Xulio Sousa

Xulio Sousa
University of Santiago de Compostela | USC · Instituto da Lingua Galega

PhD

About

86
Publications
15,613
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
125
Citations
Citations since 2016
52 Research Items
103 Citations
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520
201620172018201920202021202205101520
Introduction
I am associate professor in the Department of Galician Philology at the Universidade de Santiago de Compostela. My research focuses on the study of linguistic variation, particularly in the areas of ​​syntax and lexicon. I am director of the journal Estudos de Lingüística Galega.
Additional affiliations
January 1999 - present
Universidade de Santiago de Compostela
Position
  • Researcher

Publications

Publications (86)
Book
Full-text available
O presente volume é constituído por uma parte dos textos apresentados ao II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas que teve lugar na Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Portugal, nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2021. Este evento científico, que deveria ter sido presencial, foi realizado on-l...
Chapter
Full-text available
L’atlas linguistique de la péninsule ibérique a été l’une des nombreuses victimes de la guerre civile espagnole : contrairement à l’ALF, il n’a jamais été entièrement publié, avec un seul volume paru sous forme imprimée (1962). Dans son article (« Odres nuevos para vino añejo: la edición digital del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica »),...
Article
Full-text available
El empleo de los atlas lingüísticos como fuente de documentación para el estudio del cambio lingüístico no tiene todavía mucha tradición en el ámbito de los estudios románicos. A pesar de la existencia de materiales recogidos para proyectos de geografía lingüística en distintos dominios y épocas, son escasos los trabajos que aprovechan estos materi...
Article
Full-text available
Studies on the correlations between spatial distribution of linguistic varieties and genetic structure of populations began by dealing with geographic spaces and extensive linguistic families. In the last two decades, researchers with this type of interdisciplinary approach have also begun to study more reduced linguistic and population domains. Th...
Book
Full-text available
No mundo existen na actualidade máis de 6000 linguas que son faladas por comunidades que viven en 195 países recoñecidos internacionalmente. En consecuencia, contra unha visión que propugna o monolingüismo como normalidade lingüística, resulta obrigado concluír que o contacto de linguas e variedades non é unha anormalidade, senón que é un feito ine...
Preprint
Full-text available
The paper describes the planning and development processes of the digital edition of the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). The ALPI was an atlas conceived within the framework of traditional Western dialectology and following the example of the pioneering works of linguistic geography published in Europe at the beginning of the 20th...
Article
Full-text available
The quantitative analysis of linguistic data has been used in variational linguistics to reveal relationships between varieties and distribution patterns of linguistic variants that have often been hidden from traditional methodologies. This research approach helps to understand the spatial organization of varieties in a more comprehensive way, as...
Cover Page
Full-text available
Estudos de Lingüística Galega is a yearly journal established in 2009 with the objective of creating a forum for critical analysis and linguistic research and a place for discussion of the Galician language. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/issue/view/432
Article
Full-text available
The analysis of the linguistic distance between dialect varieties and the standard variety typically focuses on establishing the influence exerted by the standard norm on the dialects. In languages whose standard form was established and implemented well after the beginning of the last century, however, such as Galician, it is still possible to per...
Article
Full-text available
Os atlas lingüísticos constitúen unha excelente fonte de datos para coñecer a distribución xeográfica das variedades e tamén o modo en que estas se interrelacionan, unha vez que rexistran nas súas cartas as variantes recorrentes en determinadas áreas asociadas a unha mesma variable. A pesar do valor destas obras e da riqueza da información que forn...
Article
Full-text available
The geographical distribution of surnames has been used for decades in a variety of scientifi c fi elds as a source of information for research into the history, migrations, genetics, etc. of various human populations. Nevertheless, the geographical dimension of names has hardly been explored until now in the study of anthroponyms. Situated at the...
Chapter
Full-text available
O objetivo do projeto Análise dialectométrica e cartografia da variação linguística é aprofundar a metodologia de análise da variação linguística românica e, em particular, a variação geoprosódica, em três línguas da Península Ibérica: português, mirandês e galego. O âmbito dos estudos variacionistas experimentou um especial desenvolvimento nas últ...
Presentation
Full-text available
Presentación sobre plaxio preparada para a xornada A longa noite do TFG, organizada na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
Article
Full-text available
