Ulla-Mari Kinnunen

Ulla-Mari Kinnunen
University of Eastern Finland | UEF · Department of Health and Social Management

PhD Professor

About

81
Publications
25,776
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
547
Citations
Citations since 2016
65 Research Items
436 Citations
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
Additional affiliations
December 2013 - December 2014
University of Kuopio
Position
  • university teacher
August 2013 - present
University of Eastern Finland
Position
  • University teacher
March 2010 - present
Eastern University
Position
  • University teacher

Publications

Publications (81)
Article
Full-text available
This chapter describes the milestones and outcomes of Health and Human Services Informatics (HHSI) education programmes at master and doctoral degree level. In Finland, since the year 2000 the programmes have been based on the International Medical Informatics Association (IMIA) recommendations on biomedical and health informatics and the master's...
Article
Full-text available
Background Standardized nursing terminology is a prerequisite for describing nursing care processes and generating knowledge for decision-making and management. The structure of the Finnish Care Classification (FinCC) facilitates documentation of nationally agreed core nursing data: nursing diagnoses, interventions, and outcomes. Purpose To analyz...
Chapter
Full-text available
This study describes the eHealth4all@eu course development pipeline that builds upon the TIGER educational recommendations and allows a systematic development grounded on scientific and field requirements of competencies, a case/problem-based pedagogical approach and finally results in the syllabus and the course content. The pipeline is exemplifie...
Article
Full-text available
Sosiaali- ja terveydenhuollon päätehtävänä on edistää kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä hoitaa sairauksia mahdollisimman hyvin. Tämä tavoitetaan oikea-aikaisilla ja oikeilla päätöksillä, hyvällä hoidolla sekä diagnostiikalla. Tiedonhallintaan tarkoitetuilla asiakas- ja potilastietojärjestelmillä on merkittävä rooli edellä mainittujen päät...
Preprint
Full-text available
Background: Nurses’ informatics competencies affect their use of health information systems (HIS). Informatics competencies are professional requirements for registered nurses to guarantee the quality of patient care. In earlier studies, these competencies have been defined rather intensively, although few studies exist relating to the evaluation o...
Chapter
Full-text available
This chapter describes milestones in the development of electronic health record systems, aiming to highlight the possibilities of interdisciplinary records to advance nursing care. Nursing data is a central element in the electronic documentation of patient care, and the use structures and terminologies facilitate safe and secure information proce...
Chapter
Full-text available
In Finland, the nationally unified and standardized nursing documentation model comprises the nursing process model and the Finnish Care Classification (FinCC). The aim of the study was to assess how well the further developed FinCC complies with actual nursing practices and how pragmatic and understandable it is. An e-questionnaire based on the re...
Article
Full-text available
Laadukas ja huolellinen asiakastyön kirjaaminen on tärkeä osa sosiaalityötä. Sosiaalityö on muutostyötä, jonka tuloksia ja vaikuttavuutta voidaan esittää huolellisten ja laadukkaiden asiakasasiakirjojen kautta. Sosiaalityön paikallinen ja valtakunnallinen kehittäminen sekä siihen liittyvä päätöksenteko edellyttää yhtenäisesti tuotettua ja huolellis...
Article
Full-text available
Background Nursing informatics competences (ie. knowledge and skills in electronic and structured documentation) have become a necessary prerequisite for nurses to carry out their professional roles. Therefore, there is a global need to integrate nursing informatics into nursing curricula. In Finland, the requirements to increase nursing informatic...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this study was to find out what kind of information and help the customers asked through the anonymous health counseling chat service from the professionals and how the professionals responded to the customers needs for information.
Article
Väestön ikääntyminen uhkaa kasvattaa sosiaali-­ ja terveydenhuoltokuluja. Aiempien tutkimusten mukaan ikääntyvän väestön selviytyminen sosiaali-­ ja terveydenhuol­lon palveluiden sähköistymisestä on epävarmaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 65 vuotta täyttäneiden suomalaisten valmiutta ja halua käyttää sosiaali­- ja terveydenhuollon säh...
