• Home
  • Viktoriia Khaustova
Viktoriia Khaustova

Viktoriia Khaustova
Research Center for Industrial Development Problems of National Academy of Sciences of Ukraine

Doctor of Economics, Professor
Director, Research Centre for Industrial Development of National Academy of Sciences of Ukraine

About

148
Publications
18,674
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
117
Citations
Introduction
Viktoriia Khaustova currently works at the Research Center for Industrial Development Problems of National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.
Additional affiliations
July 2020 - present
Research Center for Industrial Development Problems of National Academy of Sciences of Ukraine
Position
  • Managing Director
September 2004 - May 2021
Kharkiv National University of Construction and Architecture
Position
  • Professor (Full)
Education
November 2007 - May 2010
National Academy of Sciences of Ukraine
Field of study
  • National Economy
October 1996 - May 2000
Kharkiv National University of Economics
Field of study
  • Economic Cybernetics
September 1991 - May 1995
Kharkiv National University of Economics
Field of study
  • Information systems in management

Publications

Publications (148)
Article
Full-text available
Competition in electricity markets leads to volatile conditions which cause persistent price fluctuations over time. This study explores the problem of electricity pricing fluctuations in the DE-LU bidding zone from October 2018 to March 2022 by applying time series analysis. The determinants of electricity price fluctuations are broken down into t...
Article
Full-text available
Сталий розвиток регіонів України залежить від гармонійного поєднання трьох його складових-економічної, екологічної та соціальної. Еконо-мічна складова сталого розвитку має функціонувати з урахуванням соціальних та екологічних аспектів, що сприяє усвідомленню необхідності виваженого ставлення до навколишнього середовища та дозволяє реалізувати право...
Article
Full-text available
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) підвищує свій вплив на всі сфери соціально-економічної діяльності, стимулює інноваційний розвиток і сприяє створенню нових робочих місць. Метою цієї роботи є дослідження розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами, а також визначення перспектив її розвитку. Методичну баз...
Article
Full-text available
Метою статті є визначення контекстуальних і часових закономірностей розвитку представлення в науковій літературі досліджень у сфері за-безпечення обороноздатності країни із використанням бібліометричного та трендового аналізу. Відзначено певну дивергентність трендів наукового та користувацького інтересу до питань забезпечення обороноздатності країн...
Article
Full-text available
Штучний інтелект належить до технологічних сфер, що швидко розвиваються та в майбутньому матимуть значні наслідки для національної безпеки та обороноздатності. Для багатьох країн світу штучний інтелект став одним із ключових пріоритетів розвитку оборонного комплексу. Метою статті є виявлення основних напрямків використання штучного інтелекту в забе...
Article
Full-text available
Дослідження перспективних напрямків розвитку ІТ-сфери є дуже важливим не тільки для пошуку конкурентних переваг для керівників під-приємств сфери IT, а й з причин впливу на інші сфери економічної діяльності, включаючи клієнтів, покупців, екосистему. Метою цієї роботи є визначення перспективних напрямків розвитку IT-сфери у світі на основі досліджен...
Article
Full-text available
Ensuring the sustainability of the European power system is one of the key priorities in the implementation of the EU’s ambitious plans to become climate-neutral by 2050. The uniqueness of the power systems of the EU member states necessitates their assessment and comparison. The article offers a composite indicator, namely, the power system sustai...
Article
Full-text available
The aim of the article is to determine the contextual and temporal patterns of development of the presentation in the scientific literature of research in the field of taxes and tax benefits using bibliometric and trend analysis. As a result of the research, the theoretical principles of identification of the main content determinants of taxation b...
Article
Full-text available
Метою дослідження є визначення теоретичних аспектів форм взаємодії та інтеграції освіти та науки та вивчення закордонної практики задля розвитку українського освітньонаукового простору. Методи дослідження: логічного аналізу – для вивчення зарубіжного досвіду взаємодії та інтеграції освіти та науки; групування, порівняння та опису – для дослідження...
