Zafer kuş

Zafer kuş
Ahi Evran Üniversitesi · Department of Social Studies

PhD

About

55
Publications
38,767
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
509
Citations
Citations since 2016
13 Research Items
437 Citations
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (55)
Article
Full-text available
Although there are differences in identity construction depending on countries and periods, some courses have come to the fore in the education system in each per i od. In Turkey, the education system in general, and history, geography, citizenship and social studies courses, in particular, have instrumental importance in the construction of identi...
Article
Full-text available
The main purpose of this research is to reveal the beliefs and in-class practices of social studies teachers regarding democracy. This study was designed as a case study, a qualitative research method. The study group was limited to 8 social studies teachers in 3 different schools in the province of Kırşehir in Turkey in the 2018-2019 education per...
Article
Full-text available
This study is a thematic content analysis study for the systematic study of the researches on democracy education in Turkey. There have been many studies in the field of democracy education by researchers especially in recent years, and this field is becoming increasingly important in Turkey. In various dimensions related to democracy education, ma...
Article
Full-text available
The main objective of this study is to develop a valid and reliable scale for identifying digital citizenship perceptions of young people in the most common age groups. The study was conducted as a survey study. The study group of this study is composed of 438 people in Turkey who are among 16-24 age group with the highest rate of internet use in T...
Conference Paper
Demokrasi günümüzde hayatın her alanında uygulanmasına ihtiyaç duyulan, temel bir evrensel değer olarak görülmektedir. Demokrasinin gelecek gelecek nesillere aktarabilmesi için gelecek nesillerin yetiştirildiği yer olan aile ve eğitim kurumlarında, demokratik değerlerin öğretilmesi oldukça önemlidir. Demokratik değerler öğretilmeden, bireylerden de...
Article
Full-text available
The main purpose of this study is to analyze news stories regarding children in the national print media in the last five years using top eight newspapers in terms of circulation and evaluate these news stories based on the Convention on the Rights of the Child, which was issued by the UN and signed by Turkey. The research was undertaken as a case...
Article
Full-text available
Today, the citizenship education has become a very important study field in the entire world. Political education, on the other hand, has another important dimension in the citizenship education. Thus, there is a rapid increase in the number of studies concerning the citizenship education and the political education. Educational system in different...
Article
The current study aims to investigate social studies and science teachers’ attitudes and classroom practices associated with controversial issues. The study is a qualitative research based on data collected through interviews and observation. Social studies and Science teachers participated in the current study which was conducted in Kirsehir, a ci...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to determine the political literacy status of pre-service social studies teachers, who are expected to raise active citizens in Turkey. The study used the case study, which is among the qualitative research designs. Study group is consisted of totally 60 pre-service social studies teachers, who receive education at the 4...
Article
Full-text available
In this study, the aim was to determine participation status of primary school students at school, in the family and in society. Research sample was composed of 348 students studying at the 6th, 7th and 8th grades in a primary school in Kırşehir which is found in the Central Anatolia Region of Turkey. In the research, data collection tool named “pa...
Article
Full-text available
The current study aims to determine the values parents in Turkey try to teach their children. Parents from various cities (Ankara, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Muğla) around Turkey were selected through maximum variation sampling, a purposive sampling method. The current study was conducted within the qualitativ...
Article
The current study aims to investigate social studies and science teachers? attitudes and classroom practices associated with controversial issues. The study is a qualitative research based on data collected through interviews and observation. Social studies and Science teachers participated in the current study which was conducted in Kirsehir, a ci...
Article
Full-text available
The social studies curriculum was recently revised in Turkey, running in a pilot scheme in the school year 2004-05. It was then implemented in primary schools all over Turkey from 2006. This study describes the kind of citizen it aims to form by analysing all of the documents relating to social studies teaching. The social studies curriculum for pr...
Article
Full-text available
http://www.infactispax.org/volume8dot2/Kus.pdf
Article
Full-text available
This research aims to investigate democratic environments offered to children in Turkey at school, in the home, and in society. A mixed method is a general type of research where qualitative and quantitative methods are used together. The researcher first collects quantitative and then the qualitative data. The study group in the research consisted...
Article
Full-text available
The aim of this study is to identify the perceptions of democracy of primary school students, identify the factors that affect these, and compare the results with those obtained from other countries. The research was carried out during the 2011- 2012 school year with 1, 667 students from the 6th, 7th, and 8th grades who were chosen from 26 cities i...
Article
The purpose of this study is to reveal the factors that influence Social Studies Pre-service Teachers' participation to the solution of environmental problems. This study utilized semi-structured interviews as a qualitative research method. The sample group of this study consisted of 12 pre-service teachers who attended the department of Social Stu...
Article
The current study aims to determine the values parents in Turkey try to teach their children. Parents from various cities (Ankara, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Muğla) around Turkey were selected through maximum variation sampling, a purposive sampling method. The current study was conducted within the qualitativ...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to reveal the factors that influence Social Studies Pre-service Teachers' participation to the solution of environmental problems. This study utilized semi-structured interviews as a qualitative research method. The sample group of this study consisted of 12 pre-service teachers who attended the department of Social Stu...
