Вісник АПСВТ

Вісник АПСВТ
Academy of Labour, Social Relations and Tourism

Наукове видання

About

110
Publications
53,912
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
61
Citations
Introduction
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму (Вісник АПСВТ) – наукове фахове видання, засноване у 1998 р. ISSN: 2519-4704 Входить до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (наказ МОН України від 07.10.2016 р. №1222). Періодичність видання: 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська. Контакти видавництва: edit@socosvita.kiev.ua; +380504449086

Publications

Publications (110)
Article
Full-text available
Автори статті досліджують проблемні аспекти впровадження культури академічної доброчесності в українському закладі вищої освіти – Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ).
Article
Full-text available
The paper is aimed to describe forms of occupational regulation of social work in United Kingdom of Great Britain and United States of America. Based on literature review and results of desk research made within the study, there were identified most common forms of occupational regulation of social work in UK and USA-licensing, certification, and r...
Article
Full-text available
Sexual and gender-based violence (GBV) is a critical global threat to women’s physical and psychological health and social wellbeing. It is associated with many negative health outcomes. In this study, we evaluated the feasibility of WINGS (Women Initiating New Goals of Safety) evidence based GBV response intervention for female sex workers (FSWs),...
Article
Full-text available
The purpose of the article was to identify the key institutional bases of the organizational and economic mechanism for regulating the labor market in rural areas. It is emphasized that it is expedient to apply only the territorial criterion in determining the countryside with the attribution of localities outside cities and towns of the urban type...
Article
Full-text available
У статті висвітлено роль громадських організацій людей з інвалідністю, які мають особливий вплив на розвиток доступного середовища в Україні та впровадження соціальних послуг у громадах. Узагальнено практичний досвід діяльності організації «Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» щодо за...
Article
Full-text available
1 січня 2020 року набуває чинності новий Закон України «Про соці-альні послуги», який має замінити чинний закон із такою самою назвою. Ця стаття має на меті проаналізувати ключові новели законодавчого акту 2019 року про соціальні послуги та окреслити виклики, що поста-ють перед територіальними громадами з огляду на потребу забезпечи-ти виконання но...
Preprint
Full-text available
У 2013 році Комітетом з вдосконалення докторської освіти з соціальної роботи (США) були схвалені рекомендації щодо розробки, оцінювання та вдосконалення програм підготовки докторів філософії із соціальної роботи. У Віснику АПСВТ №3 за 2019 рік опубліковано переклад на українську мову цього документа.
Article
Full-text available
This paper is aimed to present how people respond to some innovations introduced within the Ukrainian health care system by legislation adopted in 2017. It is focused on issues of choosing family doctors and on perception of e-health by population. The survey “Health Index. Ukraine” has been launched in 2015 by the International Renaissance Foundat...
Article
Full-text available
У статті розглянуто питання налагодження тісної співпраці між антикорупційними органами України під час розслідування кримінальних правопорушень (злочинів) корупційного спрямування. Оцінено вплив та роль кожного суб’єкта, який бере участь у досудовому розслідуванні та судовому розгляді. З’ясовано проблеми доказування на кожній стадії розслідування...
Article
Full-text available
Стаття має на меті виявити основні риси об'єднаної територіальної громади (ОТГ) як суб'єкта місцевого самоврядування. На основі аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів України і інших країн описано процес об'єднання громад, гмін, комун, муніципалітетів тощо, виявлено подібність та відмінності. З'ясовано, що у Польщі, Іспанії, Естон...
Article
Full-text available
The article is devoted to the study of various forms and types of fictitious activities of business entities. Based on the analysis of legislation and existing scientific approaches, the classification of fictitious activities of business entities and generalized derived terms for this type of activity are carried out. The results obtained are the...
Article
Full-text available
The paper present the history of the introduction of opioid agonist therapy (OAT) in Ukraine. The authors differentiate four stages of introduction of this treatment in the country, and first two of them are described in the previous paper. Two subsequent stages – “Stagnation” and “Awareness of the main problems” are characterized now. The authors...
Article
Full-text available
Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» [1], ухвалений 2015 р., вважається вихідним пунктом початку реформ науки в нашій країні. У пункті 12 статті 1 виразно визначено, що наукова діяльність – це «інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундамента...