Chapter
In this chapter, the previous research priorities and defined topics are used to determine the present state of the art of applied nursing informatics. The aim is to describe how recent publications support previous nursing informatics research agendas. The Scopus database was searched to find studies focusing on Nursing Informatics and eHealth in...
Chapter
Objectives: Describe examples of milestones in nursing practice toward the achievement of high-quality care. Discuss the importance of evidence-based nursing informatics innovations. Highlight the importance of high-quality health data. Describes examples of the development, use, and reuse of structured nursing data. Describe patients' new roles as...
Article
Purpose To define the core nursing interventions identified by nurses in the adult psychiatric outpatient care setting. Methods A two‐round Delphi study. The panel consisted of nurses and nurse managers. Findings Nurses identified 53 core interventions, 50 of which are described in the Nursing Interventions Classification (NIC). Altogether, two t...
Chapter
Digital services are growing in the health-care field. The population in Europe is aging, and digital services are on the rise. There are also plenty of new health-care devices on the market. The aim of this study was to survey how elderly people cope with digital services or devices, especially if they are chronically ill. This quantitative study...
Article
Full-text available
Pain management, assessment and documentation is a crucial part of patient care. However, several studies show flaws in pain management processes. Documentation is not unified or even sufficient. The aim of this study was to describe how patient pain management has been recorded using the nursing diagnoses and nursing interventions of a standardize...
Article
Full-text available
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat sairaanhoitajien työssä keskeisiä työvälineitä. Artikkelissa selvitettiin, missä määrin eri asiakas- ja potilastietojärjestelmät tukevat sairaanhoitajien työtä eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kansallisen tiedonhallinnan strategian täyttymisestä ja sairaanhoitajien käyttäjäkokemuksi...
Article
Full-text available
Sairaanhoitajien kokemuksia potilas- ja asiakastietojärjestelmistä kartoitettiin nyt toiseen kertaan valtakunnallisella kyselytutkimuksella. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kansallisessa Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena – Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhden osa-alue...
Article
Full-text available
Nopea yhteiskunnan digitaalinen muutos (Digital Transformation, DT) on vaikuttanut viimeisten viiden vuoden aikana vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukehitykseen. Digitalisaatio on synnyttänyt paradigman muutoksen, mihin koulutuksen on pitänyt vahvasti reagoida vastatakseen vaadittaviin työelämän osaamistarpeisiin. Ammattikorkeakoulusta...
Article
Full-text available
Inadequate, missing or incorrect patient information is usually related to poor documentation. It has several negative effects on patient care processes, and, thus to quality of care, care continuity, and patient safety. It is one of the causes of patient claims. The aim of this study was to analyze patient safety reports and to find out which docu...
Article
Full-text available
Finland is a world leader in the use of public electronic services. Continuous improvement to competencies is a prerequisite for the success of digitalisation in the service development sector. The increasing use of information technology in health and social care needs to be taken into account in the education of the health and social care sector...
Article
Full-text available
Markkinoilla on enenevässä määrin lääkintälaitteita, joita käytetään potilaiden hoidossa ja potilaan itsensä suorittamassa omahoidossa. Tämä vaatii lainsäätäjiltä lainsäädännön ajantasaistamista. Lainsäädännön yksi keskeisin tarkoitus on potilasturvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2017 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat asetuksen (2017/745)...
Article
Full-text available
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa opettajien näkemyksiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamisen kuvaamiseen kehitettävästä arviointimittarista sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämiseen. Tutkimuksessa arvioitiin aikaisemmin kehitettyä ammattikorkeakouluopiskelijan osaamisen arviointimittaria, joka perustui kansainvä...
Article
The purpose of this study was to assess the project management of a national health information technology project focused on developing digital health care services. An e-questionnaire was sent at the end of the development project, and 93 experts (18%) from five university hospitals responded. The questionnaire was based on the Common Assessment...
Article
Full-text available
The interest in using artificial intelligence in health care has increased. Previous studies have for example tried to identify health risks and risk factors, to evaluate medications and to evaluate the results received from different sensors. The objective of this integrative review was to describe how artificial intelligence has been used in heal...
