Trond Erik Lunder

Trond Erik Lunder
Telemark Research Institute Norway | TRI

PhD

About

28
Publications
1,954
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
44
Citations
Citations since 2017
2 Research Items
20 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
Introduction
Lunder has a ph.d in economics from Norwegian University of Science and Technology, on the thesis Fiscal Federalism in practice: Four essays on local public service production in Norway. His primary expertise lies within the area of local public finance, fiscal federalism, with statistical analysis as his main methodological tool. He has also been studying the economics of child care. He has been employed at Telemark Research Institute since 2004.

Publications

Publications (28)
Research
Full-text available
Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling. Kartleggingen er gjennomført i perioden oktober 2019 til februar 2020, og omfatter sju ulike statlige ordninger for innovasjon og utvikling. Utredningen ba...
Research
Full-text available
Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en utredning om små kommuner. Utredningen har som formål å gi økt kunnskap om hvordan små kommuner under 3000 innbyggere fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet. Utredningen baseres seg blant annet på caseundersøkelser i åtte kommuner og en spørre...
Book
Full-text available
Rapporten beskriver et forsøk på å endre fotballpublikums kjøpevaner i retning av mer klimavennlig og helsefremmende mat under fotballkamper. Klimagassutslipp fra matforbruk, fortrengningseffekt, nudge-effekt og potensialet for utslippsreduksjoner blir diskutert i lys av adferdsøkonomisk tilnærming, og med spesiell inspirasjon fra kognitiv antropol...
Article
Decentralized welfare services allow more flexibility toward individual needs assessment, but may also have negative consequences such as welfare competition or lack of equity between regions. Does national standardization require full centralization of individual assessment, or can a set of unbinding national guidelines reduce unwanted variation b...
Article
We study the effects of a Norwegian experimental scheme in which 20 participating municipalities had their earmarked grants from the central government converted into general grants. The experiment effectively doubled the marginal cost of supplying child care. We analyze the effect on child-care supply and compare the empirical findings with predic...
Book
Full-text available
Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de retter seg mot svært ulike målgrupper. SOLA er et tilbud til bedrifter med personell som står i fare for å bli sykemeldt eller er s...
Book
Full-text available
Denne rapporten danner grunnlag for nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager. Vår anbefalte beregning gir et tilskudd til ordinære barne-hager på kroner 180 518 pr. plass for små barn og kroner 92 387 for store barn. Tilskudd til familiebarnehager blir etter våre beregninger kroner 145 239 for små barn og kroner 118 529 for...
Book
Full-text available
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS Storbyforskningsprogram og ser på konsekvensene av ulike måter å innlemme barnehagetilskuddet på i det kommunale inntektssystemet. Vi har lett etter og funnet fram til tradisjonelle objektive kriterier som kan inngå i en ny kostnadsnøkkel for barnehager. En slik tilnærming vil innebære en del omfordel...
Book
Full-text available
Rapporten presenterer beregning av tre komponenter som er tenkt å inngå i ny modell for offentlig finansiering av private barnehager. De tre komponentene er: Et påslag for administrasjonskostnader, et kapitaltilskudd og kostnadsnivået i familiebarnehager. Prosjektet er et forprosjekt som er tenkt å skulle bidra med informasjon i det endelige arbeid...
Book
Full-text available
Telemarksforking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en evaluering av Bokavtalen. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste da Bransjeavtalen av 1998. Evalueringen gjør bruk av tilgjengelig bransjestatistikk om bokpriser, bokinnkjøp, salgsvolumer m.v. Videre har vi gjennomført intervjuer med bransjerepresentanter for å supplere...
Book
Full-text available
Dette er en kartlegging av kostnadsforskjeller i barnehagesektoren, med hovedvekt på forskjellen mellom kommunale og private barnehager. Vel så viktig som å måle forskjellene i kroner og øre, har det vært å dokumentere hva forskjellene består i og hvilke årsakssammenhenger som skaper disse forskjellene. Resultatene fra de analysene som er gjort bli...
Book
Full-text available
Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet er å ”…medvirke til rask og god bosetting, slik at flyktningene skal kunne bosette seg i en kommune innen seks måneder ette...
Article