Article
Full-text available
Здоров’я людини є важливим індивідуальним, соціальним і економічним ресурсом. Країна має більше шансів на розквітання, якщо її мешканці піклуються про своє здоров’я, але й держава має зробити свій внесок у громадське здоров’я. Ця стаття знайомить з результатами дослідження «Індекс здоров’я. Україна» 2018 року, що стосуються оцінювання респондентами...
Article
Full-text available
Феміністична соціальна робота є одним із сучасних напрямів соціальної роботи. Її концепція ґрунтується на цінності гендерної рівності й визнанні специфічного досвіду жінок, пов’язаного з несправедливим розподілом владних відносин. Стаття має за мету проаналізувати деякі аспекти феміністичної соціальної роботи та їхню реалізацію у практичній діяльно...
Article
Full-text available
Цей матеріал знайомить з перебігом ухвалення міжнародних етичних принципів соціальної роботи. У ньому також представлено переклад «Глобальної декларації етичних принципів соціальної роботи”, ухваленої 2018 р. Міжнародною федерацією соціальних працівників (МФСП) та Міжнародною Асоціацією шкіл соціальної роботи (МАШСР). Оскільки представники цих двох...
Article
Full-text available
У статті проаналізовано підходи до професійної підготовки фахівців на третьому рівні вищої освіти у Великій Британії. В якості основних сучасних тенденцій відзначено застосування компетентнісного підходу й орієнтацію на ринок праці. Виявлено особливості розвитку третього рівня вищої освіти з соціальної роботи у Великій Британії: створення, акредита...
Article
Full-text available
У статті розглянуто застосування компетентнісного підходу для розробки програм навчання практиків сфери захисту прав та інтересів дітей в Україні. Обґрунтовано можливість використання як взірця моделі, розробленої Інститутом соціальних послуг, штат Огайо, США. Продемонстровано, що побудова моделі «базових» компетентностей, універсальних для всіх «...
Article
Full-text available
В статті охарактеризовано мережеве суспільство з точки зору трансформації економіки праці і зайнятості. Значна увага приділена мережі ринку праці та питанням попиту і пропозицій стосовно зайнятості. Запропоновано схематичне відображення алгоритму збору на Інтернетсайтах із пошуку роботи, оброблення та узагальнення інформації про наявні вакансії і р...
Article
Full-text available
На основі вивчення даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2010-2016 рр. і даних «Альманаху фінансових послуг», а також інформації Організації економічного співробітництва та розвитку щодо інвестиційної діяльності страхових компаній у 22 країнах ЄС, розкрито динаміку показни-ків, що відображ...
Article
Full-text available
На основі філософії «sustainable development» проаналізовано основні положення трансформації фінансової системи світу, та, зокрема, кра-їн-членів Європейського Союзу (ЄС). Вказано, що інтеграція до ЄС вимагає від України кроків щодо конвергенції фінансової системи. Зазначено, що реформуючи фінансову систему Україна має орієнтуватися на лінію філосо...
Article
Full-text available
Редакційна колонка "Вісника АПСВТ" 3 4 за 2018 р.
Article
Full-text available
We aim to examine the health care reform in Ukraine through the angle of health care users, their perceptions and understanding of the reform. The country overall inherited numerous public institutions and organizational 76 Tetiana Stepurko et al. culture from the Soviet Union, which have not been transformed until recent time. The analysis is base...
Article
Full-text available
Однією з сучасних концепцій соціальної роботи вважають зелену соціальну роботу (green social work). Ця стаття має на меті розглянути передумови виникнення зеленої соціальної роботи як напряму теоретизування, окреслити стратегії, які пропонує ця теорія, проаналізувати їх втілення у практичній діяльності та під час навчання соціальних працівників. На...
Article
Full-text available
This paper presents selected findings of the study «Health Index. Ukraine» conducted in 2017, in particular we focus here on the subjective assessment of health in Ukraine and willingness to take care of personal health. Also, the self-esteem of health varies largely between different socio-demographic groups as the social gradient of health and li...
