Zafer Çelik

Zafer Çelik
Ankara Yildirim Beyazit University | AYBU · Department of Sociology

Phd

About

56
Publications
57,710
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
466
Citations
Citations since 2017
31 Research Items
377 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Additional affiliations
May 2013 - present
Ankara Yildirim Beyazit University
Position
  • Professor

Publications

Publications (56)
Article
Full-text available
Tüm toplumu etkileyen iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için üniversitelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda üniversitelerin başta öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere tüm toplumu bilgilendirmesi ve bu kesimlerin farkındalığının gelişmesine öncü olması; yenilikçi çalışmalar yaparak ve te...
Article
Full-text available
2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye halen yaklaşık dört milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli göçmenlerin konaklama, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimleri ile ilgili çok sayıda iyileştirme yapılmıştır. Özellikle 2016 yılında geçici eğitim merkezlerinin kademeli kapanması ile tüm Suriyeli çocuklar d...
Book
Full-text available
Modern zamanlarda dil, bir iletişim aracı olmanın ötesinde, siyasetin de konusudur. Ulus devlet oluşum süreçlerinde, kendi hâline bırakılmayıp, siyasi hedeflerle planlı biçimde reforme edilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları da, bu istikametteki “mühendislik” faaliyetlerinin karakteristik bir örneği olmuştur.
Book
Full-text available
Eğitim ve ders kitapları bir yandan toplumsal düzeninin ve barışın sağlanmasına katkıda bulunma potansiyeline sahipken diğer taraftan ise toplumsal çatışma ve huzursuzluğu tetikleyebilme potansiyeli vardır. Eğitim kurumları ve ders kitapları toplumsal barışı ya da çatışmayı tek başına gerçekleştiren bir aktör olmaktan ziyade, bu süreçleri destekley...
Technical Report
Full-text available
Ulusal ve uluslararası göstergelerde genç nüfusun istihdamda, eğitimde ya da mesleki yetiştirmede bulunmayışı, önemi giderek artan bir problemdir. Kısaca “Ne Eğitimde Ne İstihdamda” (NEET) olarak tanımlanan bu gençler farklı ülkelerde farklı yaş kategori- lerinde tanımlansa da ortak özellikleri, eğitim aracılığıyla beşerî sermayelerini geliştiremem...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Suriyeli yükseköğretim öğrencilerinin yükseköğretime erişim ile eriştikten sonraki deneyimlerini incelemektir. Buna ilaveten, bu çalışmada, Suriyeli öğrencilerin diğer öğrenciler, akademik ve idari personel ile ilişkileri ele alınacaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, yarı yapılandırılmış soru formları...
Chapter
Full-text available
Yeni Tip Koronavirüs'ün (Covid-19) görülmeye başlanmasından itibaren dünyada ve Türkiye’de virüsün yayılımını engellemek için okullar kapatılmıştır. Okulların kapatılmasından sonra çocukların eğitimden uzak kalmaması için tüm dünyada uzaktan eğitim uygulamaları başlamıştır. UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar okulların kapanması ve uzak...
Article
Full-text available
Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dünyadaki hemen her ülkede ani bir karar ile okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim süreci ile eğitimler sürdürülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte hem okulların kapatılmasının ve uzaktan eğitim sürecine geçilmesinin hem de okulların sunduğu diğer hizmetlerden mahrum kalmanın oluşturacağı sonuçlar yeterince değ...
Article
Full-text available
This current study aims to identify the problem areas of the post-secondary vocational schools and develop some possible actions that could be taken to improve them. In order to obtain information about the current status of these schools, a questionnaire was prepared and distributed to post-secondary vocational school employees and 167 industrial...
Technical Report
Full-text available
Bu raporda, Pandemi döneminde okulların kapanması ve uzaktan eğitim sürecinin öğrencileri nasıl etkilediği, okulların açılma takviminin nasıl yürüdüğü ve okulların açılma sürecinde dikkate alınması gereken hususlara dair öneriler yer almaktadır.
Article
Full-text available
Academic research, policymakers, and industry representatives have expressed that the post-secondary vocational schools in Turkey cannot adequately fulfill their missions and work efficiently, and also they have problems in gaining the skills needed by the sector to graduates. To solve these problems, improve their efficiency and quality and streng...
