Turgay Demirel

Turgay Demirel
Igdir Üniversitesi · Computer Engineering Department

Doctor of Education

About

35
Publications
10,260
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
226
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
163 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
Introduction
Dr. Turgay Demirel, is currently working as an Assistant Professor of Computer Engineering Department at Igdir University since March 2018. He gained his PhD degree at Computer Education and Instructional Technologies Department in Ataturk University in January 2016. His research interests are using web 2.0 tools in education, instructional technology integration, game-based learning, open and distance learning, distance education policies.

Publications

Publications (35)
Conference Paper
Full-text available
Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 virüsünü pandemi ilan etmesiyle beraber (World Health Organization, 2020), pek çok üniversite eğitim ve öğretim olanaklarının aksamaması adına uzaktan eğitime geçmişlerdir. Bu doğrultuda, Iğdır Üniversitesi (IÜ) yönetimi de örgün eğitimde verilen önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin ve sınavların uzaktan eğitim a...
Conference Paper
Full-text available
Many universities have switched to distance education in order not to hinder their education following the decision of the World Health Organization declaring the Covid-19 virus as a pandemic (World Health Organization, 2020). Accordingly, the senate of Igdir University (IU) has decided to move to distance education for the associate, undergraduate...
Chapter
*** Feel free to contact me to get the preprint version ***
Article
Full-text available
The purpose of the study is to investigate the concern developments of first-time distance education instructors using the concerns-based adoption model (CBAM). This study used stages of concern (SoC), a component of CBAM, as its theoretical framework. A descriptive case study was implemented, which focused on the adaptation processes of nine instr...
Conference Paper
Full-text available
Flipped classroom (FC) practice could be considered as an emerging pedagogy in education. Although there are many research studies investigating the impact of FC based classes on motivation and learning outcomes of students, very little is known about the underlying reasons for this impact on students’ learning. Therefore, the purpose of this resea...
Article
Full-text available
The goal of this study is to determine the effectiveness of mind games played by secondary school sixth grade students as classroom activities in math and grammar courses on their perceived problem‐solving skills and achievements. In the quantitative part of the study, the nonequivalent groups pre‐test–post‐test control group design from single‐fac...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this study is to design a training based on the concerns of the instructors who are going to lecture for the first time via distance education. Concern based adoption model (CBAM) (Hall and Hord, 2014) was used as the theoretical framework of the study. Out of CBAM components, stages of concern (SoC) and level of use (LoU) were utili...
Conference Paper
Full-text available
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eğitimin niteliğini artırmak amacıyla öğretim programlarında belirli periyotlarda güncellemeler yapılmaktadır. Ortaöğretim İngilizce öğretim programında da 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler incelendiğinde yeni İngilizce öğretim programında...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Okuduğunu anlama çalışmalarında daha hassas veriler sunması nedeniyle göz izleme cihazlarıyla elde edilen metriklerin kullanılması yaygın bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı iki farklı soru çözme stratejisinin başarı, soru çözme süresi, odaklanma sayısı ve okunulan alana tekrar geri dönme sayısı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Tam deneys...
Article
Full-text available
Bu alanyazın çalışmasında, sanal dünyalarda öğrenme öğretme sürecinde kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri, ayrıca bu ortamlarda hangi disiplin veya konularda eğitimlerin verildiği araştırılmıştır. "Sanal dünyalar " ve " eğitim " anahtar kelimeleri ile elde edilen 829 makale arasından, deneysel olan ve bu çalışmanın amacına uyg...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. sınıf Türkçe ve Matematik derslerine entegre edilmiş akıl oyunları uygulamalarını değerlendirmek ve uygulama ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu bağlamda çalışmanın yöntemi durum çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemi Erzurum'da MEB'e bağlı bir ortaokulun altıncı sınıf öğrencileri (n=24) ile bu...
Conference Paper
Full-text available
Bildiri Özeti: Eğitimin uluslararası kabul gören temel amaçlarından birisi de öğrencilerin düşünme becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesidir. Ayrıca Milli Eğitim'in genel hedefleri incelendiğinde öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişimine sıklıkla vurgu yapıldığı görülmektedir (MEB, 2015). Bu becerilerin gelişiminin sağlanması için yenili...
