Uğur Kurtaran

Uğur Kurtaran
Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi · tarih

Doctor of historical

About

71
Publications
18,439
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
112
Citations
Citations since 2017
54 Research Items
100 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
Introduction
Osmanlı Diplomasi Tarihi Osmanlı-Habsburg Elçilik Falliyetleri XVIII. Yüzyıl Osmanlı Tarihi XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Sınır Diplomasisi

Publications

Publications (71)
Research
Full-text available
İki devlet arasındaki toprakları ayıran sınırlar, devletlerarası ilişkilerin yürütülmesinde çok önemlidir. Nitekim devletler arasındaki sınır anlaşmazlıkları şiddetli çatışmalara neden olabilir. Bu nedenle tarihsel süreç içerisinde devletler arasındaki sınırların belirlenmesine yönelik çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Tari...
Chapter
Full-text available
1739 Belgrad Antlaşması sonrasında Osmanlı Dervleti ile Avusturya arasındaki sınırların yeniden tespiti ile ilgili
Research
Full-text available
ZET Tarih sahnesine küçük bir uç beyliği olarak çıkan Osmanlıların kuruluş süreci, sonraki dönemlere nazaran, konuyla ilgili kaynakların yetersiz olması ve bu kaynaklar arasındaki çelişkili ifadeler sebebiyle farklı yorumlara neden olmuştur. Bu çalışmada şu ana kadar yapılan bu yorumlar ile kuruluş sürecini etkileyen temel unsurlar, Osmanlı büyümes...
Chapter
Full-text available
1739 BELGRAD BARIŞ ANTLAŞMASI’NA KADAR AVUSTURYA DEVLETİ TARAFINDAN İSTANBUL’A GÖNDERİLEN ELÇİLER.. .
Chapter
Full-text available
18. YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLIDA YAŞANAN REFORMLAR
Chapter
Full-text available
Bu kitap, iki ana başlık altında 10 bölümden oluşuyor. Konularında uzman, farklı disip-linlerden akademisyenlerin hazırladığı çalışmaların ilk yedisinde, İlk Çağ'da ve Orta Çağ'da diplomasinin gelişimi açıklanıyor. Son üç yazıda ise, diplomasinin kurumsal-laşmasıyla birlikte modern diplomasinin ortaya çıkışı anlatılıyor. Tüm bölümler birbi-rinden b...
Article
Full-text available
Osmanlı Devleti’nde kuruluş yıllarından itibaren padişahların tahta çıkışlarında gerçekleştirilen kılıç kuşanma merasimleri zamanla saltanatın meşruîyeti için gerekli bir siyasal uygulama haline gelmiştir. Osmanlı devlet geleneğinde saray dışında düzenlenen merasimler arasında yerini alan ve resmi belgelerde “taklid-i seyf, takallüd-i şemşîr” şekli...
Article
Full-text available
Öz Bu çalışmada XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’ne Prusya elçisi olarak gönderilen Heinrich Friedrich Von Diez’in İstanbul’da kaldığı süredeki faaliyetleri üzerinde durulmuştur. İlk diplomatik görevine 17 Mart 1784 yılında maslahatgüzar olarak başlayan Diez’in çalışmaları Prusya hükümdarı II. Friedrich Wilhelm tarafından beğenilere...
Article
Full-text available
Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda üç antlaşma imzaladığı Avusturya ile diplomatik münasebetlerinde gönderilen ve gelen hediyeler belirlenirken iki devletin siyasal gücü ve hâkimiyet derecesi önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı üstünlüğünü kaybetmeye başladığı dönemde ise hediye bir hâkimiyet aracı olmaktan ziyade iki dev...
Book
Full-text available
This volume comprises a selection of research papers that were presented at the 7th International Symposium of the ICA Commission on the History of Cartography, which took place in Oxford, UK, from 13 to 15 September 2018. It is the fifth volume in a series of proceedings which has been made possible through the partnership between the Internationa...
Article
Full-text available
Abstract XVIII. entered the Ottoman Empire with the destruction given by the Carlowıtz Treaty, and in 1718 the Warsaw Peace Treaty was signed with the two states in 1718 with a heavy defeat against Austria and Venice during the wars that began in 1716. The treaty left Banat, Little Wallachia (until the Aluta River), and northern Serbia, including B...
Conference Paper
Full-text available
First years of sovereignty of Nasreddin Mehmet, becoming the sultan at 1399 with Ottoman support, passed with chaos occurred due to invasion of Timur. Mehmed Bey, contrary to Sevli Bey, supported Yıldırım against Timur and established collaboration with the Ottomans. In this frame, Mehmed Bey established friendly relations with Çelebi Mehmed and ev...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
ABSTRACT Since its establishment, the Ottoman Empire has met with many states and has entered military, political, commercial and diplomatic relations with these. One of the major competitors of this state which had defined its conquest policy in the Western direction was Russia. The Ottoman, which was experiencing the rise of the Ottoman Empire in...
