Stefan Asparuhov

Stefan Asparuhov
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy · Department of Industrial and Agricultural Buildings

Assoc. Prof., PhD

About

55
Publications
42,420
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
5 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Stefan Asparuhov currently works at the Department of Industrial and Agricultural Buildings, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia as Associate Professor. He has been a Chief Architect in the Municipality of Elin Pelin near Sofia (2016-2020)
Additional affiliations
January 2015 - present
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Position
  • Professor (Assistant)
January 2015 - present
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Position
  • Professor (Assistant)
September 2010 - January 2015
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Position
  • PhD Assistant
Education
April 2010 - November 2014
September 2009 - September 2010
University of National and World Economy
Field of study
  • Project Management
September 2002 - January 2009

Publications

Publications (55)
Book
Full-text available
This book examines the theoretical and applied aspects of the planning process of industrial zones in Bulgaria. Emphasis is placed upon the development of emerging economic hubs in the rural areas near major Bulgarian cities (Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas) and the sites, which are being built on lands with transformed agricultural land use. The mai...
Book
Full-text available
This Book presents an approach for planning and revitalization of the public spaces between the prefabricated concrete apartment buildings in the context of space-time values of its citizens. The topic is turned to the frequency of recent civil protests against the construction of new buildings into the spaces between the block of Bulgarian post-so...
Book
Full-text available
The textbook presents the theoretical and practical basis of architectural design in terms of typology of buildings and elements. It contains excerpts from colleagues’ works on various topics combined with additional analyzes and reflections from the authors. The work focuses on the basic cornerstones of design, organization and composition of the...
Chapter
Full-text available
ГРАДОУСТРОЙСТВО / Basis of urbanism В този раздел е направен синтезиран преглед, непретендиращ за изчерпателност, върху необят-ната теоретико-приложна материя за устройството на населените места. Тук се разглеждат въпросите на устройственото планиране на населените места –урбанизираните територии. Съзнателно са изключени или само са споменати въпро...
Chapter
Full-text available
Introduction / ВЪВЕДЕНИЕ Книгата представя теоретико-приложните основи на архитектурното творчество в контекста на типологията на сградите и съоръженията. В него са събрани извадки от труда на работилите по различните въпроси, комбинирани с допълнения, анализи и разсъждения от авторите. В труда се акцентира върху принципите за проектиране, организа...
Chapter
Full-text available
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ / RESIDENTIAL BUILDINGS Жилищните сгради могат да се класифицират по няколко признака. • По предназначение: жилищни сгради за постоянно обитаване; жилищни сгради за временно обитаване (по този признак са представени по-долу); • По начин на застрояване: свободно или свързано; индивидуални (еднофамилни, двуфамилни); групови (многофамил...
Chapter
Full-text available
LIBRARIES / БИБЛИОТЕКИ. Библиотеките са обществени обекти, в които се съхраняват в систематизиран вид произведения с различен характер и съдържание от всички области на науката, литературата и изкуството и ги пре-доставят на интересуващите се. Ръкописите и печатни издания се предоставят за ползване в специални читални или при специални условия. С р...
Chapter
Full-text available
EDUCATIONAL BUILDINGS / СГРАДИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО; Обществените сгради могат да бъдат систематизирани по няколко признака: функционално пред-назначение (обществена потребност); обемна структура; планировъчна система. В настоящия труд обществените сгради са разгледани според функционалното предназначение, въпреки че същите се характеризират с голямо м...
Chapter
Full-text available
COMMERCIAL BUILDINGS / СГРАДИТЕ НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ попадат по вид в групата на комерсиалните обществени сгради. Търговските обекти биват: отделни магазини; универсални магазини; покрити пазари (хали); тър-говски центрове (молове). © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ НА СГРАДИТЕ ISBN 978-619-167-378-0 първо издание Рецен...
Chapter
Full-text available
TRANSPORT BUILDINGS / СГРАДИ ЗА ТРАНСПОРТА. © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ НА СГРАДИТЕ ISBN 978-619-167-378-0 първо издание Рецензент: доц. д-р арх. Екатерина Сентова © 2019
Chapter
Full-text available
HEALTHCARE BUILDINGS / СГРАДИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Обществените сгради/комплекси, които обслужват здравния сектор се делят на две основни групи: • лечебни – за болнична помощ – болници (многопрофилни за активно лечение – т. 2.3.1., спе-циализирани, родилни, детски, университетски, военни и др.) и за извънболнична помощ –диагностично-консултативни ц...
Chapter
Full-text available
