S.Sadi Seferoglu

S.Sadi Seferoglu
Hacettepe University · Department of Computer Education and Instructional Technology, Beytepe-Ankara, TURKEY

Professor

About

174
Publications
160,350
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,522
Citations
Citations since 2016
82 Research Items
1162 Citations
2016201720182019202020212022050100150200
2016201720182019202020212022050100150200
2016201720182019202020212022050100150200
2016201720182019202020212022050100150200
Additional affiliations
December 1997 - March 2015
Hacettepe University
Position
  • Professor of Instructional Technology (Faculty Member)

Publications

Publications (174)
Article
Full-text available
This study was carried out by using the nested single case study design, which is a qualitative case study method, in order to determine the experiences and thoughts of the instructors about the flipped classroom method. The experiences of the instructors related to the flipped classroom were examined within the framework of Technological Pedagogic...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to examine the effects of trainings conducted in an online environment designed for online security and risk education on secondary school students' knowledge levels regarding online security and risk. At the stage of collecting quantitative data in the research, a single-group pre-test post-test design, which is one...
Chapter
Full-text available
Son yıllarda gelişen teknolojiler eğitim dünyasında dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır. Bu bağlamda dijital içerikler, uzaktan eğitim teknolojileri, web 2.0 teknolojileri, mobil uygulamalar, yapay zekâ uygulamaları, sanal dünyalar ve dijital oyunlar eğitimde öne çıkan uygulamalar olmuştur. Özellikle salgın (pandemi) sürecinde eğitimin dijitalleş...
Article
Feedback is an essential element of education in raising student learning and performance. Along with the ubiquitous use of technologies in education, video feedback has emerged recently as a new mode of feedback delivery. While there are a number of previous studies on perceptions about video feedback, its effectiveness on feedback use remains und...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the effect of coding instruction performed with the Lego Mindstorms EV3 robotic set on students' attitudes towards coding and their perceptions of computational thinking skills self-efficacy. Single group experimental research design was used in the research. The study group of the research consisted of 30...
Article
Full-text available
Bilişim teknolojileri insanlara birçok fırsat sunmakla birlikte önümüzdeki yıllarda etkileri daha da belirgin hâle gelebilecek bazı etik sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle gelecek nesilleri yarına hazırlamada önemli bir rol üstlenen öğretmenlerin, dijital etik konusunda yeterli bilgiye sahip, bilişim teknolojilerini etik kullanan iyi bir...
Article
Yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim, lisans eğitiminin tamamlanmasının ardından seçilen bir dalda düzenlenen iki aşamalı öğretim sürecini kapsamaktadır. Lisansüstü eğitim belli bir alanda uzmanlaşmayı amaçlayan eğitimdir. Lisansüstü eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi için, eğitimin verildiği alanın içeriklerine uygun pro...
Article
Full-text available
The purpose of the study, in order to improve the courses presented in online environments based on Community of Inquiry, is to investigate relations among the Community of Inquiry’ presences (teaching, social and cognitive), learners’ characteristics (e.g. gender, age, occupational status, and the type of registered program), ”e-readiness and expe...
Article
Full-text available
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümleri, ilk ve ortaöğretimde görev alacak olan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerini yetiştirmek amacı ile 1998 yılında kurulmuşlardır. Bu bölümlerin, öğrencilerin öğrenme düzeyine ve müfredata uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı geliştirebilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçladıkları söylenebilir. Bö...
Article
Full-text available
This study aims to examine the effect of video-based feedback on perceived feedback quality and determine students' opinions about the video feedback practice. This study was carried out for 10 weeks with 38 undergraduate students from Computer Education and Instructional Technology department in a public university in the “Information Security and...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin, sanal zorbalık eylemlerini durdurmaya veya baş etmeye yönelik çözüm stratejilerini incelemektir. Araştırma nitel bir çalışma olan “durum çalışması” ile yürütülmüştür. Araştırmaya üniversitelerin farklı bölüm ve kademelerinde eğitim gören 112 öğrenci katılmıştır. Çevrim-içi ortamda uygulanan bir form ar...
Article
Full-text available
This study's goal was to investigate the effect of homogeneous and heterogeneous pairs in terms of individual differences on group compatibility, flow, and coding performance in pair programming. In line with this goal, five individual difference variables of gender, learning style, friendship, the conscientiousness component of personality traits,...
