Sosyolojik Bağlam Dergisi

Sosyolojik Bağlam Dergisi
Akdeniz University · Department of Sociology

About

68
Publications
7,061
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
20
Citations
Citations since 2017
68 Research Items
20 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (68)
Article
Full-text available
This article aims to understand the challenges of war-persecuted asylum seekers accommodated in Türkiye. Firstly, the core purpose of the research is to understand the level of social cohesion of Syrian asylum seekers in Turkish society. Secondly, the study investigates ways Syrian culture could be welcomed into Turkish social life. Additionally, i...
Article
Full-text available
Bu çalışma Diyarbakır’daki kadın girişimciliğinin sosyolojik perspektiften incelenmesi amacıyla yürütülen bir saha araştırmasına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında Diyarbakır’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren kadın girişimcilerle yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmış ve gözleme başvurulmuştur. Araş...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, sosyal değerler ve dindarlık olguları ele alınmıştır. Araştırmaya 270 kadın, 182 erkek olmak üzere toplam 452 lise öğrencisi katılmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin sosyal değerler ve dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve lise öğrencilerinin özelliklerine göre...
Article
Full-text available
Today, beyond being just technological objects, artificial intelligence and robots create a multidimensional relationship network within the social structure. This multidimensional network of relationships includes human actors such as mathematicians, engineers, bankers, doctors, soldiers, students, and teachers and non-human smart actors such as c...
Article
Full-text available
Covid-19 salgını dünyada ve ülkemizde birçok alanda köklü değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Salgın, ekonomik faaliyetler, iş ve çalışma hayatı, aile içi ilişkiler, eğitim süreci ve medya kullanımı gibi birçok alanı derinden etkilemiştir. Bu araştırmada, salgının etkisini önemli biçimde hissettirdiği tüketim pratiklerine odaklanılmaktadı...
Article
Full-text available
ÖZ Covid-19 süreci ile birlikte yaygınlık kazanan dijital toplum, önceleri daha çok geri planda olan yapay zekâyı dikkate değer bir şekilde görünür kılmış ve ön plana çıkarmıştır. Yapay zekânın nasıl anlaşılabileceği ve insanların gündelik yaşamlarında ne gibi niceliksel ve niteliksel farklılıklar ortaya çıkarabileceğini belirlemek amacıyla ülkemi...
Article
Full-text available
In this study, the relationship between fingerprints and the anaerobic power of athletes was analyzed in a random sample group in correlation type. Fingerprints have been used electronically for identification in forensic criminology and authentication in business and social life with the development of dermatoglyphics science in the last century a...
Article
Full-text available
ÖZ Bu çalışmanın amacı tüketim olgusunun sosyal yönlerinden hareketle, tarihsel süreçteki değişimini, geleneksel toplumsal yapılar ve modern olarak adlandırılan kapitalist toplum yapılarındaki tüketim ilişkileri, değişim süreçleri ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini incelemektir. Tüketim insanlık ile ortaya çıkan bir kavramdır. Bu nedenle to...
Article
Full-text available
ÖZ Covid-19 salgın süreci tüm dünyayla beraber Türkiye'yi de derinden etkilemiştir. Salgın yalnızca sağlık sistemini değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik sistemi de olumsuz yönde etkilemiştir. Üretim ağının durması ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken, sokağa çıkma yasaklarıyla sosyal hayat sekteye uğramıştır. Bu süre zarfında uzaktan eğitim bir...
Article
Full-text available
ÖZ Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi Türk sporunda Alman etkisinin incelenmesi ve Türk Spor Kurumunun Faaliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanıştır. Araştırmada nitel çalışma modelleri arasında yer alan doküman analizinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama sürecinde 1936-1938 yıllarında Türk Spor Kurumu tarafından yayımlanan Türk Spor Kurumu...
Article
Full-text available
ÖZ Zorunlu veya isteğe bağlı olmasına bakılmaksızın göç olgusu, fiziki bir hareketlilik olarak tanımlansa da göçmenler beraberinde kimliklerini ve kültürlerini de taşımaktadırlar. Dolayısıyla bu yönüyle göç olgusu, bir kültür ve kimlik hareketliliğini de ifade etmektedir. Bu sebeple çeşitli nedenlerden dolayı yer değiştirmiş göçmen ve onları misafi...