Article
Full-text available
İlhan Tekeli, yaklaşık 50 yıllık süreçte yükseköğretim meselelerine yönelik birçok makale ve kitap yazmış, konuşmalar yapmıştır. Bu çalışma, İlhan Tekeli’nin Türkiye yükseköğretim tarihi, sorunları ve yükseköğretimdeki dönüşümler ile yükseköğretimde özerklik, büyüme ve kalite konularını nasıl tartıştığına odaklanmıştır. Tekeli’ye göre ideal ünivers...
Book
Full-text available
Eğitim sistemini iyileştirmek için geliştiren politikaların ve uygulamaların sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, politika ve uygulamaların verimliliği ve etkinliğini görmek açısından oldukça değerli veriler sunmaktadır. Dahası, eğitim sisteminin mevcut durumunun ayrıntılı ve sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirmesi eğitim sistemind...
Book
Full-text available
Türkiye yükseköğretim sistemi, özellikle 2008 yılı sonrasında hızla büyümüştür. Türkiye, bir yandan büyümenin getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışken, öte yandan artan uluslararası yarış ortamında diğer ülkelerle rekabet etmeye çalışmaktadır. Başka türlü ifade etmek gerekirse, Türkiye aynı anda hem erişimi artırarak daha çok kişinin yükseköğretim...
Technical Report
Full-text available
Eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve geliştirmek isteyen birçok ülke, öğretmen yetiştirme sistemlerinde değişiklik öngören reformlar yapmışlardır. Öğretmenlerin yetiştirilmesi hususu, hizmet öncesi eğitim, mesleki gelişim, adayların göreve başlama süreci, yeni öğretmenlere verilen destek ve öğretmenlerin değerlendirilme süreçlerini içermektedir...
Chapter
Full-text available
II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle medikal araştırmalarda araştırma etiği ko- nusu yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalardan sonra, insan üzerine yapılacak medikal bir araştırmanın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin temel etik kriterler belirlenmiştir. 1960’larda ve 1970’lerde Milgram, Zimbardo ve Hump- rey’in araştırmalarındaki...
Book
Full-text available
Türkiye’de eğitim sistemini iyileştirmek adına sürekli yeni tedbirler almakta, politikalar uygulamakta ve programlar geliştirmektedir. Ancak, eğitim sisteminde atılan adımların sonuçlarını izleme konusunda ciddi bir eksiklik söz konusudur. Hem doğru politikalar geliştirebilmek hem de alınana kararların doğru sonuçlar verip vermediğini görebilmek iç...
Book
Full-text available
The basic purpose of this report is to examine and evaluate the historical trends and current state of the educational system in Turkey, in a comprehensive manner based on data collected over an annual period, taking into account the developments in education and making comparisons with international Indicators. In particular the report aims at mon...
Book
Full-text available
Yıllık olarak yayımlanan bu rapor serisinin temel amacı, Türkiye yükseköğretim sisteminin eğilimlerini ve mevcut durumunu, veriye dayalı olarak, uluslararası kıyaslamalarla birlikte kapsamlı ve bütüncül bir şekilde incelemek ve değerlendirmektir. Rapor altı bölümden oluşmaktadır: Yükseköğretime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretim elemanl...
Book
Full-text available
"The Outlook on Higher Education in Turkey 2017: Monitoring and Evaluation Report" consists of seven chapters which cover indicators concerning the transition to higher education, access and participation in higher education, education outputs, educational environments, the financing of higher education and the performance of universities and acade...
Book
Full-text available
Günümüz dünyasında, ülkelerin ekonomik gelişmesi ve refahının artması, demokratik ve katılımcı bir toplumun var olması, bireylerin kişisel beceri ve kapasitelerinin gelişmesi ve kendi refahlarını sağlaması için eğitime kilit bir rol atfedilmektedir. Özellikle, küresel dünyada daha rekabetçi bir ekonomik yapıya sahip olmak, katma değeri yüksek ürünl...
Book
Full-text available
Türkiye'nin merkezi lise giriş sınavlarının sonuncusudur. Önceki sınavlarla mukayese edildiğinde TEOG sınavı iki konuda olumlu kat-kıda bulunmuştur: Okul başarısının ağırlığının artırılmasıyla okul-öğ-renci ilişkisini güçlendirmiş ve telafi imkanının olması sebebiyle kay-gıyı göreli olarak azaltmıştır. Diğer yandan TEOG yerleştirme sistemi ise okul...