Article
Full-text available
The paper is aimed at the identification of gender factors of vulnerability of women and girls to HIV at individual, social and structural levels, as well as analysis of models for integrating gender components into programs in response to the HIV epidemic. The paper is based on desk-review study. Within the scope of the study literature, programs...
Article
Full-text available
In 2015, the International Charitable Foundation «Alliance for Public Health» with support from Elton John Aids Foundation had launched in five Ukrainian cities the innovative harm reduction interventions targeting adolescents who use drugs. This paper presents the experience of elaboration and implementation of the innovative for Ukraine intervent...
Article
Full-text available
Based on desk-review analysis, and on the results of the expert discussion, the study reviews the opportunities of involving paraprofessional social workers in general, and community counsellors in particular, into the activities of intradisciplinary teams. Experts, who took part in the discussion, designed the training programme for community coun...
Article
Full-text available
This publication is the first part of paper presenting with the history of the implementation of opioid agonist therapy (OAT) in Ukraine for the treatment of opioid dependence. 43 publications in foreign and domestic sources have been analyzed. The authors differentiate four stages of introduction of this treatment in the country, two stages are de...
Article
Full-text available
Рецензія на посібник: Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс: навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов, О. Бойко ; за заг. ред. Н. Гусак] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Київ : НаУКМА, 2017. 92 с.
Article
Full-text available
У 2014 році Міжнародна федерація соціальних працівників (МФСП) та Міжнародна Асоціація шкіл соціальної роботи (МАШСР) ухвалили Глобальне визначення соціальної роботи (Global Definition of Social Work). Цей документ складається з двох частин-власне визначення й коментарі до нього, які витлумачують завдання, принципи, ключові теоретичні концепції соц...
Article
Full-text available
25 жовтня 2017 року в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувся ІІ круглий стіл, присвячений проблемам і перспективам впровадження програм підготовки докторів філософії (PhD) з соціальної роботи. У заході взяли участь представники кафедр соціальної роботи навчальних закладів різних регіонів України. У ході роботи круглого столу продовж...
Article
Full-text available
Ця стаття подає ретроспективний огляд створення Академії праці, соціальних відносин та туризму, знайомить із тим, якою була структура навчального закладу на момент його заснування Федерацією профспілок України у 1993 році, та подальшими структурними реорганізаціями. У матеріалі наведено інформацію стосовно нинішнього викладацького складу Академії,...
Article
Full-text available
На основі аналізу рішень Європейського суду з прав людини (відібраними за трьома критеріями: набуття прецедентного значення, належність до регулювання сфери кримінального провадження, актуальність для України) визначено структуру права на приватність та засоби забезпечення законності втручання в право на приватність під час досудового розслідування...
Article
Full-text available
Редакційна колонка до "Вісника Академії праці, соціальних відносин і туризму" (№1-2018)
Article
Full-text available
Рецензія на книжку: Аджемоґлу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності /Пер. з анл. О. Дем’янчука. Київ: Наш формат, 2016. 504 с.
Article
Full-text available
Modern Ukraine is the inheritor of the state traditions established during the revolution of 1917-1921. The paper reviews various aspects of the activities of the Government of the Ukrainian People's Republic (UPR) aimed at shaping the national identity through the introduction of educational work, aimed at educating patriotism and raising the leve...
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 6 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 6 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 6 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 8 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 6 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні» (9 листопада 2017 р., Львів)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 6 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 8 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 8 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 8 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні» (9 листопада 2017 р., Львів)
Article
Full-text available
Тези конференції «Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні» (9 листопада 2017 р., Львів)
Article
Full-text available
Тези конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (Київ. 8 грудня 2017 р.)
Article
Full-text available
Тези конференції «Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні» (9 листопада 2017 р., Львів)
Article
Full-text available
На основі аналізу нормативно-правових актів та рефлекcії власного досвіду у статті визначено ключові характеристики чинної державної полі-тики щодо недержавних вищих навчальних закладів (ВНЗ) в Україні. Доведено дискримінаційне ставлення до недержавних ВНЗ, які не мають змоги отримувати державне замовлення, брати участь у конкурсах науковців, позба...
Article
Full-text available
Review of book: Morris, J. and Polese, A., eds. (2015). Informal Economies in Post-Socialist Space: Practicies, Institution and Networks. Palgrave Macmillian.
