Tomasz Bieliński

Tomasz Bieliński
University of Gdansk | UG · Institute of International Business

PhD

About

38
Publications
21,382
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
236
Citations
Citations since 2016
26 Research Items
234 Citations
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
Introduction
Tomasz Bieliński currently works at the Institute of International Business, University of Gdansk. Tomasz does research in International Economics, Sustainable Economy and Transportation.
Additional affiliations
October 2009 - February 2016
University of Gdansk
Position
  • Research Assistant
Education
July 2016 - August 2016
February 2014 - June 2014
Beijing Institute of Technology
Field of study
  • Economy
October 2009 - June 2015
University of Gdansk
Field of study
  • Economy

Publications

Publications (38)
Article
Full-text available
This article had been prepared BEFORE the NCN Project was formally accepted. The objective of this paper is to identify some crucial factors influencing family businesses in China, Nigeria and Poland through a prism of the competitive advantage theory as well as company values. Research Design & Methods: The empirical research results were employed...
Article
Full-text available
Bike-sharing is widely recognized as an eco-friendly mode of transportation and seen as one of the solutions to the problem of air pollution and congestion. As there is little research exploring the performance of bicycle-sharing systems (BSS), many municipal authorities invest in their development without knowledge of their effectiveness. Therefor...
Article
Full-text available
The main aim of the article was to analyze the motives behind the FDI decisions of Chinese companies’ capital engagement in Central and Eastern Europe. The article examines the applicability of existing theoretical concepts towards Chinese outward foreign direct investment (OFDI). Chinese OFDI patterns have been found to be consistent with Dunning’...
Article
Full-text available
New, shared mobility modes, including dockless e-scooters and e-bikes, were recently introduced to many cities around the world. The aim of this article is to determine the differences between the users of e-bike sharing, and e-scooter sharing systems, and the characteristics of their travel behaviour. This study is based on the survey of the citiz...
Article
Full-text available
Electrically assisted bicycles are anticipated to become an effective tool to limit not only the use of cars in cities but also their negative impact on health, the environment, and passenger transportation in cities. In this paper, we examine the effects of implementing the first fully electric bike (e-bike) sharing system in the Metropolitan Area...
Article
Full-text available
The perception of employing people with disabilities in China and the United States The concept of disability has been accompanied by controversies, stereotypes and stigmatization for years. Despite the fact that the number of people with disabilities in China and the United States is still growing, the issue of perceiving the functioning of disabl...
Article
In hopes of reducing traffic congestion, air and noise pollution, and energy consumption, bike sharing is becoming increasingly popular around the world. Underlying many of the benefits attributed to bike sharing is an assumption that bike share journeys replace a significant proportion of trips previously made by car. This paper examines factors c...
Article
Full-text available
W artykule dokonano opisu charakterystyki chińskiego turysty, roli chińskiej turystyki wyjazdowej na rynku europejskim oraz udziału Chin w polskim rynku turystyki zagranicznej. Dokonano także badania opinii chińskich turystów o Polsce. Dane pozyskano z chińskiego portalu turystycznego MaFengWo. W wyniku badania stwierdzono, że Polska postrzegana je...
Chapter
Full-text available
Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich Chin w dobie Nowego Jedwabnego Szlaku jest dla Polaków zjawiskiem raczej mało dostrzegalnym. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można również stwierdzić, iż Polacy, a przynajmniej ich generalna większość wciąż myśli o Państwie Środka w kategoriach utartych stereotypów. Niewielki odsetek kojar...
Article
Full-text available
New generation of bike-sharing systems introduce a wide range of smart solutions. Dockless bicycles equipped with GPS and accessible by smartphone applications as well as electric bikes are considered to be solutions to many socioeconomic and environmental urban problems. However, older generation of bike-sharing systems equipped with dockings stat...
Article
Full-text available
