Tezcan Şahin

Tezcan Şahin
Mugla Üniversitesi · department of health management

About

16
Publications
6,316
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
267
Citations
Citations since 2017
14 Research Items
255 Citations
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060

Publications

Publications (16)
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışma, katılımcıların sağlık okuryazarlığı ile sağlık algısı düzeylerinin ve demografik farklılıkların iki değişken üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada Bayık ve Aras (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” ve...
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışma, Bitlis ilinde yaşayan bireylerin aile hekimleri ve aile hekimliği uygulaması hakkındaki değerlendirmelerini ortaya çıkarmak ve demografik bilgiler bakımından farklılıkları tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Araştırmanın amacına uygun şekilde oluşturulan model ve hipotezler nicel yöntemlerle analiz edildi. Araştırma ve...
Article
Full-text available
Amaç: 2018-2023 yılları arasında RRT tedavisi görmesi gerekecek hasta sayısını tahmin etmektir. Yöntem: Tahmin etme sürecinde genel olarak zaman serilerinin tahmin edilmesinde kullanılan bir yöntem olan gri tahmin etme yöntemleri kullanılmıştır. Gri sistemlerde tahmin edebilmek için çeşitli modeller geliştirilmiş olmakla birlikte bu çalışmada GM (1...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki tüm hastanelerin vizyon ifadelerinin içeriklerinin belirlenmesi ve hastanelerin mülkiyet yapısına, hizmet türüne, eğitim statüsüne, akreditasyon durumuna ve zincir olma durumuna göre karşılaştırmaların yapılmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek için Türkiye’deki hem kamu hem de özel sektöre ait hastaneler çalışmanın evreni...
Article
Since the new coronavirus (COVID-19) outbreak spread from China to other countries, it has been a curiosity for how and how long the number of cases will increase. This study aims to forecast the number of confirmed cases of COVID-19 in Italy, the United Kingdom (UK) and the United States of America (USA). In this study, grey model (GM(1,1)), nonli...
Article
Full-text available
Bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk ve erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine gelecek yıllarda oluşabilecek talebin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için Gri Tahmin Modeli GM(1,1), Basit Üstel Düzeltme Modeli, Üstel Modelleme ve Doğrusal Regresyon Modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri, 2012-2018...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hekim ve hemşirelerin duygusal zeka, duygusal emek ve bireysel performans algılarını ölçerek demografik bilgiler kapsamında farklılıkları ortaya koymak ve duygusal zeka ve duygusal emeğin çalışan performansı üzerine etkilerini açıklamaktır. Yöntem: Araştırmanın evreni, bir kamu hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerden...
Conference Paper
Full-text available
Aim: Chronic renal failure is one of the most common chronic diseases both in our country and in the world. It remains on the agenda as an important public health problem for the whole world. In recent years, the incidence of kidney disease in our country continues to increase day by day. According to 2017 data, the end-point renal disease prevalen...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Sağlık Yönetimi disiplininde yürütülen tezlerin genel özelliklerinin ve geçmişten günümüze değişimlerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın evreni, 1978'den 2017'ye kadar Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) tez sistemine yüklenen Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliğ...
Article
Full-text available
Aim: This study investigated a decision support model for site selection to establish a new hospital based on the analytic hierarchy process (AHP). The main purpose of this study was to select the best site for a hospital using this process in Muğla, Turkey. Method: AHP was employed as the methodological tool for the selection of the site. The stud...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, hastane çalışanlarının hangi konularda araştırma yapılmasını tercih ettiklerini ortaya koymak ve yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, iş tecrübesi, unvan ve çalışılan birim bazında tercih farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Açıklayıcı araştırma bağlamında gerçekleştirilen bu çalışma, nicel araştırma yöntemi kullanılarak...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma, akademik araştırmalarda sağlık çalışanlarının ne kadar örneklem olarak alınarak önemsendiğini tespit etmek üzere, Sağlık Yönetimi disiplininde yürütülen örgütsel davranış konularının ele alındığı tezlerin derinlemesine incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini Sağlık Yönetimi alanını oluşturan; Sağlık Yönetimi ABD., Sağlık Kurum...
Article
Full-text available
Entrepreneurship is seen as incubator of economic growth. Entrepreneurship profile may show some similar features all over the world but the rest is under the influence of culture. Our study aims to identify the national culture that people perceive, to analyze entrepreneurial intention, preferences of professional options and cultural differences...
Article
Full-text available
In time of homogeneity, destinations try to differentiate themselves than competitors. One of the strategies works for differentiation is taking part in Cittaslow (slow city) network, a movement which highlights local differences. Within sustainable city context, this study aims to solve decision making problem to be a slow city and to determine th...

Network

Cited By