Szotkowski René

Szotkowski René
Palacký University Olomouc · Institute of Education and Social Studies

doc. Ph.D.

About

76
Publications
26,741
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
319
Citations
Additional affiliations
September 2007 - present
Palacký University Olomouc
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (76)
Article
Full-text available
The paperr is focusing on a research of risky communication phenomenons connected with internet-especially with social networks (Facebook etc.), chatrooms, IM etc. It aims on cyberbullying, cybergrooming, sexting, sharing of personal information, methods of manipulation in virtual environments etc. The research was performed on target group of...
Book
Full-text available
Sociální sítě se staly pevnou součástí našich životů. Podle výzkumu Ami Digital Index je používá 95 % české populace ve věku od 15 do 26 let, nehledě na věk pak na sítích průměrně trávíme 2 hodiny a 39 minut denně. Aktivit, které na sítích můžeme dělat, je nespočet – už jenom ze samotného jejich názvu plyne, že jsou primárně zaměřeny na komunikaci...
Research
Full-text available
The research Online World in Children´s Homes aims to map the environment of children´s homes with regard to the risky forms of communication experienced by their child clients in the online environment. In our research, we are therefore mapping the risk situations children from children´s homes face, what preventive measure the children´s homes im...
Research
Full-text available
Výzkum Online svět v dětských domovech si klade za cíl zmapovat prostředí dětských domovů s ohledem na rizikové formy komunikace, které v online prostředí zažívají jejich dětští klienti. V našem výzkumu tedy mapujeme, jaké rizikové situace děti z dětských domovů zažívají, jaká preventivní opatření dětské domovy realizují, jaká témata s dětmi řeší,...
Article
Full-text available
Instagram is an image-based social network that has become very popular amongst young people. This social network has become one of the channels for self-expression of its users. This behavior can also lead to the intensive use of this social network, which in turn is beginning to be linked to technological addiction. The objective of this paper wa...
Book
Full-text available
Mediální gramotnost patří v současnosti k velmi důležitým kompetencím, které nám umožňují pohybovat se bezpečně v rozsáhlém světě masmédií a sami se také aktivně podílet na jeho tvorbě. Pandemie Covid19 nám dokázala, jak důležité je umět pracovat s informacemi šířenými virtuálním prostorem, stejně tak předvedla, jak může virtuální prostor zásadním...
Book
Full-text available
Today, media literacy is a very important skill, allowing us to move around safely in the vast world of media, and to actively participate in creating it. The Covid19 has proved how important it is to be able to deal with information in the virtual space, and how virtual space can significantly affect the non-virtual space. In our new research call...
Article
Full-text available
Today's young people spend most of their time in contact with mobile devices. Their excessive use carries many risks, such as addiction, cyberbullying and social disruption. Based on this, this study analysed the mobile phone use of young Czechs between 7 and 17 years old (n = 27.177) and assessed the differences in their behaviour according to the...
Book
Full-text available
Kniha Moderní technologie ve výuce je průvodcem po světě vzdělávacích technologií, které lze s úspěchem využít ke zvyšování efektivity a kvality výuky na všech stupních škol. Svým zaměřením pak kniha cílí především na učitele, kteří se potřebují rychle zorientovat ve světě moderních technologií a potřebují jednoduchého průvodce. Publikace se skládá...
Article
Full-text available
Background: Sexting is an increasingly common phenomenon among adolescents and young adults. Some studies have investigated the role of personality traits in different sexting behaviors within mainstream personality taxonomies like Big Five and HEXACO. However, very few studies have investigated the role of maladaptive personality factors in sexti...
Book
Full-text available
The publication is focused on the issue of risky communication and acquaintance of Czech children in cyberspace. In the introductory chapter, therefore, it discusses the specifics and psychological aspects of communication in the online environment, which co-create the conditions for the development of potentially risky communication. Their nature...
Book
Full-text available
The monograph takes a comprehensive look at the issue of sexting, one of the most potentially risky modern communication phenomena. The introductory chapter analyses the communication base of this phenomenon, i. e. psychological aspects of cyberspace communication, disinhibitory effect and other peculiarities contributing not only to the developmen...