Article
Full-text available
ÖZ Deprem tabii afetler içinde önceden tespit edilemeyen ve haberdar olunamayan en yıkıcı afettir. Yer kaymaları, sel felaketleri ve çığ düşmesi gibi felaketlerin önceden bazı belirtiler vermesiyle kısmen de olsa tahmin edilmesi mümkün olabilmektedir. Her ne kadar yer bilimcileri fay hatları konusunda bazı bilgiler vermiş olsalar da depremlerin ne...
Article
Full-text available
ÖZ Toplumun en temel birimi, yapı taşı olarak kabul edilen aile, evrensel bir kurum olmakla birlikte toplumlara, kültürlere ve dönemlere göre farklılık gösterebilmektedir. Özellikle günümüzün hızla değişen, dönüşen toplumlarında aile kurumu bu değişim sürecinden oldukça etkilenmektedir. Sosyolojik alan yazında sıklıkla ailenin toplumsal bir kurum o...
Article
Full-text available
ÖZ Bu çalışmada, bazı reklamların narsisizm epidemisinin yayılmasına etkisi tartışılmaktadır. Reklam, bir toplumun kültürünü yansıttığı gibi reklamın söz konusu toplumun kültürüne etki etmesi de muhtemeldir. Kültürel unsurları içeren reklamlar, bir taraftan da kültürel unsurları değiştirmeye yönelik muhtevalara da sahip olabilmektedir. Ayrıca rekla...
Article
Full-text available
Bu çalışma, yaşlı olarak nitelendirdiğimiz 65 yaş ve üstü bireylerin 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi sonrası zorunlu olarak yaşadıkları mekân değişikliği durumunun düzeyini ve yeni mekânla aralarında kurdukları ilişki, bağlılık ve aidiyet düzeyini belirleme amacını taşımaktadır. Bu noktada yaşlı bireylerin deprem sonrası yer değişikliğine ilişkin ya...
Article
Full-text available
ÖZ Bu araştırmada, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelim durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında görev yapan 167 katılımcıdan oluşmaktadır. Betimleyici olarak tasarlanan bu araştırmada veri...
Article
Full-text available
Since Georgia's inclusion in the European Neighborhood Policy program in 2006, Georgia-EU relations have been in a stable and gradual development process, taking into account the geopolitical balances in the region. During this process, the European Union provided Georgia with a political framework for integration, both at the institutional and...
Article
Full-text available
Çalışmada tarih boyunca toplumsal yapıyla paralel şekilde değişerek günümüze gelmiş olan devlet, sosyoloji teorileri eşliğinde incelenmekte ve pandeminin devletlerde neden olduğu değişim ele alınmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı, genelde devletin dönüşümünü sosyoloji teorileri eşliğinde ortaya koymak, özelde ise post-COVID dünyada devlet eg...
Article
Full-text available
Çatışma çözümü ve barış inşası literatürü 20. yy. başlarından itibaren çalışılmaya başlansa dahi özellikle 2. Dünya Savaşı’na müteakip bölgesel ve etnik çatışmaların artan yoğunluğu bu alandaki teorik ve pratik çalışmaları hızlandırmıştır. Çatışma ve barışa dair farklı tanımlar ve sınıflamalar ortaya konulmuş klasik çatışmayı durdurma misyonunun...
Article
Full-text available
ÖZ İnsanlık tarihinin her döneminde insanlar bir kutsala inanma ihtiyacı duymuşlardır. İlkel dönem inanç şekilleri, mitolojik öğeler ve ritüellerden, semavi dinlere kadar insanların hayatı anlamlandırma süreci din mefhumunun bir parçası olarak devam etmiştir. Aynı şekilde tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışıyla dinin toplumdaki önemi artmıştır. Her...
Article
Full-text available
Modernleşme ve küreselleşmeyle birlikte kentleşme eğilimleri artmış, yaşam biçimlerinde ve mekânsal tezahürde dönüşümler yaşanmıştır. Çeşitli istatistiki veriler dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını göstermektedir. Hızla yayılım gösteren kentsel yaşam pratikleri beraberinde pek çok kentsel sorunu getirmiştir. Kentleşme olgu...
Article
Full-text available
Gündelik hayat, sosyolojinin alt dallarından biri olmaya başladığından bu yana farklı isimlerin ilgi odağı haline gelmiştir. İlk dönem sosyolojinin ıskaladığı gündelik hayat, 1950’lerden sonra bireyin toplumsal araştırmalarda özne olarak önem kazanmasıyla birlikte özellikle mikro sosyoloji alanında popüler olmaya başlamıştır. Gündelik hayatla be...
