Tomasz Michalski

Tomasz Michalski
University of Gdansk | UG · Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

associate professor

About

41
Publications
6,250
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
92
Citations
Additional affiliations
October 1992 - present
University of Gdansk
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (41)
Article
Full-text available
Jedną z podstawowych funkcji pełnionych przez strefę podmiejską jest funkcja wypoczynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie nurtów badań naukowych zjawisk turystycznych w strefach podmiejskich polskich miast w latach 1945–2020 oraz współczesnych wyzwań badawczych z nimi związanych. W pracy posłużono się metodą wtórnej analizy jakościowej. Zidenty...
Article
Full-text available
Background: During the first wave of the COVID-19 pandemic (April to May 2020), 6,169 Polish and 939 Italian residents were surveyed with an online questionnaire investigating socio-demographic information and personality traits (first section) as well as attitudes, position, and efficacy perceptions on the impact of lockdown (second section) and v...
Article
Full-text available
The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, immigrant status and being a member of the LGBT+ community are all independent factors associated with increased stress levels. Few studies provide more complex analysis on this issue, and there has been no research on the cumulative burden of perceived stress that people belonging to both minoritie...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu zmiany funkcji pełnionych przez port w Ustce na jego fizjonomię. Analiza funkcjonalna dotyczy głównie okresu 2016-2019. Natomiast analizę fizjonomii przeprowadzono dla 2021 r. Stwierdzono, że podstawowa dla portów funkcja przeładunkowa jest w Ustce pełniona w minimalnym stopniu. Funkcja turystyki morskiej j...
Article
Full-text available
The aim of the study was to diagnose the current and projected pace of ageing in the societies of European post-communist countries from the point of view of its being an increasing economic burden on the economically active population. The analysis covered the years 1990–2050. Ageing is already visible and, according to the forecast, the process w...
Article
Full-text available
Background In this study, we analyze the association of social isolation in the first phase of the pandemic with perceived stress among residents of Poland and Italy with a look at how these populations adjust to and comply with implemented regulations, guidelines, and restrictions. Materials and Methods Internet survey with Perceived Stress Scale...
Article
Full-text available
The Katowice conurbation is the largest traditional economic region in Central Europe and simultaneously a complex settlement system. Yet it faces numerous problems. The article attempts to answer the questions: (1) Does the hitherto relatively uniform economic structure of the Katowice conurbation, based on mining and metallurgy, cause similar int...
Article
Full-text available
The aim of the article is to find patterns in the gender gap in life expectancy at birth in European post-communist countries. The analysis covers the years 1990-2018. Larger differences occur in the countries of the former USSR, smaller ones on the Balkan Peninsula. Belonging to the USSR (larger gap) and the Ottoman Empire (smaller gap) in the pas...
Article
Full-text available
As global communities respond to the COVID-19 pandemic, there has been an increasing emphasis on public health strategies, like implementation of ‘lockdowns’, closure of educational institutions and offices, cancellation of events, and enforcement of social distancing measures to slow the rate of transmission. The main objective of this article is...
Article
Full-text available
The main aim of the article is to present a model of monitoring of the quality of public services which can be used to enhance the quality of self-government in European post-communist countries. The secondary aim of the article is to identify factors which hinder the implementation of the model. The theoretical basis for the presented model comes...
Book
Full-text available
Głównym celem książki jest omówienie wybranych wad danych zastanych opisujących szeroko rozumianą sytuację społeczną oraz przestawienie ich wpływu na wyniki monitoringu. Ostatecznie wyodrębniono sześć grup problemów opisanych w kolejnych rozdziałach: • czasowe związane z dopływem danych; • będące pochodną małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki...
Article
Full-text available
Wyróżniono pięć grup problemów monitoringu sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym, wynikających z: (1) problemów czasowych związanych z dopływem danych; (2) małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu; (3) problemów z delimitacją jednostek przestrzennych; (4) problemów z czynnikiem ludzkim; (5) trudności w jednoznacznym definiowaniu wskaź...
Article
Full-text available
The aim of the article is to show how the hitherto important functions of small Polish ports and marinas are disappearing. This was done by analyzing the volume of cargo turnover, the number of international passengers and the gross tonnage (GT) of cutters. The analysis covers the years 1996-2018. It was found that the transhipments increased in Gd...
Article
Full-text available
The article presents an attempt to analyse population changes and to measure the strength of the impact of factors causing these changes in former voivodeship (province) cities in Poland. In view of the ongoing processes of suburbanisation, the discussion also concerns the areas surrounding the city, i.e. those creating urban systems together with...
Book
Full-text available
Książka stanowi rezultat badań poświęconych problemowi narkotyków i narkomanii, które zostały przeprowadzone na terenie Gdańska w 2015 roku.
Book
Full-text available
Opracowanie poświęcone jest postawom wobec spożywania alkoholu. Podstawą prezentowanego materiału są badania wzorców konsumpcji alkoholu wśród mieszkańców Gdańska, przeprowadzone w 2015 roku. Stanowi kompleksową diagnozę społeczną zjawiska występującego na terenie Gdańska. Ze względu na poruszaną problematykę o dużej doniosłości społecznej i prakty...