Research
Full-text available
The new “Czech teachers in the world of technologies” research is focused on a topic that has become important and widely discussed recently – during the coronavirus pandemic when a majority of schools were forced to switch from in-house to on-line teaching. We focus on Czech teachers in the world of technologies, both on-line and off-line. We exam...
Research
Full-text available
Nový výzkum Český učitel ve světě technologií se zaměřuje na velmi aktuální téma, které se stalo důležitým a celospolečensky diskutovaným právě v současnosti – v době koronavirové epidemie, kdy byla velká část škol nucena přejít z prezenční výuky do online prostředí. V našem výzkumu se zaměřujeme na české učitele ve světě technologií – a to nejenom...
Article
Sexting has been defined as sharing sexually suggestive content (i.e., sexts) via Internet or smartphone. To date, only a few studies investigated the role of personality traits in relation to sending or receiving sexts, and most of them used the Five Factor Model of Personality. No studies applied the theoretical model of HEXACO six personality tr...
Article
With the advent of the Internet, young people make up the largest percentage of the Czech population who spend the most time interacting with the digital network and the various tools it offers. In order to find out what activity they carry out within the digital network, this research was undertaken, which aims to find out how young Czechs spend t...
Article
Full-text available
Online challenges are a phenomenon that existed before the advent of the Internet and has developed massively, mainly through Internet-based services that allow the sharing of large amounts of information (mainly audiovisual content) among other users. Online challenges can be positively targeted, for example, to different types of campaigns to sup...
Book
Full-text available
The on-line world where children spend a huge amount of their free time is a great unknown for many parents and teachers. We have set on a quest into this world on behalf of them, in order to discover what children do in the on-line world, what risks and threats they face there, what video production they are interested in, but also whether they co...
Research
Full-text available
Online svět, ve kterém děti tráví ohromné množství svého volného času, je pro řadu rodičů i pedagogů často velkou neznámou. Proto jsme se za ně do tohoto světa vypravili, abychom odhalili, které aktivity v online světě děti provozují, s jakými riziky a hrozbami se setkávají, jaká videoprodukce je zajímá, ale třeba také, zda se nestaly obětí interne...
Article
Full-text available
In our paper, we deal with the results of the research Sexting and Risky Acquaintances Made by Czech Children in Cyberspace, which was implemented during 2017 by the Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication at the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc in cooperation with the company O2 Czech Republic. The research foc...
Research
Full-text available
Digital parenting.
Article
Full-text available
Příspěvek se zaměřuje na analýzu projevů online závislostního chování u hráčů populární hry Minecraft, a to pohledem kvantitativního výzkumu realizovaného na přelomu roku 2016 a 2017 na území České republiky. Do výzkumu se zapojilo více než 2 300 hráčů (n = 2 331). Autoři se zaměřují především na projevy nadměrného hraní této hry v oblasti psychick...
Article
Full-text available
This paper focuses on the results of research among players of Minecraft conducted in 2017 the Czech Republic. More than 2,300 predominantly child players participated in the research. The research focused on general characteristics of the gaming community in terms of age, gender, time spent in the game and game preferences, while also investigatin...
Chapter
Full-text available
Samostatná příloha metodického doporučení ministerstva školství 32550/2017-1
Research
Full-text available
In our research, we focused on whether Czech children practise sexting (share and spread their own intimate materials) in the online environment, what motivates them, with whom and how they communicate, and whether they perceive sexting as risky. We were also interested in how the children get acquainted, which tools they use for making acquaintanc...
Research
Full-text available
Výzkumná zpráva z projektu aplikovaného výzkumu.
Article
Full-text available
The paper presents the complex problems of preparation of pedagogy students to work as teachers in the context of their readiness to use ICT in the didactic process. The complexity of this subject matter has been proved by the current, ongoing, discussion about the direction of the expected transformations of contemporary schools and the prospectiv...
Article
Full-text available
This paper focuses on the results of the national research of cyberbullying of Czech teachers, which was realized in year 2016 in the entire Czech Republic. The research focused on the prevalence of cyberbullying of teachers, the impact of cyberbullying on teachers, strategies of coping with cyberbullying and methods of solving the incidents. The r...