I denne artikkelen studerer vi hvilke konsekvenser konvertering av øremerkede tilskudd tilgenrelle rammetilskudd har for budsjettallokeringen i 20 norske kommuner som har deltatt i et forsøk i regi av Kommunal- og Regionaldepartementet. Vi finner at barnehagesektoren og hjemmehjelp/hjemmesykepleien i forsøkskommunene har blitt prioritert svakere en...
Book
Full-text available
Denne evalueringen av forsøket med øremerkede tilskudd er utført på oppdrag av Kommunal- og Regionaldepartementet. Forsøket har foregått i 20 kommuner fra og med 2000 til og med 2003. I denne perioden ble en rekke øremerkede tilskudd fjernet og i stedet innlemmet i forsøkskommunenes rammetilskudd etter bestemte kriterier. I evalueringsrapporten ana...
Book
Full-text available
I rapporten er det gjort beregninger av de økonomiske konsekvensene av 9 ulike alternativer for kommunesammenslåing i Nord- og Midt-Gudbrandsdal. Vi har både sett på effekter på rammetilskuddet og på innsparingspotensialet knyttet til administrasjon. I tillegg har vi sett på andre direkte og indirekte økonomiske effekter av en sammenslåing, og dess...
Article
Full-text available
Det er allment kjent at kommunesammenslutninger har effekter på rammetilskuddet. Det er imidlertid ikke tidligere gjort systematiske beregninger for å kartlegge alle typer av slike effekter. Dagens inntektssystem består nemlig av flere elementer som påvirkes av en sammenslutning, og det kan tenkes at ulike effekter kan forsterke hverandre eller jev...
Article
Full-text available
Økonomisk stønad etter Sosialtjenesteloven skal ytes ut fra en skjønnsmessig vurdering av stønadsbehovet, og det er derfor ingen konkrete anvisninger om stønadsnivå i loven. Intensjonen er på den ene siden at ulike behov for hjelp skal føre til forskjeller i utmålt stønadsbeløp, og på den andre siden at stønadsmottakere med tilnærmet like behov får...
Article
Full-text available
Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk i forbindelse med seks tidsavgrensede forsøk, omfatter både interne stykkpris- og bonusbaserte ordninger. I tillegg omfatter de...
Article
Full-text available
Kommunenes sosialhjelpssatser varierer som følge av at kommunene står fritt til å bestemme satsene selv. For 2006 rapporterte Solund kommune at deres sats for en enslig person uten barn er 3 170 kroner. Vadsø kommune oppga at de ga over tre ganger så mye, nemlig 9 434 kroner. Statens veiledende sats lå i 2006 på 4 270 kroner. Et argument for at kom...
Article
Full-text available
Notatet tar for seg rammetilskuddsberegninger for de kommunesammenslåingsalternativene i Oppland fylke som ikke er dekket gjennom andre rapporter (Valdres er dekket i rapporten ”Bedre å være stor enn (u)lykkelig som liten” (Asplan Viak as – rapport 2002/064) og Nord- og Midt-Gudbrandsdal er dekket i rapporten ”Økonomiske effekter av ulike alternati...
Article
Full-text available
I notatet er det foretatt ulike beregninger som beskriver de økonomiske konsekvensene av en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad til en kommune. Beregningene viser at de fleste av de økonomiske indikatorene slår positivt ut for denne kommuneskonstellasjonen. Notatet inneholder også en kort vurdering av status for det interkommunale samarbeidet i Mi...
Article
Telemarksforsking har på oppdrag av Miljøverndepartementet gjennomført et lite prosjekt der vi ser på hvordan miljørelaterte oppgaver kan ivaretas gjennom kommunenes inntektssystem. Vi presenterer her noen tentative beregninger av en ny delkostnadsnøkkel for natur- og miljørelaterte oppgaver. Det understrekes at beregningene har en sterkt foreløpig...
Article
Full-text available
Dette prosjektet studerer kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet. Reell vekst i totale utgifter til barnevern har vært på 24 % fra 2002 til 2009. Hovedforklaringen på veksten er at totalt antall barn med barnevernstiltak har økt med 35 % i den samme perioden. Antall undersøkelser har også økt kraftig, med 60 %. Antall stillinger i barnever...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Major changes happen at different rates. This is certainly true of digitization, perhaps the main driver of change in the last decades. Rapids and backwaters is a project that investigates fast and slow adaptation to the digital within the field of culture. The project aims to answer these questions: How has digitization affected how different cultural workers organize their work, earn money and create value? How can digital culture be regulated nationally and internationally, and what consequences does this have for a national cultural policy?
Project
Målet med prosjektet er å utvikle en modell for flerdimensjonal måling av kvalitet ved implementering av velferdsteknologi. Modellen vil fremheve minst tre slike dimensjoner: 1) Tjenestemottakernes erfarte tjenestekvalitet, 2) Ansattes erfarte arbeidslivskvalitet, og 3) kommunens måloppnåelse sett i sammenheng med ressursbruk.