Article
Full-text available
Cooperative learning manifests itself as pair programming in coding education. There is a limited number of studies experimentally demonstrating that pair programming is effective in the educational context. Therefore, in this study, solo and pair programming were compared in terms of flow experience, coding quality, and coding achievement. The met...
Article
Full-text available
This study aimed at examining the COTS (Commercial off the Shelf) games having strong potential for helping to enhance intrinsic motivation and computational thinking skills. To this end, STEAM game store was searched with the keywords of “programming, coding, computing, and algorithm”. This search yielded 1,249 games. After eliminating irrelevant...
Article
Full-text available
Digital parenting enabled children to take advantage of the opportunities offered by digital media and online environments, while on the other hand it required the protection of children against the risk of these environments. In this context, it was aimed to present the online risks children are facing in the digital age, the strategies used by th...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to determine teachers’ lifelong learning (LLL) tendencies. It is also aimed to reveal the variables that are associated to the LLL tendencies and to predict its levels. This research, which was a relational model, was utilised in spring term of 2017–2018 academic year. The participants of the study consisted of 199 teache...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to developing an online professional development practice to support teachers’ use of ICT. The study was conducted as an action research. Within the scope of action research, the data collection/analysis process, the situation and problems have been identified and the action/implementation plan has been developed. Within...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar bir uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinde (UZEM) 5 farklı ön lisans programına kayıtlı 175...
Article
Objective The aim of this study is to examine predictiveness of digital literacy, academic performance, and fear of missing out (FoMO) variables on social media usage (SMU) status. Methods This relational study was conducted with participation of 1,284 students. For collection of the data a self‐description form and also four other different data...
Chapter
In this chapter, the purpose is to present the existing problems and suggestions for the solution of these problems by examining the current situation related to the professional development practices for developing ICT competencies of teachers. According to the results of the research, professional development practices included various problems s...
Chapter
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gün geçtikçe gelişmeye devam etmektedir. Günümüz toplum gereksinimlerinin BİT ile rahat ve hızlı bir biçimde karşılanabilir hale gelmesi dünya çapında her yaştan ve kesimden kullanıcıların sayısında önemli bir artışa yol açmıştır. Güncel istatistiksel veriler de bu durumu desteklemektedir. Öte yandan BİT’in yar...
Conference Paper
Full-text available
Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden birisi o toplumun bireylerine sunduğu eğitimin niteliğidir. Bilgi teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanımının gündemde olduğu 21. yüzyılda eğitim şüphesiz ki hızla gelişen teknolojiyle uyumlu olmalıdır. Bu bağlamda eğitim reformlarının teknoloji odaklı olması beklenen bir sonuçtur. Eği...
Conference Paper
Full-text available
Akış deneyimi; bir etkinliği yapmakta olan kişinin enerjik bir şekilde o işe odaklandığını, tamamen dahil olduğunu ve bu süreç boyunca keyif aldığını hissederek kendini tamamen etkinliğe verdiği zamanki zihinsel durum olarak tanımlanır. Akış deneyimi güncel olarak psikoloji alanında kendisine yer bulan bir araştırma alanı olduğu söylenebilir. Akış...
Article
Full-text available
The aim of this study was to examine the effects that reading on screens (using digital devices with different screen sizes) and on paper have on reading time and comprehension. The study group was comprised of 126 secondary students from a private school. To ensure balance, the participants were assigned into test groups, formed according to the s...
Conference Paper
Full-text available
The introduction of information technologies into all fields of our lives reveals some ethical problems that are difficult to solve. The concept of digital citizenship comes to the forefront in the process of using information technologies correctly and in accordance with ethical rules. In particular, it is of great importance that teachers who are...
Article
Full-text available
Z Bu çalışmanın amacı FATİH projesi ile birlikte pilot okul olarak belirlenen bir okulda eğitim görmekte olan ve tablet bilgisayar dağıtılan öğrencilerin tablet bilgisayar ile etkileşimli tahta kullanımı konusundaki değerlendirmelerini incelemektir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin FATİH projesiyle ilgili genel değerlendirmeleri irdelenmektedir. Çalış...