Article
Full-text available
Метою дослідження є формування організаційно-економічного механізму інтеграції освіти, науки та бізнесу на базі університету 4.0. Для досягнення мети в роботі використовувалися методи логічного аналізу, аналітичного моделювання. У статті уточнено сутність поняття «організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу», яке пропонує...
Article
Full-text available
Метою статті є проведення інтегральної оцінки освітньої, наукової й інноваційної діяльності в Україні та дослідження їх впливу на економічний розвиток країни в динаміці. Методи дослідження: логічний, статистичний, кореляційний, графічний аналіз, матричний метод, метод рівневої ієрархії Сааті, порівняння. У статті запропоновано методичний підхід до...
Chapter
Full-text available
The aim of the study is to identify scenarios for the development of higher education and actualize the problems of development of Ukrainian universities in connection with changes in the world educational space. Scenarios for the development of higher education, including under the influence of the COVID-19 pandemic, were considered. It was reveal...
Book
Full-text available
Монографію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення оцінки стану, визначенню проблеми та перспектив розвитку деревообробної промисловості України та країн світу. У межах проведеного дослідження поглиблено теоретичні засади ідентифікації основних змістовних детермінант розвитку деревообробної промисловості країн світу на основі застосу...
Article
Full-text available
Метою статті є визначення контекстуальних і часових закономірностей розвитку представлення в науковій літературі досліджень у сфері податків і податкових пільг із використанням бібліометричного і трендового аналізу. У результаті проведеного дослідження поглиблено теоретичні засади ідентифікації основних змістовних детермінант оподаткування на основ...
Book
Full-text available
Монографію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення інтеграції освіти та науки на базі університетів майбутнього як ключової опори соціально-економічного розвитку України. У межах представленого дослідження: виявлено проблеми в освітній та науковій діяльності в Україні; запропоновано науково-методичний підхід до оцінки впливу освіти т...
Article
Full-text available
У статті визначено, що економічне зростання країн світу сьогодні залежить від їх здатності до створення та примноження нових наукових знань, а також їх використання шляхом розробки та впровадження інноваційних продуктів і технологій, що висуває на перший план розвиток освіти та науки в країнах. Водночас в Україні наукова й освітня діяльність залиша...
Article
Full-text available
Мета статті – визначити основні особливості та проблеми чинної системи нормативно-правового регулювання виробництва і використання біопалива в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: діалектичний (при пізнанні досліджуваних процесів і явищ); аналізу та синтезу (задля детального й всебічного вивчення процесів ре...
Article
Full-text available
The article is aimed at carrying out an integral assessment of educational, scientific and innovative activities in Ukraine and researching their influence on the economic development of the country in dynamics. Research methods are: logical, statistical, correlation, graphical analysis, matrix method, T. Saati’s method of analyzing hierarchies, co...
Article
Full-text available
The creation of a single competitive EU energy market is aimed at establishing a fair price in the integrated market space. However, electricity markets in European countries remain rather fragmented, and the marginal pricing method, which is the basic one used in the market, conditions a persistent price dispersion in the search for market equilib...
Article
Full-text available
The purpose of the article is to assess the involvement of industries in global value chains and determine the prospects for intensification of these processes. The research methods are statistical analysis, comparison, graphical analysis. The role of export volumes of high value-added products, their enclosing in global value chains is determined....
Article
Full-text available
Метою наведеного дослідження є визначення особливостей організації централізованого теплозабезпечення великих населених пунктів в Україні та країнах світу. В межах поставленої мети в статті розглянуто характеристики основних теплопостачальних організацій великих міст України, основні регіональні та міські програми, що в них діють, і характерні особ...
Article
The presented research is aimed at defining the features of organizing the centralized heat provision of large localities in Ukraine and countries of the world. Within the terms of the set aim, the article considers the characteristics of the main heat supply organizations of large cities of Ukraine, the major regional and municipal programs that a...
Article
Full-text available
Global experience shows that society has to be focused on the model of new economy and recommendations of cognitology to improve the reliability of the functioning and development of society. Although many publications partially suggest options for solving this problem, complex analysis of the resources for the development of Ukrainian society stil...