Chapter
Full-text available
В данном исследовании осуществлена попытка представления широко распространенных в литературе вариантов туристского районирования территории Хорватии, как в глобальном, так и в региональном аспектах. Причиной проведения данного исследования является привлечение внимания к отсутствию чётких критериев и частые упрощения осуществлённых делений Хорвати...
Article
Full-text available
The main aim of the study is to present the history and the state of research in Polish medical geography. Its origins are the same as in world geography, i.e. it is associated with non-geographers. However, it was developing very slowly till the mid-1980s. Since then a slow increase in the number of publications has been noted (with a noticeable p...
Article
Full-text available
Monitorując sytuację społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym spotykamy się z pięcioma grupami problemów wynikających z: (1) uwarunkowań czasowych, (2) małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu, (3) niemożności jednoznacznego zdefiniowania wskaźników, (4) trudności z delimitacją jednostek, (5) tzw. czynnika ludzkiego. Główne cele arty...
Article
Full-text available
While people of many nationalities live in Ukraine, Ukrainians and Russians constitute the majority of its population. Territorially, the Ukrainian language is spread unevenly, which results in pronounced bilingualism and language bipolarity. The influence of the Soviet policy of the Russian language dominance is still present in Ukraine. Ukrainian...
Article
Full-text available
The article is part of the current trend in publications showing the diversity of Poland at a local level. Its aim is to find regularities in spatial diversity of participation in and the offer of sport and recreation activity by sports clubs in Poland in 2016. The analysed data come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. Povia...
Article
Full-text available
Streszczenie: Przy badaniach nad jakością życia mieszkańców w oparciu o dane sta-tystyczne spotykamy pięć grup problemów. W opracowaniu skupiono się na grupie problemów związanych z rozumianym wielowymiarowo czynnikiem ludzkim: zróż-nicowanie wewnętrzne ludności; brak wyraźnego określenia populacji, do której od-nosi się monitorowany proces; stygma...
Article
Full-text available
Problems of spatial management in marine and coastal areas are specific and very complex. In Poland, the training of professionals in marine issues is conducted in two general fields of study (Oceanography, Ocean Engineering) and several specialist ones (technical, economic, or military). However, there is a lack of studies which would fill the gap...
Article
Full-text available
The objective of the study is an analysis of the adaptation of health service activities to adverse demographic changes occurring in Poland. Analysis was based on the example of Gdynia. It was found that in the case of medical services financed by patients and private institutions no comment can be made. In the case of medical services financed by...
Article
Full-text available
The aim of this study was to present the general situation of populations of European post-communist countries 25 years after the collapse of communism in Europe. The study consists of two parts. The first one briefly discusses the processes that led to a significant diversification in the social, economic and political situations of the population...
Article
Full-text available
The post-communist transformation of Ukraine differs significantly from that of other countries of Central and Eastern Europe. First of all, Ukraine’s transition from totalitarianism to democracy has been long and still remains uncompleted. The process of the democratic transformation in Ukraine is non-linear and can be described by frequent change...
Article
Full-text available
This article analyses the natural population increase (decrease) in the postcommunist part of Baltic Europe (the federated state of Mecklenburg-Western Pomerania, West Pomeranian, Pomeranian, and Warmian-Masurian Voivodeships, Lithuania, Latvia, Estonia, the Kaliningrad and Leningrad region, and the federal city of Saint Petersburg) in 2002—2011. T...
Article
Full-text available
This study gives an analysis of the diversification of the demographic situation in the rural areas of Ukraine in the years 1992-2011 in a regional depiction (it corresponds to the NUTS 2 division applied in the European Union). The demographic situation of the rural population is undergoing increasingly distinct deterioration. It is the worst in c...
Book
Full-text available
"The intention of the authors of this book was to verify the following hypothesis: One of the results of the transformations triggered by the fall of socialism was the intensive development of the tourist function in the large cities of Central and Eastern Europe. Due to the progressing deindustrialization and the increasing role of the third econo...
Article
The study involves analysis of changes in the number and structure of population in European post-communist countries in 1990-2003. The research shows that the depopulation process pertains to all countries and will continue. In a few years' time this will lead to decline in pace of their economic development.
Article
The aim of the present study is to analyse the basic demographic changes taking place in the countries which will become members of the European Union in 2004. A relatively good situation is in Cyprus and Malta, an average one in Poland and Slovakia, while in the other countries it is bad or very bad. The main factors determining the demographic si...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
The aim of the study is to find out how people perceive the obligation of staying at home during the coronavirus epidemic, the difficulties that accompany home / social isolation, and individual well-being during this period. The results will help to identify the effects of forced social isolation and its impact on people's health and well-being.
Project
The aim of the project is to answer the question of the condition and development trends of Gdynia's economy, more than a decade after the Polish accession to the EU and on the eve of ninety anniversary of the city.