Article
Full-text available
На основі статистичних матеріалів Державної служби статистики України та Державного агентства земельних ресурсів України охаракте- ризовано стан аграрного виробництва України у 2000-2016 рр. Визначено тенденції змін сільськогосподарських угідь, зокрема збільшення питомої ваги господарств населення і зменшення частки сільськогосподарських підприємст...
Article
Full-text available
На основі аналізу документів у статті визначено економічні та по- літичні передумови, що слугували утворенню профспілки приватних служ- бовців Східної Галичини – «Товариство приватних службовців» (“Towarzystwo Urzędników prywatnych”). Доведено, що головним поштовхом для поширення профспілок у 1840-х рр. стали об’єднавчі та революційні процеси у Схі...
Article
Full-text available
В Україні з 1 січня 2017 року відбулись зміни у державному регулюванні політики оплати праці: зростання рівня місячної (погодинної) мінімальної заробітної плати та посилення відповідальності юридичних осіб та фізич- них осіб-підприємців за порушення законодавства про працю та її оплату. Метоюнашого дослідження є визначення динаміки змін мінімальної...
Article
Full-text available
In 2013, the Ukrainian Government following amendments of the legislation on employment had introduced so called voucher programme that stimulates people over 45 years old to continue obtaining education. In 2014, social work was included into the list of the academic areas for such education. The focus of the research was the Ukrainian voucher sys...
Article
Full-text available
Based on desk-review analysis, the study reviews the processes of introduction and development of paralegal's network in Indonesia, South Africa and the United States of America. The study shows that there is a common goal of paralegal's activities in each country– to increase the possibilities of access to justice and social services for vulnerab...
Article
Full-text available
The paper presents finding of the research that was conducted in 2016 in two waves (base-line and follow-up) and aimed at evaluation of the ProfiGender project outcomes. This project has being implemented by five NGOs in different regions of Ukraine with support from Iinternational Charitable Fund «Alliance for Public Health» .The focal targeted gr...
Article
Full-text available
The paper presents findings of the research carried out in Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv region within the framework of the project "Improving the living conditions of internally displaced persons and the population affected by the conflict in Ukraine" (Ukrainian Child Welfare Fund supported by the German Federal Foreign Office and Diakonie Kata...
Article
Full-text available
Review of book: Henrickson, M., Chipanta, D., Lynch, V., Muñoz Sanchez, H., Nadkarni, V., Semigina, T., & Sewpaul, V. (Eds.). (2017). Getting to zero: Global social work responds to HIV.
Article
Full-text available
The conducted study implicates broadening the choice of educational therapy services by means of diversifying them with new world-common reliable approaches by picking only the most effective and humane ones with the lowest number of negative social and mental health consequences, which on one hand, will help Ukrainian society to defeat environment...
Article
Full-text available
The paper reviews approaches for ensuring quality of specialists' professional training in the social sphere and analyzes the experience of the Faculty of Social and Psychological Education in Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. Based on desk-review of the existing legal acts and findings of the research the components in the process o...
Article
Full-text available
The paper contains an analysis of the results of two surveys «Youth Values» conducted upon the request from Ministry of Youth and Sports of Ukraine by the Center for Independent Social Research «Omega» in 2016 (N=1200) and 2017 (N=2000). The paper presents descriptive hierarchy and priorities of actual value preferences of Ukrainian youth. The find...
Preprint
Full-text available
У 2014 році члени правління Міжнародної Асоціації Шкіл соціальної роботи (МАШСР) ухвалили програмний документ щодо досліджень у соціальній роботі (The IASSW Statement on Social Work Research). Цей документ призначений для всіх рівнів освіти з соціальної роботи, особливо для її третього (докторського) рівня.
Article
Full-text available
The paper deals with the nature of financial liability for violation of customs legislation. The factors that indicate the institution of financial liability in customs regulations are indicated. It is concluded that financial liability is not a unique feature in tax, fiscal, monetary, banking regulation, etc., but as well as in the sphere of custo...