Article
Full-text available
The SotePeda 24/7 project, financed by the Finnish Ministry of Education and Culture, aims at increasing competencies in developing digital services in the health and social care sector, and to create digital pedagogical solutions to support multidisciplinary learning. The national project, encompassing practically all the relevant universities of...
Article
Full-text available
Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisterikoulutusohjelman opetus perustuu Kansainvälisen lääketieteellisen tietotekniikan ja tiedonhallinnan yhdistyksen IMIA:n (International Medical Informatics Association) koulutussuosituksiin. Koulutusohjelma on akkreditoitu vuosina 2012 ja 2018, ja se vastaa kansallisten strate...
Article
Full-text available
Suomessa otettiin käyttöön joulukuussa 2017 valtakirjalla tapahtuva puolesta-asiointi muutamissa alueellisissa sähköisissä terveyspalveluissa, kuten Etelä-Savon Hyvis.fi - ja Oulun Omahoito.fi -palveluissa. Sähköiset valtakirjat tallennetaan tällä hetkellä kansalliseen valtuusrekisteriin Suomi.fi -valtuudet palvelussa. Toisen puolesta asioinnin mah...
Article
Full-text available
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli validoida mittari, jolla arvioidaan ammattikorkeakouluopiskelijan osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sähköisten palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ammattikorkeakouluopettajien näkemystä siitä tiedosta, taidosta ja osaamisesta, jota ammattikorkeakoulun sote-opiskelijoiden, i...
Article
Full-text available
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että mielenkiinto sähköisiä terveyspalveluja kohtaan on lisääntynyt ja samoin tarve niiden käytön ohjaukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida, millaisen merkityksen erikoissairaanhoidon vastaanotolla asioivat potilaat antavat sähköisille palveluille. Lisäksi he arvioivat sähköisten palvelujen hyödyllisy...
Article
Full-text available
In 2015, the Finnish Ministry of Social Affairs and Health published an eHealth and eSocial strategy with key objectives that by 2020 health information systems will be smart and providers will be able to maximize their use. Measures include improving system usability and decision support, involving professionals in system and service development,...
Article
Patient-care data from the electronic health record systems are increasingly in demand for re-use in administration and resource planning. Nursing documentation with coded concepts is expected to produce more reliable data, fulfilling better requirements for re-use. The aim was to ascertain what kind of relation exist between coded nursing diagnose...
Article
Full-text available
Background: In Finland, patient health records are structured in the same way. Patient data entries are grouped using national headings and each data entry must have at least one heading. Aims: To determine the use of national headings for the documentation of work ability data and to gather the experience of professionals on usefulness, ease of...
Conference Paper
Effective methods are needed to identify and manage risks in healthcare to improve patient safety and hence the reputation of health care. Analysing safety related records and learning from ‘touch and go’ situations as well as accidents is one possible way of preventing hazardous conditions from occurring in healthcare, both public and private. The...
Article
Full-text available
Tieteellisessä tutkimuksessa tietoa tarkastellaan valitun teorian tai teorian muodostamisen apuvälineenä toimivan teoreettisen mallin näkökulmasta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvassa tutkimuksessa on hyödynnetty tiedonhallinnan prosessimallia, mutta koottu tieto mallin hyödynnettävyydestä tai sovellettavuudesta alalla tehtävään tutkimukse...
Article
Full-text available
Lähivuosien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sähköistämisen yhtenä tarkoituksena on tukea kansalaisen aktiivisempaa otetta oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Uudet teknologiat ja palvelujen sähköistäminen voivat kuitenkin aiheuttaa eriarvoistumista väestöryhmien välillä, sillä esimerkiksi ikääntyneiden valmiudet sähköiste...
Book
Full-text available
Keskustelu terveyspalvelujen laadusta on ollut vilkasta syksyllä 2017 sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen pyörteissä. On esitetty näkemyksiä, että kansalaisilla ei ole tarpeeksi tietoa palvelujen laadusta tai muiden käyttä- jien palautteesta palvelujen toimivuudesta pystyäkseen valitsemaan palvelujensa tuottajat. Valintaan vaikuttaa my...
