Tomáš Jeck

Tomáš Jeck
The Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences · Macroeconomics & Knowledge Economy

PhD

About

73
Publications
18,098
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
207
Citations
Citations since 2017
38 Research Items
91 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025

Publications

Publications (73)
Book
Full-text available
Economic development in 2020 and 2021 in Slovakia was determined by forces whose origin is extra-economic. The economy was regulated by pandemic rules. These were determined by bodies that, under "normal" circum- stances, are not decision-makers of economic policy. In 2020, this led to a deep recession with expectations of a more favorable developm...
Book
Full-text available
Hospodársky vývoj v rokoch 2020 a 2021 bol určovaný silami, ktorých pôvod je mimoekonomický. Ekonomiku regulovali pandemické pravidlá. Tie boli určované orgánmi, ktoré za „normálnych“ okolností nie sú tvorcami hospodárskej politiky. V roku 2020 to viedlo k hlbokej recesii s očakávaním priaznivejšieho vývoja už o rok neskôr. O tom, v akej miere bol...
Conference Paper
Full-text available
This paper analyses the perceived effects of European assistance on decreasing drop-out rates in Slovakia. The survey (N = 455) was administered to headteachers and directors of primary schools benefitting from European assistance in seventy-nine Slovak districts (LAU 1 level). Simple descriptive statistics and non-parametric tests were used to eva...
Article
Full-text available
This paper reviewed the relevant scientific literature on the business and economics of biobanking to explore key themes and paradigms. The structural properties of the literature were investigated, such as key authors, journals, studies, as well as co-citation and co-authorship networks ; the study revealed that the research on business and econom...
Article
Full-text available
This research project analyses the effects of networking by creative and conventional enterprises at regional and inter-industry levels. It relies on a unique dataset provided by the Slovak Creative Voucher Scheme and has some novel elements. We used direct evidence of industry locations from projects developed by creative industries rather than pr...
Article
Full-text available
The paper analyses the financial indicators of 546 Slovak firms that received support from the European Structural and Cohesion Funds (ESCF) in the period of 2013-2015. Two support schemes were analysed: one for innovations (technology transfer) and another for R&D grants. The research combines data from public and private resources. It applies the...
Article
Full-text available
This paper presents evidence on the identities, values and success goals of creative entrepreneurs in Slovakia. The research relies on a database of creative firms supported by the Slovak Creative Voucher Scheme. The survey-based research compares the success goals of creative entrepreneurs with those of people from conventional industries. The res...
Article
Full-text available
This research analyses the effects of the Slovak business advisory scheme upon firm performance. We examined the effects of the scheme upon the business performance of some 900 firms in four different samples. Our research has some novel elements. Data on economic effects rely on the annual accounts of companies, rather than on surveys. We paid att...
Book
Full-text available
The economy, like society as a whole, changes a little every year. We have been noticing this on the pages of the publications "Economic Development of Slovakia" for the 28th time. But there are also such moments in the development of economies when it is clear to the observer that these are not "common" developmental changes. The year 2020 was und...
Conference Paper
Full-text available
This paper analyses the impact of regional correlates on the efficiency of business advice to small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Slovak Republic. The research is based on a sample of 454 Slovak SMEs participating in the business advice programme. We hypothesise that (a) change in the economic performance of supported firms was impacte...
Article
he topic of biobanking has been anchoring in the world and Europe as well. The biobanking field today is characterised by heterogeneous entities that could be classified according to many different categories. This article aims to outline the process of the gradual embedding of the field of biobanking in the European Union (EU) from the point of vi...
Book
Full-text available
Ekonomika, tak ako celá spoločnosť, sa každý rok trochu mení. Na stránkach publikácií Hospodársky vývoj Slovenska si to všímame už dvadsiaty ôsmy rok. Ale objavujú sa aj také momenty vo vývoji ekonomík, keď je pozorovateľom jasné, že tu nejde o bežné vývojové zmeny. Rok 2020 nesporne takýmto momentom bol. Znie to asi provokatívne, ale z hľadiska po...
Book
Full-text available
Ekonomický ústav SAV už od vzniku SR každoročne publikuje svoj pohľad na vývoj slovenskej ekonomiky, aj s krátkodobým výhľadom. Snaží sa odhaliť zmeny v trendoch či charakteristické problémy pre aktuálne obdobie. Hoci si každoročná publikácia primárne všíma vývojové tendencie v uplynulom roku, vždy sa snaží zasadiť obraz aktuálneho vývoja do širšie...