Article
Full-text available
Метою статті є визначення основних тенденцій розвитку централізованого теплопостачання в Україні. Виявлено об’єктивні передумови застосування централізованих джерел опалення, рівні розвитку систем теплопостачання населених пунктів. Визначено, що розвиток систем теплопостачання значною мірою залежить від кліматичних умов і розглянуто кліматичні хара...
Book
Full-text available
Монографію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення підвищення спроможності економіки України до стійкого функціонування в умовах глобальної нестабільності. У межах проведеного дослідження визначено сутність, зміст та особливості адаптаційного потенціалу реального сектора економіки країни; розроблено методичний підхід до оцінки структ...
Book
Full-text available
У монографії досліджено теоретичні, науково-методичні питання, пов’язані із системою стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки держави. Сформовано теоретичний базис дослідження взаємозв’язків промислово-технологічного розвитку національної економіки й економ...
Article
Full-text available
Метою дослідження є розробка та реалізація теоретико-методичного підходу до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні. У статті було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: логічного аналізу – для визначення стану та тенденцій розвитку наукової та науково-технічної діяльності в Україні й інш...
Article
Full-text available
Економічні результати розвитку мусульманських країн порушили питання про наявність все більш акцентованої ісламської фінансової і податкової моделі. Податки в ісламській економічній моделі забезпечують імпліцитний зв’язок у взаєминах держави з індивідуумами, визначаючи межі обумовленої свободи і взаємних обов’язків. Мета статті полягає у визначенні...
Article
Full-text available
У статті запропоновано удосконалення системи управління проектними ризиками в ІТ-компаніях України у сучасних економічних умовах. Зазначено, що в умовах сьогодення всі розвинуті країни світу та країни, що прагнуть до розвитку, орієнтовані на інновації та розвиток ІТ-технологій як найбільш перспективних напрямів економічного зростання. Відзначено, щ...
Book
Full-text available
Монографію присвячено розробці теоретико-методологічного забезпечення побудови системи раннього розпізнавання і попередження патологічних процесів в економіці України. На основі проведеного дослідження: обґрунтовано концепцію зародження і розвитку патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки країни; уточнено сутність понять, що хара...
Article
Full-text available
За результатами дослідження виявлена окрема домінуюча роль процесів диверсифікації та інтеграції із зазначенням їх комплексного або синергетичного впливу на розвиток підприємств в сучасних умовах господарювання. Надана порівняльна характеристика періодів розвитку підприємств як складних соціально-економічних систем з визначенням особливостей неотех...
Conference Paper
Full-text available
The economic stability of the company's business processes was monitored, especially during the period of implementation of the benefits of sustainable development, which will attract new investment flows and ensure economic security. A conceptual model for monitoring the economic stability of the company's business processes has been developed. A...
Article
Full-text available
The article aims at determining the impact of scientific support on the development of digital economy in Ukraine and in other countries. Research methods used are the following: analysis and comparison, correlation analysis, grouping and clustering, statistical and graphical methods. It has been determined that China, the United States and the Eur...
Article
Full-text available
У статті визначено, що посилення зовнішньої та внутрішньої нестабільності функціонування підприємств висуває нові вимоги до вибору та обґрунтування стратегії та форм забезпечення стратегічних орієнтирів управління розвитком підприємств, здатних забезпечити їх життєздатність і сталий розвиток. Отже, мета статті полягає у розвиненні теоретико-методич...
Book
Full-text available
Монографію присвячено розробці науково-методичних засад формування та функціонування механізму державної підтримки реконструкції промисловості України залежно від стадії розвитку її галузей. На основі узагальнення світової практики запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стадій розвитку галузей промисловості та економіки в цілому та показ...
Article
Full-text available
Мета статті полягає в оцінці участі галузей промисловості України в глобальних ланцюгах створення доданої вартості та визначенні перспектив інтенсифікації цих процесів. Методи дослідження: статистичний аналіз, порівняння, графічний аналіз. Визначено підвищення ролі обсягів експорту продукції з високою доданою вартістю, а також їх вбудовування в гло...