Article
Full-text available
ÖZ Yemek, tarih boyunca topluluklar için kültürel bir karşılaşma sahnesi olmuştur. Yemek ve kültür arasındaki ilişki melezlikleri, ayrılmaları ve ortaklıkları yansıtmaktadır. Göçmenlik deneyimi ve mutfak ilişkisi kültürle güçlü bağlar kurmaktadır. Yemek ayrıca sembolik göstergelerden oluşmakta ve bu haliyle göçmenin kültürünü vitrine koyduğu bir al...
Article
Full-text available
ÖZ Kültürel farklılıkları bilme ve anlama, yaşam kalitesi ve sosyal kültürel iyi oluş hali için çok önemlidir. Çünkü bu süreç farklı kültürlerden insanların kültürlerarası diyalog vasıtası ile toplumsal anlama ve kabul perspektifinin gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Bu kültürlerarası anlamayı geliştirmek için gerekli olan becerilerde...
Article
Full-text available
Usage of Information Technologies by children (6-15-year-olds) is increasing day by day. All schools have adopted online education after the breakout of the Covid-19 Pandemic. This new situation is affected by households' socioeconomic backgrounds. As there are inequalities among households via socioeconomic conditions that lead to education inequa...
Article
Full-text available
ÖZ Kültür, toplumların ürettiği maddi ve manevi unsurların bütününü kapsar. Toplumsal değişimin hangi boyutlarda gerçekleştiğinin ve güç ilişkilerinin hangi dinamiklere bağlı olarak işlediğinin ipuçlarını da içerir. Modern hayatla birlikte tek tipleşmeye doğru sürüklenen kültürler üzerinde çalışma yapmak toplumsal değişimi anlama açısından önemli...
Article
Full-text available
ÖZ Determinist yaklaşım, toplumların, kullandıkları teknolojiler tarafından belirlendiklerini ifade etmektedir. Dijital toplum kavramı, birinci endüstri devriminden itibaren teknolojilerin, söz konusu etkiyi giderek arttırmasının bir göstergesidir. Günümüzde dijital bilgi ve iletişim teknolojileri artık toplumsal yapının bir elementi haline geldiği...
Article
Full-text available
Geleneksel internet pazarlamanın yerini yeni dijital iletişim kanalları ve çok çeşitli fırsatlara olanak sağlayan dijital pazarlama almaktadır. Bu nedenle dijital pazarlamanın özelliklerini ve ürün tanıtım fırsatlarını belirlemek zorunlu hale gelmektedir. Dijital pazarlama ile internet pazarlaması arasındaki farkı tanımlamak ve temel dijital pazarl...
Article
Full-text available
Küresel bir tehdit olarak terörizm, dünya barışını ve güvenliğini tehlike altında bırakmaktadır. 40 yılı aşkın bir süredir savaş ortamında bulunan Afganistan teröre kaynaklık eden bir ülke olarak bilinmektedir. Bu çalışmasının amacı Afganistan’daki terör eylemlerinin nedenlerini araştırmak ve bu krizin toplumsal sonuçları üzerine değerlendirmelerde...
Article
Full-text available
ÖZ Bu araştırma Almanya'da yaşayan göçmenlerimizin, köken ülke göçmenleri (Türkler) ve yerel hakla (Almanlar) iletişim biçimlerinin incelenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama yönetimi olarak nicel araştırma yöntemi, veri toplama aracı olarak online anket seçilmiştir. Online/internet tabanlı anket ile araştırmaya Alma...
Article
Full-text available
ÖZ Hakemli dergilerde veya çeşitli başka bilimsel platformlarda kitap değerlendirme çalışmaları bir gelenek niteliğindedir. Kuşkusuz bu önemli bir faaliyettir. Faaliyetin kendisinin hem kurumsal hem de tarihsel çok yönlü bir derinliği vardır. Eleştiri, tenkit ve değerlendirme gibi faaliyetlerin tarihi arka planı ve kadim gelenekleri vardır. Bu kimi...
Article
Full-text available
ÖZ Huzursuzluk, Ortadoğu'daki çatışmalı sürecin Türkiye'den Amerika'ya uzanan siyasi olaylarını konu edinmiştir. Popüler romanın siyasal kurgu sınıflandırmasına dahil edilen eserde kurgunun en önemli belirleyeni Suriye'de başlayan iç savaştan kaynaklanan göç ve sonrasında Mardin'deki sığınmacı kamplarından dünyaya uzanan insanlık dramlarıdır. Popül...