Article
Full-text available
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin sanal zorbalık farkındalık durumlarının, sanal zorbalık yapma ve mağduriyet durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, öğrencilerin sanal zorbalık farkındalık durumları, sanal zorbalık yapma ve mağduriyet durumları çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu...
Article
Full-text available
Purpose The lack of a reliable and valid measurement tool for coding achievement emerges as a major problem in Turkey. Therefore, the purpose of this study is to develop a Scratch-based coding achievement test. Design/methodology/approach Initially, an item pool with 31 items was created. The item pool was classified within the framework of Bayman...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarının beş faktör kişilik özellikleri ve cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm, bilişim güvenliği eğitimi alma durumu ve haftalık internet kullanım süresi değişkenlerine göre incelenmesidir. Çalışmaya farklı üniversite, bölüm ve sınıflardan 420 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasınd...
Article
Social media usage has been popular for the last decade. Individuals use their social media environments for various reasons such as to socialize, play games, have fun and share posts. Overuse of these environments may lead to negative psychological and behavioral consequences for individuals. Additionally, it increases the worries about potential...
Article
Full-text available
Rapid changes are occurring in life owing to information and communication technologies. During this change period, digital identities have begun to emerge. These identities are associated with actions that users perform in online environments. A digital footprint is formed with these actions. The purpose of this study is to determine the digital f...
Chapter
Full-text available
Günümüz bilgi toplumlarında bilişim teknolojileri sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişime paralel bir şekilde bu teknolojilerin kullanıcı sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Öte yandan bilişim teknolojilerinin kullanımı birçok kişi, kurum ve kuruluş için olmazsa olmaz türden bir durum haline gelmiş durumdadır. Bilişim teknolojilerinin söz...
Conference Paper
Full-text available
This study aimed at determining the most suitable COTS games in STEAM game store for enhancing coding skills. A total of 6 COTS game amongst 1249 were selected for the study. The names of these games are 1) Human Resource Machine, 2) Algotica - Iteration 1, 3) Super Markup Man, 4) Screeps, 5) Glitchspace, and lastly 6) Cyber Sentinel. These final 6...
Conference Paper
Full-text available
It was seen that correct detection ratios of emotions have steadily soared to nearly 100% in recent publications. As studies on affective computing in e-learning started around 2006, there has been a remarkable technological advance helping this ratio soar over the last decade. It was found out that studies on affective computing in e-learning are...
Conference Paper
Full-text available
İnternet kullanımı tüm dünya çapında her geçen gün artan bir eğilim göstermektedir. Bilgiye erişim, iletişim, eğlence, alışveriş gibi gündelik işlerde insan yaşamını kolaylaştıran internet’in, içinde insanın olduğu birçok yapıda olduğu gibi kötü amaçlı kullanımları da söz konusu olmaktadır. Örneğin, İnternet üzerinden işlenen siber suçlar ve maruz...
Conference Paper
Uzaktan eğitimle ilgili alanyazın çevrim-içi teknolojilere yönelik yüksek özyeterlik seviyelerine sahip olan katılımcıların daha üretken olduklarını ve kullandıkları sisteme yönelik memnuniyetlerinin de daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu kullanıcılar uzaktan eğitim sürecinde herhangi bir sorunla karşılaştıklarında o sorunla daha etkili bir şek...
Article
Full-text available
Bu çalışmada ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin akıllı telefon kullanım durumlarını ve bağımlılık düzeyi tespit etmek, bağımlılık düzeylerine ilişkili demografik değişkenleri ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 5. ve 6. sınıfta okuyan 156 öğrenciyle gerçekleştirilen bu çalışmada veriler “Kişisel Bilgi...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine sense of belonging and perception of cognitive, social and teaching presences of prospective teachers, who have blended learning experiences. The participants were 117 prospective teachers at a state university in Ankara. In order to collect data, a personal information form, a belonging scale and a community...
Article
Full-text available
Bu çalışmada siber zorbalıkla ilişkili değişkenleri ve bu sorunla başa çıkmada önerilen stratejileri tespit etmek amacıyla bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taraması 2010-2017 yılları arasında sınırlandırılarak güncel bilgilere erişim hedeflenmiştir. Web of Science veritabanı ve Google Akademik taraması sonucunda çalışmanın kap...
Conference Paper
Full-text available
While the integration of technological developments into the educational environment is gaining momentum, instructional technologies are also taking place in educational programs. Before integrating instructional technologies into the curriculum, it is necessary to determine the attitudes of the students towards instructional technologies and to de...
