Xosé Luís Regueira

Xosé Luís Regueira
University of Santiago de Compostela | USC · Instituto da Lingua Galega

PhD

About

77
Publications
13,898
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
249
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
161 Citations
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
Additional affiliations
September 1981 - present
University of Santiago de Compostela
Position
  • Investigador
Description
  • Proxectos sobre fonética acústica, prosodia, variación e cambio lingüístico.

Publications

Publications (77)
Conference Paper
Full-text available
Proxecto Nós is an initiative aimed at providing the Galician language with openly licensed resources, tools, and demonstrators in the area of intelligent technologies. The Project has two main scientific and technological objectives: (i) to integrate the Galician language into cutting-edge AI and language technologies, thus enabling the natural us...
Conference Paper
Full-text available
The development of language technologies (LTs) such as machine translation, text analytics, and dialogue systems is essential in the current digital society, culture and economy. These LTs, widely supported in languages in high demand worldwide, such as English, are also necessary for smaller and less economically powerful languages, as they are a...
Chapter
The emergence of the study of Galician from a Linguistics perspective occurred quite late (1960’s and 1970’s) compared with the other languages spoken in the Iberian Peninsula but its development has finally helped made Galician into what can be considered a “legitimate object of study” at the local, national, and international levels. This essay h...
Chapter
This exploratory study presents an approach to the phonetic models of Galician Spanish (GS) by means of a small sample of six female speakers with different linguistic profiles. We analyze the production of stressed vowels, final unstressed vowels, and some intonation contours. Unlike earlier descriptions, we do not find direct transfer from Galici...
Chapter
This exploratory study presents an approach to the phonetic models of Galician Spanish (GS) by means of a small sample of six female speakers with different linguistic profiles. We analyze the production of stressed vowels, final unstressed vowels, and some intonation contours. Unlike earlier descriptions, we do not find direct transfer from Galici...
Chapter
Full-text available
Nas últimas décadas desenvolveuse unha esfera pública en galego, que é a lingua da actividade política pública e da actividade cultural. Os axentes da esfera pública nunha lingua minorizada son bilingües e tamén toman parte na esfera pública na lingua dominante, polo que o contacto de linguas neste espazo social é intenso. O galego segue a ser a li...
Article
Full-text available
A preocupación polos modelos de lingua, especialmente os presentes na actividade pública, vén sendo obxecto de discusión nos últimos anos, baixo a etiqueta de “calidade da lingua” ou de “autenticidade”. Neste artigo arguméntase que o estudo da variación, especialmente desde a perspectiva da sociolingüística interaccional, resulta imprescindible par...
Article
Full-text available
The need to promote studies on variation and linguistic change in present day Galician, and especially those aimed at the study of the spoken language, led the Institute of Galician Language (ILG) of the University of Santiago de Compostela to start the construction of a spoken corpus with transcripts aligned with audio recordings: CORILGA (Compute...
Presentation
Full-text available
The need to promote studies on variation and linguistic change in present day Galician, and especially those aimed at the study of the spoken language, led the Institute of Galician Language (ILG) of the University of Santiago de Compostela to start the construction of a spoken corpus with transcripts aligned with audio recordings: CORILGA (Compute...
Presentation
Full-text available
Nesta comunicación analizamos textos orais de entrevistas semidirixidas realizadas a gandeiros de concellos do occidente da provincia da Coruña, no marco da chamada “terceira vaga” da sociolingüística, que pon o acento nas prácticas lingüísticas por medio das cales as persoas que falan se colocan a si mesmas no panorama social a través de prácticas...
Chapter
Full-text available
This study examines the sibilant fricatives produced by seventeen Galician and twenty-two Portuguese speakers. Galician and Portuguese are closely related languages that present important continuities, although it is in their phonological and phonetic systems that they diverge most obviously. By means of the analysis of spectra and spectral moments...
Presentation
Full-text available
Presentación del Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega (CORILGA), un corpus oral alineado y anotado en diferentes niveles (transcripción ortográfica, fonética, lema, etiqueta morfosintáctica, tema, lengua). Incluye gravaciones desde los años 1960 hasta el presente, de diferentes tipos de texto (entrevistas, conversación, conferencias, medios d...