This article presents PDMapping, a new tool developed to assist the collecting and processing of data in research projects in Perceptual Dialectology. It allows information to be stored in a structured database and processed easily using either quantitative analysis-based statistical software or Geographic Information Systems (GIS). After presentin...
Poster
Full-text available
The study of how nonlinguists perceive variation in language permits an analysis of subconscious linguistic ideologies. Since the emergence of Perceptual Dialectology (PD), dialectologists and sociolinguists have been using different methodological approaches to register language perceptions. These procedures include questionnaires to evaluate the...
Chapter
Full-text available
Nesta contribución presentamos os resultados dunha análise exploratoria sobre as opinións de case douscentos estudantes universitarios galegos arredor dalgunhas das variedades lingüísticas románicas faladas na península ibérica. O propósito desta pescuda foi obter información sobre o coñecemento xeral das variedades, sobre a percepción de similitud...
Presentation
Full-text available
Os avances metodolóxicos e teóricos que experimentou a xeografía lingüística nas dúas últimas décadas están a permitir un coñecemento máis profundo e fiable da relación entre as variedades rexionais das linguas. Os procedementos de análise estatística, de maneira particular a aplicación da análise multivariante, axudan a identificar e caracterizar...
Presentation
Full-text available
En la caracterización de la población de una región geográfica, el estudio de los apellidos se presenta como una fuente importante de información. En este trabajo, el objetivo es el modelado espacial del patrón que siguen los apellidos en Asturias. Para ello, se ha estudiado la isonimia en la región, analizando los apellidos de 858.662 personas (da...
Presentation
Full-text available
Advice and insights for making effective linguistic maps.
Article
Full-text available
p> Este artigo presenta unha revisión selectiva da produción científica das últimas catro décadas sobre a variación lingüística do galego moderno. Como obra de referencia de partida tómase a publicación do Atlas Lingüístico Galego , pola relevancia especial que tivo no desenvolvemento e coñecemento dos estudos sobre o galego, tanto na academia gale...
Chapter
Full-text available
Lo sviluppo di nuovi metodi di studio della distribuzione spaziale dei nomi propri ha contribuito negli ultimi anni alla creazione di una sottodisciplina delle scienze onomastiche denominata geonomastica. In questo contributo si propongono alcune riflessioni sull'impatto dell'applicazione di questa tecnica di analisi nell'ambito dell'antroponimia....
Article
Full-text available
The use of computerized systems for geolinguistic data processing began in the 1970s with the production of maps for linguistic atlas projects. From that moment, dialect studies have continuously benefitted from the innovations that took place in the field of digital technologies. At present, linguistic geography projects are fully integrated withi...
Chapter
Full-text available
A relación entre lingua e territorio ten sido obxecto de estudo nas últimas décadas desde perspectivas científicas moi diversas que están a permitir descubrir correlacións imprevistas entre a diversidade lingüística, en todos os seus sentidos, e factores externos de natureza moi heteroxénea: ambientais, biolóxicos, xenéticos, históricos, económicos...
Chapter
Full-text available
The publication of the volumes of the Atlas Lingüístico Galego (ALGa) was undertaken in 1990 with the appearance of two tomes dedicated to verbal morphology (ALGa 1990). When the hard copy edition is completed, researchers will have 12 volumes of maps and notes which account for the geolinguistic variation of spoken varieties in the Galician domain...
Chapter
Full-text available
This paper presents the results of an aggregate analysis of lexical maps from the Atlas Lingüístico Galego. Aggregate dialectology enables an analysis of a large set of data and identification of behavioural patterns in it which help to account for territorial nuclei of spatial distribution. Using this procedure, we were able to identify in the Gal...
Presentation
Full-text available
This is a dialectometrical, quantitative, analysis of the indices of similarity between the standard variety of Galician and the dialectal data of 167 locations taken from the Altas Lingüístico Galego.
Chapter
Full-text available
Ainda que só muito raramente a variação sintáctica tenha sido contemplada nos projectos de geografi a linguística tradicionais ou nos estudos dialectais em geral, desde sempre mais dedicados ao léxico ou à fonologia, a área de estudos da sintaxe dialectal tem vindo a desenvolver-se nas últimas décadas. Os avanços conceptuais, empíricos e metodológi...
Article
Full-text available
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologiaSP2016/ The essential objective of dialectology, and especially geolinguistics, is the study of spatial linguistic variation, special relevance being given to the presentation of results through cartographic representations. The methods of geolinguistic data analysis focused for a long period on...
Poster
Full-text available
O objetivo geral do projeto Contacto e câmbio linguístico em galego é determinar as consequências do contacto entre variedades no galego atual e analisar a sua relação com as mudanças linguísticas que se têm produzido ao longo das últimas décadas. Para conseguirmos este objetivo realizar-se-á uma análise da documentação de língua oral de distintas...
Conference Paper
Full-text available