Presentation
The current descriptive study aims at clarifying problems dealing with compulsory internship processes at Turkish universities from perspectives of the advisers. It also focuses on educational technology-policies for institutions and businesses to put into action to develop more transparent and effective internship processes for learners.
Conference Paper
Full-text available
Teknoloji hem iletişim hem de çalışma hayatı açısından bireyleri birbirine daha yakınsamaktadır. Bu teknolojik gelişmeler beraberinde bireylerin belirli beceri ve niteliklerin sahip olmasını gerektirmektedir. Bireylerin dijital dünyada sahip olması gereken niteliklerden bazıları; “bilgi inşa edici, yaratıcı iletişimci ve küresel işbirliği” yapabili...
Presentation
Full-text available
Problem çözme becerisi; eğitimde bilginin transferi, otantik öğrenme ve üretmeye yapılan vurgunun artmasıyla birlikte giderek önem kazanmıştır. Bu arada işbirlikli öğrenme, bilginin öznel olarak birey tarafından yapılandırılmasının yoğun olarak kabul görülmesiyle birlikte sosyal uzlaşının sağlanabilmesi için önemli görülmeye başlanmıştır. Bu iki ge...
Chapter
Full-text available
Bireyler, yaşamları boyunca yüz yüze karşılaşmadıkları ya da tanışıklıklarının olmadığı kişilerle ilgili olarak doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere kolayca erişebilmektedirler. Bu durum özellikle sosyal medya sayesinde İnternet kullanıcılarının günlük yaşamlarının bir parçası olmaya başlamıştır. Sosyal medya aracılığıyla bireyler doğruluğu kanıtlanma...
Article
Full-text available
The current study is a research on use of EtherPad platform for online collaborative writing tasks. There are lots of reports and research dealing with these platforms, the integration of technology and its use for online educational purposes. Many of them showed that online education is very new for the learners and there is little contribution to...
Chapter
Full-text available
Günümüzde erken yaşta programlama öğretimi çalışmaları çok sayıda ülkede popülerlik kazanmış durumdadır. Programlama hem bir 21. yüzyıl yeterliliği olarak hem de eğitimde 21. yüzyıl yeterliliklerinin kazandırılması için önemli görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada erken yaşta programlama eğitimi üzerine yapılan çalışmalardaki eğilimlerin incelenmesi...
Chapter
Full-text available
Eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı, analitik, mantıklı vb. düşünme becerileri eğitimin bireye sağlayacağı önemli kazanımlardandır. 1960'lardan beri farklı isimler altında gündemde olan bilgi-işlemsel düşünme becerisi de bireylere kazandırılması gereken düşünme becerileri arasında yer almaktadır. Bilgi-işlemsel düşünme becerisini diğer düşünme beceriler...
Article
Full-text available
This article theorises the functional relationship between the human components (i.e., scholars) and non-human components (i.e., structural configurations) of academic domains. It is organised around the following question: in what ways have scholars formed and been formed by the structural configurations of their academic domain? The article uses...
Chapter
Full-text available
Bireyler, yaşamları boyunca yüz yüze karşılaşmadıkları ya da tanışıklıklarının olmadığı kişilerle ilgili olarak doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere kolayca erişebilmektedirler. Bu durum özellikle sosyal medya sayesinde İnternet kullanıcılarının günlük yaşamlarının bir parçası olmaya başlamıştır. Sosyal medya aracılığıyla bireyler doğruluğu kanıtlanma...
Article
Full-text available
Öz: Bu çalışmada FATİH Projesi'nin uygulandığı ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımında ihtiyaç duydukları ve hizmet-içi eğitim faaliyetleriyle ele alınmasını istedikleri konuların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede değişik branşlarda 60 öğretmenin görüşüne başvurulmuştur. Öğretim teknolojileri (ÖT) ala...
Article
Full-text available
Avrupa yüksekö¤retiminde bir reform niteli¤i tafl›yan Bologna süreci, ö¤renci ifl yükünü esas alan Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) dayal› olup, uygulamalarda ö¤renci ifl yükünün hesaplanmas› ve ö¤renci baflar›s›n› de¤erlendirme yöntemleri kritik önem tafl›maktad›r. Bu çal›flman›n amac›, Hacettepe Üniversitesi’nin Bologna süreci çal›flmalar›...
