Yasemin Sarıkaya Levent

Yasemin Sarıkaya Levent
Mersin University · Department of City and Regional Planning

About

28
Publications
13,518
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
41
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
33 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012

Publications

Publications (28)
Article
Full-text available
Korumanın nesnesi ve kapsamı Venedik Tüzüğü'nden günümüze daha kapsayıcı bir hal alarak genişlemiş. Nesne ve kapsam genişlerken, korumaya değer görülen nesneye atfedilen değerler setinin de değiştiği görülmektedir. Bu değerler seti, önceleri salt fiziksel ve tarihsel özelliklerden temel alırken, süreç içerisinde mekânın, yaşanmışlıklar ve sosyal ol...
Article
Full-text available
Soli-Pompeiopolis, once a glorious harbor city of Roman Empire, have not been settled after its destruction due to an earthquake in 525 AD until the modern times of the city of Mersin. During the time of their visits to Soli-Pompeiopolis, the 19th century European travelers have presented their observations on the ancient city in their notes. Most...
Article
Despite the fact that archaeological sites are an integral part of the urban built environment, urban development has always been a major threat especially to archaeological sites located within the confines of urban areas. Turkey has developed legislative systems for protecting archaeological sites not only by conservation processes, but also thro...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to reveal the breaking points which are effective in the emergence of health inequalities by using the World Health Organization Quality of Life Scale in Mersin province, Mezitli District. As the result of 1083 questionnaires in total applied to the population aged 18 years and over by considering neighborhood populatio...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to reveal the breaking points which are effective in the emergence of health inequalities by using the World Health Organization Quality of Life Scale in Mersin province , Mezitli District. As the result of 1083 questionnaires in total applied to the population aged 18 years and over by considering neighborhood populati...
Conference Paper
Full-text available
Conservation of cultural heritage requires not only an expertise and experience, but also financial sources for the realization of conservation tasks. This presentation will outline the financial system for cultural heritage conservation in Turkey, with a particular emphasis on “cultural assets fund” has been introduced as an impor-tant financial s...
Conference Paper
Full-text available
Turizm faaliyetleri, turistlerin tercihleri ve turizm pazarlama stratejileri doğrultusunda gün geçtikçe daha fazla çeşitlenmektedir. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında dünyadaki turizm eğilimlerinin, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselmeye bağlı olarak değişmeye devam ettiği; buna bağlı olarak da yenilik ve çeşitlilik talebi art...
Conference Paper
Full-text available
Housing as special to its residents is the basic unit of society and cities. Living in and access to safe and healthy housing is one of the basic human rights. In this study it is aimed to determine the relations between housing conditions and health of individuals living in that housing unit. Data of the study is taken from the research conducte...
Conference Paper
Full-text available
The subject and content of conservation extended since Venice Charter; so the set of values assigned to cultural heritage also changed. The set of values, previously assigned based on only historical and physical characteristics, are now appreciated to be socially constructed, knotted and experienced. According to contemporary value understanding,...
Conference Paper
Full-text available
By the beginning of 1950s, a massive inner migration started from Eastern and Southeastern Anatolian settlements to metropolitan centres in Turkey. There were different reasons behind this immigration-pull effect of urban prosperity and push effect of rural poverty. The dream of having a prosperous life in the city was represented by a well-known p...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma kapsamında Mezitli ilçesinin morfolojik dönüşümü ve kentsel formunun oluşumu çalışma alanı olarak seçilen Viranşehir ve Menderes mahalleleri özelinde incelenecektir. Çalışma alanı olarak bu bölgenin seçilmesinin nedeni Mezitli ilçesindeki kentsel gelişme nüvelerinin ve kırsal dokudan kentsel dokuya geçişin ilk bu alanda görülmesi ve kent...
Chapter
Full-text available
Mezitli İlçesi, 1980’lerde başlayan ikinci konut gelişimi ve ardından Mersin’deki kentsel gelişmenin batı yönünde ilerlemesi ile beraber 1990’larda yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte hızlı bir biçimde kentsel sisteme dâhil olurken, sınırları içinde bulunan Soli-Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı kentsel sistemin ve kent yaşamının bir par...
Chapter
Full-text available