Article
Full-text available
Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia potilastietojärjestelmistään on maailmanlaajuisesti kartoitettu vähän, vaikka käyttäjäkokemukset ovat keskeinen osa järjestelmien kehitystä ja arviointia. Sairaanhoitajien kokemusten valtakunnallinen kartoitus tehtiin ensimmäistä kertaa Suomessa alkuvuodesta 2017. Kohteena olivat työikäiset sairaanhoitajat...
Article
Full-text available
Multidisciplinary cooperation is required to develop digital health and welfare services. The aim of this article is to determine the eHealth and eWelfare service design competences that multidisciplinary students need to be able to develop digital services in health and social care. A secondary aim is to develop a measurement tool based on the Int...
Article
Education in Health Informatics (HI) has been a key priority to guarantee knowledge and skills for professionals working in healthcare settings. One of the early academic models to teach HI are the recommendations provided by the International Medical Informatics Association. The paper describes the curriculum developed for master's degrees and the...
Article
Patients and citizens are experienced in Internet use. Earlier studies have suggest that citizens' interest in electronic healthcare services has increased, and there is a need of healthcare professionals to inform patients and their families about this new format and provide them with guidance. The purpose of this study was to find out how patient...
Article
Full-text available
The study aimed to identify websites with dementia-related content and evaluate their readability and accessibility. A purposeful sample of 300 websites, which provided information on dementia, were identified from searches using the Google, Yahoo and Bing search engines. Two generic evaluation tools based on WCAG2.0 were used to assess the accessi...
Article
Full-text available
Patient data privacy is emphasized due to increase in electronic health data processing. This paper highlights the importance of data privacy in healthcare and its connection to the European Union's (EU) General Data Protection Regulation, which aims to protect all EU citizens from privacy and data violations. The clinical environment is prone to h...
Article
Full-text available
This study describes the knowledge, skills and competencies found in bachelor's degree curricula for health and social care, engineering and business. The International Medical Informatics Association (IMIA) biomedicine and health information (BMHI) management recommendations was used as a framework to analyse bachelor's degree curricula (n=14). Th...
Article
Lähtökohdat Sähköisten potilastietojärjestelmien hyödyntämisessä on ongelmia. Tietoja on vaikea löytää, eivätkä ne aina vastaa tarvetta. Työterveyshuolto tarvitsee tietoja muun muassa työkyvyn ylläpitämisessä ja työkyvyttömyyden ehkäisyssä. Menetelmät Analysoimme työterveyslääkärien, -hoitajien, -psykologien ja työfysioterapeuttien tapoja kirjata...
Article
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) koordinoima Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on erikoissairaanhoidon palveluiden ja toiminnan muutoksen kehittämistä digitaalisten palvelukanavien avulla. Terveyskylä on osa Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen palvelutuotantoa. Terveyskylän palvelutasoja ovat kansalaisille avoimet palvelut, hoitopalvelut poti...
Article
The purpose of the research project titled “Safety at Home and in Institutional Care: Utilizing remote monitoring and smart pump -technology in infusion care” was to identify the profile of patients, who require institutional care for infusion therapy for medical and nutrition management, in district hospital area. The digital technology, monitorin...
Article
Electronic communication is a topical issue in social and health care. Digitalization means of allowing a more customer-oriented services. The purpose of this article is to introduce the ongoing PUOLA project and its connection with the research on its operation and methods. The research is primarily about the evaluation and development of the use...
Article
Full-text available
Health information systems contain usability issues that cause use errors, which may pose a risk to patient safety. The aim of this study was to identify what kind of usability issues in information systems cause use errors that lead to patient safety incidents. Patient safety incidents reported into an incident reporting system in a Finnish hospit...
Article
Aims: The aim of this study was to measure the inter-rater reliability of the Oulu Patient Classification and to discuss existing methods of reliability testing. Background: The Oulu Patient Classification, part of the RAFAELA® System, has been developed to assist nursing managers with the proper allocation of nursing resources. Due to the incre...