Conference Paper
Full-text available
Özet Ülkemizde gelişen teknolojinin sınıflarda etkin kullanımıyla, öğrenci başarısını artırmak amaçlı çeşitli projeler hayata geçirilmektedir. Bunlardan sonuncusu, Kasım 2010'da kamuoyuna duyurulan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın işbirliği içinde yürüttüğü, "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi"" isimli ve kı...
Conference Paper
Full-text available
Özet Eğitimin uluslararası kabul gören temel amaçlarından biri öğrencilerin düşünme becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesidir. Örgün ya da yaygın eğitimde öğrenilenlerden amaç, bireylerin hayata hazırlanmasıdır. Bu da ancak, bireylerin bilgi yanında kavrama, uygulama, değerlendirme, analiz sentez gibi üst düzey bilişsel beceriler kazanmasıyl...
Article
Full-text available
The goal of this study was to identify common mistakes made in research study manuscripts submitted to journals of Education and the effects of these mistakes on rejection by the journal editors and referees. An online questionnaire was developed for this purpose with 43 items and five open-ended questions. Common mistakes were identified by admini...
Conference Paper
Full-text available
Anahtar sözcükler: işitme engelliler eğitimi, zorluklar, öğretmen görüşleri, Erzurum Giriş İşitme yetersizliği işitme mekanizması zarar gördüğünde ya da sesleri algılama yolları engellendiğinde işitme kaybı yaşanabilmektedir. İşitme yetersizliği olan öğrencilerin çoğunlukla konuşma ve dil gelişimi ile ilgili ve okuma ve yazma gibi akademik becerile...
Article
Full-text available
The numbers of project competitions and interest in this kind of competition have been steadily increasing in Turkey. Accordingly, it is important to determine what challenges teachers and students may face while prepar-ing themselves for project competitions, so that recommendations may be made to overcome these challenges. This study investigated...
Data
Full-text available
The numbers of project competitions and interest in this kind of competition have been steadily increasing in Turkey. Accordingly, it is important to determine what challenges teachers and students may face while prepar-ing themselves for project competitions, so that recommendations may be made to overcome these challenges. This study investigated...
Conference Paper
Full-text available
ZET Sınıf öğretiminin daha etkili, verimli ve yaratıcı olmasında etkileşimli tahtalar önemli bir paya sahiptir. Etkileşimli tahtalar öğretmenin dersini daha etkili bir şekilde planlamasını ve yürütmesini sağlamaktadır. Çoklu ortam sunum yetenekleri sayesinde etkileşimli tahtalar öğrencilerin birden fazla duyusuna hitap etmektedir. Literatüre göre e...
Conference Paper
Full-text available
İşitme yetersizliği işitme mekanizması zarar gördüğünde ya da sesleri algılama yolları engellendiğinde işitme kaybı yaşanabilmektedir. İşitme yetersizliği olan öğrencilerin çoğunlukla konuşma ve dil gelişimi ile ilgili ve okuma ve yazma gibi akademik beceriler ile ilgili problemleri bulunmaktadır. İşitme engellilerin büyük çoğunluğunun IQ seviyeler...
Conference Paper
Full-text available
Özet Değişen eğitim sistemiyle birlikte, bilginin öğretmenden öğrenciye aktarılmasından ziyade, öğrenen tarafından aktif olarak anlamlandırılması ve özümsenmesi amaçlanmaktadır (Çıbık, 2009). Proje tabanlı öğrenme yöntemi (PTÖ), öğrenmenin projeler etrafında örgütlendiği bir modeldir (Pektaş, 2009). Projeler, ilgi çekici problemler etrafında şekill...
Conference Paper
Full-text available
Özet Uzaktan eğitim uygulamalarının giderek yaygınlaşmasıyla öğreticiler uzaktan dersler de vermeye başlamışlardır. Bu süreçte öğreticiler yeni öğretim süreç ve araçlarıyla karşılaşmıştır. Yüz yüze öğretimden uzaktan öğretime geçiş sürecinin incelenmesi, gelecekteki öğretici eğitimlerinin planlanması açısından önemlidir. Bu araştırmada öğreticileri...
Conference Paper
Full-text available
Özet: Bu çalışmanın amacı, blog destekli Bilgisayar I dersinin öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri algılarına ve yeterliklerine etkilerini belirlemektir. Çalışma nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı betimsel bir durum çalışmasıdır. Çalışmanın kapsamını Bilgisayar I dersini blog destekli olarak alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği I....
Article
Full-text available
Bu çalışma; Atatürk Üniversitesi (AÜ) Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’ndeki (KKEF) öğretim elemanları ile öğrencilerin teknolojik hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etmek, teknolojinin etkin kullanımı konusunda ki sınırlılıkları belirleyerek alternatif çözüm yollarını tartışmak ve yükseköğretimde teknolojinin etkin kullanımını destekleyen faktörl...
Conference Paper
Full-text available
ZET 1980'li yılların sonundan itibaren bilişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler günümüz toplumlarındaki tüm sistemleri etkilemiş ve teknoloji yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu gelişmelerden etkilenen sistemlerden birisi de hiç kuşkusuz eğitim sistemidir. Eğitim sistemi bu değişim ayak uydurabilmek için yeni yaklaşımlar ge...

Network

Cited By