CULTURE & ARTS BUILDINGS / СГРАДИ ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО. В темата са разгледани: класификацията на театрите; градоустройственото решение; планировъч-ните елементи – входни помещения и съоръжения за публиката, зрителна зала, редове за сядане, сцена, спомагателни площи и помещения. © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ НА СГРАДИТ...
Chapter
Full-text available
SPORTS BUILDINGS / СГРАДИ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ. Атлетическите игри и физическата култура датират от много векове преди нашата ера. Известно е, че в Китай и в другите азиатски страни още 27 века преди н. е. са били практикувани различни физически упражнения. Най-високо развитие атлетическите игри получили в Древна Гърция. В 776 г. пр. н. е. в гр. Олим...
Chapter
Full-text available
ADMINISTRATIVE BUILDINGS / АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ. Административните сгради са предназначени за управленски функции – ръководни, оперативни и обслужващи. Според архитектурната типология те попадат в групата на комерсиалните обществени сгради (банкови, офисни) и обществените сгради на властта. Исторически към най-старите административни сгради прина...
Chapter
Full-text available
INDUSTRIAL BUILDINGS / ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ. Промишленото предприятие е комплекс от сгради и съоръжения, разположени в такава после-дователност, която позволява да се извършва определен технологически процес чрез машини и инсталации, с непосредственото участие или под ръководството на човека. © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ...
Article
Full-text available
Bulgarian Educational Journal "Strategies for Policiy in Science and Education" (ISSN 1310 – 0270) The publication reveals the results of a survey conducted in the beginning of 2018 in 33 State Higher Education Institutions in Bulgaria, according to data from the National Branch Union of Higher Education and Science at the Confederation of Independ...
Conference Paper
Full-text available
The impact of nanoceramic coatings on the sound insulation properties of some basic building boards such as gypsum board with two different thicknesses, OSB and metal sheet has been investigated. The experimental measurements are made using an original Small-scale Soundproof Chamber, created in the Department of Physics of UACEG. The impact of nano...
Article
Full-text available
Статията представя резултати от теоретични и приложни изследвания на авто-рите, свързани с активните и пасивните мерки за подобряване на средата за обитаване чрез оптимизиране на пространствената организация на жилищните територии. Пред-ложен е интегриран подход за решаване на проблема „енергийна ефективност – влага – плесени – мухъл” (ЕВПМ) чрез п...
Conference Paper
Full-text available
Необходимостта от обновяване на занемарените пространства в панелните комплекси е предпоставка за трансформативна иновация, свързана не просто с преобразуването на физическата среда, а с решаването на твърде сложна задача – създаването на общност чрез архитектурно-урбанистичните похвати. Статията представя обобщение на антропологическо изследване,...
Conference Paper
Full-text available
Обезлюдяването на малките населени места в България и намаляването на броя на членовете в домакинствата по естествен начин измества центъра на ежедневните активности от постройките на основното застрояване към постройките на допълващото застрояване. Адаптацията на тези сгради според съвременните потребности на обитателите налага все по-чести трансф...
Conference Paper
Full-text available
The paper presents a method for generating possible predictions for the condition of spaces between the prefabricated concrete housing in Sofia. On its basis the method is defined by two general discourses: energy efficiency and cultural identity. They, in combination with nine contemporary problem themes in the architectural environment, identifie...
Article
Full-text available
Bulgarian Educational Journal "Strategies for Policiy in Science and Education", ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online) The article presents the results from a survey conducted in the period July 2016 - March 2017 and encompassing 33 State Higher Education Institutions (HEIs) in Bulgaria, according to data from the National Trade Unio...
Article
Full-text available
Annual Of The University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy Sofia, Volume 50, Issue 2, 2017, p. 59-72 (ISSN 2534-9759) В публикацията са представени резултати от теоретични изследвания, свързани с дефинирането на активните и пасивните градоустройствени средства за повишаване на енергийната ефективност в жилищните структури на града. Пре...
Article
Full-text available
Публикацията представя резултати от емпирически тестове за поведението на нанокерамичните бои като енергийно-ефективно средство за превенция от повторна поява на мухъл и плесен върху интериорни и екстериорни повърхности. За провеж-дането на експеримента са приложени три типа експериментални образци върху повърх-ности на 45 обекта от различни климат...
Conference Paper
Full-text available
Large-scale residential complexes having a global trend initially in the US and later in Europe after World War II as a result of rapid urbanization, industrialization, over-production and concentration of enormous human resources in big cities. Then called micro areas and today they represent a real challenge to solve in terms of depreciated build...
Conference Paper
Full-text available
