Wojciech Opioła

Wojciech Opioła
Opole University · Institute of Political Science

PhD

About

37
Publications
5,468
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
89
Citations
Citations since 2016
21 Research Items
87 Citations
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025

Publications

Publications (37)
Article
Full-text available
Since February 24, 2022, we have been witnessing the next stage of what began in the 2014 Russo-Ukrainian War: a full-scale military invasion of Ukraine. For the first time in the history of the European Union, the intensive armed conflict is now approaching the border of the EU and Schengen Zone. The consequences of war: the refugee crisis, humani...
Article
Full-text available
The article examines the role of the Euroregions in the first Covid-19 pandemic wave in Europe. The beginning of the pandemic in the spring of 2020 led to the closures of state borders. This complicated the situation of Polish cross-border commuters working in Germany and the Czech Republic. The border closure also showed the strength of Euroregion...
Article
Microprojects are an important part of Interreg programmes. This article presents areas of cooperation and categories of actors who have been active in submitting and implementing these microprojects in the Czech-Polish borderland. It identifies 11 thematic areas of microprojects, which mainly support people-to-people projects in the field of cultu...
Article
Full-text available
W artykule dokonano analizy odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłany drogą elektroniczną na przykładzie gmin województwa opolskiego. Badanie opiera się na monitoringu przeprowadzonym w 64 gminach regionu. Jak się okazuje, istnieje wciąż wysoki odsetek jednostek samorządowych, które nie dochowują tego obowiązku, mimo iż jest...
Book
Full-text available
This book is devoted to relations between the ethnic diversity of the region and the quality of governance at the local level. Opolskie province in Poland is a case for explaining this interdependence, because of its history of multiculturalism, its changes after 1946, and the present state of its ethnic diversity. The important feature of the anal...
Technical Report
Full-text available
Raport jest zwieńczeniem realizowanego od 2016 roku projektu "Wielokulturowość regionu a społeczeństwo obywatelskie i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim" realizowanym w ramach programu Sonata Narodowego Centrum Nauki (2015/19/D/HS5/02566).
Article
Full-text available
The Czech-Polish border is almost 800 kilometres long. Since 1991, 6 Euroregions and two European Groupings of Territorial Cooperation (EGTC) were created and have been conducting cross-border cooperation (CBC) along the entire length of the border. This was probably also the institutionalisation of cross-border cooperation , what has helped to rea...
Article
Full-text available
In the past twenty years, research on the measurement of social capital has been among the leading areas of interest in social sciences. The impact of ethnic diversity on the level of social capital is an interesting aspect of this research. According to Robert Putnam, in the U.S. context, ethnic diversity has a negative influence on the level of s...
Book
The book gathers proceedings elaborated under Czech-Polish Praděd/Pradziad School Network project by students and researchers of Palacky University Olomouc and Opole University. The individual proceedings target Czech-Polish cross-border co-operation in the field of education, school curricula and potential cross-border labour market.
Chapter
Full-text available
Niniejszy artykuł porusza problematykę doboru wskaźników do ilościowego pomiaru siły społeczeństwa obywatelskiego na poziomie gminnym. Tradycyj­nie rozumiane społeczeństwo obywatelskie powstaje w wyniku utrwalania się (instytucjonalizacji) współpracy w ramach lokalnych, sąsiedzkich wspólnot poprzez powstawanie organizacji dobroczynnych, ochotniczyc...
Chapter
Full-text available
Po śmierci Francisco Franco rozpoczęły się w Hiszpanii działania na rzecz wprowadzenia ustroju demokratycznego. Hiszpania była przez wiele lat pokazywana jako przykład możliwej do przeprowadzenia pokojowej transformacji ustrojowej od autorytarnej dyktatury do demokracji. Naturalne było więc, iż politycy polskiej opozycji w latach siedemdziesiątych...
Article
Full-text available
The Spanish Civil War of 1936–1939, as an ideologised and mythologised event, has been and is still used instrumentally within the Polish public discourse. The war was an important subject for the Polish press in the years 1936–1939. The Catholic, national-democratic, and conservative press supported General Franco’s rebellion. The governmental and...
Technical Report
Full-text available
Zagadnienie współpracy między pierwszym (administracja publiczna) a trzecim sektorem (organizacje pozarządowe), jest jednym z kluczowych we współczesnej debacie nad kondycją liberalnych demokracji. Wzajemne kontakty obu sektorów przeszły długą ewolucję od Tocquevillowskiego definiowania organizacji społecznych jako oddolnych inicjatyw, niezależnych...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest ustalenie, jak przebiega rywalizacja polityczna na poziomie sa-morządowym w woj. opolskim, tzn. czy lokalne podmioty skutecznie współzawodniczą z partiami politycznymi i czy ostateczny rezultat wpisuje się w specyfikę elekcji na poziomie subnarodowym (tzn. czy upartyjnienie wzrasta wraz ze szczeblem samorządu), czy też odznacza...
Chapter
The point of departure of this paper is the problem of relations between cultural diversity, the strength of civil society and the quality of governance in the borderlands. Our study is focused on the case of the Opole Voivodeship, and is in fact both the presentation of a theoretical approach and the elaboration of research outcomes based on a pil...