This work presents a contribution to the question of how to develop data processing (both technically & statistically) in perceptual dialectology (PD) studies. This discipline focuses on the study of non-linguists perceptions of dialectal variation. Such tasks require a large amount of information whose treatment can be improved if suitable tools f...
Article
Full-text available
This special issue of Dialectologia is dedicated to the study of syntactic variation in a range of language varieties spoken in Western Europe. Several aspects of syntactic variation, which affect nominal word units as well as sentence structures, will be examined from different perspectives.
Book
Full-text available
A fronteira entre Galicia e Portugal ten sempre a capacidade de atraer unha atención inquiridora e de provocar sentimentos encontrados. Di Castelao que non se soubo o que lle respondeu o vello ao rapaciño que, na beira do Miño, formulou en voz alta o pensamento –ou sentimento– que a tantos trae queloutrados, «E os da banda d’alá son máis estranxeir...
Book
Full-text available
A fronteira entre Galicia e Portugal ten sempre a capacidade de atraer unha atención inquiridora e de provocar sentimentos encontrados. Di Castelao que non se soubo o que lle respondeu o vello ao rapaciño que, na beira do Miño, formulou en voz alta o pensamento –ou sentimento– que a tantos trae queloutrados, «E os da banda d’alá son máis estranxeir...
Conference Paper
Full-text available
Surnames (family names) can be used as a source of information for population charac- teristics, given that the analysis of surname patterns provides information about long{ term and short{term dynamics of population movements. With the aim of identifying surname patterns, specially regionalized concentrations, di�erent isonymy measures be- tween r...
Data
The international project Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués (Thesaurus of the Galician and Portuguese heritage lexicon) aims to be a cross-dialectal lexical portal bringing together lexicographical material from Brazil, Galicia and Portugal in a single computer tool. This dialect portal will give direct access via Internet, free of c...
Article
Full-text available
The international project Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués (Thesaurus of the Galician and Portuguese heritage lexicon) aims to be a cross-dialectal lexical portal bringing together lexicographical material from Brazil, Galicia and Portugal in a single computer tool. This dialect portal will give direct access via Internet, free of c...
Article
Full-text available
Linguistic geography came into being as an auxiliary method of historical linguistics; subsequently as it established itself as an autonomous discipline it gradually shed its links to diachronic studies. With the development of sociolinguistics from the nineteen-sixties onwards, the data provided by projects in linguistic geography again became rel...
Conference Paper
Full-text available
Há mais de duas décadas que se reconhece a existência de uma categoria gramatical denominada evidencialidade constituída por um grupo de formas lingüísticas que são utilizadas para expressar a fonte ou origem da informação relatada pelo falante. Evidentiality is a grammatical category that has source of information as its primary meaning –whether t...
Chapter
Full-text available
La utilización de la informática en la investigación en humanidades comenzó casi al mismo tiempo que los ordenadores se fueron incorporando a los proyectos de investigación desarrollados en las universidades. Los investigadores en humanidades han utilizado las técnicas de computación en sus análisis desde que han comprendido la utilidad y el provec...
Chapter
Full-text available
No conxunto de variedades xeolingüísticas do galego identifícanse tradicionalmente dous fenómenos fonéticos destacados pola relevancia que os dialectólogos lle outorgaron na caracterización de variedades xeolingüísticas e tamén pola repercusión perceptiva que teñen para os falantes. A estes dous fenómenos faise referencia habitualmente coas denomin...
Article
Full-text available
0. Overview This paper focuses on the comparison and contrast between the Galician and the European Portuguese expression of overt subjects in causative infinitival complement constructions. We will specifically refer to European Portuguese, leaving aside considerations on the Brazilian Portuguese manifestation of these infinitival constructions an...
Article
Full-text available
The Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués is an nternational project coordinated by the Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago de Compostela). It aims to collect and make available to the scientific community different lexicographical materials, with geographical reference, from Brazil, Galicia and Portugal, which represent...
Article
Full-text available
From 18–20 July 2007, the city of Santiago de Compostela was home to the summer course Xeografía Lingüística Ibérica: Traballos e métodos [Lin- guistic Geography of the Iberian Peninsula: Projects and methods], organ- ised by the Instituto da Lingua Galega at the University of Santiago de Compostela (USC) and part of the summer programme designed b...
Book
Full-text available
Trátase dunha obra concibida como unha especie de "Appendix Probi" en que se censuran as formas de falar incorrectas e se emendan por outras, definindo os vocábulos en relación coa norma lingüística (dialectalismo, vulgarismo, hipergaleguismo, neoloxismo, solecismo, estranxeirismo etc.) e xustificando de maneira sinxela a forma preferida polos auto...