Article
Full-text available
This study presents the current status of a paradigm used in informatics education and research in the health and human services fields. The aim is to synthesize the research focuses of students' theses and evaluate the current situation. The paradigm models informatics research. The research focus, questions and applied research methods were coded...
Article
Full-text available
Nursing informatics competencies are fundamental to nursing practice in all areas of nursing work, including direct patient care, administration and education. The recent activity relating to the development of nursing informatics competencies for beginning level nurses has exposed a paucity of understanding of the requirements for nursing informat...
Article
Background: Various classification schemes have been used for clinical and administrative purposes, but their concepts have seldom been cross-mapped. Cross-mapping is a formal method that can be used for examining existing classifications' validity. Aim: The aim was to cross-map two nursing classifications - the Finnish Classification of Nursing...
Article
Full-text available
Growing use of information and communication technology (ICT) demands have caused a need for nursing to strengthen the knowledge, skills and competences related to ICT in health (eHealth) and define its versatile roles. The Finnish Nurses Association (FNA) named a group of eHealth experts from various professional fields that are closely connected...
Conference Paper
Full-text available
A trigger is a powerful tool for identifying adverse events to measure the level of any kind of harm caused in patient care. Studies with epilepsy patients have illustrated that using triggers as a methodology with data mining may increase patient well-being. The purpose of this study is to test the functionality and validity of the previously defi...
Article
Epilepsies are neurological disorders with many different etiologies, symptoms and prognoses. Care for epilepsy patients should be uniform, homogeneous and optimized to avoid unnecessary hospitalizations or even worse outcomes. FinCC-based structured nursing documentation facilitates analyzing patient profiles and populations, developing care proce...
Article
Information about employees' health, work ability and functional capacity, as well as working conditions is collected in occupational health checkups. We wanted to find out, which data in occupational health checkups is regarded by the experts in occupational health services (OHS) relevant for the exchange of information between OHS and the employe...
Article
Suomessa kansansairauksien hoidon tuloksissa on parannettavaa. Tätä haastetta lisää perusterveydenhuollon heikko hoitoonpääsy, joka näkyy pitkinä jonoina terveyskeskuslääkärille. Tarvitaan kokonaisvaltaista toiminnallista uudistusta. Chronic Care Model (CCM) jalkautettiin Suomeen perusterveydenhuollon kehittämisen viitekehykseksi yli 60 kunnassa vu...
Article
Full-text available
The purpose of this panel is to discuss milestones and experiences of a standardized nursing terminology for the documentation of nursing practice using Clinical Care Classification as an example. The aim is to describe the value of using the CCC as the standardized nursing terminology and framework for the multidisciplinary care plans and how its...
Article
A trigger is a powerful tool for identifying adverse events to measure the level of any kind of harm caused in patient care. Studies with epilepsy patients have illustrated that using triggers as a methodology with data mining may increase patient well-being. The purpose of this study is to test the functionality and validity of the previously defi...
Chapter
Full-text available
http://www.hotus.fi/painehaavan-ehkaisy-ja-tunnistaminen-aikuispotilaan-hoitotyossa-1
Book
Full-text available
http://www.hotus.fi/painehaavan-ehkaisy-ja-tunnistaminen-aikuispotilaan-hoitotyossa-1
Article
By analyzing medical records, we developed triggers for epilepsy patients' care coordination. Thirteen triggers with potential to affect patient care outcomes and safety were found.
Conference Paper
Full-text available
eLearning environment has proven to be an excellent tool for teaching. The Master's programme of Health and Human Services Informatics (HHSI) at the University of Eastern Finland offers several virtual learning courses for both their Finnish and international students. The eLearning environment allows students to study and learn online easily regar...
Conference Paper
This panel presentation discusses of the FinCC and �the National Nursing Documentation Model in Finland. In Panel: Value of a Terminology in Different Venues
Article
Full-text available
The structure of the Finnish nursing documentation model is based on the decision-making process and a standardized nursing terminology: Finnish Care Classification (FinCC). Nearly 20,000 nurses use the FinCC although not all healthcare organizations utilize it. Development projects for the common national nursing documentation framework have been...