• Home
  • Stanislav Štěpáník
Stanislav Štěpáník

Stanislav Štěpáník
Palacký University in Olomouc; Faculty of Education · Department of Czech Language and Literature

doc. PhDr., Ph.D.

About

20
Publications
8,708
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
85
Citations
Citations since 2016
17 Research Items
83 Citations
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025
20162017201820192020202120220510152025

Publications

Publications (20)
Chapter
Full-text available
Komunikační pojetí výuky českého jazyka je téma, kterému je nejen v oborové didaktice češtiny, ale také v RVP věnována značná pozornost. Tomu však bohužel neodpovídá edukační realita, a to nejen na základní, ale ani na střední škole. Intervence, která je v této kapitole popsána, je založena na aplikaci kognitivně-komunikačního paradigmatu do výuky...
Chapter
Like others in this book, this chapter deals with the basic question of What is the role of L1 teaching in the global era? In many parts of the world, L1 teaching has evolved from Classics, i.e. from a common base. Even though the divergent and turbulent development of society in the twentieth and twenty-first century has brought various paradigms...
Book
Odborná monografie Mezi tradicí a inovací ve výuce češtiny analyzuje minulost a současnost a navrhuje budoucnost výuky mateřského jazyka v české základní škole. Díky výzkumu reálné vyučovací praxe je ojedinělým zdrojem pohledu na kvalitu současného vzdělávání v českém jazyce na 1. i 2. stupni ZŠ. Její význam spočívá v tom, že zkoumá procesy ve výuc...
Book
Didaktika Školní výpravy do krajiny češtiny představuje ucelenou koncepci výuky českého jazyka pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií akcentující komunikační a kognitivní cíle a zasazuje učivo do současného vzdělávacího kontextu. Jejím hlavním ideovým východiskem je postup od komunikace k jazyku a následně od jazyka zpět ke komunika...
Article
Full-text available
Předložená teoretická studie se zabývá problematikou utváření učebního prostředí determinující kvalitu výuky českého (mateřského) jazyka s ohledem na integraci sémanticko-logické struktury obsahu propojením jazykové a komunikační složky předmětu. Nejprve popisuje obecná východiska současného stavu se zvláštním důrazem na vztah oboru (lingvistiky) a...
Article
Full-text available
Inclusion of literature into ELT is regarded as a highly beneficial aspect of education. Given the generally accepted capability of literary texts to develop a whole range of abilities of the students, the authors of the study decided to focus mainly on the development of intercultural competence, since they consider it to be the dominant one. The...
Article
Full-text available
Cultivated speech with correct pronunciation and adequate prosody is important from a social, communicative and also didactic point of view. It can be regarded a “universal quality” of one’s self-presentation. Even though the Czech curriculum sets the development of phonetic aspects as one of the important elements of L1 teaching, various sources s...
Article
Full-text available
Dobrá výslovnost je jedním ze základních rysů řečové kultivovanosti mluvčího. Vyučování mateřskému jazyku by mělo vést k rozvoji řečových dovedností, jejichž součástí je zvládnutí ortoepické normy. Jednou z podmínek tohoto procesu je sama učitelova znalost a praktické ovládání české ortoepie. Článek přináší výsledky studie, jíž se zúčastnilo 148 uč...
Article
Full-text available
Cílem této empirické studie je prozkoumat vliv nové podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL) na vyučování ČJL ve střední škole. Metodou polostrukturovaného rozhovoru s šestnácti učiteli gymnázií a středních odborných škol jsme zkoumali (1) jak a v čem konkrétně ovlivňuje (na základě výpovědí učitelů) podoba maturitní zkoušky vyu...
Article
Full-text available
Knowledge about language and its relation to communication skills (or competency) development has been a current topic of L1 didactics not only in the Czech Republic for decades. How much and what kind of knowledge about language do our pupils need? And how does this knowledge align with the development of communication skills? The paper analyses...
Book
Full-text available
Průvodce začínajícího češtináře je přesně tím, co napovídá název: praktickou příručkou primárně pro studenty učitelství českého jazyka a pro učitele českého jazyka na počátku jejich pedagogické kariéry. Užitek z něj však mohou mít i zkušení praktici, kteří hledají pomoc či inspiraci.
Article
Full-text available
Cílem této empirické studie je: (1) představit žákovský prekoncept jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka, (2) ukázat na konkrétním příkladu větného členu (přívlastku), že pojetí žákovského prekonceptu jako klíčové determinanty výuky je nejen opodstatněné, ale přímo nutné; (3) uvést návrh, kudy by se další výzkum i snahy o zlepšování výuk...
Book
Full-text available
The monograph presents the results of a common research of four scientific teams from the Pedagogical University in Cracow, Poland, Charles University in Prague, Czech Republic, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Budapest, Hungary, and Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia. The main aim of the research was to ana...
Article
Full-text available
Cilem předkladane studie je ukazat jednu z možnosti implementace konstruktivistických prvků do výuky ceskeho jazyka a ověřit, zda, přip. nakolik jsou tyto postupy efektivnějsi než postupy uživane tradicně. Prezentovaný výzkum ma charakter pedagogickeho kvazi-experimentu ve dvou skupinach na středni skole, kdy vybrana partie uciva (vztahy mezi propo...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to introduce the basic theoretical starting points of instruction based on constructivism, and to show that constructivism as one of the main streams of the current modern didactics is applicable not only in mathematics and science, where it is mainly applied, but also in language teaching with a special emphasis on first la...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to describe research into secondary-schoolstudent’s conceptions of the selected content matter – the relations in compound sentences – and to reflect the current approach to teaching it. The model of educational reconstruction as described by Jelemenská, Sander and Kattmann (2003) has been chosen as the research framework. F...

Network

Cited By