Wojciech Sójka

Wojciech Sójka
Akademia Sztuki Wojennej · Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

PhD

About

15
Publications
3,841
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations

Publications

Publications (15)
Book
Full-text available
W numerze Wiedzy Obronnej tom 277 no. 4 (2021) znalazły się głównie artykuły wprowadzające do problematyki badań dotyczącej zagadnień prawno-administracyjnych i organizacyjnych funkcjonowania państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Data
ABSTRAKT: OBRONA MIAST SIŁAMI POWSZECHNEJ OBRONY TERYTORIALNEJ: GRA DECYZYJNA „Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej: Gra decyzyjna” stanowi materiał dydaktyczny powstały na podstawie wieloletniego dorobku Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w organizacji gie...
Conference Paper
Full-text available
Poland is a country that forms a part of the EU's external border. As a transit country, it is exposed to many risks associated with the movement of goods and persons. The increasing movement of goods and trade in goods between Member States of the European Union and countries from other parts of the world is the basis for the emergence and identif...
Book
Decision-making game regarding defence of cities and urban areas utilizing universal territorial defence – including both military (Territorial Defence Forces) and civilian component. ABSTRAKT: OBRONA MIAST SIŁAMI POWSZECHNEJ OBRONY TERYTORIALNEJ: GRA DECYZYJNA „Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej: Gra decyzyjna” stanowi materiał...
Article
Full-text available
ABSTRAKT: Celem artykułu jest ukazanie aspektu prowadzenia działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich w wybranych konfliktach zbrojnych. Użycie sił zbrojnych koalicyjnych lub narodowych we współczesnych działaniach zbrojnych, w tym o charakterze przeciwrebelianckim. Są one jedną z wielu form walki zbrojnej mające swe miejsce zarówno w st...
Article
Full-text available
Wstęp redaktora naukowego wydania Tematem wiodącym pierwszego w 2020 roku numeru Wiedzy Obronnej są "Wybrane aspekty obrony i ochrony narodowej". Poruszana problematyka artykułów numeru obejmowała szereg nowych zagadnień dotyczących zarówno aspektów militarnych i niemilitarnych bezpieczeństwa narodowego oraz aspektów obrony narodowej. Zgodnie z def...
Chapter
Full-text available
The security of the Republic of Poland, in the 21st century, is determined by geographic, political, social, economic and military factors. Moreover, the security of a nation-state is also influenced by national identity, culture and history. Modern security studies identify national security utilizing two essential concepts, which are challenges a...
Thesis
Full-text available
Doctoral thesis, written under the supervision of professor Jarosław Gryz, PhD. The scope of the thesis was to define the modern concept of threats to national security for Poland in 21st century.
Chapter
Full-text available
[POL] Artykuł wskazuje na ewolucję zagrożeń bezpieczeństwa Polski, jako kluczowy element jej bezpieczeństwa. Pozycja przedstawia zmianę rozumienia rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz jego narodu, jako podstawowy element projekcji bezpieczeństwa współczesnego państwa i jego przyszłego bezpieczeństwa. [ENG] The article points out the evolu...
Chapter
Full-text available
Budowanie systemu zarządzania kryzysowego A RGUS było spowodowane potrzebą integracji wielu istniejących systemów wczesnego ostrzegania Unii Europejskiej. Ewolucja zagrożeń asy­ metrycznych oraz różnorodność zaangażowanych systemów przeciwdziałania tym zagrożeniom spowodowały potrzebę ich integracji oraz decentralizacji uprawnień Rady Unii Europejs...