Book
Full-text available
ince the establishment of the Slovak Republic, the Institute of Eco- nomics SAS has been publishing its views on the economic development of Slovakia yearly along with the short-term outlook. It tries to uncover changes in trends and unique challenges for the current period. Although the annual publication primarily depicts the development trends i...
Article
Full-text available
The patterns of scientific cooperation between the 28 European Union (EU) member countries, Switzerland and Norway, from 1993 and 2017, are evaluated in this article. We consider co-authorship patterns to be proxies for international transfers of tacit knowledge. The theoretical part of the paper contains propositions by researchers in evolutionary...
Article
Full-text available
This paper examines changing regional patterns of energy and emission efficiency in the Slovak regions in the period of 2008-18. Firstly; we review literature on key approaches to evaluating energy and emission efficiency; followed by discussing the pros and cons of specific methods. A slacks-based model of data envelopment analysis is applied in o...
Book
Full-text available
Ekonomický ústav SAV pravidelne publikuje analýzy, ktoré hodnotia aktuálny hospodársky vývoj Slovenska a pravdepodobnú trajektóriu jeho pokračovania. Sú tu však momenty, ktoré nabádajú k spätnému pohľadu do väčšej diaľky a k návratu k niektorým javom. Takým momentom je uplynutie prvého štvrťstoročia existencie Slovenskej republiky. Vznik samostatné...
Book
Full-text available
The political decision to phase out coal mining in Upper Nitra (Slo-vak Republic) has been made and discussion is now focused on policies , activities and steps in the transition. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are seen to be the key stakeholder in the process. Although the regional position of the mining industry has been steadily decli...
Book
Full-text available
In the individual chapters, the attention is paid to the evaluation of the economic level and performance of the economy and its economic policy, the development of the labour market, the changes in the price level as well as measures that changed the economic environment. However, in several chapters dealing with other sub-topics, the connection w...
Book
Full-text available
V ekonomických debatách na Slovensku v poslednom období silno rezonovali aj iné témy – téma nedostatku pracovných síl alebo téma tlaku na rast miezd a z toho vyplývajúcej zmeny v konkurencieschopnosti. Tieto a ďalšie témy nemohli ujsť pozornosti ani v tohtoročnej publikácii. V jednotlivých kapitolách je venovaná pozornosť hodnoteniu ekonomickej úro...
Conference Paper
Full-text available
This paper presents quantitative analysis on inputs and outputs of primary education in 79 districts (LAU 1 level) in the Slovak Republic. The analysis considers a broad array of factors important for educational outcomes: the socioeconomic status of the students, capacities of regional systems of education, volumes of financial support from nation...
Book
Full-text available
The question of phasing out coal mining in Horná Nitra is not if, but when and how? Although the regional position of the mining industry has been steadily declining, it is still the economic backbone of the region. The most recent number of mining company employees is 3 782 (July 2018). Besides a threat to direct employees of losing their jobs, we...
Book
Full-text available
Otázka upustenia od ťažby uhlia v hornonitrianskom regióne nestojí či, ale kedy a ako. Hoci regionálny význam ťažobného priemyslu postupne klesá, stále predstavuje ekonomickú kostru regiónu. Posledné údaje o zamestnanosti v ťažobnej spoločnosti hovoria o počte 3782 osôb (júl 2018). Okrem priamej hrozby pre zamestnanosť môžu byť podľa našich výpočto...
Conference Paper
Full-text available
This paper analyses patterns of science cooperation by 28 EU member countries, Switzer-land and Norway in the period 1993-2017. The analysis is based on 15.645 million publication records from the Web of Science. Development of European co-authorship rates is examined in two sub-periods 1993-2006 and 2007-2017. The choice of the two sub-periods ref...
Article
Full-text available
This article identifies the key aspects and the position of ecological innovations in the economy and the economic policy system in Slovakia. The ambition is not to provide an exhaustive picture but to identify and descriptively analyse the key contexts, frameworks and actors. In the first part, we briefly deal with theoretical issues of eco-innova...
Book
Full-text available
Since 1993, the Institute of Economics SAS has been preparing its views on the economic development of Slovakia on a yearly basis. Although the European Economic Commission of the United Nations was originally the initiator of the issuing of these publications, it has gradually become an internal need and tradition of our workplace. In our regular...