Book
Full-text available
The Education of Syrian Children in Turkey: Challenges and Recommendations report has been prepared in two stages. During the rst initial stage, interviews were conducted with the Ministry of National Education (MoNE), Disaster and Emergency Management Center (DEMC), the Türkiye Diyanet Foundation, and United Nations International Children’s Emerge...
Book
Full-text available
Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öneriler başlık bu rapor iki aşamalı olarak hazırlanmıştır. İlk aşamada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile görüşmeler yapılmış ve araştırmanın çerçevesi, araştırma soruları...
Article
Full-text available
Based on the views of the senior administrators, the aim of this study is to present the challenges of the higher education system in Turkey and to analyze the possibility of governance of state universities by the board of trustees. Using in-depth interview technique, this qualitative study was carried out with the participation of twelve administ...
Chapter
Full-text available
Educational researchers and policy-makers all over the world have paid increased attention to multicultural education in recent decades. This is because of the changing social environment associated with, for example, the increasing number of minorities/refugees in many developed countries, the renewed importance of international economic relations...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yükseköğretim sisteminde karşı karşıya olunan sorunları ortaya koymak ve yükseköğretim yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak devlet üniversitelerinde mütevelli sisteminin uygulanmasının bu sorunlara ne ölçüde çözüm olabileceğini incelemektir. Çalışma, derinlemesine görüşme tekniğinin kullanıldığı nitel bir araştı...
Technical Report
Full-text available
Türkiye’de ve dünyada öğretmenlerin mevcut mesleki durumları ve statüleriyle ilgili çeşitli sorunlar ve kaygılar vardır. Tarihsel ve kültürel olarak yüceltilen öğretmenlik mesleğinin nesnel koşullarının öğretmenleri tatmin eden bir düzeye ulaştığını söylemek oldukça zordur. Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü başlıklı bu çalışma, eğitim sistemi...
Article
Full-text available
This article aims to assess the evolution of the Board of Higher Education of Turkey in relation to these power struggles and domestic political contestations. The evolution of the Board will be examined in five distinct periods: Post-1980 Authoritarian Period (1981–1988), the Period of Fluctuation (1989–1996), the post-February 28th Repressive Per...
Research
Full-text available
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yükseköğretim oldukça hızlı bir gelişme yaşamıştır. Geçmişte yükseköğretim elit bir hizmet olarak toplumun sadece belirli bir kesimine sunulurken, bugün evrenselleşerek, toplumun tüm kesimlerine sunulmaktadır. Yükseköğretimin yaşadığı bu gelişmeler sonrasında, özel kurumların yükseköğretimdeki etkinliği artmaya ba...
Technical Report
Full-text available
Gür, B.S., Çelik, Z., Yurdakul, S. (2016, Ekim). Beşinci sınıfın yabancı dil dersi ağırlıklı hale getirilmesi: Zorluklar, riskler ve alternatifler (Odak Analiz No. 1). Ankara: EBSAM.
Chapter
Full-text available
Bu ünite tamamladıktan sonra; Göçün tanımını yapablecek, göç türlerrnn ve göçün temel nedenlerini açıklayabilecek, Göç ile toplumsal cinsiyet arasında ilşki kurabilecek, göç ile kent ilişkisini çözümleyebilecek, Kentleşmenin göçmen kadınlar üzerindeki etklerini sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
Chapter
Full-text available
2000’li yıllardan itibaren, ortaöğretim sisteminde, liselerin dört yıla çıkarılması, zorunlu 12 yıllık eğitim, müfredatların güncellenmesi, okullulaşma oranlarındaki hızlı büyümeler, lise türlerinin azaltılması ve genel liselerin Anadolu liselerine dönüşümü gibi birçok değişim görülmüştür. Bunlar, sistemin örgütlenmesinde ve yapısında önemli değişi...
Article
Full-text available
Since the establishment of the Council of Higher Education in 1981, university autonomy and the governance of higher education system in Turkey have been contentious topics. There is a public demand for decreasing the power of the Council and increasing the autonomy of universities in Turkey. Notwithstanding the consensus on reforming the higher ed...
Article
Full-text available
