Szűts Zoltán

Szűts Zoltán
Eszterházy Károly Egyetem · Faculty of Pedagogy

PhD (Dr. habil.)

About

69
Publications
33,193
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
353
Citations
Citations since 2016
45 Research Items
339 Citations
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
Introduction
Szűts Zoltán currently works at the Department of Human Informatics at Eszterházy Károly Egyetem. Szűts does research in Teaching Methods.
Additional affiliations
June 2018 - October 2018
Budapest University of Technology and Economics
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (69)
Article
Tanulmányunkban a social media hatását vizsgáljuk a tanítási és tanulási, illetve a munka világában zajló folyamatokra. Bevezetésképpen összegezzük a digitalizáció jellemzőit, az internet és különösen a social media természetét, végül pedig kitérünk azon, az információs társadalomban létrejött jelenségekre, melyek egyre nagyobb hatást gyakorolnak a...
Article
Full-text available
In this study, we examine a particular form of organizational identity, the issue of political organizational identity. We have chosen a technology and content-based approach and are looking for the answer to how technology influences identity formation, what role social media plays in shaping online political communities, and what characterizes a...
Article
A COVID19 járványhelyzet következtében más magyarországi felsőoktatási intézményekhez hasonlóan 2020-ban a Milton Friedman Egyetem is átállt a távoktatásra, amelynek tapasztalatairól kérdőíves felmérés készült 2020 nyári szemeszterének végén. Online vizsgálatunkban oktatókat (80%-os válaszadási arány) és hallgatókat (23%-os válaszadói arány) kérdez...
Article
Full-text available
Számtalan jó gyakorlat létezik a gyermekirodalom tanítására és interpretációjára. Tanulmányunkban egy olyan módszertant mutatunk be, amely figyelembe veszi, hogy az információs társadalomban a digitális eszközhasználat beépült a gyerekek mindennapjaiba, valamint, hogy a játék iránti nyitottságra a gamifikáció segítségével az irodalomoktatásban is l...
Article
Full-text available
A digitalizáció oktatási következményeinek bemutatása és a digitális pedagógiát illető definíciós kísérletek után tanulmányunkban megvizsgáljuk, hogy melyek a digitális pedagógia előnyei és hátrányai a „hagyományos” oktatási módszerekkel szemben, miközben kitérünk a távoktatás jelenségére is. Azonosítjuk a digitális kultúra és az információs társad...
Article
A pedagógiában tapasztalt digitális fordulat alapja egyszerre egy kommunikációs és szövegcentrikus forradalom. Ez, az oktatásnak új otthont adó szöveg azonban már, mint látni fogjuk, az új, hálózati korszak törvényeinek engedelmeskedik, természeténél fogva konvergens, magába olvasztja a képet, mozgóképet és hangot, miközben nem csupán interaktivitá...
Article
Full-text available
Ok ta tás a ko ro na ví rus ide jén Ta nul má nyunk írá sa köz ben egy olyan tí pu sú glo-bá lis vál to zás állt be az egyéb ként is komp le xi tás sal és bi zony ta lan ság gal te li vi lá gunk ban, ami lyen re a 21. szá zad ban ed dig nem volt még pél da. A 2019-es év vé gén vi lág szer te el ter jedt a pél dát lan fe nye ge tést je len tõ új ko...
Article
Full-text available
The present study retraces how the prestige of written language conventions impacts internet-based communication and how this linguistic subculture influences the use, development and evolution of language. The author’s basic premise is the “linguistic frugality” as a definitive characteristic of the Internet, resulting in the formation of a writte...
Article
Full-text available
In order to assure effectiveness, digital instruction prioritizes digital devices and systems over traditional technological and methodological solutions. In the current digital age and the way of life defined by digital culture, digital skills and competences become highly appreciated. Also, innovative methodological solutions, promoting the long...
Article
Tanulmányunk középpontjában Ted Chiang Szépségvakság című novellája áll, mely forgatókönyv formátumával egy televíziós, illetve online formában sugárzott dokumentumműsor felépítését, dramaturgiáját követi. A történet középpontját egy, a szép észlelését megakadályozó fiktív állapot, az úgynevezett kalliagnózia képezi. A novella szereplői egy forgató...
Article
Full-text available
Ami azonnal feltűnik, hogy 2015 óta a sharing economy ideájára épülő kezdeményezések a hagyományos gazdasági szereplők vetélytársaivá váltak, miközben egyre inkább hasonlítani is kezdtek azokra. Mi lesz vajon a transzformáció vége? A helyükbe léptek? Szociális, gazdasági vagy környezeti változást hoztak? Hol tart a folyamat most? Tanulmányunkban me...