Book
Full-text available
Tím z Ekonomického ústavu SAV pripravuje od roku 1993 každoročne svoj pohľad na hospodársky vývoj Slovenska. Hoci iniciátorom vydáva-nia týchto publikácií bola spočiatku Európska hospodárska komisia OSN, postupne sa z tejto činnosti stala vnútorná potreba a tradícia nášho pra-coviska. V našich pravidelných hodnoteniach hospodárskeho vývoja Slo-vens...
Conference Paper
Full-text available
Interest in university efficiency increases as pay for performance becomes more accepted also in public administration. Universities are expected to produce bachelor, master, and PhD students and to conduct research. Although positive social benefits of these activities are obvious, it would be hard to come up with market prices for the activities....
Article
Full-text available
Cieľom práce je na základe syntézy a analýzy poskytnúť pohľad na oblasť ekoinovácií v národohospodárskom kontexte (hospodárskopolitickom a makroekonomickom) kontexte. V prvej časti práce sa zaoberáme teoretickými aspektmi ekoinovácií. Na základe syntézy teo-retickej literatúry priblížime definíciu, typológiu a jednotlivé dimenzie ekoinovácií. Druhá...
Article
Full-text available
V tejto práci sa zaoberáme vybranými problémami malých a stredných podnikov na Sloven-sku v komparácii s vybranými vyspelými a stredoeurópskymi ekonomikami. Zameriavame na možné bariéry rozvoja podnikateľského prostredia na Slovensku. V prvej časti venujeme pozornosť niektorým vybraným aspektom kvality podnikateľského prostredia (subjektívne a obje...
Conference Paper
Full-text available
Slovakia's accession to the European Union provides new possibilities for support of the public and private sectors. Cohesion policy through direct subsidies for enterprises seeks to strengthen the competitiveness of not only businesses but also regions and whole national economy. The aim of the contribution is mapping and descriptive analysis of d...
Conference Paper
Full-text available
The Cohesion Policy has been the main source of public and to great extent private investments in Slovakia in the last decade. This paper examines the investment carried out in the 2007-2013 programming period in Slovakia from a sectoral perspective. We analyse the distribution of Cohesion policy spending in all sector of the Slovak economy using t...
Working Paper
Full-text available
Pretrvávajúcim globálnym megatrendom je technologický vývoj, aktuálne konceptualizovaný ako štvrtá priemyselná revolúcia. Práca sa zaoberá vybranými otázkami slovenskej ekonomiky v súvislosti s nástupom štvrtej priemyselnej revolúcie. Cieľom práce je z dostupných štatistických zdrojov identifikovať vhodné indikátory a na základe nich analyzovať vyb...
Technical Report
Full-text available
English: The purpose of the evaluation was to evaluate the progress made in the implementation of the Partnership Agreement by the end of 2016, thus preparing the basis for the preparation of the Progress Report of the Slovak Republic in 2017. The evaluation should respond how the country's development needs changed compared to the situation at the...
Book
Full-text available
In our regular annual assessments of the economic development of Slovakia, we try to point out specific events, which happened recently in the country. However, the aim is to evaluate these phenomena in the context of long-term development. We highlight long-lasting trends, but mostly focus on those, which are changing. The signs of multi-year defl...
Book
Full-text available
V našich pravidelných hodnoteniach hospodárskeho vývoja Slovenska sa snažíme poukázať na javy, ktoré boli charakteristické pre posledné obdobie. Naším zámerom je však posledný vývoj vidieť aj v dlhodobejšom kontexte. Poukazujeme na tie tendencie, ktoré pretrvávajú, ale hlavne hľadáme tie, ktoré prechádzajú zmenou. Náznaky prerušenia viacročnej defl...
Technical Report
Full-text available
The methodology manual is designed for mapping and evaluating impacts of the investment priorities and synergy effects, which are created during implementation of the smart, inclusive and sustainable growth priorities. The manual also is useful for evaluation of the specific operational programmes. It relates to mutual impacts of interventions and...
Book
Full-text available
Slovenská ekonomika bola v rokoch 2014 a 2015 na vzostupnej dráhe. Za zlepšením parametrov rastu a stability, ako aj za zlepšením niektorých sociálno-ekonomických parametrov boli aj (ale nie výlučne) faktory, ktoré nie sú, a ani nebudú trvalo prítomné. Takým faktorom boli mimoriadne toky eurofondov, navyše kombinované so záverečnou fázou politickéh...
Conference Paper
Full-text available
The Cohesion policy is one of the main instruments for addressing existing regional disparities among European regions. It is providing the majority of public investments in Slovakia. The main aim of our contribution is a detailed analysis of these investments to the Slovak science, technology and innovation fields in the regional context. The rese...