Eğitim, doğrudan nasıl bir toplum ve insan yetiştirmek istediğimizle ilişkilidir. Çocukların hangi bilgi ve değerler ekseninde yetişmesi gerektiğine verilen cevaplar, doğrudan nasıl bir gelecek ve toplum istendiği ile yakından ilişkilidir. Bundan dolayı, eğitim yolu ile hangi bilginin aktarıldığı, çocuğun hangi değer ve bilgi çerçevesinde eğitildiğ...
Article
Full-text available
The AK Party has been a leading reform actor with particular emphasis on education. AK Party governments implemented educational reforms to increase access to education, improve the quality of education and democratize the education system. Some challenges, however, persisted: Turkey still lags one year behind the OECD average PISA 2009 indicators....
Book
Full-text available
Seviye Belirleme Sınavının 2013 yılında son kez uygulanacağı resmi olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte, bundan sonra ortaöğretimin yapısı ve ortaöğretime geçişin nasıl olacağı konularında, Milli Eğitim Bakanlığının izleyeceği yol haritasında bir belirsizlik söz konusudur. Elinizdeki analiz, 2014 ve sonrasında ortaöğretime geçişte nasıl bir si...
Article
Full-text available
Zafer Çelik: Sayın Nezar AlSayyad; öncelikli olarak bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Dünkü semineriniz ilgi çekiciydi. Özellikle İslâm şehirle-ri üzerine, Kahire üzerine fotoğraflarla birlikte anlattıklarınızı oldukça etkileyici buldum. Dünkü sunumunuzdan da yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Küre-selleşme ve neoliberalizmin kentleri...
Thesis
Full-text available
This study analyses how the educational reforms initiated in the Turkish education system within the past ten years –particularly the ones supported by the international organizations–transformed the education and schooling system of Turkey. This study also analyses how these reforms contributed the performance/quality of the education system in Tu...
Article
Full-text available
In this article we provide a critique of the interpretation and utilization of Programme for International Student Assessment (PISA) results by the National Education Authorities in Turkey. First, we define and explain what OECD’s PISA is. Second, we make an overview of the media coverage in Turkey of the PISA 2003 and 2006 results. Third, we prese...
Article
Full-text available
This study aims to examine the impact of Bologna Process on European higher education systems. It focuses on the influences of the main components of Bologna Process (i.e., implementing two-cycle system, increasing the student and academic staffs' mobility, European Credit Transfer System, quality assurance and qualification framework) on the trans...
Conference Paper
Full-text available
Son on yılda ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek için OKS, üç aşamalı Seviye Belirleme Sı- navı (SBS) ve tek aşamalı SBS uygulanmıştır. Türkiye’de sıklıkla merkezi olarak düzenlenen sınavların pedagojik, psikolojik ve sosyal birçok sorunlara neden olduğu ifade edilmekte ve bu sorunları aşmak için sınavın yapısı ve içeriğinde değişikliğe gidilmek...
Chapter
Full-text available
Son yirmi yılda Avustralya'dan Kanada'ya Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya dünyanın pek çok ülkesinde, okul temelli yönetim, standartlar temelli eğitim, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, beceri temelli eğitim, öğrenci merkezli eğitim ve buna benzer birçok kavram eşliğinde eğitim sistemlerinde üst üste reformlar gerçekleştiri...
Article
Full-text available
Zafer Çelik: Bu sayımızda söyleşimizi İstanbul üzerine yapmak istiyoruz. İlk sayımızda İlhan Hoca ile yaptığımız söyleşiyi bitirirken dünya kenti İstanbul üzerine konuşuyorduk. Tam buradan kalkarak şunu sormak istiyorum, İstan-bul'a atfedilen dünya kenti/küresel kent rollerini İstanbul ne kadar gerçekleştiri-yor? İkinci olarak, küreselleşme süreci...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın ana teması, Erken Cumhuriyet döneminde (1932-1938). Türk toplumunun ve ulusal kimliğinin kuruluş sürecinde Türk Dil Reformunun oyndadığı rolü incelemektir. Dil ve dil mühendisliği yeni bir ulus ve ulusal kimliğin yaratılması için gereklidir. Türkiyede ulusun oluşmasını engelleyen kültürel unsurların -Arap-İslam kültürü ve Osmanlı mira...
Thesis
Full-text available
Keywords: Language engineering, Turkish language reform, Turkish linguistic institute, Sun language theory. Thesis (M.S.)--Middle East Technical University, 2003.

Network

Cited By