Research
Full-text available
In our research, we have focused on why children actually play Minecraft, what brought them to playing Minecraft, how much time they spend in this environment and in which activities they engage, whether they have encountered risk forms of communication in this environment and how they solved any such situations. We also focused on whether and to w...
Research
Full-text available
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zkoumalo oblíbenou počítačovou hru Minecraft a její vliv na dětskou populaci. V českém prostředí se výzkum s názvem Fenomén Minecraft uskutečnil ve spolupráci s firmami Google a Vodafone. Zapojilo se do něj více než 2 300 aktivních, především dětských...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących związanych z mediami elektronicznymi zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Republice Czeskiej. W tekście przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych przez Centrum Prewencji Ryzyka Wirtualnej Komunikacji Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Centrum prevence rizikové virtuální komu...
Research
Full-text available
Cyber aggression has been experienced by every fifth teacher. The school management is mostly unaware Olomouc (June 14, 2016)-Totally 21,73% of Czech teachers has become the victims of cyber attacks. This was confirmed by the National Cyberbullying Research of Czech teachers, where more than 5100 primary and secondary school teachers from all regio...
Research
Full-text available
Cílem našeho výzkumu je především zmapovat, jak moc je kyberšikana učitelů v České republice rozšířena, jaké formy útoků na učitele převládají, jak dlouho trvají, jaký mají na učitele dopad, jak učitelé krizové situace řeší, kdo jsou pachateli útoků, zda se daří je úspěšně odhalovat a jakým způsobem jsou následně potrestáni.
Presentation
Full-text available
Infografika pro konferenci k Národnímu výzkumu kyberšikany učitelů
Chapter
Full-text available
V posledních letech vzrůstá počet případů, ve kterých se senior stal obětí kriminálního jednání – trestného činu (nejčastěji podvodu). Kriminalita páchaná na seniorech je páchána také na internetu. Případy zneužití důvěřivosti seniorů mají vysokou latenci – řada z poškozených trestnou činnost nehlásí – obávají se zejména sekundární viktimizace, pří...
Book
Full-text available
Publikace Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu je moderní studií rizikových fenoménů spojených s interpersonálními útoky v kyberprostoru. V úvodních částech publikace shrnuje základní poznatky o vybraných rizikových jevech – kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu a rizikovém chování v prostředí sociálních sítí....
Conference Paper
Full-text available
In recent years, mobile touch devices (touchscreen mobile devices) have been winning increasing recognition in the sphere of lifelong learning; they represent powerful tools for distributing educational content as well as being effective means for controlling knowledge and skills among students. As these portable touch devices become more and more...
Article
Full-text available
Text příspěvku je zaměřen na výsledky výzkumu rizikového chování českých dětí v prostředí internetu (Nebezpečí internetové komunikace V), který byl realizován v roce 2013 na celém území České republiky na vzorku více než 28 000 respondentů. Výzkum realizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Pala...
Conference Paper
Full-text available
V posledních letech se v celoživotním vzdělávání stále více prosazují mobilní dotyková zařízení, která představují účinné nástroje pro distribuci vzdělávacího obsahu, ale také účinné prostředky pro kontrolu znalostí a dovedností studentů. Mobilní dotyková zařízení se stala pro masovou populaci cenově dostupná a jejich prodej dominuje trhu s informa...
Article
Full-text available
BACKGROUND: The paper focuses on the results of a research study looking into Czech children’s risky behaviour on the Internet (Danger of Internet Communication 5). The research was conducted by the Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication, Faculty of Education, Palacky University Olomouc in cooperation with the companies Seznam.cz...
Conference Paper
Full-text available
The paper describes an educational project Webrangers, which is realized in cooperation of Google Inc. , Palacký University in Olomouc and NGO Google Education Group. "Webrangers project" focuses on topics connected with risky behaviour of children and adults on the Internet - especially on cyberbullying, sexting and communication with strangers on...
