants...
Article
Full-text available
Some dishes and beverages have come to the fore on special days in all religions to serve as a means of social unity and solidarity. The Day of Ashura is one of such days when ashura, a dessert made of various cereals, nuts and fruits, is served and offered to relatives, neighbors and guests. During the Ottoman period, this special festive day was...
Article
Full-text available
Türklerin, henüz ata yurtta iken, yaşadıkları ortam genelde serin olmak-la beraber özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla soğuk veya don-durulmuş meyve suları içtikleri tahmin edilmektedir. XIII. asırdan itibaren ise Selçuklular ile beraber soğuk veya dondurulmuş şerbetleri hazırlamak için " karlıklar " yapmışlardır. Karlıkların Osmanlılar dön...
Article
Full-text available
Z Topkapı Sarayı'nda bugünkü anlamda ilk eczahâne 1870 yıllarında kuru-lan mâbeyn-i hümâyûn eczahânesidir. Eczahânede üç tabib yanında üç de diş hekimi görev yapmıştır. Dişçilerden birisi dişçibaşı olarak görev yap-mıştır. Sarayda üç tabible aynı sayıda, üç diş hekiminin de görev alması diş sağlığına verilen önemi göstermesi açısından önemlidir. De...
Article
Ottomans began to use various fruits to make sweets in the 14th and 15th centuries. A unit called "Helvahâne-i Hassa Ocaǧi" in the palace was especially responsible for sweets and production of sweets; however, in the course of time the warrant to produce sweets was given to confectioners, makers of sherbet and herbalists who were doing business in...