Article
Full-text available
Мета статті полягає у визначенні та оцінці місця високотехнологічних галузей у прогресивній структурі економіки країн світу та України. Методи дослідження: структурний аналіз, графічний аналіз, аналіз структурних зрушень, кластерний аналіз. Проведено структурний аналіз економіки України та країн ОЕСР за показниками валового випуску, валової доданої...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of the article is to identify the trends and scenarios for the organization of research based on analysis of the world foresights, as well as to highlight the main further challenges of research in Ukraine. The article substantiates the need to use foresight methodology to identify trends and scenarios for the development of research sp...
Article
Full-text available
Метою статті є обґрунтування особливостей та перспектив організаційно-інституційного забезпечення державної політики розвитку сільського зеленого туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19. Запропоновано концептуальний підхід до визначення стратегічних напрямків підтримки розвитку сільського зеленого туризму в Україні у контексті формування дієви...
Article
Full-text available
The article proves that security of the national economy characterizes the ability of the country to withstand the destabilizing effects of various internal and external threats and to ensure its sustainable development. The study is carried out in the following stages: Diagnosing threats to security of the national economy → assessing the level of...
Article
Full-text available
Мета статті полягає в дослідженні нормативно-правових і методичних проблем обґрунтування та вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні. Методи дослідження: аналіз законодавства та наукової літератури, узагальнення, систематизація. Обґрунтовано, що встановлення пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки є важливим аспектом...
Article
Full-text available
The aim of the article is to identify trends in the development of rural areas and the agro-industrial complex in EU countries and Ukraine. In view of this, the study analyzes: rate of rural population growth (loss) in EU countries and Ukraine; increase in the level of urbanization in EU countries and Ukraine; changes in the structure of the popula...
Book
Full-text available
Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню проблем розвитку сільських територій і аграрної сфери України та пошуку шляхів їх розв’язання. Побудовано когнітивну карту проблем розвитку, головними з яких є депопуляція, спустошення сільських територій, структурні диспропорції аграрного виробництва, занепад соціальної інфраструктури т...
Article
Full-text available
The research is aimed at defining the problems and tendencies in the development of rural territories in Ukraine. According to the goal, the article researches: structure of Ukraine’s lands and the population structure by settlement type, density of population of rural territories of Ukraine, reasons for the decline of the rural population in Ukrai...
Article
Full-text available
Метою дослідження є визначення проблем і тенденцій розвитку сільських територій України. Згідно з поставленою метою досліджено: структуру земель України та структуру населення за типами поселень, населеність сільських територій України, причини скорочення сільського населення в Україні, споживання основних продуктів харчування та витрати домогоспод...
Article
Full-text available
The aim of the article is to identify trends in the development of rural areas and the agro-industrial complex in EU countries and Ukraine. In view of this, the study analyzes: rate of rural population growth (loss) in EU countries and Ukraine; increase in the level of urbanization in EU countries and Ukraine; changes in the structure of the popula...
Article
Full-text available
The goal of this paper is the analysis of conditions and dynamics of greenhouse gas emissions produced by leading countries and the leading impacts they cause to the environment. Our investigation leads to the statistical observations of greenhouse gas emissions collected by the International Energy Agency and National statistical service and conta...
Book
Full-text available
Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню питань декарбонізації і розвитку розподіленої електроенергетики України. Проведено аналіз глобальних викликів, міжнародних домовленостей і законодавчого забезпечення щодо декарбонізації економік країн світу. Проаналізовано структурні зрушення в електроенергетиці України та їх вплив на зм...
Article
Full-text available
The aim of the study is to determine the impact of training highly qualified personnel on scientific and economic development. To achieve the goal of the study, the methods of logical, statistical, correlation analysis, as well as the matrix approach to positioning countries of the world are used. The article puts forward and proves the hypothesis...
Article
Full-text available
The article discusses the development of the digital economy, especially how it affects investment flows. Particular attention is given to the main trend prediction of FDI and forecasts of the growth rate of FDI in the global economy. It is statistically proved the correlation between the GDP of the country and FDI flows. It is also demonstrated th...