Presentation
Full-text available
Os neofalantes son definidos tradicionalmente como falantes que teñen como lingua familiar o castelán, pero que comezan a falar o galego de maneira case exclusiva en todas as súas interaccións. Normalmente, as súas motivacións son ideolóxicas ou políticas e son considerados un grupo moi activo socialmente. A consideración das persoas que cambiaron...
Article
Full-text available
Dentro del reconocimiento automático del habla, los modelos de lenguaje estadísticos basados en la probabilidad de secuencia de palabras (n-gramas) suponen uno de los dos pilares sobre los que se basa su correcto funcionamiento. En este trabajo se expone el impacto que tienen sobre las prestaciones de reconocimiento a medida que estos modelos se me...
Poster
Full-text available
CORILGA é un corpus oral con transcricións ortográficas aliñadas co arquivo sonoro, nunha correlación temporal texto-voz. As transcricións están lematizadas e anotadas en diferentes niveis (fonético, morfolóxico, textual e temático). Esta aplicación permite realizar buscas combinadas de maneira funcional e inmediata, sen restricións de uso. O corpu...
Book
Full-text available
O presente volume recolle unha escolma de catorce contribucións que desenvolven diferentes aspectos da mudanza gramatical e a variación lingüística en galego, portugués europeo e brasileiro. Todas as achegas teñen a súa orixe en comunicacións presentadas no III Congreso Internacional de Lingüística Histórica, reunido na Universidade de Santiago de...
Presentation
Full-text available
Análise do novo discurso reintegracionista ("galego internacional") e das ideoloxías que o sustentan, tomando como mostra a intervención de Valentim Rodrigues Fagim nas II Xeiras sobre a lingua galega (Univ. de Vigo, 2010). Partindo dos métodos da análise crítica do discurso (Fairclough & Wodak 1997, Blommaert 2005, van Djik 2015), e utilizando os...
Article
Full-text available
In this article, a historiographical revision of the works by Johannes Kabatek is undertaken. The focus is the Galician language, a field in which he has published extensively and to which he continues to devote constant attention. Based on the analysis of the main themes and the methods employed, the lines of continuity followed by his research ar...
Article
Full-text available
p> Neste artigo preséntase unha visión panorámica dos estudos de fonética e fonoloxía galegas. Se aínda nos anos 1960 a fonética galega era practicamente descoñecida, os avances experimentados desde entón pretenden situar os estudos destas especialidades no ámbito da investigación lingüística internacional. Debido ás prioridades que ocuparon a axen...
Presentation
Full-text available
Ao mesmo tempo que a continuidade dialectal tradicional entre o galego e o portugués a través da fronteira política está a desaparecer, por causa do avance das linguas estándar e polo contacto co español no lado galego, na lingua estándar galega foméntase unha certa aproximación ao portugués en aspectos de léxico e gramática. Por outra parte, algún...
Chapter
Full-text available
Despite the unprecedented possibilities opened by the current technologies, the teaching of pronunciation has been mostly neglected in the teaching practices of the languages of the Iberian Peninsula as L2, even for languages which are largely taught, such as Spanish and Portuguese. In this chapter, after providing a survey of the principal resourc...
Chapter
Full-text available
Los estudios de fonética acústica en España comienzan el año 1956 con la creación del Laboratorio de Fonética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero su expansión fue lenta debido fundamentalmente a la escasez de lingüistas con la debida formación en el estudio de la física del sonido y en el manejo de las técnicas instrumentales...
Chapter
Full-text available
La lengua de la esfera pública es especialmente permeable a los conceptos y a los usos lingüísticos de la comunicación internacional, en la era de la globalización. En una situación de minoración lingüística, en que los hablantes son bilingües y por lo tanto participan también en la esfera pública configurada en la lengua dominante, los usos lingüí...
Chapter
Full-text available
O estudo da variación lingüística centrouse, ata as últimas décadas do s. XX, nos eixes principais da variación diacrónica (lingüística histórica) e diatópica (dialectoloxía). Nas universidades galegas estas seguen sendo as dúas disciplinas practicadas de maneira xeral. Mais desde hai algúns anos existe o sentimento de que a lingüística histórica,...
Conference Paper
Full-text available
The Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega (CORILGA) project aims at building a corpus of oral language for Galician, primarily designed to study the linguistic variation and change. This project is currently under development and it is periodically enriched with new contributions. The long-term goal is that all the speech recordings will be en...