Mersin-Güzelyayla Belediye Başkanı'nın beldede otel ve rekreasyon alanı yapmayı planladıkla-rını ve bu konuda Mimarlık Bölümü ile birlikte çalışmak istediklerini Mimarlar Odası Mersin Şubesi aracılığı ile Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'ne iletmesi üzerine, Belediye'nin proje ile ilgili talepleri ve Mimarlık Bölümü'nün ders a...
Article
Full-text available
Son dönemlerde, gündelik hayatın tüm boyutlarında önemli değişmeler gerçekleşmektedir. Birçok araştırmacıya göre, bu değişmelerin temelinde bir makro süreç olarak küreselleşme bulunmaktadır. Küreselleşme etkilediği bu boyutlara bağlı olarak mekansal yapıları da değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu dönem içerisinde, ulus-devlet güç kaybetmekte, böl...
Article
Full-text available
Bir çok değeri içerisinde barındıran ve insanlığın ortak mirası olan taşınmaz kültür varlıkları, yaşadığımız yapılı çevrenin önemli unsurlarındandır. Kültür varlıklarının etkin bir biçimde korunması ve gelecek nesillere aktarılması kamusal bir görev ve toplumsal bir sorumluluktur. Koruma politikaları ve uygulamalarının meşruiyetini sağlayan kamu ya...
Article
Full-text available
In the last 40 years, there have been significant changes in production systems and accumulation regimes in response to neoliberal policies. This economic context has weakened the nation-state while increasing the importance of the regions. The basic aim of regional planning has also changed from reducing regional disparities to supporting already...
Article
Full-text available
Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme ve diğer yan-dan ekonomik büyüme ve dünyaya açılma süreçleri sonucu ortaya çıkan ranttan pay almak çabaları tarihi çevre koruma konusundaki bilgisizlik, isteksizlik ve kaynak yetersizliği gibi olumsuzluklarla birleşince tarihi çevre zarar görme ya da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır 1. Oysaki tarihi...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizde, kentsel yapılı çevre içersinde ya da etrafında bulunan birçok arkeolojik sit alanı, kentsel gelişmenin baskısı altında yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. Buna karşın, ne kentsel gelişmeyi düzenlemeyi ve kontrol etmeyi hedefleyen planlama sistemleri, ne de kültürel değerlerin karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik koruma çalışmaları b...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project
“Sağlıklı Kent Mezitli” projesi, Mersin Üniversitesinden uzmanlar tarafından 2017 yılında Mezitli İlçesine yönelik kent sağlık profilinin çıkartılması ve kent sağlık gelişim planının hazırlanması aşamalarını içeren bir projedir. Haziran-Eylül 2017 tarihleri arasında farklı kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgeler ve aynı zamanda çalışmaya özel kurgulanan araştırmalar kullanılarak hazırlanan veri tabanları bağlamında Mezitli İlçesi'nde sağlığın doğrudan ve dolaylı belirleyicilerine ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu tespitler, Mezitli İlçesi Kent Sağlık Profili'nde bir araya getirilmiştir. Eylül 2017’de Mezitli İlçesi Kent Sağlık Profili kapsamında tespit edilen verilere dayanarak analiz ve sentez çalışmaları yürütülmüş; bu çalışmalar sonucunda Mezitli İlçesi'nde, sağlığın bir bütün olarak iyileştirilmesine yönelik olarak Ekim-Aralık 2017 tarihleri arasında Mezitli İlçesi Kent Sağlık Gelişim Planı çalışmaları yürütülmüştür. “Sağlıklı Kent Mezitli” projesi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınıp, görüşler doğrultusunda güncellendikten sonra Mart 2018 tarihinde tamamlanmıştır. --- Data and documents are obtained from different institutions and organizations between June-September 2017, and databases are prepared by using researches including surveys and interviews specially designed for the Healthy City Mezitli Project regarding the direct and indirect determinants of health. These findings are brought together in the Mezitli City Health Profile Report. Analysis were carried out based on the data prepared within the scope of Mezitli City Health Profile; as a result of which, Mezitli Health Development Plan studies are initiated in the Mezitli District for the improvement of health as a whole. As part of the development plan studies, the World Health Organization basic documents were used in order to define the main frame of the Development Plan. The analysis resulted from the Mezitli City Health Profile study was used to understand problems and potentials of the District; and also to determine the strengths and weaknesses of Mezitli District and to identify opportunities and threats. In order to propose effective and accurate actions in the Development Plan, and also in order to determine the priority areas for using public resources efficiently, the whole District is divided into character zones showing and neighborhoods exhibiting rural, urban and transitional (both urban and rural) characteristics were determined by examining the socio-economic and demographic variables of the neighborhoods in the Mezitli District.