Trajce Nacev

Trajce Nacev
Goce Delcev University of Štip · Department of Social Sciences and Humanities

About

28
Publications
1,353
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations

Publications

Publications (28)
Article
Whether a refugium, a transit area, or both, the Balkan Peninsula played a crucial role in the population dynamics of Europe during prehistory. However, the Balkans Peninsula is poorly represented in the European archaeological record. This article presents the newly discovered Middle Palaeolithic stone tool assemblage from the Uzun Mera site in th...
Conference Paper
Full-text available
The Neolithic settlement Grnčarica near Štip was discovered and partly explored eight years ago. Due to the circumstances, more detailed results of this research still have not been presented in Macedonian archaeology. It resulted in lack of information for this significant site in publications of Macedonian Neolithic. Therefore, herewith we presen...
Article
Full-text available
The beginning of the Neolithic way of life in The Balkans is widely accepted as a multi-faceted and complicated process, imported, triggered or influenced from more than one external source. The variety of aspects resulted in lively debates. This paper intends to contribute by presenting typological profile of the pottery assemblage of Grnčarica (a...
Article
Патната мрежа е опфатена со поеднинечно обработени патни релации. Меѓу најстарите патни правци со кој Брегалничкиот басен бил поврзан со Повардарието е лакавичкиот пат кој се движел по десниот брег на реката Лакавица и тоа започнува од устието на реката Лакавица во Брегалница кај селото Софилари и оди кон селата Драгоево и Селце, потоа преку Конче...
Book
Заради малите финасиски средства кои беа одобрени за реализација на проектот невозможно беше да се изведат класични систематски ископувања на могилата од Денкини Чуки и заради тоа симнувањето на круната мораше да биде направено со помош на механизација. Иако и на тој начин сепак максимално се почитуваше методологијата на ископување на могила. На мо...
Book
Конзерваторско реставраторските работи се изведени врз основа и во согласност со: - Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на објект Куќа со триклиниум на археолошки локалитет Стоби бр. од . Изработен он НУ за управување со археолшкиот локалитет Стоби textendashГрадско. - Извештај за извршена стручна контрола на основниот проект бр....
Book
Отстранување на растреситиот градежен материјал од објектот, посtextlnotтаtextlnotвуtextlnotвање на контролни сонди и решавање на темелните партии
Book
Археолошките истражувања на сите позиции се изведени во 2009, 2010 и 2012 година во рамки на капиталниот проект за систематски археолошки истражувања на Стоби. Во рамките на овој проект, на одредени позиции наведени во Проектната програма се предtextlnotвиtextlnotдуваат превентивни конзерваторски зафати, со цел заштита од понатамошното разрушување...
Book
Отчет за работата на научните консултанти по консервацията, реставрацията и реконструкциите на късноантичната крепост quotedblbaseЦари мали градtextquotedblright при с. Белчин за месец октомври 2012 г.
Book
Постојаната археолошка поставка во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Штип е отворено во Ноември 2012 година. Автори на поставката се д-р Трајче Нацев (оддел за праисторија), Митко Штерјов (оддел за антика и среден век) и м-р Гордана Јанева (оддел за нумизматика).
Article
The discovered wine presses in the middle stream region of the Bregalnica River, on the sites of Gorno Pole, the large wine amphora found near the village of Zagorci, and above all, the building complex in Bargala, purposed for production, storage and wine trade indicates an organized, local production; not a local or individual wine production. On...
Book
Во месец Декември 2012 година, во текот на четири работни дена, беа изведени теренски археолошки истражувања на локалитетот Калимерово. Истражувањата се дел од поширокиот проект "Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на река Брегалница", чиј носител е Универзитет "Гоце Делчев" од Штип, под раководство на Доц. Д-р Трајче Нацев. Археол...
Book
1. Конзерваторско - археолошко доистражување На одредени позиции, наведени во Проектната програма се предtextlnotвиtextlnotдуваат кон-зерваторско - археолошки доистражувања во функција на конtextlnotзерtextlnotваtextlnotторско - реставраторските работи, со цел презентација на северозападниот одбранбен ѕид пред научната и културната јавност. - Конзе...
Conference Paper
Брегалничкиот басен е подрачје во Источна Македонија, истиот започнува со изворот на реката Брегалница, односно ја зафаќа територијата околу Берово, Каменица, Виница, Кочани, Штип, Овче Поле се до уливот на реката Брегалница во Вардар кај село Уланци. Археолошки истражувања досега се вршени на локалитетите: Криви Дол село Радање, Горно Поле и Орлов...