Data
Full-text available
zet. Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersinde kullandıkları yöntem-teknikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmenlerin yöntem-teknikleri hangi düzeyde kullandıklarını tespit etmek amacı ile 29 maddeden oluşan geçerliği ve güvenirliği (Cronbach α = 0,90) sağlanmış olan "Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Yöntem v...
Data
Full-text available
ZET Öğretmenlerin verimli olabilmesindeki en önemli etkenlerden biri, öğretmenlerin beklentilerinin dikkate alınması ve bunların karşılanmasıdır. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için ilk olarak bunların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, etkili bir sosyal bilgiler öğretimi için, sosyal bilgiler öğretmenlerinin beklentilerinin tes...
Data
Full-text available
ZET Bu araştırmada, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme stratejilerini kullanma durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 35 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. Bu ölçek, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Kırşehir il sınırları içerisi...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate elementary school students’ views on this democratic withinfamily process. This study is a case study which is one of the qualitative research methods. For this purpose, Van and Bingol from Eastern Anatolia, Ankara and Kirsehir from Central Anatolia, Aydin and Istanbul from Western Anatolia were selected. As...
Article
Full-text available
Z Bu çalışmanın amacı Türkiye ve ABD'deki ilköğretim sosyal bilgiler eğitimini vatandaşlık eğitimi açısından literatüre dayalı olarak kuramsal bir karşılaştırmasını yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda her iki ülkenin vatandaşlık eğitimi öğrenme alanları, kazanım, beceri, içerik ve değerler açısından karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonunda Türkiye'd...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmada öğretmen adaylarının ve görevdeki öğretmenlerin demokratik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülmüş bu araştırmada Gözütok (1995) tarafından geliştirilen " Demokratik Tutum Ölçeği " , 2010-2011eğitim-öğretim döneminde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 200 öğretmen adayı ile Mamak ilçesinde...
Article
Full-text available
This study focuses on the importance of using out-of the school learning environments in values education. A case study, one of the qualitative research designs, was employed in this study. A group of 55 students was formed with the second and third year students of the Faculty of Education, and science centres (Feza Gursey Science Centre) and muse...
Article
Full-text available
The current research employing a case study, one of the qualitative research designs aims to examine the effects of out-of-the-school learning environments on prospective teachers' scientific attitudes. Maximum sampling, a purposeful sampling method, was employed in this research, and the study group was composed of the students attending the facul...
Article
The purpose of this study is to compare the social studies teaching curricula of Turkey and the United States in terms of values education. The study is a model case study that relies upon one of the qualitative research methods. The data come from the elementary social studies curricula of both countries through the documents analysis method. The...
Article
Full-text available
ZET İnsan hakları eğitimi çok küçük yaştan itibaren bireylere verilmesi gereken bir eğitimdir. Çünkü bu yaşlarda verilecek insan hakları eğitimiyle bireylerin insan haklarına yönelik tutum ve davranışlarının kalıcı olması sağlanacaktı. İlköğretim düzeyinde insan hakları eğitimine yer veren derslerin başında sosyal bilgiler dersi gelmektedir. Sosyal...
Article
Full-text available
The aim of this study is to find out what the young people think about the national and international problems, where they get the necessary information about these issues and determine their faith in overcoming these problems. Case study, which is among qualitative research patterns, was utilized in the study. The study group comprised of 14-15-16...
Article
The news in the national papers has an important role to inform the people about the content of new primary school curriculum. This study investigated the way of function with the comparison of the studies in the literature. The news concerning the renewed curriculum appearing in the national media in the period between 2004 and 2007 was obtained t...
Article
Full-text available
z Yenilenen ilköğretim programının içeriği hakkında toplumun her kademesinin bilgilendirilmesi noktasında ulu-sal gazetelerde çıkan haberler önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışma ile de ulusal gazetelerin bu işlevi orta-ya koyma biçimleri literatürde yer alan çalışmalarla birlikte karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu anlam-da 2004 ile 2007 y...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the perceptions of teachers about school quality. In this study descriptive survey model has been used among teachers who have been working in primary Schools in Kırsehir, 2008-2009 teaching year. The questionnairehaving been formed by researcher has been used as measure tool. Questionnaire which consists o...
Article
Full-text available
Reading is an acquisition necessary for realising life-long learning. In addition, the more an individual is able to use reading skills and criticise what s/he reads, the more s/he participates in a democratic social system. To what extent the teacher candidates who are qualified as models bear these important merits and to what extent they use rea...
Article
Full-text available
ZET Bu araştırmada, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme stratejilerini kullanma durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 35 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. Bu ölçek, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Kırşehir il sınırları içerisi...
Article
Full-text available
SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠNDE KARĠKATÜR KULLANIMININ ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARISINA ETKĠSĠ ÖZET 21. yüzyılda bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile bu hızlı değişim ve gelişime ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu durum eğitim sistemimizde yeni eğitim ve öğretim yaklaşımlarının önem kazanmasına neden olmuştu...
Article
Full-text available
ZET Öğretmenlerin verimli olabilmesindeki en önemli etkenlerden biri, öğretmenlerin beklentilerinin dikkate alınması ve bunların karşılanmasıdır. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için ilk olarak bunların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, etkili bir sosyal bilgiler öğretimi için, sosyal bilgiler öğretmenlerinin beklentilerinin tes...

Network

Cited By