Article
Full-text available
Günümüzde bireylerin internet ortamında karşılaşabilecekleri en önemli problemlerden birinin sanal zorbalık olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle sanal zorbalığın önlenmesi bireylerin psikolojik ve fiziksel sağlıkları açısından önem taşımaktadır. Sanal zorbalığın önlenmesi için ise sanal zorbalığı etkileyen ve sanal zorbalık ile ilişki içerisinde...
Chapter
Full-text available
Teknolojinin hayatın her alanında etkin bir şekilde kullanılıyor olması, okullarda öğrencilerin de beklenti ve ilgi alanlarının değişmesine yol açmıştır. Özellikle dijital çağ çocukları olarak bilinen öğrencilerin derse ilgi ve dikkatlerini çekebilmek için eğitim ortamlarında farklı teknolojiler işe koşulmaktadır. Son yıllarda eğitim ortamlarında e...
Article
Full-text available
This article theorizes the functional relationship between the human components (i.e., scholars) and non- human components (i.e., structural configurations) of academic domains. It is organized around the following question: in what ways have scholars formed and been formed by the structural configurations of their academic domain? The article uses...
Article
Full-text available
İnternet gibi her türlü içeriğin bulunduğu bir ortamın bilgi arama amaçlı olarak kullanılması zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu durum, ortamda sahip olunması gereken bilişsel ve üst bilişsel stratejileri gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın amacı lisansüstü öğrencilerin çevrim-içi bilgi arama stratejilerini cinsiyet, İnternet kullanma deneyimi, bilg...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı PISA sonuçlarının sayısal uçurumun göstergeleri açısından karşılaştırılması ve öğrencilerin okuma, anlama ve hatırlama stratejilerinin (OAHS) incelenmesidir. Bu betimsel çalışmada, öğrencilerin OAHS ile bilişim teknolojilerine (BT) erişim, derste ve okulda bilgisayarın ne amaçla ve ne kadar süre kullanıldığına ilişkin anket madd...
Article
Full-text available
The increasing opportunity to access the Internet from home has opened the way for a number of positive changes in our lives, while at the same time raising the specter of a variety of risks. This study examined middle school students’ computer and Internet usage in terms of time spent, perceived levels of proficiency, manner of home usage and risk...
Chapter
Full-text available
With the developments of information technologies there exists two different generations. One of these generations was born into the technology age and grew up with technology. The other one meet with technology in the late ages. Thus, they have different habits, different expectations and different learning preferences. In the meantime, with the d...
Article
Full-text available
The aim of this study is to make a comparison between the key components of FATIH Project which its foundations was built in 2010 and the other one laptop per child projects from various countries, and to make a situation analysis in this context. Within this scope, the things that performed in the implementation process of the projects, the requir...
Chapter
Full-text available
Türkiye genç nüfusu yüksek olan ülkelerden biridir. TUİK (2014) verilerine göre Türkiye’de 15-24 yaş arasında yaklaşık 12 milyon 800 bin genç nüfus bulunmaktadır. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojileri ile büyüyen bu bireyler dijital dönüşüme kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir. Günümüz toplumunda gelişen teknolojilerin sunduğu olanaklarla b...
Article
Avrupa yüksekö¤retiminde bir reform niteli¤i tafl›yan Bologna süreci, ö¤renci ifl yükünü esas alan Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) dayal› olup, uy-gulamalarda ö¤renci ifl yükünün hesaplanmas› ve ö¤renci baflar›s›n› de¤erlen-dirme yöntemleri kritik önem tafl›maktad›r. Bu çal›flman›n amac›, Hacettepe Üniversitesi'nin Bologna süreci çal›flmalar...
Conference Paper
Avrupa yüksekö¤retiminde bir reform niteli¤i tafl›yan Bologna süreci, ö¤renci ifl yükünü esas alan Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) dayal› olup, uy-gulamalarda ö¤renci ifl yükünün hesaplanmas› ve ö¤renci baflar›s›n› de¤erlen-dirme yöntemleri kritik önem tafl›maktad›r. Bu çal›flman›n amac›, Hacettepe Üniversitesi'nin Bologna süreci çal›flmalar...