Chapter
Full-text available
Celem tego rozdziału jest synteza prowadzonych w ostatnich latach badań nad granicami i pograniczami w Ameryce Łacińskiej, z punktem wyjścia w postaci znaczenia granicy meksykańsko-amerykańskiej dla ich rozwoju. Oparty jest na analizie współczesnej literatury naukowej oraz przeglądzie aktualnych podejść badawczych w latynoamerykańskich studiach gra...
Chapter
Full-text available
Artykuł porusza temat współpracy między administracją publiczną oraz organizacja­mi pozarządowymi w Polsce na przykładzie województwa opolskiego. Zdiagnozowano dominu­jące w Polsce modele współpracy międzysektorowej oraz podstawowe problemy we wzajemnych relacjach między pierwszym i trzecim sektorem. Opierając się na założeniu, iż w Polsce mamy do...
Book
Full-text available
THE SPANISH CIVIL WAR IN THE POLISH POLITICAL DISCOURSES. THE ANALYSIS OF THE JOURNALISM IN THE YEARS 1936–2015 The Spanish Civil War, which in this book serves as subject matter for research on political communication, was a consequence of the political conflict of ‘two Spains’: the traditional, Catholic, and conservative one, and the liberal, le...
Article
Full-text available
W niniejszym artykule dokonana została analiza oraz próba systematyzacji współczesnej hiszpańskiej polityki pamięci. Osią aktualnych debat o przeszłości są w Hiszpanii dwa wydarzenia: hiszpańska wojna domowa (1936-1939) i dyktatura frankistowska (1936-1975). Punktem wyjścia rozważań jest teza o rozproszonym charakterze inicjatyw dążących do zdomino...
Chapter
Full-text available
Pojęcia pamięci zbiorowej i tożsamości historycznej należą do specyficznej siatki pojęciowej. Posługują się nimi przedstawiciele wielu dziedzin nauk społecznych i humanistycznych: historii, socjologii, politologii, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa. Fenomen, którego dotyczą, na potrzeby tego artykułu można nazwać „zarządzaniem historią, t...
Article
Full-text available
W artykule zaprezentowano wątpliwości dotyczące definiowania pogranicza polegającego na przyjęciu granicy państwowej jako podstawowego kryterium definicyjnego. Autor wychodzi z założenia, że granica państwowa może tworzyć różne relacje z pograniczem i nie jest koniecznym warunkiem istnienia pogranicza. Przede wszystkim możliwe jest wykształcenie si...
Chapter
Full-text available
Poniższy artykuł jest przeglądem stanu badań nad komunikacją polityczną w mediach społecznościowych w polskiej politologii. Pod-stawowym dylematem przy pracy nad niniejszym tekstem było skon-struowanie przejrzystej klasyfi kacji. Zdecydowałem się na podzielenie obszaru badawczego na pięć pól. Pole pierwsze stanowi refl eksja nad metodologią badań p...
Chapter
Full-text available
The interest in borders in recent years has rather focused on processes and phenomena that question state jurisdiction over a territory and its inhabitants. This is connected with at least three noticeable phenomena, which are as follows: (1) intensifying migrations out of economic and political motives; (2) the growth of separatist tendencies, rev...
Chapter
Full-text available
Celem tego szkicu jest sprawdzenie, jak silny jest efekt granicy w Polsce, dziesięć lat od rozpoczęcia procesu integracji terytorialnej z innymi krajami Unii Europejskiej, w warunkach wolnego przepływu usług, towarów, ludności i kapitału. Czy integracja wpływa na regiony przygraniczne pozytywnie, minimalizując nierówności w poziomie życia, czy może...
Article
Full-text available
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę kategorii pogranicza w polskiej politologii. Opiera się na informacjach uzyskanych w ankiecie skierowanej do 223 polskich politologów, w której zapytano ich o wagę oraz eksplanacyjny potencjał kategorii pogranicza w analizie politologicznej. Niski poziom responsywności uniemożliwia dokonanie generaliz...
Article
Full-text available
Artykuł ma na celu wyjaśnienie motywów powstania czasopisma a także określenie przyczyny, dla której „pogranicze” powinno być ważną kategorią badawczą nauki o polityce. Autorzy wyjaśniają, jakie jest ich rozumienie pogranicza - miejsca, którego istnienie konstytuuje granica. Globalne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe, zachodzące...
Chapter
Full-text available
The aim of the paper is to describe the methodology, range and conclusions of a pilot research project conducted in the area of Opole Province. The goal of the project was to make an analysis of monuments found in Opole Region in terms of the political functions they perform. The research problem which was to be solved by the project was legitimiza...
Chapter
Full-text available
Ustanawianie operacji wojskowych przez organizacje międzynarodowe pełni określone funkcje, ale też ma swoje polityczne motywy. Zazwyczaj podstawowym celem operacji pokojowych jest przywrócenie stanu bezpieczeństwa, ładu, pokoju pomiędzy dwoma państwami lub wewnątrz danego państwa przez stronę trzecią (koalicję międzynarodową). Operacja wojskowa jes...
Chapter
Full-text available
Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej widnieje nota poświęcona dąbrowszczakom. Według tej noty formacja ta to: "komuniści i socjaliści narodowości polskiej - członkowie XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego w czasie wojny domowej i sowieckiej interwencji w Hiszpanii w latach 1936-1939. Pojęcie niekiedy rozszerzane na...
Article
Full-text available
Gdy w 1936 r. wybuchła w Hiszpanii rebelia prawicowych generałów: Moli, Sanjurjo i Franco, wiadomo było, że kraje europejskie nie pozostaną obojętne na te wydarzenia. Kształtujące się w Europie lat 30. bloki polityczne miały w hiszpańskim konflikcie wiele zarówno do zyskania, jak i do stracenia. Siły konserwatywne obawiały się rozprzestrzenienia do...