Article
Full-text available
The Ukrainian health care sector has remained largely unreformed over the last twenty years with its obsolete medical infrastructure inherited from the Soviet time, ineffective payment mechanisms, underpaid staff and insufficient quality of care. The system needs change agents to promote and implement modern and efficient principles of health care...
Article
Full-text available
The objective of this paper is to analyze modern approaches to equality in healthcare, to outline the situation in Ukraine, and to identify the vision of Ukrainian experts' regarding the " guaranteed package " of free healthcare as a means of ensuring social justice. The paper is based on a desk-review (legal and policy papers, literature, and rese...
Article
Full-text available
The paper focuses on the issues relating to protection of children's rights born as a result of the program of surrogate motherhood, including the right to a family. Legal groundwork for this method of assisted reproductive technologies, and the main directions of violations of the subject's rights are analyzed in the paper. Suggestions for improvi...
Article
Full-text available
The current system of social services in Ukraine is ineffective and does not meet standard of the European social policy. The paper argues objectives, determinants and basic principles for the modernization of social services provision in Ukraine. From author’s prospective, the modernization of social services should take place in three stages: sho...
Article
Full-text available
Using documentary analysis and other qualitative methods we analysed current policies on state procurement , pricing, and health technology assessment, as well as historical aspects of drug reimbursement in Ukraine. The analysis was done through a prism of the Multiple Streams Framework or Kingdon's model. Ukraine currently has a generic-oriented m...
Article
Full-text available
This study is aimed to assess perceived quality of health care services through the health care users' angle measuring quality-related attributes of health care services and compare its importance with the access-related ones. The paper presents empirical study results focused on health care service quality. We use the data originated within a wide...
Article
Full-text available
Education is not just a transfer of knowledge from teacher to students, it is more complex process where the teacher is the facilitator of the educational process rather than the sole holder of knowledge. Given the lack of publications on innovative and interactive methods of teaching management disciplines in health care in Ukraine, the paper aims...
Article
Full-text available
Редакційна колонка "Вісника АПСВТ" № 1-2017
Article
Full-text available
У статті представлено результати маркетингового дослідження, проведеного у 2016 р., щодо за-стосування сучасних інформаційних технологій у банківських установах України. Визначено переваги та недоліки веб-сайтів вітчизняних комерційних банків за такими вимірами як структура, дизайн та гра-фіка, зручність навігації. Встановлено, що за цими параметра...
Article
Full-text available
The paper presents the findings of the study on first steps in implementation of PhD educational programs in social work in Ukraine. Preconditions of the challenging situation for the development of the third (educational and scientific) level of social workers training are reviewed, in particular, new requirements to higher educational establishme...
Article
Full-text available
Based on the survey of trade union activists and statistic data review the basic measurements and factors of gender differences in employment in Ukraine are defined. Results of the study prove that only a small share of the trade unions is making the real efforts to ensure equal opportunities in employment and combating discrimination. The paper ou...
Article
Full-text available
This paper reviews the key features of globalization, the processes of global change, mainly in social and labour sphere. The aspects of the globalization impact on labor market characteristics and social dialogue trends in a changing world are argued. The role of social dialogue in the process of ensuring employment, defending the rights and inter...
Article
Full-text available
Based on the achievements of legal science and the current legislation of Ukraine the concept, legal nature and specific features of customs payments are clarified. It is noted that the legislative definition of «customs payments» category needs to be improved. The author's approach to the understanding of the definition of «customs payments» and s...
Article
Full-text available
Based on the legal analysis of the Ukrainian legislation, including the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Law of Ukraine «On Advocacy and Advocacy Practice» key problems related to the implementation of the lawyer-client privilege and the guarantees of its adherence are pointed out. Ukrainian and international legislation , the documents r...
Article
Full-text available
The paper explores issues of cooperation of law enforcement agencies with enterprises, institutions and organizations in the protection of a trade secret in Ukraine. National legislation in the field of trade secret is analyzed. One of the identified challenges is lack of the effective mechanism for implementing legal protection of trade secret ent...
Article
Full-text available
The paper overviews the main finance sources of princely power in the times of the pre-Christian Rus’. The measures used by the princely power to fill the treasury aimed at the accumulation of material assets for future use for princes’ own purposes are characterized. We have identified the following methods of princes’ income: pay offs, trophies,...