Presentation
Full-text available
Esta presentación iníciase coa discusión de se Galicia é unha comunidade periférica. Por unha parte, a cultura galega adscríbese ao modelo de ”centro sen periferias” (McLuhan), mais no estado español segue predominando unha ideoloxía e unhas políticas claramente centralistas. Nese contexto, a esfera pública galega, e particularmente a esfera públic...
Chapter
Full-text available
1. Introdución O estudo da variación lingüística centrouse, ata as últimas décadas do século XX, nos eixes principais da variación diacrónica (lingüística histórica) e diatópica (dialectoloxía). Nas universidades galegas estas seguen sendo as dúas disciplinas practicadas de maneira xeral. Mais desde hai algúns anos existe o sentimento de que a ling...
Presentation
Full-text available
A partir dalgúns problemas do cambio lingüístico en galego e portrugués, discútense as limitacións da lingüística histórica e da dialectoloxía tradicionais, tanto debidas á escaseza e parcialidade da información que manexan coma pola propia concepción da lingua. Móstrase que a idea das linguas como obxectos externos ás persoas que as falan e como s...
Conference Paper
Full-text available
Neste traballo baséase en gravacións con dous falantes dunha variedade rural, que presentan trazos altamente diverxentes coas linguas dominantes (estándar galego e español) ao tempo que incorporan elementos da lingua estándar e da lingua de comunicación pública. A partir das ideas da terceira vaga da sociolingüística (Eckert 2012) e da construción...
Research
Full-text available
Presentación sobre o impacto das tecnoloxías na investigación e nos recursos lingüísticos dunha lingua minorizada: a lingua galega. Esta lingua pasou de ser descoñecida a nivel internacional e de contar con moi escasos recursos para os investigadores hai unhas poucas décadas a ter unha persenza importante en internet e conta con recursos avanzados,...
Research
Full-text available
Presentación sobre diferentes aspectos prosódicos de la lengua gallega actual, con especial atención a cambios producidos en diferentes niveles de la jerarquía prosódica, sobre todo en la sílaba, la palábra fonológica y la frase de entonación.
Poster
Full-text available
Galician is one of the EU languages that needs further research before highly effective language technology solutions can be implemented. • CORILGA ("Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega") is a large high-quality corpus of spoken Galician from the 1960s up to present-day, including both formal and informal spoken language from both standard a...
Chapter
Full-text available
Academic autobiography
Conference Paper
Full-text available
This paper describes the CORILGA (" Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega "). CORILGA is a large high-quality corpus of spoken Galician from the 1960s up to present-day, including both formal and informal spoken language from both standard and non-standard varieties, and across different generations and social levels. The corpus will be availa...
Article
Full-text available
The language of rural communities is under great pressure to change, both by the presence of the standard language as, in the case of Galicia, of the Spanish language. Among the linguistic changes involved, some concern the phonetics and the phonology and go in the direction of convergence with standard Galician and, in part, with Spanish. In this...
Conference Paper
Full-text available
Neste traballo presentamos dous cambios fonolóxicos que se están a producir no galego actual, rexistrados desde hai varias décadas e que continúan a desenvolverse. A lingua galega encóntrase en contacto co español de maneira máis ou menos intensa en todas as capas da poboación, ao que se acrecenta o contacto coa lingua estándar nos últimos 30 anos....
Article
Full-text available
In this paper, the urban Linguistic Landscape (LL) of Galicia is studied through the investigation of the LLs of Pontevedra and Santiago de Compostela. The main objective is to analyze the relationship between Spanish and Galician in order to assess the impact of language policy in Galicia in the last 30 years. The results show significant variatio...
Article
Full-text available
As actitudes puristas están presentes en moitos dos estudos sobre lingua galega, por estaren moitos deles relacionados coa planificación do corpus. En traballos recentes foron utilizados conceptos como “autenticidade” e “calidade da lingua”, pero estas nocións non foron definidas nin xustificadas. Neste traballo defenderei que “autenticidade” e “ca...
Article
Full-text available
Galician and Portuguese shared part of their history in which nasal evolution played an important role. Contemporary Galician shows no contrastive nasality (nasal vs oral vowels), whereas Portuguese does. In this paper I show that the description of the velar coarticulation (or nasalization) of vowels in contact with nasal sonorants is relevant for...