Network

Cited By

Projects

Projects (7)
Project
The research has the ambition to focus on the way, how did the CBC change the borderlands in Visegrád countries from the 2004 EU enlargement until 2020. We will examine the processes of frontier ization ongoing from 2004 until now. We will also look at whether there are also boundarization/re-bordering processes going in the vice-versa direction. The main research question is: “Do the borders in V4 countries experience re-bordering?” If the answer is positive we will try to assess whether this re-bordering affects border regions as the places, where the people live. We will address this main goal with the help of the following research questions: 1. How did cross-border cooperation influence borderlands in V4 countries? Did the space construction through European and national narratives affect border regions as living spaces? How have the above-mentioned developments influenced cross-border social practices? 2. Are the structural conditions (governance structures, border regimes, cross-border infrastructure, cross-border policies) appropriate to ensure a positive social and economic development of V4 border regions as living spaces? Who are the decisive CBC actors there? What influence the pandemics had? 3. How did the various financial incentives – mainly the EU-funded INTERREG programs – contribute towards the change of borderlands in the V4? 4. Are the schools located in borderlands affected by the CBC? Do their curricula reflect this special geographical position and do the schools raise the new borderlanders, or the national Leitkultur prevails also there? The research will be organized in four thematic working packages, moreover, the horizontal factors influencing the CBC in V4 countries shall be considered: -national minorities -major population re-settlements - divided towns - different national (historical) narratives - COVID-19 pandemics
Project
The objective of this project is to naswer how the post-war population transfers in Central Europe impacted the current cross-border cooperation? On some of the PL-CZ, CZ-DE and PL-DE border areas in 1945-1948, nearly 100 per cent of the borderland population was expelled. In the next years, new settlers came there and started a new social life. The question is, whether this new social and ethnic situation affected the CBC.