World’s Internet market is dominated by the companies based in United States, but fast growing Chinese companies try to challenge them, and already took the second position. Their success is based on economies of scale and network effects gained thanks to their operations in the Chinese market. This two strategic advantages enable Chinese companies...
Article
Full-text available
Rising mobility of societies and the urban sprawl cause the need to shape passengers' behaviour accordingly. For urbanised areas, the biggest challenge is to overcome the problem of dominant private cars usage. Bike-sharing systems are considered to be a successful tool for the popularisation of alternative ways of travelling. Recently Chinese comp...
Article
Full-text available
Celem artykułu była ocena przewag konkurencyjnych chińskiego przemysłu okrętowego w stosunku do jego podstawowych rywali, którymi są przede wszystkim stocznie Korei Południowej i Japonii. W artykule dokonano analizy przewag konkurencyjnych sektora okrętowego Chin według tzw. diamentu konkurencyjności międzynarodowej M. Portera z uwzględnieniem bada...
Article
Full-text available
In the last decade, the idea of sustainable development and sustainable economy is increasingly being discussed on the international forum, uniting governments as well as international and national institutions/organisations in joint initiatives for the environmental protection. Transition to a sustainable global economy needs financial sources for...
Article
Full-text available
Chiński system bankowy stopniowo otwiera się na świat, tzn. zwiększa się rola banków z kapitałem zagranicznym w kraju i aktywność banków chińskich za granicą. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji systemu bankowego w Chinach z uwzględnieniem jego internacjonalizacji. W artykule dokonano także identyfikacji czynników wpływających na ten proces...
Article
Full-text available
Głównym celem artykułu jest określenie zależności między edukacją na różnych kierunkach studiów a innowacyjnością gospodarki. Metodologią badawczą zastosowaną w artykule jest analiza korelacji między liczbą absolwentów poszczególnych kierunków studiów wyższych na jednego zatrudnionego w danej gospodarce a liczbą wniosków patentowych złożonych przez...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to identify sociocultural and economic factors that influence development of family enterprises in China. In-depth analysis has shown the main characteristics of Chinese sociocultural and economic environment that positively impact family enterprises are: economic growth and changes in the structure of Chinese economy, liber...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to evaluate the effects of the intervention of the Chinese government undertaken during the 2015-2016 crisis on the Shanghai Stock Exchange (SSI). The following research hypothesis was set up: in the long run, both the initial efforts of the Chinese authorities to drive individual investors to invest in stock exchanges along...
Article
Full-text available
W artykule poruszono zagadnienia związane ze stosowaniem cenzury jako pozataryfowego instrumentu zagranicznej polityki ekonomicznej. Dowiedziono, że władze Chińskiej Republiki Ludowej stosują cenzurę w celu ograniczenia działań konkurencyjnych firm i umożliwienia rozwoju przedsiębiorstw lokalnych. Zastosowaną metodą badawczą były studia przypadku d...
Article
Full-text available
Since its transformation Chinese economy competitiveness was based on low cost labor, but recently this situation is changing. Research hypothesis of the article is that thanks to development of human capital innovation can become to be the most important competitiveness factor for China. By the method of case studies of the companies operating in...
Chapter
Full-text available
There are not many CEE game producers that tried to enter Chinse mobile game market. Game developers from CEE countries that look for the opportunities of growth in the foreign markets should consider entering Chinese market which has recently become the biggest in the world. Chinese online game market is not yet as developed as European or America...
Article
Full-text available
Chińska Republika Ludowa ma aspiracje, aby juan stał się walutą międzynarodową, na równi z euro i dolarem. Rząd chiński zapowiedział stworzenie w Szanghaju do 2020 r. globalnego centrum finansowego, konkurencyjnego dla Tokio, Hongkongu i Singapuru. Ma przy tym świadomość, że realizacja tego celu wymaga stworzenia odpowiadającego światowym standardo...
Book
Chiny to państwo, w którym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat trwa powolna, lecz systematyczna transformacja systemowa z gospodarki autarkicznej do otwartej. Władze Chin mają wciąż bardzo istotny wpływ na rozwój gospodarki. Spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowane wyczerpywaniem się możliwości rozwoju opartego na nadrabianiu zaległości cyw...