Article
Full-text available
During the twentieth century Galician underwent a number of changes involving various parts of the language. Within Galician linguistics, study of such changes has generally been restricted to the identi fication of Spanish interference, almost always for prescriptive purposes. Now could be a good time to re- examine the study of linguistic variati...
Chapter
Full-text available
IntroduccIón El 8 de febrero de 2009, en plena campaña de las elecciones al Parlamento gallego, unas 3.000 personas se manifestaron en Santiago de Compostela bajo el lema "Sí bi-lingüe", para reclamar "libertad para elegir" y contra la "imposición" del gallego. Unas docenas de jóvenes ligados a movimientos independentistas protestaban contra esa ma...
Article
Full-text available
The category of APPROXIMANT sounds has been defined and redefined by leading phoneticians and recognized by the International Phonetic Association; nonetheless, within this class of sounds, semivowels, rhotic sonorants and other approximants such as [B D V ] are not clearly differentiated. In a recently-published study, Martínez-Celdrán (2004) prop...
Chapter
Full-text available
Nos últimos cen anos a sociedade galega coñeceu cambios de gran magnitude, que afectaron á súa estrutura e súas condicións de vida, tanto materiais coma ideolóxicas (incluíndo aquí crenzas e valores). Isto ten o seu correlato en cambios lingüísticos evidentes: desaparición de léxico tradicional e aparición dun léxico novo, cambios na expresión da c...
Chapter
Full-text available
Este traballo forma parte dun libro de homenaxe a Xosé Luís Méndez Ferrín, considerado o maior escritor galego vivo, e céntrase nunha faceta inexplorada anteriormente: o seu papel como orador. Na consideración do autor, Ferrín é un dos mellores oradores galegos das últimas décadas. Partindo da idea de que os actos orais son únicos e irrepetibles,...
Chapter
Full-text available
Revisión historiográfica dos traballos de dialectoloxía galega desde o comezo da investigación sobre lingua galega na Universidade de Santiago de Compostela ata 2008, ano de publicación do artigo. Este capítulo forma parte dun libro de homenaxe ao Prof. Xosé Luís Couceiro, un dos primeiros en realizar unha memoria de licenciatura (1967) e unha tese...
Chapter
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
Trabajo experimental sobre las marcas de continuidad o no continuidad en final de enunciado fonológico. Partiendo de textos informativos de noticiarios deportivos y de información general emitidos en la TVG, y utilizando gravaciones de textos leídos por un grupo de contraste, en ese estudio se muestra que la elevación de F0 en la última sílaba tóni...
Chapter
Full-text available
Neste traballo faise unha revisión das manifestacións da ideoloxía do estándar que presidiu a conformación dun estándar para a lingua galega e das actitudes expresadas respecto das variedades da lingua falada e dalgúns dos seus trazos máis salientes, como a gheada. A seguir delimítanse tres grandes variedades no galego oral actual: galego popular,...
Article
Full-text available
Galician is a Romance language closely related to Portuguese. It is spoken in the far northwestern pa1t of the Iberian Peninsula. As a result of historical circumstances, Spanish has exerted a strong political and cultural influence over this region since the end of the Middle Ages, and there is in consequence in Galicia today a socially ascendant...
Chapter
Full-text available
Revisión dos estudos sobre lingüística galega realizados por lingüistas alemáns, con especial mención dos traballos da chamada Escola de Hamburgo (Fritz Krüger, W. Ebeling, W. Schroeder e Hans-Karl Schneider) nas décadas de 1920 e 1930), os estudos de Harri Meier e Joseph M. Piel, a partir dos anos 1950, e finalmente os traballos de sociolingüístic...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
1. To establish a methodology for analysing linguistic ideologies as a factor involved in the processes of linguistic change induced by contact. 2. To analyse the role of linguistic ideologies in the processes of linguistic change induced by contact in situations of linguistic minorization.
Project
The general objective of this project is to identify the consequences of contact between varieties of contemporary Galician and to analyse their relationship with linguistic changes that have taken place over recent decades. For this purpose, an analysis of the documentation of oral language of different linguistic varieties (the standard variety, dialectal varieties of Galician and varieties of Spanish in Galicia) on the basis of linguistic registers and corpora developed over recent decades, and in which various team members take taken part, will be undertaken.