The construction of large residential complexes have as a global trend in the 50s of the last century in the US and Europe after the Second World War. It is the result of rapid urbanization, industrialization, overproduction and concentration of enormous human resources in big cities. The emergence, development and decline of housing estates is a p...
Conference Paper
Full-text available
After the serial demolitions of the industrial heritage in Plovdiv city (2016) the Bulgarian society put precise questions to the governing bodies once again. Unfortunately the answers are still blurred. The main purpose of this article is to make approach to our national values and actions in the context of the negative effects during the controve...
Article
Full-text available
International Scientific Conference BASA'2016. After the serial demolitions of the industrial heritage in Plovdiv city (2016) the Bulgarian society put precise questions to the governing bodies once again. Unfortunately the answers are still blurred. The main purpose of this article is to make approach to our national values and actions in the con...
Conference Paper
Full-text available
As part of a science project developed by the UACEG and funded by National Science Fund in Bulgaria under contract DFNI E02/20 in this article is presented an approach for detection the main planning problems of the terrains between the block of flats in the post-industrial mass housing in Sofia. Through detailed empirical research on the planning...
Conference Paper
Full-text available
The article presents urban empirical research concerning the state of the terrains between the blocks of flats formed by mass housing buildings in Sofia city. The analysis is based on 1059 subjects localized in 63 residential complexes of Sofia Municipality. The aim of the study is to be selected the most suitable cases for detection of the wintrie...
Conference Paper
Full-text available
This article discusses the various "specific" BIM technologies used by the participants in the investment process and in this context there is analysis for the opportunities of using BIM.
Conference Paper
Full-text available
От зараждането на промишлената архитектура в края на XVIII в. до съвременните тенденции за глобализация на производствените процеси в условията на дигиталната революция се наблюдава логично изменение на архитектурния облик на промишлените сгради. Тези трансформации са следствие предимно на технологичното новаторство, оказващо пряко влияние върху сг...
Conference Paper
Full-text available
This paper is third part of the theme for laboratories design. The first part is a brief overview of the design specifics for conventional labs. The second part examines the specifics of the clean rooms design. Here the point is put on the secondary (supporting) lab spaces (e.g. corridors, stores, technical rooms). The subjects of the paper concern...
Conference Paper
Full-text available
This article explodes the potential for conversion of multi-storey industrial buildings with their opportunities for acquiring new non-productive functions, in terms of the regeneration of derelict buildings and sustainable development of inner city’s industrial territories. The analysis summarizes examples of world’s practice. A set of criteria fo...
Conference Paper
Full-text available
В статията са представени данни от анкетно проучване сред над 140 респондента, участници в инвестиционния процес (ИП), както и обобщени изводи и анализ на резултатите. Акцентът е поставен върху BIM технологията като нов тип среда за проектиране и възможностите за нейното внедряване в проектантската практика. Насоките за приложение на сградния инфо...
Conference Paper
Full-text available
Потребността от специално отношение към производствените сгради и тяхното проектиране се обуславя от сложната отраслова функционално-технологическа структура. Публикацията представя резултат от сравнителен анализ между видовете обекти на архитектурата (жилищни, обществени, промишлени, аграрни сгради и сгради със смесени функции) и видовете икономи...
Conference Paper
Full-text available
Статията представя преглед на чуждестранния опит в организацията на високотехнологичните индустриални комплекси. Систематизирани са определенията на основните видове технологични паркове, бизнес-инкубатори и технополиси. Изведени са основните модели за пространствено развитие на иновационните структури – американски, европейски, японски и смесен мо...
Conference Paper
Full-text available
The development of existing industrial zones is directly determined by the national and regional strategies and plans for integrated urban development. This paper presents the trends of development of industrial zones (industrial and logistic parks) in Bulgaria. There are some case-studies for localization of these zones in the urban and suburban s...
Article
Full-text available
Докладът представя резултати от реализиран научно-изследователски проект през 2013/14г. към Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ по Договор №БН-146/13. Акцентът в публикацията е поставен върху BIM технологията като съвременен тип среда за проектиране и възможностите за нейното внедряване в проектантската практика. Показани са данни...
Conference Paper
Full-text available
The article presents s decisions for designing the conventional laboratory spaces and its finishes (furniture) as a part of the necessary body of knowledge for the professional architects and designers. The innovation for a new building materials allows the creation of flexible laboratory spaces. A better collaboration between stakeholders in the d...