Article
Full-text available
ÖZ Bu makale Zygmunt Bauman'ın akışkan modernite ile Byung-Chul Han'ın performans toplumu kavramsallaştırmaları üzerinden geç modern toplumda eğitimin mahiyetini irdelemeyi amaçlamaktadır. Bir toplumsal kurum olarak eğitim, sosyolojik, politik, ekonomik ve kültürel veçhelerinden soyutlanarak anlaşılamayacak bir fenomen olduğundan, eğitimi daha çok...
Article
Full-text available
ÖZ İnsanın kişiliği, tarih boyunca araştırma konusu olmuştur. Beden, zihin ve duygularıyla farklı eğilimlerle doğan insanın kişiliği, çevrenin etkisiyle yerleşir. Kişisel özelliklerin bilinmesi; bireyin tanınması, eğitim süreci, meslek seçimi, kariyer, kişisel gelişim ve psikolojik destekler gibi nedenlerle gereklidir. Varlık-ruh ilişkisiyle insanı...
Article
Full-text available
ÖZ Suç sosyolojisi bağlamında yapılan çalışmaların kriminolojinin ortaya çıkışındaki katkıları yadsınamaz. Suç ve suçlu davranışının meydana gelmesinde psikolojik faktörler olduğu kadar sosyolojik faktörler de bulunmaktadır. Sosyolojinin çalışma alanlarının birçoğu, suç ve suçlu davranışının, sebebi veya sonucu olarak karşımıza çıkmakta ve öncül to...
Article
Full-text available
ÖZ Yeni bir ülkeye göç; anavatanı terk etme, ev sahibi bir ülke bulup oraya taşınma ve orada yeni bir yaşam kurma konusunda çok sayıda pratik, ekonomik ve duygusal zorlukları içeren karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu zorluklar, yeni ülkeye gelmeden önce veya geldikten sonra savaş, kıtlık, yoksulluk, hastalık, mülteci kampları, sığınma talep etme, a...
Article
Full-text available
ÖZ Sosyoloji literatüründe sözü geçen "yeni insan" tanımlamasını anlama isteği, bu makalenin hikâyesini temsil eder. Tanımlamanın bağlamına yönelik geniş muhteva göz önünde bulundurulursa, bir sınırlandırma yapma zorunluluğu hâsıl olur. Bu sınırlandırmanın Byung-Chul Han tarafından öne sürülen "yeni budala" tiplemesi üzerinden yapılması çalışma içi...
Article
Full-text available
Gürültü, insanları rahatsız eden ve onlar üzerinde olumsuz etkiler bırakan her türlü ses olarak bilinmektedir. Gürültünün toplumlara göre farklı anlamlar taşıdığı ve bu durumun sosyolojik olarak değerlendirilme gerekliliği öne çıkmaktadır. Bu çalışma sosyal bir olgu olarak gürültünün insan ve onun yaşadığı toplum üzerindeki etkilerine odaklanmaktad...
Article
Full-text available
ÖZ Bu çalışmada, sosyolojinin kuruluşundan itibaren en temel çalışma konularından biri olan değişme kavramının sosyoloji tarihinde ele alınış biçimlerine değinilerek, yirmi birinci yüzyılda afetler ve sonrasında yaşanan değişme süreçleriyle beraber incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, klasik değişme kuramları kısaca incelenerek, değiş...
Article
Full-text available
The primary purpose of this study is to evaluate and compare the relative effects of different developmental dimensions on happiness. However, such an attempt requires an approach that divides the phenomenon of development into building blocks. In this respect, this study focuses on the dimensions of economic prosperity, good governance, education,...
Article
Full-text available
Her göç dalgasının karşıt bir göç dalgası ile sonuçlanma ihtimalinin olduğu, içinde bulunduğumuz göçler çağında, tersine göç olgusunu sosyolojik temelde ele almak elzemdir. Yabancı literatürde, 1880’lerde sadece fikir olarak öne sürülen, 1970’li yıllarda tartışılmaya başlanan tersine göç bugün çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Yerli literatürde ters...
Article
Full-text available
ÖZ Modern dönemle birlikte kitlesel bir fenomene dönüşen tüketim, yalnızca ihtiyaçların karşılanması değil, arzuların tatmini ile ilişkili bir hal almıştır. Günümüzde bu arzuların hızı, yoğunluğu ve kapsamı önemli boyutlara ulaşmıştır. Tüketim artık kültürel pratiklerden sanatsal faaliyetlere uzanan, toplumsal kimlik ile yakından ilişkili bir dene...
Article
Full-text available
Muhafazakâr kadının gündelik yaşam pratiklerine odaklanan bu çalışma, gündelik yaşamın “muhafazakâr kadın” tanımlamasını ne şekilde yönlendirdiğini farklı açılardan ele almaktadır. Çalışmada muhafazakâr olarak nitelendirilebilen kadınların gündelik yaşam pratikleri ele alınarak muhafazakâr kadına atfedilen kimliksel ögelerin anlaşılması amaçlanmakt...
