Vehbi Neziri

Vehbi Neziri
University for Business and Technology · Mechatronics and Management

PhD candidate

About

35
Publications
118,632
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Introduction
I am currently a lecturer at the University for Business and Technology. Earlier I was engaged as a teaching assistant at the Faculty of Electrical and Computer Engineering at the University of Prishtina. At the University of Prishtina I completed my basic studies in 2008, my master studies in 2011 and now I am pursuing my doctoral studies. I have a long experience in the field of programming and IT.
Additional affiliations
October 2012 - present
University of Prishtina
Position
  • Research Assistant
Education
October 2008 - December 2011
University of Prishtina
Field of study
  • Computer Science

Publications

Publications (35)
Article
Full-text available
Exchange of information through the web took place inside a trusted environment and thus user privacy was assured by default. Nowadays, ensuring user privacy is becoming one of the most desirable features of new technology, and Blockchain is not an exception. The Blockchain is a decentralized technology, open, and public platform where all transact...
Article
Full-text available
Anonymity and privacy in the electoral process are mandatory features found in any democratic society, and many authors consider these fundamental civil liberties and rights. During the election process, every voter must be identified as eligible, but after casting a vote, the voter must stay anonymous, assuring voter and vote unlinkability. Voter...
Conference Paper
Due to the large population movement, many countries and institutions need to modernize their voting systems to support a moving society that is becoming more oriented towards Internet technologies. Electronic voting is a service that is not only used by governments but can be used by numerous institutions to benefit in time, cost, and distance acc...
Conference Paper
Nowadays, almost every institution and business processes various data which also contain personal data where it is necessary to respect the laws for their protection and confidentiality. The development and advancement of technology is enabling more and more data management in various forms, where businesses can be profiled in what they do best an...
Conference Paper
Nowadays one of the important and typical task in supervised machine learning in the field of sentiment analysis is a text classification. Sentiment analysis is a field dedicated to extracting subjective emotions and sentiments from the text. Corpora of written texts are excellent data sets for doing sentiment analysis and for algorithm training. A...
Conference Paper
Full-text available
When the Internet was designed in early 70s it main goal was to establish communication between two parties. Few decades later a saying " on the Internet, nobody knows you're a dog " was coined, representing the fundamental user right-freedom of choosing his identity in the Internet. The recent rapid growth of electronic and mobile services over In...
Conference Paper
Informatika dhe Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimeve me zhvillimin e tejshpejtuar kanë lehtësuar ndërtimin dhe zhvillimin e Teknologjive gjuhësore të cilat dita ditës po bëhen mjetet e duhura dhe të pazëvendësueshme për analizën dhe procesimin e gjuhës natyrale. Punimi Kontribut fjalorit të kolokacioneve të gjuhës shqipe mëton që bazuar n...
Conference Paper
Sot gjuhësia moderne nuk mund të mendohet pa përdorimin e Teknologjive gjuhësore të cilat dita ditës po bëhen vegla të pazëvendësueshme për procesimin dhe analizën e gjuhës natyrale. Në pamundësi që të përdoren Teknologjitë gjuhësore të gjuhës angleze, e cila ka strukturë tjetër nga gjuha shqipe, së voni në gjuhësinë shqiptare janë bërë disa tentim...
Conference Paper
Full-text available
Localization is a process through which software applications are analyzed, translated and adapted not only in a given language, but according to the respective culture. The localization process contains several steps, such as analysis, review of technical and language culture, preparation of terminology, translation in the respective language, ada...
Conference Paper