Article
Full-text available
ABSTRACT Beginning the 18th century with a different foreign policy than the previous centuries, Ottoman Empire made an endeavour to establish more friendly and close relations with European states after The Treaty of Karlowitz. In this direction, an Ottoman committee was sent to Berlin for the first time in order to congratulate Friedrich I, who p...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to convey political and military issues with Iran during Sultan Mahmud I period, which covers the years 1144-1160 (Muslim Calendar)/ 1731-1747 (Gregorian calendar) by benefiting from achieve materials. Initial military relations between two countries begin in the year of 1502, early 16 th century. As of this date, relatio...
Article
Full-text available
Belgrad, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hâkim olduğu en önemli ve stratejik bölgelerden biridir. İlk olarak II. Murad döneminde kuşatılan bölge, 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilerek Osmanlı yönetimine geçti. Bundan sonra Osmanlı’nın Batı’ya yapacağı seferlerde önemli bir askeri üs haline getirilenBelgrad, Osmanlı belgelerind...
Article
Full-text available
zThe pacts (ahidname), which were formal documents including commercial privileges given by the Ottoman sultans to foreign states or peace treaties and situations concerning them, have distinct internal and external specialities. The external specialities consist of paleography so that the specy of the paper and where it was produced, the type of t...
Article
XVIII. yüzyıla Karlofça Antlaşması’nın verdiği yıkım ile giren Osmanlı Devleti, 1716 yılında başlayan savaşlarda Avusturya ve Venedik karşısında ağır bir yenilgi alarak 1718’de her iki devlet ile Pasarofça Barış Antlaşması’nı imzaladı. Antlaşma ile Banat, Küçük Eflak (Aluta Nehri’ne kadar), ve Belgrad dahil Kuzey Sırbistan ve Bosna’nın kuzeyi Avust...
Article
zet Osmanlı padişahları tarafından yabancı devletlere verilen ticarî imtiyazlar ya da sulh antlaşmaları ile bunlarla ilgili yeni durumları içeren resmî belgeler olan ahidnâmelerin kendilerine özgü iç ve dış özellikleri vardır. Dış özelliklerini paleografisi yani kullanılan kâğıdın türü ve nerde yapıldığı, belgelerin biçimi, tuğrası vs. gibi özellik...
Article
ZET Tarih sahnesine küçük bir uç beyliği olarak çıkan Osmanlıların kuruluş süreci, sonraki dönemlere nazaran, konuyla ilgili kaynakların yetersiz olması ve bu kaynaklar arasındaki çelişkili ifadeler sebebiyle farklı yorumlara neden olmuştur. Bu çalışmada şu ana kadar yapılan bu yorumlar ile kuruluş sürecini etkileyen temel unsurlar, Osmanlı büyümes...
Article
In this study, it is aimed to convey political and military issues with Iran during Sultan Mahmud I period, which covers the years 1144-1160 (Muslim Calendar)/ 1731-1747 (Gregorian calendar) by benefiting from achieve materials. Initial military relations between two countries begin in the year of 1502, early 16 th century. As of this date, relatio...
Article
Full-text available
zet: 1526 Mohaç Meydan Muharebesi ile başlayan Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin başlarında Avusturya'ya karşı daha güçlü olan Osmanlı Devleti bu durumu diplomatik ve ekonomik alanlara da yansıttı. Ancak XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin üstünlüğü sona ererken, XVIII. yüzyılda ise daha ziyade Avusturya'nın üstün olduğu yeni bir süreç başladı. Yeni y...
Article
Uluslararası iliĢkilerin yürütülmesindeki en önemli unsurlardan birisi devletlerin birbirini karĢılıklı temsilidir. Devletlerarası iliĢkilerde karĢılıklı temsili sağlayan en önemli kiĢiler ise elçilerdir. Bu durum elçilere verilen karĢı taraf hükümdarı nezdinde kendi devlet baĢkanını temsil yetkisi ile ilgilidir. Bu sebeple iki devlet arasındaki di...
Article
ZET Tarih sahnesine küçük bir uç beyliği olarak çıkan Osmanlıların kuruluş süreci, sonraki dönemlere nazaran, konuyla ilgili kaynakların yetersiz olması ve bu kaynaklar arasındaki çelişkili ifadeler sebebiyle farklı yorumlara neden olmuştur. Bu çalışmada şu ana kadar yapılan bu yorumlar ile kuruluş sürecini etkileyen temel unsurlar, Osmanlı büyümes...
Article
Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren pek çok devletle karşılaşmış ve onlarla askerî, siyasî, ticarî ve diplomatik münasebetlerde bulunmuştur. Fetih politikasını batı yönünde belirleyen devletin karşısına çıkan önemli rakiplerden biri de Rusya'dır. İki ülke arasında ilk kez XV. yüzyılda başlayan münasebetlerin ilk dönemlerinde yükselme devresini ya...
Article
Full-text available