Network

Projects

Projects (5)
Project
Metodologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa) W warunkach dynamicznego pojmowania kategorii związanych z bezpieczeństwem, zmienności priorytetów i wyzwań stawianych państwu jako gwarantowi bezpieczeństwa szczególnie aktualne a wręcz naglące stają się formułowane w naukach o bezpieczeństwie postulaty w kierunku konieczności zdefiniowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wskazania jednoznacznych, ustawowych regulacji prawnych tworzących systemu bezpieczeństwa narodowego RP (SBN RP). Takie podejście jest kluczowe jeśli mielibyśmy traktować System Bezpieczeństwa Narodowego, jako celowo wyodrębniony ze struktury państwowej, a przede wszystkim wewnętrznie skoordynowany zbiór elementów organizacyjnych, ukierunkowanych na ochronę bytu i rozwoju narodowego, a także przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom godzącym w wartości, cele i interesy narodowe [W. Kitler, System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne, Zeszyty Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Nr 3 (268)/2019 s. 13]. Jak wskazuje W. Kitler, złożony i wielopłaszczyznowy charakter misji, celów i zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa sprawia, że ich podmiotowym (organizacyjnym) odpowiednikiem powinien być jednolity, kolektywny i uporządkowany zbiór elementów, zdolny do skoordynowanego działania we wszystkich warunkach i okolicznościach funkcjonowania państwa” (W. Kitler, System bezpieczeństwa narodowego RP … s. 5). Zdefiniowanie ram bezpieczeństwa narodowego wymaga jednakże w pierwszej kolejności uporządkowania wartości, celów oraz interesów narodowych jako determinantów obszaru regulacyjnego, zarówno współcześnie jak i w przyszłości oraz przeszłości. Kluczowe jest więc podejście aksjologiczne. Pilna potrzeba wyodrębnienia systemu bezpieczeństwa narodowego wynika również faktu, iż termin „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zadania w obszarze bezpieczeństwa narodowego” stanowią z punktu widzenia funkcjonowania Polski w ramach UE punkt kluczowy dla określania sfery decyzyjności Unii Europejskiej oraz te obszary oraz interesy krajowe, które poddane są wyłącznie władztwu państw narodowych. Pojęcie „bezpieczeństwa narodowego” wyznacza bowiem punkty zwrotne granicy między obszarami regulacyjnymi objętymi prawem Unii Europejskiej a krajowymi porządkami prawnymi (J. Kurek, Bezpieczeństwo państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy Big data. Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe, Warszawa 2021, s. 61). Celem projektu jest systematyzacja oraz metodologiczne uporządkowanie wartości, celów oraz interesów narodowych determinujących grancie bezpieczeństwa narodowego (państwa) oraz podziały na cztery kluczowe filary, które stanowi: bezpieczeństwo ustrojowe państwa, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo militarne państwa. Ujęcie w spójne ramy aksjologii bezpieczeństwa narodowego (państwa) zarówno w sposób przekrojowy - historyczny jak również poprzez projekcję wyzwań stawianych państwu i jego organom na przyszłość stanowić powinno punkt wyjścia do zdefiniowania postulowanego przez W. Kitlera systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wskazania jednoznacznych, ustawowych regulacji prawnych tworzących systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Ustalenia oraz systematyzacja metodologii stanowiły będą punkt wyjścia do rozpoczęcie prac nad systemowym ujęciem oraz definicyjnym uporządkowaniem czterech filarów bezpieczeństwa narodowego (państwa). Proponowana jest systematyzacja wg. jednolitej struktury: I. Część ogólna (1) Aksjologiczne podstawy wyodrębnienia danej kategorii bezpieczeństwa powszechnego/publicznego/militarnego/ustrojowego jako elementu systemowego bezpieczeństwa narodowego (państwa) (2) Przegląd definicyjny (3) Podziały (4) Rys historyczny (kształtowanie się poglądów) (5) Źródła prawa (Konstytucja, ustawy wiodące, rozporządzenia) (6.) Instytucje i organy właściwe (ujęcie podmiotowe) II. Wybrane zagadnienia uzależnione od kluczowych priorytetów w danym obszarze bezpieczeństwa.
Project
Charakterystyka współczesnych formalnych uwarunkowań zagrożeń bezpieczeństwa państwa (zagrożeń państwa) i napaści zbrojnej, a także określenie prawno-administracyjnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania państwa, jego władz publicznych, administracji, gospodarki narodowej, organizacji społecznych i obywateli w tych warunkach.
Project
Celem projektu jest badanie zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym.