Ton Mooij

Ton Mooij
Open Universiteit Nederland | OU · Department of Psychology

Em. prof. PhD

About

475
Publications
77,817
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2,276
Citations
Introduction
Research interests: • Giftedness, preventing underachievement, ICT • School safety, preventing bullying and violence, ICT Theory and methodology: • Longitudinal quantitative, qualitative, design-based research • Multilevel (quasi)experimental school interventions • ICT design and ICT practice in schools Complete CV and publication list: https://tonmooij.academia.edu/cv https://www.linkedin.com/in/ton-mooij-878862b/
Additional affiliations
May 2006 - April 2016
Open Universiteit Nederland
Position
  • Professor by special appointment for ‘Educational Technology, in particular with respect to the influence of learning tasks on learning in primary and secondary education’
Description
  • Keywords: • Multilevel design and development of optimal educational differentiation and self-regulation of learning • Multilevel design and evaluation of educational technology to support optimal education and learning effects
January 1995 - June 2013
Radboud University
Position
  • Manager of educational research and development
Description
  • • Giftedness, prevention of underachievement • School safety, prevention of bullying and violence • Small-scale qualitative -- large-scale digital surveying • Longitudinal multilevel and (quasi)experimental school interventions; design-based research
January 1989 - April 2016
Radboud University
Position
  • Senior educational researcher
Description
  • • Giftedness, prevention of underachievement • School safety, prevention of bullying and violence • Small-scale qualitative -- large-scale digital surveying • Longitudinal multilevel and (quasi)experimental school interventions; design-based research
Education
September 1983 - September 1987
Radboud University
Field of study
  • Social Sciences
September 1968 - August 1974
Vrije Universiteit Amsterdam
Field of study
  • Psychology, social psychology

Publications

Publications (475)
Book
Full-text available
Contents Summary 5 1 Introduction 16 1.1 Information and Communication Technology in education 16 1.2 From an innovation-oriented to a teacher-oriented approach 17 1.3 From an obje ctivist to a constructivist view of learning 17 1.4 Defining the scope of this study 22 2 The multi-level approach 23 2.1 Introduction 23 2.2 The community 24 2.2.1 Defi...
Article
Full-text available
In preschool and primary education, pupils differ in many abilities and competences (giftedness). Yet mainstream educational practice seems rather homogeneous in providing age-based or grade-class subject matter approaches. To clarify whether pupils scoring initially at high ability level do develop and attain differently at school with respect to...
Article
Full-text available
BACKGROUND. School safety and corresponding feelings of both pupils and school staff are beginning to receive more and more attention. The social cohesion characteristics of a school may be useful in promoting feelings of safety, particularly in pupils. AIMS. To conceptualize theoretically, and check empirically a two-level model of social cohesion...
Article
Educational differentiation and ICT can be designed to better recognize and integrate learning differences across students particularly by assisting instructional management and the self-regulation of students. A conceptual framework for such practice is elaborated here. First, learning as an interactional co-constructive process at various levels...
Article
Background. Usually much attention is given to different forms of antisocial pupil behaviour. One of the possibilities to prevent or reduce this behaviour is to stimulate educational conditions that foster prosocial pupil behaviour. Aim. To specify a theoretical multilevel model to promote prosocial pupil behaviour. The model should allow empirical...
Article
Full-text available
Juiste inschatting van beginkenmerken van leerlingen bij intrede in de basisschool is essentieel, ook ter fundering van een positieve schoolloopbaan. Deze notitie presenteert een screeningsinstrument waarmee ouders en groepsleerkracht de ontwikkelingskenmerken inschatten van een kind bij schoolintrede op vierjarige leeftijd. Ouders en leerkrachten...
Article
Full-text available
Een introductie op ‘Optimaliserend Onderwijs’ is beschikbaar op https://wij-leren.nl/optimaliserend-onderwijs-kansengelijkheid.php. De structuur van dit onderwijsontwerp bevat een beperkt landelijk kerncurriculum én een eigen, vrij schoolcurriculum (zie https://wij-leren.nl/landelijk-kerncurriculum-vrij-schoolcurriculum.php). In dit artikel worden...
Article
Full-text available
De belangrijkste kenmerken van ‘Optimaliserend Onderwijs’ zijn behandeld op https://wij-leren.nl/optimaliserend-onderwijs-kansengelijkheid.php. In dit onderwijs worden gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen in één groep ondersteund. Realisatie hiervan vereist goed voorbereide speel-/leeromgevingen. In dit artikel wordt uitgewerkt hoe actuele...
Article
Full-text available
Velen wensen gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Traditie is dat men dit wil bereiken door het onderwijs vanaf schoolbegin te organiseren in leeftijdsgroepen met een vrijwel identiek onderwijsaanbod. Onderzoek bewijst echter reeds lang dat deze werkwijze steeds schoolproblemen en ongelijke onderwijskansen creëert bij twee categorieën risi...
Article
Full-text available
Een ‘risicoleerling’ wijkt wat betreft ontwikkelingsniveau naar boven of naar beneden af van de gemiddelde leerlingen in een groep of klas. Al langer dan een eeuw blijkt uit onderzoek dat deze risicoleerlingen minder onderwijskansen hebben én méér schoolproblemen ervaren dan de andere leerlingen. Pogingen deze ‘onderwijsongelijkheid’ te verminderen...
Article
Full-text available
Ondersteuning van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen in één groep vereist goed voorbereide speel-/leeromgevingen. Deze zijn te realiseren via ‘Optimaliserend Onderwijs’. Belangrijke kenmerken en de ontwikkeling hiervan in school worden toegelicht. Eerste praktijkervaringen bij leerlingen én leerkrachten zijn positief.
Presentation
Full-text available
In dit webinar wordt informatie gegeven over een casus van een cognitief hoogbegaafde leerlinge zoals aan de orde geweest in een procedure via het College voor de Rechten van de Mens (2021). Vier onderwerpen worden behandeld: 1. Waarom lopen cognitief hoogbegaafde leerlingen vast in het reguliere onderwijs? 2. Welke (onderwijs)rechten en (onderwij...
Article
Full-text available
In een eerder artikel hebben wij een casus van een cognitief hoogbegaafde leerlinge in het reguliere onderwijs uitgewerkt. Haar schoolervaringen in het ‘leerstofjaarsysteem’ bestaan uit vele sociaal-emotionele, cognitieve, somatische en gedragsproblemen. Wij toonden zowel juridisch als onderwijswetenschappelijk aan dat haar cognitieve hoogbegaafdhe...
Article
Full-text available
Een casus van een cognitief hoogbegaafde leerlinge illustreert sociaal-emotionele, cognitieve, somatische en gedragsproblemen in een reguliere basisschool. Haar recht op ononderbroken ontwikkelingsprocessen wordt niet gerealiseerd. De niet eerder beantwoorde onderzoeksvraag luidt: hoe wordt juridisch en onderwijswetenschappelijk bewezen dat cogniti...
Book
Full-text available
Joerij Konstantinovitsj Babanskij (1927-1987) was een geëerd Sovjetleraar en academicus van de USSR Academie voor Pedagogische Wetenschappen. Hij is auteur van meer dan driehonderd wetenschappelijke werken, waaronder boeken. Het bekendste is ‘Optimalisatie van het onderwijsproces’ (1977) waarin hij de theorie en praktijk van optimalisatie van onder...
Article
Full-text available
Onderwijs volgens het leerstofjaarsysteem heeft 120 jaar de kans gehad ‘gelijke onderwijskansen’ voor naar beneden of boven afwijkende ‘risicoleerlingen’ adequaat in te richten. Dit is aantoonbaar niet gelukt, en het is eenvoudig te doorzien waarom dit zo ook niet kan. Het woord is nu aan de rechter om het recht van hoogbegaafde kinderen op ononder...
Article
Full-text available
De onderwijsinspectie constateert jaarlijks dat in scholen veel goed gaat. Maar steeds doen zich ook vergelijkbare schoolproblemen voor bij de relatief minst en meest gevorderde leerlingen. Deze ‘risicoleerlingen’ ervaren duidelijk méér motivationele, sociale, emotionele, leer- en gedragsproblemen dan gemiddeld gevorderde leerlingen. Via een review...
Method
Full-text available
De leeftijdsorganisatie van leerlingen in scholen heeft onder meer tot gevolg dat de minst èn meest ontwikkelde of gevorderde leerlingen in elke groep of klas mèèr schoolproblemen ervaren dan gemiddelde leerlingen. Via ‘Optimaliserend Onderwijs’ kan onderwijskwaliteit voor elke leerling worden gerealiseerd. Dit vraagt samenhangende onderwijsverande...
Article
Full-text available
Het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ beoogt herstel én ontwikkeling van het onderwijs. De verstrekte 8,5 miljard euro helpen scholen hun extra inzet voor leerlingen met corona-vertraging te combineren met pedagogisch verantwoorde schoolontwikkeling. Dus zónder valkuilen voor de minst en meest gevorderde leerlingen, zoals in het leerstofjaarsysteem....
Article
Full-text available
Het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen is nog altijd zeer problematisch. Wettelijk verplicht echter is dat onderwijs de individuele ontwikkelings- en leerprocessen van alle leerlingen continu stimuleert. Hoe ziet dit ‘Optimaliserend Onderwijs’ er uit en hoe is het in scholen te realiseren?
Article
Full-text available
Er zijn enkele zaken fout in het Nederlandse basisonderwijs. Het navrante is: onderwijsexperts en onderwijsspecialisten van politieke partijen weten het – of behoren het te weten. Met name hoogbegaafde of makkelijk lerende leerlingen en leerlingen met beperkingen zijn de dupe. Tegelijk is al lang duidelijk hoe de kwaliteit van het onderwijs te verg...
Article
Full-text available
Ondersteuning van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen in één groep vereist goed voorbereide speel-/leeromgevingen. Dit kan via ‘Optimaliserend Onderwijs’. Belangrijke kenmerken en de ontwikkeling hiervan in school worden toegelicht. Eerste praktijkervaringen bij leerlingen én leerkrachten zijn positief.
Article
Full-text available
De Nederlandse onderwijswetgeving schrijft voor dat èlke leerling gelijke onderwijskansen dient te ervaren. Het onderwijs dient doorlopende, positieve leerprocessen voor alle leerlingen mogelijk te maken. In de schoolpraktijk echter lijken met name de leerlingen die wat betreft ontwikkeling en leervermogen afwijken van hun leeftijdgenoten, relatief...
Article
Full-text available
Van jongs af aan verschillen leerlingen in ontwikkelingsniveau, schoolmotivatie en prestatie. Als de didactische organisatie van middelen en methoden per groep voldoende is voorbereid, kan de leerkracht de leerlingverschillen adequaat ondervangen. Ook als leerlingen van verschillende leeftijden door elkaar zitten in de klas. Uitgewerkt wordt hoe de...
Article
Full-text available
In Nederland is het ideaal 'gelijke kansen voor leerlingen' al heel lang onderwerp van maatschappelijk debat en soms verhitte onderwijsdiscussie. Het gelijkheidsstreven is positief bedoeld, maar in de onderwijspraktijk pakt de invulling ervan systematisch verkeerd uit voor een deel van de leerlingen. Groepering en instructie van leerlingen op basis...
Article
Full-text available
Het ter discussie stellen van leeftijd als belangrijkste organisatieprincipe in school is in het algemeen nog taboe. Dit vooral vanwege de verwarring met het ’gelijk willen behandelen’ van leerlingen. Leerlingen zijn echter vanaf schoolbegin al ongelijk qua ontwikkeling en leerpotentie. Gelijk behandelen van ongelijke leerlingen leidt dan tot ongel...
Presentation
Full-text available
Deze presentatie informeert onderzoekers en docenten over de aard en aanpak van het gedwongen onderpresteren van cognitief hoogbegaafde leerlingen in de reguliere school. Deze problematiek wordt eerst via voorbeelden verhelderd. Dan wordt nader ingegaan op het begrip ‘hoogbegaafd’ en andere mogelijke leerlingverschillen. Onderzoek toont hoe regulie...
Article
Full-text available
Orthopedagogiek functioneert veelal als een ‘zo eerlijk mogelijke’ achteraf-correctie op de onvolkomenheden in de reguliere onderwijssystematiek. Het doel van ‘(h)eerlijke orthopedagogiek’ kan dan worden omschreven als het realiseren van een integrale, preventieve onderbouwing en positieve versterking van de speel-/leerprocessen en de optimaliserin...
Article
Full-text available
‘Optimaliserend Onderwijs’ biedt optimale kansen voor elke leerling (zie https://didactiefonline.nl/artikel/weg-met-het-jaargroepensysteem). In totaal 45 basisscholen, verspreid door Nederland, hebben de afgelopen zeven jaar in met name de groepen 1 - 4 ervaring opgedaan met dit nieuwe onderwijs (zie de referenties onderaan dit artikel). De resulta...
Article
Full-text available
Kan buitensluiten in het onderwijs worden aangepakt door het schoolsysteem te hervormen? Volgens Ton Mooij, voormalig bijzonder hoogleraar Onderwijstechnologie aan de Open Universiteit van Heerlen, is dit zeker mogelijk. Door onderwijs op te bouwen waarin vanaf het begin rekening wordt gehouden met persoonlijke kenmerken, in plaats van alleen met l...
Article
Full-text available
Het jaargroepensysteem staat kansengelijkheid in de weg. Dit stelt bijzonder hoogleraar Ton Mooij. Beter is optimaliserend onderwijs, waarbij de ontwikkeling van individuele leerlingen centraal staat. Leerlingen die afwijken van het gemiddelde in een groep zijn vaak minder gemotiveerd, hebben moeite zich aan te passen, presteren slechter dan zij zo...
Article
This paper reports on the findings in the first phase of a design-based research project as part of a large-scale intervention study in Dutch kindergartens. The project aims at enhancing differentiated instruction and evaluating its effects on children’s development, in particular high-ability children. This study investigates relevant intervention...
Article
Gender and sexual orientation are expressed in heterosexual, lesbian (L), gay (G), bisexual (B), transgender (T), or queer (Q) interests and behavior. Compared with heterosexual persons, LGBTQ persons seem to experience more antisocial behavior, including negative discrimination and violence. To assess differences in LGBTQ-related discrimination in...
Article
Full-text available
Een review van onderwijsanalyses en (beleids)onderzoeken verricht in de periode 1916-2015 wijst uit dat de reguliere jaarklassensystematiek in het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs aanleiding geeft tot prestatie- en motivatieproblemen bij risico-leerlingen. Dit zijn met name de leerlingen die qua ontwikkelingspotenties of leervorderingen...
Presentation
Full-text available
In deze keynote voor professionals uit onderwijs en jeugdzorg wordt aandacht besteed aan de volgende punten: 1. Voorbeelden: cognitief hoogbegaafde leerlingen 2. Begrip hoogbegaafd; leerpsychologische kenmerken 3. Leerlingverschillen bij intrede PO 4. Oorzaken onderpresteren cognitief hb leerlingen 5. Regulier onderwijs en leerlingproblemen 6. Nood...
Article
Full-text available
Educational differentiation and student problems in the Netherlands, 1916-2015. Review of problem analyses, research, and effects of policy measures This review concentrates on problem analyses and research concerning educational differentiation and student problems carried out in the Netherlands between 1916 and 2015. The goal is to examine system...
Article
Full-text available
This article presents the findings from a teacher intervention in Dutch kindergartens aimed at improving teachers’ differentiation practices (DP) to better anticipate student differences. The intervention was designed to improve the match between student levels and curricular activities, in particular for high-ability students and consists of three...
Article
Full-text available
De resultaten van de tweejaarlijkse landelijke veiligheidsmonitor verhelderen dat de veiligheid op en rond Nederlandse scholen groeit. Homoseksuele leerlingen hebben het echter wel zwaar en drugs- en geweldsincidenten nemen licht toe.
Chapter
Full-text available
Het onderwijs gaat vaak uit van de gemiddelde leerling. Dat doet kinderen die daar net onder of boven zitten tekort. Een programma ontwikkeld door onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Open Universiteit Nederland gaat uit van de capaciteiten van de individuele leerling zelf. Zo krijgen ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong al vanaf...
Article
Full-text available
Digitization, the Internet, and information or webometric interdisciplinary approaches are affecting the fields of Scientometrics and Library and Information Science. These new approaches can be used to improve citation-only procedures to estimate the quality and impact of research. A European pilot to explore this potential was called “European Ed...
Conference Paper
Full-text available
1. EERA Network 16 2. ICTs in theories and research on teaching and learning 3. Model 1: ICTs in traditional education and research 4. Model 2: ICTs to individualise teaching and learning 5. Model 3: ICTs enabling optimal education and research 6. Questions and discussion
Presentation
Full-text available
Presentatie voor en discussie met de UMC-Raad van de Radboud Universiteit op 10 juli 2014. Nijmegen, Huize Heijendaal. Nijmegen / Heerlen: Radboud Universiteit, ITS & Open Universiteit Nederland, Welten Instituut.
Presentation
Full-text available
De volgende punten worden besproken: 1. ‘Hoogbegaafd’ / excellent / (onder)presteren 2. Cognitief hoogbegaafde onderpresteerders 3. Pedagogisch-didactisch systematische visie 4. Kern ontwikkeling in onderwijspraktijk 5. Systematische uitwerking per school 6. Gewenste ontwikkeling in Joh. Font. College
Article
Full-text available
Verhelderd wordt welke onderwijskenmerken en –processen vanaf schoolbegin de motivationele, cognitieve, emotionele, sociale en leerproblemen van cognitief hoogbegaafde leerlingen verklaren.
Article
Full-text available
Verhelderd wordt welke onderwijskenmerken en –processen nodig zijn ter inrichting en effectbepaling van optimaal onderwijs voor cognitief hoogbegaafde en excellente leerlingen vanaf hun schoolbegin in groep 1.
Article
See Mooij, T. (in press). Relevance of student and contextual school variables in explaining a student’s severity of violence experienced. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 22(3).
Article
Full-text available
The research question to be answered in the context of the EERQI project is: What do statistical analyses show us about the relationships between intrinsic and extrinsic indicators of quality and what does this mean when constructing a prototype EERQI framework? The pilot study involved the scoring on both intrinsic and extrinsic indicators for 177...
Book
Full-text available
Het doel van dit SLOA-project is: het realiseren van een kwaliteitsvergroting van het diagnosticerend / onderzoekend handelen van leerkrachten in de groepen 1-3, teneinde via preventieve diagnostiek en tijdige differentiatie van speel-/leerprocessen voor elke leerling, vanaf schoolbegin, kwalitatief optimale speel-/leerprocessen te creëren. Hiermee...
Chapter
Full-text available
Cognitief hoogbegaafde leerlingen vereisen een onderwijsprogramma dat vrijwel haaks staat op het gebruikelijke reguliere onderwijs. Hierbij is ook de pedagogiek van Janusz Korczak bij uitstek relevant. Ten behoeve van de ontwikkeling van het andere onderwijsprogramma is nauw overleg vereist tussen alle leerkrachten, de interne begeleiders en de dir...
Presentation
Full-text available
Presentatie Gastcollege ‘Jeugd-, Gezins- en Onderwijsbeleid’ d.d. 6 juni 2013 voor studenten (Ortho)pedagogiek. Nijmegen, Radboud Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen; Orthopedagogiek, Gezin en Gedrag.
Book
Full-text available
De ‘Sociale Veiligheidsmonitor’ is in 2005, op verzoek van het ministerie van OCW, binnen het ITS ontwikkeld op grond van eerdere onderzoeken naar sociale veiligheid in het primair (speciaal) en voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit waren onderzoeken naar pesten, leerlinggeweld, de veilige school en de evaluatie hiervan, en de preventieve aanpak van...
Presentation
Full-text available
Voordracht en discussie tijdens een debat over pesten op school van ‘Studievereniging Klasse’, Instituut voor Leraar en School (ILS), Radboud Universiteit. Nijmegen, ILS, 6 mei 2013.
Presentation
Full-text available
In deze presentatie en discussie komen de volgende onderwerpen aan de orde: • Prosociaal en antisociaal gedrag • Pesten of treiteren: definitie • Frequentie pesten en geweld • Invloeden op sociaal gedrag • Herkenning van pesten • Aanpak en preventie • Vragen en discussie
Technical Report
Full-text available
Deze notitie is gebaseerd op een publicatie van het Ontario Ministry of Education (1985) getiteld: Programming for the gifted: A support document. Canada, Toronto: Author. De bedoeling van deze beschikbaarstelling in het Nederlands is om, samen met leerlingen en leerkrachten en ouders, werkwijzen te creëren die méér aansluiten op de onderwijsniveau...
Article
Full-text available
Gericht op de wenselijkheid van de realisatie van optimaliserend onderwijs voor elke leerling in de schoolpraktijk.
Presentation
Full-text available
Deze presentatie en discussie zijn gericht op uitwerking van de begrippen hoogbegaafdheid, excellentie en onderpresteren. Er wordt inzicht gegeven in samenhangen tussen achterblijven en voorlopen in groep of klas en de problemen die dat voor leerlingen kan opleveren. Vervolgens wordt ingegaan op de optimalisering van onderwijs en het realiseren van...
Presentation
Full-text available
Presentatie gehouden tijdens het symposium ‘Onderzoek en Leren in Pedagogisch Perspectief’ op vrijdag 11 januari 2013 in ‘De Vereeniging’. Nijmegen / Heerlen: ITS, Radboud Universiteit / CELSTEC, Open Universiteit Nederland.
Article
See Mooij, T., & Fettelaar, D. (2013). School and pupil effects on secondary pupils’ feelings of safety in school, around school, and at home. Journal of Interpersonal Violence, 28(6), 1240-1265. doi 10.1177/0886260512468242
Article
Full-text available
In line with fear of crime research, schools should be secure places where pupils feel safe in order to function well. Various types of risk and promotive variables at school and pupil level may differently influence a pupil's feelings of safety in school, the school surroundings, and at home. The aim is to elaborate and test a theoretical two-leve...
Article
Full-text available
Het begrip ‘excellent’ wordt de laatste jaren veel gebruikt in school en beleid. Wat betekent dit voor een leerling, het onderwijs en de mogelijke ontwikkelingskansen van een excellente leerling? Hoe kunnen leerkrachten in basisscholen oog krijgen voor excellentie en hoe kunnen zij in hun eigen praktijk hiermee goed omgaan? En: gaat een en ander we...
Article
Full-text available
Violence assessment can potentially be improved by Item Response Theory, that is, ordinal Mokken Scale Analysis. The research question is as follows: Does Mokken Scale Analysis of secondary pupils' experience of violence result in a homogeneous, reliable, and valid unidimensional scale that fits all the requirements of Mokken scaling? The method us...
Conference Paper
Full-text available
Assessment of violence can be complex for reasons of conceptual clarity and data collection. Mokken Scale Analysis can be used to improve violence assessment, whereas large-scale data gathering by ICT can support differentiated and situational measurement. Both Mokken Scaling and large-scale procedures for digital data collection and feedback to sc...
Conference Paper
Full-text available
In preschool and primary school pupils differ in many respects, including the capacity to self-regulate their playing and learning processes. Relative autonomy or self-regulation in development, and relatively high attainment, usually co-vary already before a pupil starts preschool. However, at preschool entrance, development and educational proces...
Book
Full-text available
LHBT-personen zijn in het onderwijs minder veilig en ervaren minder veiligheid dan heteroseksuele personen. Ter nadere exploratie van deze thematiek verzocht de Directie Emancipatie van het ministerie het ITS na te gaan of het mogelijk is een specifieke maat, of indicator, te ontwikkelen waarmee dit verschil in veiligheid en de veiligheidsbeleving...
Presentation
Full-text available
Aandacht wordt gegeven aan kenmerken van hoogbegaafde kinderen en hun ervaringen thuis en op school. Uitgewerkt wordt hoe gedwongen onderpresteren van cognitief hoogbegaafde leerlingen ontstaat, wat de kenmerken ervan zijn en hoe onderpresteren kan worden voorkomen. De instructiekenmerken en organisatie van het leren op school dienen voor deze leer...
Presentation
Full-text available
Gastcollege ‘Jeugd-, Gezins- en Onderwijsbeleid’ d.d. 10 mei 2012 voor studenten (Ortho)pedagogiek. Nijmegen, Radboud Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen; Orthopedagogiek, Gezin en Gedrag.
Presentation
Full-text available
Gastcollege ‘Jeugd-, Gezins- en Onderwijsbeleid’ d.d. 10 mei 2012 voor studenten (Ortho)pedagogiek. Nijmegen, Radboud Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen; Orthopedagogiek, Gezin en Gedrag.
Conference Paper
Full-text available
1. Via een Power Point Presentie wordt verhelderd welke de leerpsychologisch belangrijke verschillen zijn tussen leerlingen. Ingegaan wordt op de kenmerken van excellente leerlingen en hoe een optimale schoolloopbaan voor deze leerlingen eruit ziet. Uitgewerkt wordt hoe dat optimaal onderwijs kan worden gerealiseerd voor in principe elke leerling i...
Presentation
Full-text available
Presentatie van Masterclass gegeven in de Open Universiteit, 18-25 april 2012. Heerlen, Open Universiteit Nederland.
Article
Full-text available
Different types of variables seem to influence school safety and a pupil’s feelings of safety at school. The research question asks which risk and promotive variables should be integrated in a theoretical model to predict a pupil’s feelings of safety at school, in the school surroundings and at home; what the outcomes are of an empirical check of t...
Book
Full-text available
Op verzoek van EduDivers heeft het ITS een pilot onderzoek uitgevoerd naar voorlichtingslessen in het Voortgezet Onderwijs. Deze lessen waren gericht op kenmerken van en het positief omgaan met seksuele diversiteit. De voorlichtingslessen zijn gericht op ‘LHBT-voorlichting’. COC Nederland ondersteunde de uitvoering van het pilot onderzoek; EduDiver...
Chapter
Full-text available
Verantwoord omgaan met elk kind in school houdt in dat, vanaf de aanmelding, helder is welke beginkenmerken het bezit. Ook dient sprake te zijn van een voortdurende dialoog tussen ouders en school waarin het kind in zijn gedragsontwikkeling wordt gesteund door ouders, leerkrachten en waar nodig andere professionals uit bijvoorbeeld de jeugdgezondhe...
Article
Full-text available
Young gifted children perform in the top 10% in assessments of cognitive, social, expressive or other abilities. The study first considers why, and how, cognitively gifted pupils in particular may face enforced underachievement as early as in preschool. A longitudinal multilevel model is developed to represent various types of interaction between i...
Article
Full-text available
Mooij, T. (2014). A prototype empirical framework of intrinsic and extrinsic EERQI indicators. In I. Gogolin, F. Åström, & A. Hansen (Eds.), Assessing quality in European Educational Research: Indicators and approaches (pp. 121-138). Wiesbaden, Germany: Springer VS.
Article
Full-text available
Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Wageningen, The Netherlands.
Article
Full-text available
Mooij, T., Paas, T., & Fettelaar, D. (2012, June). Onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Leonardoschool of -leerling? Tussenbalans van interventieonderzoek project Onderwijs Bewijs ODB08093 [Education and cognitively gifted pupils: Leonardo school or Leonardo pupil? Intermediate results of intervention research project Evidence-based Educ...
Article
Full-text available
Tot acht jaar geleden waren er in Nederland vrijwel geen hoogbegaafde leerlingen. Althans, dat werd gezegd in scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Statistisch gezien echter was, en is, circa drie procent van hen hoogbegaafd. Incidenteel waren er wel schrijnende beschrijvingen van cognitief hoogbegaafde leerlingen en hun problemen in school...
Article
Full-text available
1. Via een Power Point Presentie wordt verhelderd welke de leerpsychologisch belangrijke verschillen zijn tussen leerlingen. Ingegaan wordt op de kenmerken van excellente leerlingen en hoe een optimale schoolloopbaan voor deze leerlingen eruit ziet. Uitgewerkt wordt hoe dat optimaal onderwijs kan worden gerealiseerd voor in principe elke leerling i...
Article
Full-text available
Aandacht wordt gegeven aan kenmerken van hoogbegaafde kinderen en hun ervaringen thuis en op school. Uitgewerkt wordt hoe gedwongen onderpresteren van cognitief hoogbegaafde leerlingen ontstaat, wat de kenmerken ervan zijn en hoe dit kan worden voorkomen. De instructiekenmerken en organisatie van het leren op school dienen voor deze leerlingen gron...
Article
Full-text available
In preschool and primary school pupils differ in many respects, including the capacity to self-regulate their playing and learning processes. Relative autonomy or self-regulation in development, and relatively high attainment, usually co-vary already before a pupil starts preschool. However, at preschool entrance, development and educational proces...
Article
Full-text available
See Mooij, T., Roeleveld, J., Fettelaar, D., & Ledoux, G. (2012). Kwaliteitsbeoordeling van scholen primair onderwijs: Het correctiemodel van de inspectie vergeleken met alternatieve modellen. Pedagogische Studiën, 89(5), 272-287.
Book
Full-text available
Dit grootschalige multiniveau onderzoek van schoolloopbaangegevens van leerlingen in het basisonderwijs beoogt een evaluatie te maken van de manier waarop de Inspectie van het Onderwijs de (leer)resultaten van basisscholen beoordeelt. Het belangrijkste probleem bij de beoordeling van scholen is hoe een eerlijke vergelijking kan worden gemaakt van s...
Article
Full-text available
Improvement of learning, including self-regulation as the motor of learning, can be a problem if the identification of relevant information, or its adequate understanding, are not self-evident in school. How can self-regulation of pupils be built into school practice, to improve learning and education in structured and empirically controlled ways?...