Avcılık, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren var olan ve ilk insanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zorunlu olarak gerçekleştirdikleri bir uğraş alanıdır. Ancak zaman içerisinde ziraat toplumuna geçilmesi ve medeniyet seviyesinin gelişmesine paralel olarak avcılık geçim kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bu çerçevede av faaliyetler...
Article
Full-text available
Hunting is an area of work that has existed since the early days of human history and has been mandatory for the first people to fulfill their food needs. However, in parallel with the transition to agrarian society over time and the development of the level of civilization, hunting has become a source of livelihood. In this context, hunting activi...
Article
Full-text available
Since its establishment, the Ottoman Empire has met with many states and has entered military, political, commercial and diplomatic relations with these. One of the major competitors of this state which had defined its conquest policy in the Western direction was Russia. The Ottoman, which was experiencing the rise of the Ottoman Empire in the XV C...
Article
Full-text available
Beginning the 18th century with a different foreign policy than the previous centuries, Ottoman Empire made an endeavour to establish more friendly and close relations with European states after The Treaty of Karlowitz. In this direction, an Ottoman committee was sent to Berlin for the first time in order to congratulate Friedrich I, who proclaimed...
Article
Full-text available
zet Diplomasi, devletlerarası ilişkileri yürütme sanatı olup, bir devletin diğer devletler ile olan ilişkilerinde uyguladığı yöntem ve esasları ifade eder. Tarih boyunca var olan her devlet gibi Osmanlı Devleti de kuruluşundan yıkılışına kadar kendine özgü bir takım diplomatik faaliyetler sergilemiştir. Bu faaliyetlerin incelenmesi ve tespiti, özel...
Article
Full-text available
zet Diplomasi, devletlerarası ilişkileri yürütme sanatı olup, bir devletin diğer devletler ile olan ilişkilerinde uyguladığı yöntem ve esasları ifade eder. Tarih boyunca var olan her devlet gibi Osmanlı Devleti de kuruluşundan yıkılışına kadar kendine özgü bir takım diplomatik faaliyetler sergilemiştir. Bu faaliyetlerin incelenmesi ve tespiti, özel...
Article
Full-text available
Austria relations which was mentioned as “Beç” or “Nemçe” in Ottoman diplomacy literatur can be dated to 16th century. In this period, struggles which started with Mohaç Battle between Austria which was the strongest state of west and Ottomans which was the strongest state of east continued until the end of 17th century. Initially Ottomans had a su...
Article
Full-text available
Şehzades who were rightful heirs of throne were sons of sultans in Ottoman state and they were the only persons who could put a claim on the throne according to inheritance understanding. Accordingly, they ascended after sultans and there had been different implementation since foundation years. In Ottoman state which had a rather centralist unders...
Article
Şehzades who were rightful heirs of throne were sons of sultans in Ottoman state and they were the only persons who could put a claim on the throne according to inheritance understanding. Accordingly, they ascended after sultans and there had been different implementation since foundation years. In Ottoman state which had a rather centralist unders...
Article
Full-text available
This research of the reform movements performed during the era of one of the important rulers of XVIII. Century, Sultan I. Mahmud ruled for 24 years between 1730 and 1754, basically aims to shed light on an important stage in the modernization of a society. According to this, the Ottoman Empire who dominated Europe kept its traditional structure un...
Article
Full-text available
Understanding how the army, one of Ottoman Empire’s main dynamics and whose number reached over hundreds of thousands on occasions, was organized and how its needs were taken care of is not only important in better understanding the founding and the rising of the state but also important in better understanding the reasons for its downfall. Because...
Article
zet Türk-İslâm yönetim geleneğinin etkisinde ve İslâm'ın Zımmî hukuku çerçevesinde gelişen Osmanlı millet sistemi çok farklı etnik ve dinsel gruplardan oluşan insanların imparatorluk yapısına uydurulmasıyla meydana gelen özgün bir toplumsal yapılanmadır. Bu sistemde din ve mezhep temelinde ayrışan toplumsal bütünlüklere devlet egemenliğini tanımala...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Archived project
XVIII. Yüzyılın Ilk Yarısında Yapılan Antlasmalara Göre Osmanlı Sınırlarının Belirlenmesi
Archived project
Sultan II Mustafa ve Dönemi (1695 1703) dönemini ana hatlarıyla ortaya çıkarmak