Conference Paper
Full-text available
This article reviews the main types of laboratories with special access according to its planning and design components. There is mentioned the basic furnishing and equipment requirements for partial-and full-containment laboratories, biosafety laboratories and clean rooms.
Research
Full-text available
GROSEE project analyses the role of the three South-Eastern European countries capital cities (Athens, Bucharest and Sofia) as part of the European urban system and identifies the necessary actions to improve the cooperation among them. The project also performs an analysis of local and regional resources, social and economic structures, and an eva...
Conference Paper
Full-text available
Статията се базира на експериментално изследване върху осемдесет и пет биорафине-рии от България и чужбина. Предприятията са групирани в седем категории според вида на внедрената технологическа платформа. Организираната база данни за обектите е подложена на регресионен анализ за извеждане на подход за планиране на биорафинериите. Като резултат от и...
Thesis
Full-text available
The object of the study is the architectural planning structure of the biorefineries and their compositional elements - buildings and facilities for the production and storage of energy and organic material. The aim of the dissertation research is to develop models for planning systematization of biorefineries, according to their architecture.
Conference Paper
Full-text available
The paper presents a case study analysis of the architectural planning structure and urban parameters of twenty eight plants in Europe-six biomass CHP plants, seven plants for mechanical biological treatment of MSW and fifteen Waste-to-Energy plants. The regression analysis is the basis for creating an approach for designing the master plan of thes...
Conference Paper
Full-text available
Докладът представя преглед на елементите на архитектурната планировъчна структура и тяхната обвързаност със спецификите на производствената технология. Изложени са резултати от корелационен анализ от експериментално изследване на устройствените параметри на десет предприятия за производство на биоетанол от България, Европа и САЩ. За параметрите с в...
Article
Full-text available
Планирането и проектирането на биорафинерии е сложен интердисциплинарен процес, който в съвременната практика се асоциира с т.нар. инженерен дизайн. Предвид това, че основната тежест в портфейла на инвеститорите пада върху капиталовложенията за технологичното оборудване може да се твърди, че заинтересованите страни в проектирането и изграждането на...
Article
Full-text available
Докладът представя обобщение на резултатите от емпирично изследване на 85 биорафинерии от България и чужбина. Данните са подложени на корелационнен и регресионен анализ с цел създаване на алгоритъм за изчисляване на площните параметри на основни видове биорафинерии. Алгоритъмът е показан в графичен вид и представлява последователно прилагане на ли...
Conference Paper
Full-text available
Целите за повишаване делът на биокомпонентата в горивата за транспортния сектор до 2020г. предпоставят увеличаване на производствените мощности за преобразуване на биомасата в биогориво. В доклада е представен резултатът от изследване на архитектурата на 15 предприятия за производство на биодизел в България и чужбина. Анализирани сa устройствените...
Conference Paper
Full-text available
Биорафинериите са бъдещия заместител на традиционните нефтохимически предприятия в енергийния сектор. Интензивното развитие на биотехнологиите влияе постоянно върху концепциите и критериите за систематизиране на различните типове биорафинерийни системи. Базирайки се на изследваните до момента класификации, в доклада е представено систематизиране с...
Conference Paper
Full-text available
Водораслите са реална надежда за решаване на част от екологичните проблеми на човечеството и преодоляване на енергийната криза с горивата. Основните предимства от устройствено, екологично и технологично естество са: (i) относително свободната локализация на производството, (ii) абсорбиращите въглероден диоксид и други вредни газове суровини и (iii)...
Conference Paper
Full-text available
In Bulgaria there is favorable conditions to be build hundreds of “farmer” and “centralized” biogass plants. This will require qualitative changes in the environment and areas of their construction. These plants have a strong socio-economic impact – they will create new jobs and will integrate energy agriculture, water and transport sectors. The ar...
Research Proposal
Full-text available
The initial concept exploits the idea of the human brain as main means and coordinator of human body functioning. The reason for such an interpretation is, on one hand, the physical resemblance of the central urban structure to human brain, and, on the other hand, the functional parallel between the central nervous system in the human body and the...

Questions

Question (1)
Question
How much does it cost and how much time in administrative procedures is needed FOR GETTING PLANNING PERMISSION ON AGRICULTURAL LAND for future industrial development on a terrain approx. 1 ha (10 000 sq.m.)?
e.g. in Bulgaria the price vary depending of the land category and infrastructure circumstances from 15 000 euro to more than 30 000 euro and the time needed in administrative permissions more than one year (mainly depending on the location of the governing institution).

Network

Cited By