Book
Full-text available
Distanční text, který máte před sebou, je určen pro studující vzdělávacího projektu s názvem „Nebezpečné komunikační praktiky na internetu“, který je realizován v rámci projektu „Moderní učitel“. Cílem publikace je seznámit studenty projektu „Moderní učitel“ s nebezpečnými komunikačními praktikami realizovanými na internetu a v prostředí GSM sítí....
Article
Full-text available
The paper is focused on the presentation of basic results from the research of a risky behaviour of Czech children´s online interactions, which was done in 2013 in the whole Czech Republic. Research included more than 28,000 respondents and was aimed at the areas of cyberbullying, sexting, personal meetings of children with the Internet friends kno...
Article
V penitenciárním prostředí se používá k dosažení stanovených cílů tzv. programu zacházení, což je propracovaný individuální plán vězně sestávající z různých oblastí, mezi něž spadá i ta vzdělávací. V příspěvku se proto zaměříme na program zacházení z hlediska jeho edukační složky, přičemž nás pak bude zajímat, jaký na ni mají názor samotní odsouzen...
Article
Full-text available
This contribution describes the essential relationships between education and ICT in the learning and leadership (leadership) context. The author seeks to uncover, with the aid of the discursive critical analysis, the contextual and phenomenon-based inculcation of the existence of power elements used in ICT curricula as tutorial forms and methods w...
Article
Full-text available
Příspěvek představuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na nebezpečné komunikační jevy realizované v prostředí nových médií.
Article
Full-text available
Příspěvek se zaměřuje na výsledky výzkumu rizikového chování českých dětí v prostředí internetu (Nebezpečí internetové komunikace V), který byl realizován v roce 2013 na celém území České republiky na vzorku více než 28 000 respondentů. Výzkum realizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackéh...
Article
V příspěvku Penitenciární pedagogika ve vězeňské praxi I/III jsme naznačili teoreticko-historická východiska penitenciární pedagogiky a nový pohled na trestání odsouzených a nyní upřeme pozornost na současnou Vězeňskou službu České republiky s odkazem na vzdělávání, jež poskytuje. Ve výzkumné části článku opět uvedeme dílčí výsledky našeho šetření,...
Article
Penitenciární pedagogika je oblastí vzdělávání uvězněných osob a její podstata tkví zejména v myšlence prevence recidivy odsouzeného. Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody neplní už jen represivní funkci, jako tomu bylo dříve, ale dává prostor výchovnému působení, vzdělávání, rozvíjení a získávaní pracovní praxe, resocializaci i všestranné kult...
Article
Full-text available
Příspěvek se zabývá problematikou sdílení osobních údajů u českých pubescentů a adolescentů v prostředí internetu. Zaměřuje se na typy sdílených osobních údajů, jejich nebezpečnost a možné zneužití. Dále monitoruje ochotu dětí sdílet fotografie obličeje s jinými uživateli internetu a sleduje rozdíly ve sdílení osobních údajů v různých věkových skup...
Conference Paper
Full-text available
Currently the need to pay attention to computer security, especially topics related to the safe use of Internet services, has been constantly growing. Many users, unfortunately, still does not respect the basic safety principles used to enter their accounts and often use universal and simple passwords. This paper focuses on the formal and semantic...
Book
Full-text available
Publication Risks of internet communication IV was created within the research of project E-Bezpečí, which is realized by Centre for the Prevention of risky virtual communication at the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc. The monograph consists of the original results of the third course of research (research report from the prev...
Book
Full-text available
Publication The risks of internet communication IV was created within the research of project E-Bezpečí, which is realized by Centre for the Prevention of risky virtual communication at the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc. The monograph consists of the original results of the third course of research (research report from the p...
Book
Full-text available
The report is focusing on a research of risky communication phenomenons connected with internet – especially with social networks (Facebook etc.), chatrooms, IM etc. It aims on cyberbullying (various forms of cyberbulling in relation to selected means of communication); establishing of virtual contacts (communication with strangers and personal mee...