Article
Full-text available
Összefoglaló tanulmányunkban bemutatjuk azokat az innovatív, az online kommunikációs csatornákra és digitális platformokra alapozó módszereket és módszertanokat, melyek nem csupán elérték a produktivitás fennsíkját, de meg is honosodtak mind a nemzetközi, mind a magyar oktatási gyakorlatban. Ezek a következők: fordított osztályterem, blended learni...
Article
Full-text available
A kanonikus értelmezési hagyomány szerint a habermasi nyilvánosságkoncepció a vita, a közvélemény és a polgári nyilvánosság pilléreire támaszkodva a demokrácia ideális elméletét írta le. A megjelenése óta sokat idézett, de egyben bírált elmélet gyakori orientációs támpontként szolgál a részvétel emancipációját igenlő internetes diskurzusban, tekint...
Article
Full-text available
The definition digital culture in the narrower sense can be summarized as managing information with digital tools. hi a broader sense, it is the transformation of elements of bolt traditional literacy and culture, into new digital forms and environments that affect the daily lives of our society. One of the strong features of this is the developmen...
Article
Full-text available
The globalizing world of international business, the mobility of workplaces and the accelerated technological development have made the educational sphere competitive as well. Consequently, educational institutions and the educational process itself have to come up with new methods to meet the respective challenges. Digitalization of education prov...
Article
Full-text available
In the present, the use of info-communication technology has become a living communication reality that pervades everyday life. The relationship between the learning and teaching process to medialization and digital technology has become increasingly prominent. Since the spread of digital data, and especially the emergence of the World Wide Web, ma...
Article
Írásunkban visszanyúlva a magyar didaktikai hagyományokhoz, egy nem elhanyagolható neveléstörténeti jelentőséggel bíró, 20. századi magyar pedagógus a nevelésről, a tanári pályáról vallott gondolatait elemezzük, hiszen véleményünk szerint Imre Sándor neveléstudományi munkássága a mai korszerű oktatásra is hatással van.
Article
Full-text available
A mai társadalmak egyik jellegzetes vonása, hogy a hálózaton zajlik mind több társadalmi folyamatunk, miközben életünk számos mozzanata digitális formában tárolható és elemezhető. Tovább terjednek a nonformális és informális oktatási for-mák. Mind többek férnek hozzá a tudáshoz, a tanulók lakóhelye és az iskola közti távolság mind kevésbé mérvadó,...
Chapter
All forms of augmented reality (AR)—including games—have common features. According to the authors, the two most important are immersion and flow. The phenomenon of AR is closely related with the technology: the optics, the sensors and HD displays are requirements. With the use of applications, digital information can be projected on the real world...
Article
Full-text available
A számítógépek oktatásban történő használatával az elmúlt évtizedben a magyar szerzők közül is sokan és sokféle irányból közelítve foglalkoztak (lásd például: Benedek 2019, Forgó 2014, Kálmán 2016, Komenczi 2009 és 2013, Molnár 2012, Pléh 2015). Jelen tanulmányunk csupán egy szegletét kívánja áttekinteni a témának, a képernyőről történő olvasást és...
Article
Full-text available
A tanulmány arra fókuszál, hogyan alakul az írott nyelvi norma presztízse az internetes kommunikációban, hogy ez a nyelvi szubkultúra hogyan hat a nyelvhasználat s azon keresztül a nyelv alakulására, fejlődésére. Az internetes nyelvre alapvetően jellemző a „nyelvi ökonómia”, amely egyfajta írásbeli szleng kialakulását eredményezi. A dolgozat rávilá...
Article
Full-text available
Augmented reality offers great solutions in learning because most of high school students are familiar with them. Augmented reality-based applications such as the Pokémon Go 3D, or Quiver and HP Reveal can be used effectively in education. Using AR technology, teachers or even students can create content. For example, triggers using the provided we...
Conference Paper
Full-text available
Chatbots appeared in large numbers at the beginning of the current decade. Interactive technology, often combined with artificial intelligence, has rapidly invaded and occupied the world of online chat. Chatbots are not just elements of virtual assistants, but are used by organizations and governments on websites, in applications, and instant messa...
Article
Full-text available
A chatbotok a 2010-es évek elején jelentek meg tömegesen az üzleti intelligencia specifikus formájaként. A gyakran mesterséges intelligenciával bíró interaktív technológia utat talált az online csevegőprogramok világába, és ma már több csatornán találkozhatnak vele a felhasználók. A chatbotok nem csupán a virtuális asszisztensek részei. De számos s...
Chapter
Full-text available
Crowdsourcing is the latest revolution brought by the digital technologies of computing and communication. It is a nowadays popular way of finding services, concepts, or content by asking contributions from a large group of people, particularly from users. According to Jeff Howe, crowdsourcing generally refers to the participatory online activity o...
Article
Full-text available
This paper aims at presenting the findings and sharing the experiences of a case study whose data were gathered from an experimental MOOC (massive open online course) platform. The content was designed with an end view of favoring media-based education, students' activities, and their interactive communication. The main advantage of the devised sys...