Conference Paper
Во рамките на проектот, заштитни археолошки истражувања на локалитети загрозени со изградбата на повекенамнескиот хидросистем Злетовица беа истражени вкупно 33 археолошки локалитети, на територија со надлежност на НУ Завод за заштита на споменците на културата и Музеј Штип која воедно беше и носител на проектот.. Истражувањата беа изведени во перид...
Article
Со археолошките истражувања на локалитеот Баргала започнати од 1967 година па се до денес откриени се неколку објекти кои припаѓаат на сакраланата архитектура од кои три припаѓаат на доцноантичкиот период: Епископска базилика 1967 година, Базилика Ехтра мурос 1970 и Ранохристијанска градска базилика 2008 година. Откриените сакралните објекти, го по...
Article
Истражувачките активности изведени од Музејот во Штип, на археолошкиот локалитет Баргала во 2001 година доведоа до откритие на голем број објекти, од кој од особено значење е термалниот објект - Доцноримска бања. Овој термален објект е сместен помеѓу базиликата и градските ѕидини. Објектот е одлично сочуван со сите негови архитектонски обележја. По...
Article
Баргала била утврдена населба која се наоѓа на падините на планината Плачковица, на десниот брег на Козјачка река, која тече до западниот одбрамбен ѕид. Базичниот план на населбата формира нерегуларен трапезоид, на територија од 4,8 хектари. Во конзерваторско-реставраторските работи беше зачуван оригиналниот изглед на ископувањата, што беше и главн...
Article
Целта на овој труд е да се претстават неколку наоди од железното време источно од реката Вардар. Најпознати наоѓалишта од железното време се Глос, селото Греиште, Балабаница. Во овој труд се презентирани и некои непознати наоди од неистражениот локалитет Каракус, во близина на селото Дедели. Сите наоди датираат од VII век, крајот на VII век или од...
Article
Археолошкиот локалитет Градиште се наоѓа во близина на градот Делчево, Р. Македонија. Локалитетот зафаќа површина од околу 2 хектари.Поделен е во три дела: Акрополис, јужно и северно предградие. Според пронајдените наоди, може да се утврди дека локалитетот потекнува од Бронзеното време. Во периодот од XIV до XVI век акрополата била претворена во не...
Article
Археолошкиот локалитет Кале се наоѓа на устието меѓу реките Злетовска и Брегалница, во близина на селото Крупиште. Целите на овој труд се да се прикажат конзерваторско-реставраторските работи на црквата Црвена Црква, во периодот од 1996-1998 година. Систематските истражувања на овој локалитет започнаа во 1975 година под раководство на Блага Алексов...
Article
Тумул III е најголем во групата од десет тумули во археолошкиот локалитет Орлова Чука. Ископувањата од 1994 година доведоа до откритие на десет гробници, радијално наредени околу едена поголема гробница. Гробниците се наредени во круг во должина од 18 метри во дијаметар. Во овие гробници се пронајдени огромен број археолошки предмети.
Article
Археолошкиот локалитет "Долна Бежанија" се наоѓа на 1,5 км јужно од селото Криви Дол. Се наоѓа на два рида со неправилна форма и зафаќа површина од 1200м2. Врз основа на нашето контролно истражување можеме да претпоставиме дека локалитетот Долна Бежанија е оштетена некропола со пронајдени остатоци од погребани луѓе. Ова мислење е поткрепено со факт...
Article
Во 1988 година Институтот за конзервација на културни споменици и Музејот на град Штип извршија археолошко истражување на срдновековната некропола во близина на црквата Св. Ѓорѓи, на археолошкиот локалитет Баргала. Археолошките истражувања од 1966 година открија ранохристијански град Баргала, кој бил ранохристијански центар во источна Македонија. Г...
Article
Во трудот се прикажани фабули и игли пронајдени во археолошките локалитети во Штипско кои датираат од железниот период во Македонија. Иако некои до наодите веќе се објавени, во трудот се поместени сите наоди од овој период на едно место. Наодите се од локалитетите "Баби" и "Орлови Чуки", селата Криви Дол и Радање, месноста Горно поле, с. Стар Карао...

Projects

Project (1)
Project
Recently we made some humble, small steps towards the identification and definition of the Palaeolithic heritage of Macedonia (the Central Balkans). It began by chance, with the accidental discovery and early research of the MP open-air site of Uzun Mera, which has already been presented in a publication. So far the stone tool assemblage seems to fit in the unpredictable, variegate picture of the Middle Palaeolithic in the Balkans. The immediate goal is to make geological assessment of stratification and site formation, TL dating, as well as fitting the technology in a chronological frame, by associating it with stratified contexts in the wider area around this site. New excavations in a cave-cluster zone not far away follows.