Conference Paper
Full-text available
In the last eight years the Cohesion policy has been the main source of public investments in Slovakia. The aim of the paper is to show the regional and thematic distribution of Cohesion policy interventions in Slovakia at the end of 2014 and examine the role of these interventions on nature of regional policy. The paper is based on microdata on fi...
Technical Report
Full-text available
The Pilot project ‘Contribution to the EU 2020 –– Research and Development’ aimed at methodology testing, and determining the adjustment required for planned comprehensive analysis of the results of initiatives supported by European funds, vis-a-vis assessment of their contribution to reach the Europe 2020 Strategy targets in Slovakia. The assessme...
Technical Report
Full-text available
The Europe 2020 strategy is a key EU strategy focused on growth, employment and the environment. I tis oriented on three priorities – smart, sustainable and inclusive growth, five headline targets concerning employment, research and development, climate change, energy (consisting of three objectives), education (consisting of two objectives) and co...
Book
Full-text available
Another regular annual assessment of Slovak economic development comes at time when there is more optimism in the European economy, whilst some of risk factors that have caused recent debt crisis are still present. At the time of actual economic recovery, chronic problems of the Eurozone have overlapped, but have not been eliminated. The Slovak eco...
Book
Full-text available
Ďalšie z pravidelných, každoročných hodnotení hospodárskeho vývoja Slovenska prichádza v období, keď je v európskej ekonomike viac optimizmu, pritom prežívajú aj niektoré z tých rizikových faktorov, ktoré spôsobili nedávnu dlhovú krízu. V čase, keď pri práve prebiehajúcom ekonomickom oživení sa prekryli, ale nie elimitovali chronické problémy euroz...
Technical Report
Full-text available
The education pilot project is aimed at methodology testing and determining the adjustment required for planned comprehensive analysis of the results of initiatives supported by ESIF, vis-a-vis assessment of their contribution to reach the Europe 2020 Strategy targets in Slovakia (i.e., to achieve smart, sustainable and inclusive growth). The ass...
Book
Full-text available
Kto sa zaoberá národným hospodárstvom vie, že štruktúrnych problémov môže byť nespočetne veľa. To preto, lebo štruktúru hospodárstva možno chápať mnohorako a tiež prístupov k analýze štruktúrnych problémov je veľmi veľa. Žiadna publikácia nemôže obsiahnuť všetky. Snažili sme sa v tejto kolektívnej monografii vybrať niekoľko možných a relevantných p...
Book
Full-text available
Zvyšovanie stupňa vyspelosti ekonomik je nevyhnutne späté s určitými štruktúrnymi zmenami. Rast ekonomiky sa deje cez štruktúrne zmeny: pri raste sa vnútorná skladba premieňa. Rast výkonnosti ekonomiky takmer nikdy nie je rovnomerným zväčšením všetkých jej proporcií. Snažili sme sa zaoberať rôznymi stránkami procesu štruktúrnych zmien: tie majú rôz...
Book
Full-text available
V jednotlivých kapitolách publikácie autori venujú pozornosť aj efektom členstva v rôznych oblastiach skúmania hospodárskej politiky a reálnej ekonomiky od makroekonomickej stability, zmien vo výkone a štruktúre ekonomiky, cez faktory znalostnej ekonomiky, vývoj na trhu práce, vývoj verejných financií, až po zhodnotenie efektívnosti hospodárskej po...
Book
Full-text available
Európska ekonomika v uplynulých piatich rokoch prekonala strastiplnú cestu od jednej prudkej recesie k druhej – už miernejšej recesii. Obdobie medzi týmito dvomi prepadmi bolo naplnené neistotou a striedaním očakávaní. Práve rok 2013 bol tým rokom, keď sa aj v slovenskej ekonomike naplno ukázala sila druhej vlny krízy, ktorá je v rôznych obmenách p...
Book
Full-text available
The European economy in recent five years overcame the painful way of coming from one recession to another, a milder one. The period between these two downturns were filled with uncertainty and changes of expectations. The year 2013 was the year when Slovak economy experienced the second phase of crisis, which has been presented in various forms du...
Book
Full-text available
Publikácia sa venuje vybraným otázkam súvisiacim s inovačným prostredím a navrhuje konkrétne opatrenia na zvýšenie inovačných aktivít slovenských firiem, a tým ich konkurencieschopnosti na globálnych trhoch. Prvá kapitola pojednáva o koncepte inovácií a o aktéroch inovačného procesu, pričom zvýrazňuje trhový rozmer inovácií. Druhá kapitola sa zamer...