Article
Full-text available
In social context, a stranger can be identified as one who is excluded from a group. This group can sometimes have only a few members, while in other cases it can consist of a whole nation or of an entire society. From a digital perspective, there are two kinds of citizens: first, those who are members of the digital information society. They are a...
Conference Paper
Full-text available
Crowdsourcing is the latest revolution brought by the digital technologies of computing and communication. It is a nowadays popular way of finding services, concepts, or content by asking contributions from a large group of people, particularly from users. According to Jeff Howe, crowdsourcing generally refers to the participatory online activity o...
Article
Full-text available
Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni, szájon és fülön, Mindnyájatoknak, egyenként, külön. A titkot, ami úgyis egyremegy S amit nem tudhat más, csak egy meg egy. …………………………………………… Amit nem mondhatok el senkinek, Amit majd elmondok mindenkinek. KARINTHY FRIGYES: ELÕSZÓ EGY KÉSZÜLÕ VERSKÖTETHEZ Az új média vizsgálata so...
Article
Full-text available
A dolgozat a szóbeliség és az írásbeliség „széles határán” megjelenő internetes folklór jelenségeivel, azon belül is a mémekkel és a hungaromémekkel foglalkozik. A szerzők figyelmének fókuszában remixelt kép–szöveg konstrukciók, digitálisan manipulált képek és videofájlok állnak. A netfolklór létmódját, a kirajzolódó alapvető tendenciákat vizsgáljá...
Article
Full-text available
A jelenben rendkívül népszerű Big Data kifejezés a strukturált és strukturálatlan adatok mennyiségének ex-ponenciális növekedését, elérhetőségét és elemezhetőségét jelöli. A Big Data megjelenése egyszerre ruházza fel lehetőségekkel és állítja új kihívások elé a közigazgatás, tudományos és üzleti élet szereplőit. A lehetőségek közé sorolhatjuk az íg...
Conference Paper
Full-text available
This paper raises the question about the worth of digital content and online curriculum from the point of students. It examines whether or not they have different attitudes towards the use of printed and digital materials. The research presented in this paper was conducted by electronic survey in May-June 2016 and was based on simple random samplin...
Conference Paper
Full-text available
Structure of the paper This paper starts by painting a global picture of social media use among students and presents some finding of a survey in order to show how commonly is the topic of teaching and learning represented in discussions. Secondly, it presents the Big Data paradigm. Thirdly, the paper offers a way of determining the sentiments abou...
Article
Full-text available
In this paper we look at the subject of reading from and writing on screens, connected to the theory of two literatures. While reviewing the contemporary internationally wide-spanning and well received works on the history of literature, questions arise: why is the discussion on electronic literature not strongly represented yet, and why is the iss...
Conference Paper
Full-text available
The subject of our paper is crowdsourcing and its use in big data analysis and education. Crowdsourcing is the latest revolution brought about by the digital technologies of computing and communication. Since 2006, it has been a popular process of obtaining services, ideas, or content by soliciting contributions from a large group of people, especi...
Article
Full-text available
Tanulmányunk témája a netsemlegesség. Először magát a fogalmat definiáljuk több- féle módon, majd a netsemlegességgel kapcsolatos törvényhozói, internet- és tartalomszolgáltatói, valamint felhasználói kihívásokat, problémákat és válaszokat mutatjuk be. Számos szerző szerint az internet legnagyobb, immár tradicionális értéke a nyíltság, sokszínűség,...
Conference Paper
Full-text available
The incorporation of mobile devices and social media content into everyday life has radically changed the acquisition of information, reading, and learning mechanisms. As a consequence, a part of the users today form a demand for rapid acquisition of knowledge. It is now well known that users find information no longer only in printed, but in onlin...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány célja a koreai információs társadalom leírása, melynek legfőbb vonása, hogy létrejöttében a legdominánsabb módon az állam vett részt. Korea ma világelső az internetpenetráció, a szélessáv, a képzett felhasználók és az e-közigazgatás szempontjából. A koreai információs társadalom leírására számos lehetőség adódik. Tanulmányunkban tör...
Article
Full-text available
Az internet és az online médiafelületek mindennapi környezetünkbe való beépülésével a világháló kontextusába a témáról szóló viták egyik alapkérdésévé vált, hogy milyen értéket képvisel az a szellemi produktum, amely megfoghatatlan. Mind gyakrabban merül fel ugyanis az állítás, miszerint az interneten napjainkban egyszerre figyelhető meg a művészet...
Book
Full-text available
Ahogy a tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, úgy a felsőoktatásról szóló diskurzusba is bekerült a felhasználók által létrehozott tartalom és közösségi oldalak problematikája. Ezzel egy időben a recepció lényeges kérdéseivé vált a megváltozott tanár-tanuló viszony, a hiteles források kérdése, illetve a tudás megszerzésének átalakult m...