Article
Full-text available
The article proves that despite a significant growth in the service sector in recent years, industry remains the main engine of economic growth. Moreover, using the analysis of statistical data, it is shown that the development of industrial complexes of countries of the world is accompanied by corresponding structural changes, which in turn determ...
Article
Full-text available
The digital economy can lead to an increase in the inequality between advanced countries and developing ones, which cannot keep pace with changes in the modern world. Nations that want to be competitive in the future need to develop digital technologies using their own scientific potential. The complexity, multidimensionality, and ill-structuredene...
Article
Full-text available
Problems of human resourcing of development of the scientific and innovation entrepreneurship are very urgent especially for the countries, which require a transition from the resource-based economic model to the model of innovation development. That is why, studies of the problems of human resourcing with respect to creation of own scientific deve...
Book
Full-text available
Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу країни. Представлено структурно-логічну модель вибору стратегічних пріоритетів розвитку ЛПК України. Запропоновано методичні підходи до оцінки стану лісового господарства та лісозаготівлі, прогресивності структури лі...
Article
Full-text available
The article shows that small and medium-sized entrepreneurship (SME) is the backbone of the economies in many developed and developing countries of the world. At the same time, the problem of the growing role of SMEs in the development of Ukraine’s economy is unresolved and extremely relevant, therefore it requires further research. The article is...
Article
Full-text available
The aim of the article is to study the state of the scientific sphere and trends in its development in countries of the world and Ukraine and to determine the directions of the science reform that the Ukrainian economy needs. Based on the methods of logical, statistical, graphical and correlation analysis, the paper examines the state of the scient...
Book
Full-text available
The monograph is devoted to the study of the impact of mergers and acquisitions on the competitiveness of the economies countries of the world. Assessed the competitiveness of Ukraine in comparison with other countries of the world. The main processes taking place in the global economy, which in the context of globalization have an impact on the co...
Book
Full-text available
In monograph, a conception of the industrial policy in Ukraine has been substantiated, in the context of globalization and integration of the country's economy, taking into consideration changes of the technological basis. A system for estimation of both the development level and the efficiency of the country's industry with modeling of their impac...
Article
Full-text available
Khaustova V. Ye., Omarov S. A.-O. The Concept of Sustainable Development as a Paradigm of Development of Society The article is dedicated to studying the concept of sustainable development as a new paradigm of development of humanity. The genesis of the evolution of the views of scientists on the goals, essence, and problems of the introduction of...
Article
Full-text available
The article determines that industry is the foundation for any economy, for which reason support of the industrial development receives special attention from the governments of virtually every country of the world, including Ukraine. The article aims to analyze the existing legal and regulatory framework for the state support of the industrial dev...
Article
Full-text available
The article analyses the problems of cluster development in Poland and Ukraine in order to identify directions for possible cooperation between the countries. Specificity and priorities of the national policies of clusters development, regional systems of support and examples of good practices of clustering in the both countries were considered. Th...
Article
Full-text available
he aim of the article is to substantiate conceptual foundations for strengthening the fuel security of Ukraine under conditions of achieving energy independence from import of finished petroleum products, ensuring energy efficiency of the transformation of primary fuel and energy resources into motor fuel and its energy saving in the transport sect...
Article
Full-text available
The article is dedicated to the generalization of theoretical aspects of economic concentration and assessment of concentration in Ukraine’s economy. It is proved that in the world there is a stable trend towards the spread of concentration processes both at the level of economies in general and individual industries and business entities, and it o...
Article
Full-text available
The article investigates cluster approach to arrange economic policy in world countries. Cluster implication is discussed as a formation with its specifics and main characteristics. Cluster policy contents, essence, goals, types and differences are reviewed. Practical implementation of cluster policy in leading European countries is researched; pro...
Article
Full-text available
The article investigates the features of industrial development in countries belonging to integration associations — the European Union and the Customs Union, as well as the policy to support industrial development carried out in them, its targets, mechanisms and instruments. The study is based on analyzing the input-output tables for 38 countries,...