Përdorimi gjithnjë më i madh i kompjuterit dhe i teknologjisë së informacionit në të gjitha fushat e kërkimit shkencor nuk ka lënë pa e përfshirë edhe fushën e linguistikës. Korpuset tekstore të përpiluara me kompjuter paraqesin një mjet me rëndësi jo vetëm për leksikografinë, por dhe për studime të ndryshme linguistike. Ato kanë gjetur zbatim edhe...
Conference Paper
Full-text available
Krijimi i aplikacioneve bashkëkohore softuerike të ndryshme për desktop, ueb apo mobile nuk është ndonjë sfidë e madhe pasi që në treg tashmë ekzistojnë vegla me të cilat këto aplikacione mund të ndërtohen dhe përdoren lehtë. Sfida më e madhe për këto lloj aplikacionesh është rritja e sigurisë dhe privatësisë se përdoruesit gjate përdorimit të këty...
Article
Full-text available
Problemi TSP (Travelling Salesman Person) është i njohur si problem NP i vështirë (non-deterministic polynomial-time) dhe për këtë arsye algoritmet janë të detyruara të japin një zgjidhje optimale brenda një kohe të arsyeshme. Qëllimi i TSP është të përcaktojë ose gjejë ciklin më të shkurtër të ashtuquajtur cikli i Hamiltonit a rrugën më të shkurtë...
Conference Paper
Authentication systems with usage of finger prints are very common, because they have a very low cost of implementation and offer a higher security and safety. Knowing of fingerprints or authentication using fingerprints is done with automated methods and is one of the many biometric ways to identify different persons and their identity. But, in sy...
Conference Paper
Full-text available
Sequence or word order in the sentence, one of the important remedies of expression of syntactic relations, has a special role in the English language which is analytic language. In Albanian language, which by the structure belongs to the synthetic language group, syntactic relations within the sentence are expressed with inflection and word order...
Conference Paper
Full-text available
Recent development of information and communication technologies has already affected all areas of knowledge, creating new areas of study: computational linguistics, language technologies, corpus linguistics and other fields that are developing day by day. Based on language technologies, computational linguistics and corpus linguistics today are de...
Conference Paper
Problemi TSP (Travelling Salesman Person) është i njohur si problem NP i vështirë (non-deterministic polynomial-time) dhe për këtë arsye algoritmet janë të detyruara të japin një zgjidhje optimale brenda një kohe të arsyeshme. Qëllimi i TSP është të përcaktojë ose gjejë ciklin më të shkurtër të ashtuquajtur cikli i Hamiltonit apo rrugën më të shkur...
Conference Paper
Full-text available
Shërbimi i e-mailit ka ndikuar në lehtësimin e komunikimit të përditshëm, por edhe ka sjellë vështirësi që ndërlidhen me menaxhimin e emailave të padëshiruar të njohur si spam e të cilët dita më ditë janë duke u rritur. Shumica e teknikave të cilat sot përdoren për filtrimin e emailave të padëshiruar nuk janë efikase për arsye të natyrës së emailit...
Book
Full-text available
Kjo përmbledhje detyrash elektronike është përgatitur duke u bazuar në syllabusin e lëndës “Algoritmet dhe struktura e të dhënave” për vitin akademik 2012/2013 në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit të Prishtinës. Përmbledhja, në rend të parë, do t’ju shërbejë studentëve të këtij fakulteti, por gjithsesi që mund të...
Book
Full-text available
Kjo përmbledhje detyrash është përgatitur në bazë të planprogramit të lëndës Gjuhë Programuese (niveli Baçelor) në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Përmbledhja mund të ju shërbejë studentëve të këtij fakulteti për mësimin dhe përvetësimin e gjuhës C++ duke filluar nga niveli fillestar. Gjithsesi që kjo përmbledhe mund të ju shë...
Conference Paper
Today, almost in all the democratic world there is a good understanding that traditional voting systems should be modernized and computerized. The society every day is being more oriented towards web technologies and in spreading and providing services through the internet. This phenomenon requires certain standard for voters and voting services, a...
Conference Paper