Article
Full-text available
Bu çalışmada 2000’lere kadar kırsal karaktere sahip olan Antalya Döşemealtı ilçesinin nüfus verileri ve gözlemler ışığında sosyal değişme ve kırsal soylulaştırma incelenmiştir. Günümüzde kentsel kesimde karşılaşılan kentsel değişim ve soylulaştırma pratikleri kırsal kesimde de deneyimlenmektedir. Küreselleşme süreci ile bazı kırsal alanlar (doğal,...
Article
Full-text available
ABSTRACT Last decade, Turkey experienced the most extensive migration raids in its history. The transition of Turkey from a migrant-sending country to a transit and target country is one of the most referenced periodization practices in the literature. However, Anatolia has a history of migration with very different experiences by its location. Hum...
Article
Full-text available
The main purpose of this research is to address the changes that the family, which is seen as the smallest unit of society, is experiencing today, and in particular the problems caused by generational differences among family members, using the example of Generation Z. At the same time, the most important dimension of this discussion, which constit...
Article
Full-text available
The aim of this study is to inquire how the relationships created by individuals from various professions for the purpose of performing the profession affect their lifestyles. In this direction, firstly, the characteristics of the social environment in which the individuals, who are the representatives of various occupations, have grown up and the...
Article
Full-text available
In this study, Kemal Tahir's thoughts on Marxism and socialism are discussed in comparison with the left orthodoxy of the 1960s. The main motivating factor for the study is that Kemal Tahir's distinctive features from the orthodoxy of the period in terms of his thoughts on Marxism and socialism and the emphasis on his criticism will make an importa...
Article
Full-text available
Social and economic conflicts bring along irregular migrations, which are risky and dangerous and lead to humanitarian movements on a global scale. Irregular migration movements increasingly have become a problem of identity, belonging and recognition, and bring with new areas of discussion. Irregular migration, which goes beyond being a phenomenon...
Article
Full-text available
This study, which contributes to the studies on sociologists and their works, which have an important place in the studies of determining the history of Turkish sociology, was formed by the theoretical combination of visualization and the history of Turkish Sociology. Studies to create a timeline are studies that cover the events that are effective...
Article
Full-text available
In this study, some theses about modernity, which is the main research object of sociology, will be discussed. Not all theses on modernity will be discussed. Because within the bounds of such an article, it is not possible to express all the discussions about modernity in the literature. In this paper we will try to sum up two theses on modernity i...
Article
Full-text available
The Cretan Turks (and now their descendants) are a group of people who originally had lived in the Island of Crete till 1923 when the Obligatory Population Exchange Agreement signed between Turkey and Greece. Through almost the entire 19 th century, as a result of Greek revolts one after another in different times in history and the public order on...
Article
Full-text available
Öz Türkmenler Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yaşamaktadır. Orta doğu bölgesinin en karmaşık yapısına sahip olan ülkelerden Irak, büyük bir Türkmen nüfusunu topraklarında ev sahipliği yapmaktadır. Yüzyıllardır Irak topraklarında yaşayan Türkmenler söz konusu ülkenin etnik yapısını oluşturan en önemli unsurlardan biri olmuştu...
Article
Full-text available
Öz Televizyon hem görsel açıdan önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte hem de kolay elde edilebilen bir iletişim aracıdır. İzleyici kitlesinin heterojen bir yapıya sahip olması ve karşısındaki kitlenin belirleyici özelliklerini bilmemesine rağmen televizyon yapmış olduğu programlarla bireylerin anlam dünyasını dönüştürebilecek bir güce sahiptir....
Article
Full-text available
Cultural and religious heritage, which has been important in understanding social relations throughout human history, appears with its differentiating profiiles in today's modern world. After long years of woodworking, Tahtacıs have settled down and gained a new life look with their cultural characteristics. There are few studies in the literature...
Article
Full-text available
Öz Spor ya da spor yapma pratiği insanlık tarihiyle hemen hemen paralel bir çizgide ilerlemiş ve aynı şekilde insanlıkla paralel bir gelişim göstermiştir. Her daim artan bir ilgiyle toplumsal yaşamda yer bulan spor alanı zamanla bilim alanını da meşgul etmeye başlamıştır. 1900'lü yılların ortalarından itibaren sosyoloji biliminin bir alt alanı hal...

Network

Cited By