Article
Článek prezentuje výsledky průzkumu, který byl orientován na zjištění současného stavu využívání multimédií ve výuce literární výchovy na 2. stupni základní školy, například na odhalení toho, která multimédia, za jakých podmínek a jakým způsobem jsou učiteli při přípravě na výuku literární výchovy a ve výuce samotné využívána.
Article
Full-text available
Empirická studie je dílčím výstupem z projektu Didaktické znalosti obsahu u učitelů výchovy k občanství a učitelů společenskovědního vzdělávání. V úvodní části je stručně vymezen termín didaktické znalosti obsahu a popsán jeho přínos pro oborové didaktiky. Dále jsou zde nastíněny aktuální problémy didaktiky společenskovědních předmětů a je zde pops...
Book
The monograph is thematically focused on the issue of the use of interactive whiteboard in education and it presents both theoretical and practical knowledge, respectively research knowledge, which are based on the perspective of primary, secondary and high school teachers. In the theoretical part, consisting of the first four chapters, the monogra...
Article
Příspěvek je orientován na problematiku postgraduálního vzdělávání učitelů českého jazyka v oblasti využití informačních a komunikačních technologií, respektive multimédií ve výuce českého jazyka a literární výchovy na druhém stupni základní školy.
Article
Full-text available
Přispěvek prezentuje dalsi dilci zavěry výzkumu realizovaneho v roce 2011 v ramci projektu E-Bezpeci - nebezpeci elektronicke komunikace pro žaky i ucitele (MSMT - 0024/PRV/PK/2010). Uzavira tak odpověď na otazku, zda ditě, ktere bylo kybersikanovano, ubližuje "na oplatku" dalsim dětem.
Article
Full-text available
The article presents other results of research realized in 2011 as a part of a project E-Bezpečí -danger of electronic communication for pupils and teachers (MŠMT 0024/PRV/PK/2010). It answers questions connected with relationship between victim and attacker of cyberbullying. Příspěvek prezentuje další dílčí závěry výzkumu realizovaného v roce 20...
Article
Full-text available
The article describes some results of research realized in 2011 as a one of objectives of project E-Bezpečí -danger of electronical communication for pupils and teachers (MŠMT 0024/PRV/PK/2010). The paper focuses on a cyberbullying of czech children (11–17 years old). Its goal is to look for an answer for a question: Is a victim of bullying also an...
Article
Článek prezentuje část výsledků výzkumu (nejlépe a nejhůře hodnocené výroky), jenž byl zaměřen na zjištění názorů vyučujících českého jazyka na optimální využití multimédií ve výuce literární výchovy na 2. stupni základní školy. Výzkum byl realizován v průběhu roku 2011 v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Article
Ve vzdělavacim procesu se stale vice prosazuji moderni technicke výukove prostředky, mezi něž řadime i interaktivni tabuli. V přispěvku jsme se proto zaměřili na nejrozsiřenějsi druhy interaktivnich tabuli a na prezentaci casti výsledků průzkumu věnovaneho problematice využiti interaktivni tabule ve výuce - zjistěni druhů interaktivnich tabuli využ...
Article
Přispěvek je zaměřen na nebezpeci, ktera mohou postihnout každeho jedince, zvlastě pak nase děti a mladež, v prostředi Internetu. Bliže je zde pojednano o výzkumu nebezpecneho chovani děti a mladeže na Internetu a projektech, ktere se zabývaji prevenci a ochranou před timto nebezpecným chovanim.
Article
Full-text available
The negative effects of electronic media, particularly of TV, on individuals are becoming more obvious nowadays. The electronic media influence individual's values, emotions, conscience – so called superego etc. This brief article discusses the most serious effects the inapt usage of electronic media has on present-day children and youth.
Article
Full-text available
The negative effects of electronic media, particularly of TV, on individuals are becoming more obvious nowadays. The electronic media influence individual’s values, emotions, conscience – so called superego etc. This brief article discusses the most serious effects the inapt usage of electronic media has on present-day children and youth.

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
To monitor actual trends in development of sexting in population of Czech children.
Project
The research is focusing on active players on Minecraft in the Czech Republic with a focus on risky behaviour, positives and negatives of gameplay, game activities, motivation, addiction and other aspects of Minecraft game.