Book
Full-text available
Od prekonania recesie z roku 2009 sa slovenské hospodárstvo ocitá v labilnej pozícii medzi oživením a hrozbou opätovnej recesie. Od polovice roka 2011 zosilneli očakávania druhej fázy recesie, slovenská ekonomika však možno až prekvapivo odolávala druhému prepadu. Na prelome rokov 2012 a 2013 sa však dostavil dlho očakávaný moment výrazného oslaben...
Book
Full-text available
This report deals with the structure of the service sector in CENTROPE and compares the supply and demand side of tourism industry and its structure. This part also pays attention to issues of cooperation in tourism within CENTROPE. We find that there are obvious disparities in the development of knowledge intensive services between the urban agglo...
Article
Full-text available
After the start of recovery (in 2010) from previous recession, the development of the Slovak economy in 2011 became more volatile. In the first half of 2011 the positive tendencies continued and the economic development was more favorable than expected, in the second half of 2011 renewed concerns about a new recession emerged. In 2011, some signifi...
Book
Full-text available
Ambícia hodnotiť hospodársky vývoj domácej ekonomiky a predikovať jej budúci vývoj je pre pracovisko orientované na ekonomický výskum prirodzená. Na pôde Ekonomického ústavu SAV už devätnásty rok každoročne vzniká publikácia o hospodárskom vývoji Slovenska v predchádzajúcom roku. Jej súčasťou je aj výhľad vývoja na najbližšie obdobie. Vzhľadom na z...
Article
Full-text available
Economic development of Slovakia in 2010 was marked by the decline of recession symptoms. Recession was replaced by a recovery, strongly differentiated by sectors. The economy has responded well to the signs of recovery in external demand. Change of government has also brought economic policy changes, their impact was not shown fully in the same ye...
Book
Full-text available
Zhodnotenie vývoja ekonomiky v uplynulom období a predikcia jej vývoja je všade vo svete bežnou náplňou práce výskumných inštitúcií, finančných korporácií alebo analytických centier ústredných orgánov. Na pôde Ekonomického ústavu SAV už osemnásty rok každoročne vzniká publikácia o hospodárskom vývoji Slovenska v predchádzajúcom roku. Jej súčasťou...
Book
Full-text available
Otázky, ktoré súvisia s regionálnymi disparitami, patria medzi najviac pertrakto¬vané otázky tak v rámci Európskej únie, ako aj v medzinárodnom meradle. V tomto kontexte existuje celý rad dôležitých aspektov výskumu regionálnych disparít, medzi ktoré patria nasledovné:  Aké sú príčiny regionálnych disparít v čase a priestore?  Prečo finančné pros...
Book
Full-text available
Po viacročnom období výnimočnej expanzie hospodárskeho rastu – na prelome rokov 2008 a 2009 bola slovenská ekonomika zobudená z očakávaní ďalšieho bezproblémového vývoja svetovou hospodárskou krízou. Analýza jej prvých príznakov v jeseni 2008 i jej plného rozvinutia v roku 2009, zisťovanie jej príčin, priebehu a dôsledkov je ťažiskom a zjednocujúc...
Article
Full-text available
After a rather long period of unprecedented economic growth, the Slovak Republic experienced an economic downturn in 2009. The small open economy, with an insufficient domestic market, responded sensitively to the slump in external demand. This was not the first serious destabilization of the Slovak economy, but the first one caused primarily by th...
Book
Full-text available
Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť objektívne ohodnotenie stavu a príčin medziregionálnych disparít v Slovenskej republike a odhadnúť perspektívy ďalšieho vývoja v najbližších rokoch. Východiská uverejnených článkov boli prednesené na vedeckej konferencii v Banskej Bystrici usku-točnenej 6. novembra 2009. Organizátormi konferencie boli Eko...
Article
Full-text available
In 2008, preservation of political stability in Slovakia was coupled with continuity in a quite satisfactory economic-policy framework's influence on the real economy. This has been reflected in GDP growth rate surpassing 6%, in the employment rate growing by 3.2% and real wages growth totaling to 3.3%, while at the same time Slovakia has managed t...
Article
Full-text available
The balanced positive development of the Slovak economy continued also in 2007 within the economic-political and institutional settings formed by reforms of the former governments. The present left-wing government introduced some slight corrections into the economy, in particular by strengthening the social dimension of using economic results. The...

Network

Cited By