Përmbledhje: Zhvillimi i hovshëm i teknologjive gjuhësore ka ndryshuar gati plotësisht rolin e morfologjisë klasike duke mundësuar që studimi i trajtëformimit, formave të ndryshme të fjalëve të lakueshme: emrave, mbiemrave, përemrave, numërorëve, dhe i fjalëve të zgjedhueshme: foljeve, të bëhet shpejt dhe pothuajse krejtësisht në mënyrë automatike....
Conference Paper
Full-text available
Ndërlidhja e fuqishme e gjuhësisë dhe teknologjisë së informacionit solli deri tek zhvillimi i shpejtë i teknologjive gjuhësore në të cilat sot mbështeten studimet gjuhësore të shumë gjuhëve botërore. Dihet fare mirë se anglishtja prinë në këtë, e gjuha shqipe është prekur pak nga kjo fushë. Projekti i Qeverisë së Kosovës i gjuhës shqipe më 2005; K...
Conference Paper
Full-text available
Në vitet e fundit Kosova pati një rënie të dukshme të pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset politike në përgjithësi, e në procesin zgjedhor në veçanti. Nisur nga kjo, shihet se nevojitet një veprim i përnjëhershëm në drejtim të gjetjes së mënyrave të reja të motivimit të qytetarëve për të marrë pjesë dhe për të pasur rol në këto procese. Përhapja...
Conference Paper
Full-text available
Authentication and privacy are central issues for acceptance of any e-Voting system in particular and growth of e-Services in general. This paper aims to: (i) to analyze the appropriate architecture and propose new efficient architecture of electronic voting system in Kosovo, and (ii) to analyze the threat vectors and their avoidance in such system...
Thesis
Full-text available
E-voting as an integral part of the e-governing and e-democracy cannot be implemented without a good and stabile legal infrastructure which would be the source of regulation that will allow a full participation of the citizens in building of the necessary mechanisms of supervising of the government. Is it possible and should the e-voting be impleme...
Conference Paper
Full-text available
In this paper is presented a novel solution for the implementation of an electronic voting system using smart cards and digital certificates. The novelty of implemented solution is based on using smart card as secure processing and anonymizer device and constraining their processing capability to a certain number of voting records, which is equal t...
Conference Paper
Full-text available
Sipas raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve – KQZ në zgjedhjet e 12 dhjetorit 2010 në Kosovë ishin të regjistruar 1,630,636 qytetarë me të drejtë vote, të shpërndarë në 746 qendra votimi me gjithsej 2,280 vendvotime. E statistikat botërore tregojnë se zhvillimi i hovshëm i Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit ka sjellë edhe autom...
Conference Paper
Përmbledhje: Njeriu e ka vështirë me kompjuterët, por kompjuterët e kanë shumë më vështirë me njeriun. Përkundër përdorimit të teknologjive gjuhësore, që në fakt janë teknologji të informacionit të specializuara për t’u marrë me mediumin më kompleks të botës sonë: gjuhën e njeriut (gjuhën natyrale), prapë se prapë ende nuk është arritur një nivel i...
Article
Full-text available
E-votimi si pjesë përbërëse e e-qeverisjes dhe e e-demokracisë nuk mund të zbatohet pa një infrastrukturë të mirë dhe të qëndrueshme ligjore nga e cila do të dilnin rregullat që do të mundësonin pjesëmarrjen e plotë të qytetarëve në ndërtimin e mekanizmave mbikëqyrës të qeverisjes dhe e cila do të promovonte vlerat e demokracisë perëndimore nëpërmj...
Article
Full-text available
Pothuajse të gjitha sinjalet në botën reale janë analoge, si drita, zëri, temperatura dhe dukuritë tjera të ngjashme. Prandaj këto sinjale duhet të konvertohen në sinjale digjitale duke përdorur qarqe të quajtura konvertues analog-digjital apo ADC (Analog-to-Digital Converter) para se ato të mund të përdoren nga pajisjet digjitale. Në brendi të kët...
Article
Full-text available
In this seminar work discussed one of the greatest features of the general purpose computer programming language - C#. Multitasking, which means doing many things at the same time (of course, this is something relative, because the processor executes given tasks in parallel so it makes us think that they are executing simultaneously) is one of the...

Questions

Questions (11)
Question
How to solve this problem:
SuperSocket Info: Bind failed on TCP port 1433.

Network

Cited By

Projects