Article
Full-text available
This article looks at the topic of hypermedia and geo-spatial and augmented literature from five angles. Firstly, it analyses the context where these phenomena first appeared, the New Media. Secondly, it presents the most important contemporary theories on the topic proposed by Lev Manovich, Stephen Wilson, Ronald T. Azuma and others. Thirdly, it d...
Article
Full-text available
Szingularitáshoz értünk. A világháló, és mindenhol jelenlévő digitális eszközök hatására olyan esemény küszöbén állunk, ahol a technológiai fejlődés és a társadalmi, illetve kulturális válto-zások olyannyira felgyorsultak, és olyan módon és sebességgel változtatják meg mindennapi környezetünket, hogy mi, e szingularitás előtt élők képtelenek vagyun...
Article
Full-text available
A világháló Web 2.0-ás környezetében létrejött kommunikációs felületek és formák paradigmaváltó hatással bírnak, ugyanis gyökeresen megváltoztatták a kommunikáció szerkezetét. Ezzel együtt jelentős változás következett be a publikációs rendszerünkben. A szolgáltatók csupán az online felületet biztosítják, melyet a felhasználó tölt fel tartalommal....
Article
Full-text available
Cikkünk arra keresi a választ, hogy a felhasználók hogyan viszonyulnak a digitáli-san rögzített, és ilyen formában könnyen másolható, módosítható vagy törölhető tartal-mak értékéhez. Munkánk során az a feltételezés vezérelt, hogy tárgyszerű testük hiá-nyában megfeledkeznek a digitális műalkotások termék voltáról, ami később a fizetési hajlam alulre...
Article
Full-text available
A k i t e r j e s z t e t t v a l ó s á g t é r h ó d í t á s a 1 Lassan már a mindennapi gyakorlat része, hogy a felhasználó, miközben okostelefon-ja kameráján keresztül szemléli a világot, kiterjesztett valóság technológiával együtt-mûködõ arcfelismerõ alkalmazást futtat. Ez az alkalmazás közösségi oldalak tagjai által létrehozott, címképpel ellá...
Article
Full-text available
A civil társadalom egyre szélesebb regiszterű kommunikációs és közösségépítési folyamatai tevődnek át az internet környezetébe. Az elmúlt két évtizedben a mind intenzívebbé vált információs társadalmi folyamatok hatást gyakoroltak a civilekre is, ugyanis egyre fontosabbá váltak az online közösség által megtervezett és finanszírozott projektek. A ci...
Article
Full-text available
Az� internet� természetéről� szóló� beszédben� gyakran� szerepel� az� az� állítás,� miszerint� az online �környezet �a �globális �civil �társadalom �új �kifejezési �platformja �lehet.�Ezen �elképzelés szerint �a �civilek� sikeres� alternatívát �támaszthatnak �a �jelenleg �domináns� hatalmi� formákkal szemben.� Ez� a�decentralizált, �tértől� és �idő...
Book
E-könyv, blog, remix, virtuális múzeum, torrent. Néhány a kötetben ki-emelten tárgyalt téma közül. A bevezetés az online művészetbe. A világháló metaforái úttörő, hiánypótló munka, egy új, eddig kevésbé feltérképezett komplex jelenséget, az online művészetet mutatja be. A világháló természete kiszélesítette a művészettel foglalkozók látókörét, és...
Article
Augmented reality (AR) uses digital technology to project virtual, computer-generated information into the real world. This paper argues that the extensive expansion of phenomena based on augmented reality is powered by the infocommunication and convergent media technologies recently embedded into our everyday environment. Through various examples,...
Article
There is often a statement about the character of the Internet that online environment would be the new expressional platform for global civic society. By this theory people can make a successful alternative against presently dominant forms. This communication is decentralized, highly independent of space and time and makes possible the strengtheni...
Article
Az internetes kommunikáció történetének elbeszélésére sokféle lehetőség kínálkozik. Egyaránt érvényes megközelítés lehet a technikatörténetre összpontosító beszéd, vagy a különböző kommunikációelméleti iskolák felfogásainak alapján történő elemzés. Nem kevésbé érdekes perspektívát kínál az internetes kommunikáció nyelvészeti vagy éppen társadalmi a...
Article
Full-text available
Miközben az augmentált (kiterjesztett) valóságot választottam elemzésem tárgyául, a téma szélesebb média-, illetve kommunikációlméleti hatásait tartottam szem előtt. A tanulmány a diskurzus egy lehetséges módját mutatja be a jelenség meghatározásáról, létrejöttéről, funkcionalitásáról. Az augmentált valóságról való beszéd magában foglalja egyebek k...
Book
Full-text available

Network

Cited By