Questions

Question (1)
Question
I am currently working on lexical variation and lexical change using basic vocabulary lists (Leipzig-Jakarta and Swadesh). Can you please recommend bibliography on this?

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
O traballo ten dous obxectivos fundamentais. O primeiro é a revisión e clasificación completa dos materiais do Atlas Lingüístico da Península Ibérica (ALPI) correspondentes ás localidades situadas nos dominios lingüísticos galego (62 localidades) e portugués (93 localidades), co fin de realizar unha descrición completa e profunda da diversidade xeolingüística das falas rurais faladas nestas áreas na primeira metade do século pasado. O segundo propósito é emprender unha análise comparativa dos materiais do ALPI e da información rexistrada para proxectos de xeolingüística iniciados posteriormente nas áreas de estudo.
Project
The general objective of this project is to identify the consequences of contact between varieties of contemporary Galician and to analyse their relationship with linguistic changes that have taken place over recent decades. For this purpose, an analysis of the documentation of oral language of different linguistic varieties (the standard variety, dialectal varieties of Galician and varieties of Spanish in Galicia) on the basis of linguistic registers and corpora developed over recent decades, and in which various team members take taken part, will be undertaken.
Project
This is a project to make material from the Language Atlas of the Iberian Peninsula (Atlas Lingüístico de la Península Ibérica or ALPI) available to the scholarly community. The project is coordinated by the Centro de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales of CSIC, led by Pilar García Mouton, through the joint work of scholars from a number of universities: Universidade de Lisboa, Universitat de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, the University of Western Ontario and Universidade de Santiago de Compostela. The idea of creating a language atlas of all the Romance languages of the Iberian Peninsula was conceived early in the twentieth century by the philologist Ramón Menéndez Pidal (b. 1869 in A Coruña, d. 1968 in Madrid). The undertaking was directed by his student Tomás Navarro Tomás. In 1934, under the auspìces of the Centro de Estudios Históricos, three research groups commenced the task of data collection. They used a questionnaire consisting of 1,244 items; the three teams divided up the work amongst them along geographical lines: Aurelio M. Espinosa and Lorenzo Rodríguez Castellano took the Castilian region, Francesc de Borja Moll and Manuel Sanchis Guarner were given the area of Valencia and Catalonia, while Aníbal Otero and Rodrigo de Sa Nogueira were in charge of the Galician and Portuguese zone. 90% of the material for the survey was collected between 1931 and 1935, the remainder being obtained between 1947 and 1954. Within the territory under Galician administration, the ALPI survey was carried out in 53 localities. The collection of data in Galician territory was directed by Aníbal Otero (Ribeira de Piquín 1911—1974), in some places with the assistance of Aurelio M. Espinosa (son). The fieldwork in Galicia was completed before the oubreak of the Civil War [in 1936] and was included in the first volume of the Atlas, which was published in 1962. The pages of ALPI provide a comprehensive, highly detailed portrait of spoken varieties of Galician in the early twentieth century, which contribute to our undertanding of Galicia’s linguistic and cultural history.