Slávka Karkošková

Slávka Karkošková
Inštitút pre výskum práce a rodiny | IVPR

associate prof., PhD.

About

55
Publications
62,812
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
53
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
44 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Slávka Karkošková focuses her studies, lecturing, writings and research activity on child sexual abuse, sexual violence and intimate partner violence. Current research project she is involved in is 'Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (Sexual abuse of children and persons entrusted) - APVV-16-0471.'
Additional affiliations
July 2017 - December 2021
Judicial Academy of the Slovak Republic
Position
  • member of research team
Description
  • reseach entitled "Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (Sexual abuse of children and persons entrusted)" - APVV-16-0471
April 2015 - April 2016
St. Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava, and NGO ASCEND
Position
  • head of the research team
Description
  • Research entitled "Child Sexual Abuse Prevalence and Factors of Its (Non)disclosure"
November 2014 - present
Judicial Academy of the Slovak republic
Position
  • Lecturer
Description
  • lecturing on child sexual abuse (CSA) victims as especially vulnerable victims, dynamics of intrafamiliar CSA, counterintuitive reactions of CSA victims, interviewing suspected victims of CSA, protecting rights of CSA victims, etc.
Education
April 2018 - December 2018
Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
Field of study
  • Supervízia v pomáhajúcich profesiách (Supervision in helping professions)
May 2017 - June 2017
Inter-University Centre in cooperation with the World Society of Victimology
Field of study
  • victimology
February 2007 - March 2009
SIPE – Slovenský inštitút pre výcvik v psychotraumatológii a EMDR (Slovak institute for training in psychotraumatology and EMDR)
Field of study
  • psychotraumatology and EMDR

Publications

Publications (55)
Chapter
Full-text available
Príspevok podrobne objasňuje vzorce kontraintuitívnych reakcií obetí sexuálneho zneužívania (CSA), t.j. reakcií ktoré nezodpovedajú očakávaniam priemerného človeka ohľadne toho, ako by obeť mala správne alebo logicky reagovať. Reakcie obetí CSA sú vzhľadom na kontext situácie a mechanizmy traumy nanajvýš opodstatnené, no priemerný človek (z radov l...
Book
Full-text available
Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť najaktuálnejšie výskumné poznatky týkajúce sa problematiky domáceho násilia v kontexte poručenských sporov, bez poznania ktorých profesionáli riskujú, že sa budú v posudzovaní predmetných káuz opierať skôr o subjektívne dojmy a predsudky, než vedecky podložené poznatky. Publikácia je určená primárne súdny...
Book
Full-text available
Cieľom publikácie je pozdvihnúť kvalitu sociálnej práce s obeťami a páchateľmi sexuálneho zneužívania detí (CSA) v podmienkach Slovenska. Autorka ponúka najprv stručný úvod do forenznej sociálnej práce a následne prechádza k analýze systému, do ktorého je forenzná sociálna práca „votkaná“ v podmienkach Slovenska. Analýza zároveň upozorňuje na nedos...
Article
Full-text available
Štúdia sa venuje otázke výskytu sexuálneho zneužívania detí (CSA) a problému latencie. Upozorňuje, že pri úsilí o identifikáciu prípadov CSA hrozí dvojaké riziko mylných záverov (mylne pozitívne a mylne negatívne závery). Zdôrazňuje, že nepodložené a nepravdivé obvinenia nie sú synonymom krivých obvinení a ponúka prierez teoretickým modelom ciest k...
Book
Full-text available
Jedinci, ktorí sa v detstve stali obeťami sexuálneho zneužívania, sú mnohokrát nepochopení, niektoré ich reakcie sú vnímané ako choré, nenormálne. Obete často nerozumejú ani samy sebe a posudzujú sa nadmieru prísne. Cieľom publikácie je sprostredkovať čitateľom informácie, ktoré zvýšia ich kapacitu porozumieť tomu, že to nie obeť je nenornálna, ale...
Article
Full-text available
Výskumný projekt Národného programu prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie na Inštitúte pre výskum práce a rodiny sa zameral na skúsenosti študentov a študentiek denného štúdia verejných vysokých škôl so sexuálnym obťažovaním. Kvantitatívny výskum mapoval skúsenosti s rôznymi prejavmi obťažujúceho správania, ako aj reakcie študentov a študent...
Book
Full-text available
Kritérium najlepšieho záujmu maloletého má svoje dominantné postavenie v rodinnoprávnych veciach, t. j. takých, ktoré sú v rovine hmotného práva regulované v našich vnútroštátnych podmienkach predovšetkým zákonom o rodine, a v procesnom režime sa premietajú v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku. Predkladané dielo má za cieľ analyzovať...
Book
Full-text available
Správa z výskumu – Sexuálne obťažovanie na vysokých školách predstavuje výsledky reprezentatívneho celoslovenského kvantitatívneho prieskumu sexuálneho obťažovania medzi študentkami a študentmi denného štúdia na Slovensku. Výsledky výskumu poukazujú nie len na mieru prevalencie obťažovania, ale poskytujú aj informácie o tom, komu sa študentky a štu...
Book
Full-text available
Monografia neprináša právnu analýzu problematiky sexuálneho zneužívania detí (hoci na viacerých miestach odkazuje na relevantné legislatívne aspekty a ponúka tiež stručný právny predhovor), ale kladie si za cieľ sprístupniť aktuálne vedecké poznatky, bez zohľadnenia ktorých môže byť aj právne uchopenie problematiky náchylnejšie na omyly. V prvej k...
Article
Full-text available
Theoretical background: Assessing the credibility of child sexual abuse (CSA) disclosure by experts from many fields working with child abuse cases is complex due to several variables and may even be influenced by many biases. Research confirms that, among other factors, the emotions that a child expresses during the disclosure of sexual abuse are...
Article
Full-text available
Background: Child sexual abuse (CSA) is one of the most serious socio-pathological phenomena. However, its identification is challenging and linked to the risk of false positive and false negative conclusions, with far-reaching consequences for the lives of those affected. Incorrect assessments of suspected CSA cases can be made not only by lay peo...
Chapter
Full-text available
Úvod 1 Kritériá najlepšieho záujmu dieťaťa 2 Názory a stanoviská dieťaťa ako dôležitý faktor pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa 3 Predsudky o možnej manipulácii dieťaťom 4 Spektrum dôvodov, pre ktoré môže dieťa odmietať kontakt s jedným z rodičov 5 Jav, kedy rodič aktívne bráni druhému rodičovi v kontakte s dieťaťom Záver
Article
Full-text available
Štúdia pobáda čitateľov k hlbšiemu zamysleniu sa nad súvislosťami, ktoré sú v pozadí tzv. oneskorených oznámení prípadov sexuálneho zneužívania detí (ďalej len CSA, z angl. Child Sexual Abuse). Predstavuje CSA ako rafinované zlo, ktoré je ťažké rozoznať a konfrontovať tak pre obete ako aj pre ľudí v ich sociálnom okolí. Od otázky prečo obete nepreh...
Article
Full-text available
Súhrn: Príspevok pojednáva o potrebe špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti o obete sexuálneho násilia, ktorá je v zahraničí známa pod označením SANE (Sexual Assault Nurse Examiner). Poukazuje na význam SANE jak z hľadiska komfortu obetí pri medicínsko-forenznom vyšetrení, ako aj z hľadiska zvyšovania úrovne vymožiteľnosti práva. Vychádzajú...
Preprint
Full-text available
The present study aimed to assess the prevalence and characteristics of child sexual abuse (CSA) in a large-scale sample of Slovak late adolescents. Randomized cluster sampling was used to sample 2186 students in their final school year of secondary school with mean age of 18.6 years (SD = .7 years). The study employed the Child Sexual Abuse Questi...
Article
Full-text available
The present study aimed to assess the prevalence and characteristics of child sexual abuse (CSA) in a large-scale sample of Slovak late adolescents. Randomized cluster sampling was used to sample 2186 students in their final school year of secondary school with mean age of 18.6 years (SD = .7 years). The study employed the Child Sexual Abuse Questi...
Preprint
Full-text available
The present study aimed to assess the prevalence and characteristics of child sexual abuse (CSA) in a nationally-representative sample of Slovak late adolescents. Randomized cluster sampling plan was used to sample 2186 secondary school students in their final school year with mean age of 18.6 years (SD = 0.7 years). The study employed the Child Se...
Article
Full-text available
Príspevok zdôrazňuje náročnosť výsluchu detských obetí sexuálneho zneužívania. Poukazuje na skutočnosť, že na kvalitu výpovede majú osobitný vplyv okolnosti v čase vypovedania, najmä spôsob vedenia výsluchu. Autorka približuje základné fázy výsluchu (budovanie raportu, naratívne cvičenie, stanovenie pravidiel, posun k hlavnej téme, vyjasnenie a dop...
Article
SLOVAK: Príspevok pojednáva o potrebe špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti o obete sexuálneho násilia, ktorá je v zahraničí známa pod označením SANE (Sexual Assault Nurse Examiner). Poukazuje na význam SANE tak z hľadiska komfortu obetí pri medicínsko-forenznom vyšetrení, ako aj z hľadiska zvyšovania úrovne vymožiteľnosti práva. Vychádzaj...
Article
In science, culture and morality, from a historical point of view, we can see gradual changes in attitudes toward the child sexual abuse phenomenon. While by the end of the 19th and the beginning of the 20th century scholars as well as laypeople had a strong tendency to deny and minimize this socio-pathological phenomenon, by the end of the 20th ce...
Book
Full-text available
V posledných troch dekádach bola v zahraničí zaznamenaná signifikantná reforma v oblasti ochrany práv obetí sexuálnych trestných činov. V mnohých krajinách boli vybudované špecializované, multidisciplinárne a precízne koordinované služby pre obete, zamerané na poskytovanie komplexnej starostlivosti o ne, ideálne „pod jednou strechou“. Cieľom takých...
Article
Full-text available
Druhá časť štúdie o tzv. syndróme zavrhnutého rodiča (PAS, z angl. Parental Alienation Syndrome) pokračuje v objasňovaní dôvodov, pre ktoré je koncept PAS považovaný relevantnou odbornou a vedeckou obcou (v zahraničí i u nás) za pseudovedu, ktorej aplikácia v klinickej a právnej praxi je neetická a nebezpečná, ohrozujúca integritu systému justície...
Article
Full-text available
Štúdia pojednáva o tzv. „syndróme zavrhnutého rodiča“ (PAS, z angl. