Yasin Ungoren

Yasin Ungoren
Sakarya University · Distance Education Research And Application Centre

PhD Student at the Department of Computer Education and Instructional Technologies in Sakarya University

About

14
Publications
2,375
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
19
Citations
Introduction
Education
July 2018 - August 2020
Sakarya University
Field of study
  • Computer Education and Instructional Technology
September 2009 - June 2013
Sakarya University
Field of study
  • Computer Education and Instructional Technology

Publications

Publications (14)
Article
This study examines the relationship between high school students’ age, gender, personality, computer game addiction, chronotype, and sleep quality using structural equation modelling. For this purpose, the study was planned according to the correlational research design, one of the most common quantitative research methods. The sample of the study...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin Web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve geçmişte çevrimiçi ders alma(ma) değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik formasyon sertifika programında öğrenim gören öğrencilerden u...
Thesis
Full-text available
Bu araştırma ile dijital oyun yayını izleyicilerinin cinsiyet, yaş, kişilik yapıları, haftalık izlediği dijital oyun yayıncı sayısı, haftalık takip ettiği dijital oyun yayıncı sayısı, haftalık abone olduğu dijital oyun yayıncı sayısı, haftalık dijital oyun yayını izleme süresi, haftalık dijital oyun oynama süresi değişkenlerinin dijital oyun yayını...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm ve eğitsel amaçlı sosyal ağ kullanımına göre incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans öğrenimine devam etmek olan 313 öğretmen adayı oluşturmaktadı...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı, öğretmenlerin otantik öğrenme hazır bulunuşluklarını ölçebilmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 188 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında yüz görünüm ve kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Faktöriyel geçerliliği için yapılan faktör...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin çevrimiçi etkileşim algısı ve algılanan öğrenme düzeylerinin cinsiyet, yaş, bölüm ve daha önce çevrimiçi ders alıp almama durumları açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 134 uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencisine Algılanan Öğ...
Conference Paper
Full-text available
Araştırmanın ile amaçlanan pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik yapılarının sosyotelizm davranışını yordayıp yormadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda kesitsel tarama deseninde uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 147 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Araştırmaya katılım gösteren öğrencilerin 94’ü kadın 53’ü erkektir. Araştırmaya k...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate internet parental styles of high school students in terms of gender, grade and parental warning. The sample of the study consists of high school students, who were selected through convenience sampling method, studying in the city of Sakarya. In this study, Ayas and Horzum (2013), the Turkish version of ‘’Int...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğrencilerin kişilik yapılarının karma öğrenme olarak uygulanan programdaki transaksiyonel uzaklık algılarını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda kesitsel tarama modelinde uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 92 öğrenci ile araştırma gerçekleştirilmi...
Conference Paper
Full-text available
Çalışma ile amaçlanan uzaktan eğitim yoluyla öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin çevrimiçi ortamlarda topluluk hissi düzeylerinin cinsiyet ve daha önce çevrimiçi ders alıp almama durumuna göre incelemektir. Çalışma örneklemini uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri E...
Conference Paper
Full-text available
Internet, bilgi çağı olarak adlandırdığımız zaman diliminde gün geçtikçe önemini arttıran ve farklı alanlarda kullanılan bir bilgi evreni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlardan birisi de eğitimdir. Web araçların kullanımının ve Web’le öğretimin arttığı günümüzde Öğretmen adaylarının Web’le öğretim öz-yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi öne...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Archived project
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi dillerini ve kültürlerini yaşatabilmeleri için yeni yetişen nesillerin nitelikli öğretmenler/eğiticiler aracılığıyla eğitilmesi bir zorunluluktur aksi takdirde çeşitli nedenlerle yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının millî kimlik bilincinden yoksun, kendi dilini konuşamayan bireyler olmaları kaçınılmaz olacaktır. Çocukların kimi zaman aile ortamında dahi ihmal edilen dil ve kültürlerini okullarda kısıtlı ders saatlerinde öğrendikleri göz önüne alındığında yurt dışında görev yapan bu öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolleri büyük önem taşımaktadır. Bu amaç kapsamında eğiticilerimize, iki dilliliğin önemi konusunda uzaktan eğitim yoluyla; farkındalığı artırmaya yönelik seminerler, kurslar ve eğitim faaliyetleri, materyal geliştirme çalışmaları teorik ve uygulamalı dersler olarak verilecektir.