Article
Full-text available
Chińskie firmy sektora Internetu mają potencjał do tworzenia innowacji, które będą kształtowały rynek wewnętrzny, a także mogą mieć znaczący wpływ na globalną konkurencję. Potencjał ten bazuje na kilku ważnych czynnikach. Prawdopodobnie najważniejszym z nich jest sama wielkość i dynamika wzrostu chińskiego rynku Internetu. Firmy z mniejszych państw...
Article
Full-text available
People’s Republic of China is already the second global economic superpower, but Chinese enterprises rarely become world leaders in new technologies sectors. The aims of the article were to verify if Chinese high technology companies can successfully compete with global leaders in such sectors as information technology and to find out what strategi...
Article
Full-text available
The aim of the article was to verify if Chinese game market can be attractive for Polish game producers , and which part of this market is the most promising and gives the biggest growth opportunities. The second goal was to identify major barriers to entry on the Chinese game market, and to find out if this obstacles can be overcome. Analysis of t...
Article
Full-text available
As Internet social services gain popularity all over the world, software developers search for business opportunities in this dynamic market. The aim of this article was to establish if Chinese social services market can be treated as a chance for development for European software producers, and what part of this market would be the most attractive...
Chapter
W dobie intensywnego rozwoju międzynarodowych stosunków ekonomicznych coraz większą rolę odgrywają zagadnienia związane z bilansami płatniczymi państw, w szczególności tych najbardziej zaangażowanych w wymianę gospodarczą z zagranicą. Szczególnie ważna staje się kwestia nierównowagi w wymianie handlowej. Problem ten dotyczy zarówno dużych, wysoko r...
Article
Full-text available
Dobranie odpowiedniej polityki edukacyjnej przez władze państwowe ma duże znaczenie dla możliwości rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarki. Analiza najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie oraz wniosków patentowych wskazuje, że największe zapotrzebowanie na absolwentów studiów wyższych może występować w naukach inżynieryjnych, ścisłyc...
Chapter
Procesy globalizacji i regionalizacji odcisnęły silne piętno na kulturach państw całego świata. Międzykulturowe kontakty na niespotykaną dotąd skalę powodują mieszanie się i dyfuzję kultur. Z drugiej strony rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych spowodował, że ich niezmiernie ważnym elementem stało się zagadnienie znajomości cech i wymiaró...
Article
Full-text available
Country’s research and development policy and investment in education greatly affect the future of nation’s economy and its competitiveness in the world. These factors contribute to the innovativeness of economy and play an extremely important role in a strategy of every modern country. The United States of America has been for decades the most inn...
Chapter
Full-text available
Innowacje stały się ważnym elementem gospodarki światowej i działalności korpora-cji. Mimo recesji i kłopotów finansowych wielu firm wydatki na badania i rozwój w skali globalnej wzrosły. Artykuł przedstawia dynamikę tych wydatków, oraz ich struk-turę ze względu na sektor działalności przedsiębiorstw. Analizuje intensywność badań w najważniejszych...
Article
Full-text available
Kapitał intelektualny Chin, podobnie jak dla każdego państwa, jest ważnym elementem konkurencyjności na arenie światowej. W ostatnich latach władze Chińskiej Republiki Ludowej, w wyniku zmiany polityki edukacyjnej poczyniły wielkie postępy w rozwoju szkolnictwa. Znaczny wzrost liczby studentów oraz wydatków na edukację zapewne przyniesie dobre rezu...
Article
Full-text available
Rada Współpracy Państw Zatoki to ugrupowanie integracyjne rozwijające się znacznie szybciej niż inne kraje o wysokim dochodzie oraz większość krajów o dochodzie niższym lub średnim. Jest to związane z dużym wydobyciem i eksportem surowców energetycznych, ale także dużymi inwestycjami mającymi na celu dywersyfikację gospodarki. Najważniejszymi szans...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
Coronavirus (COVID-19) Epidemiological findings Economic and supply chain impacts
Project
Investigate and develop economic research
Project
The goal of the project is to identify conditions of bike-sharing development in Polish cities, taking into account growing popularity of the new generation of dockless (free-floating) bike-sharing systems.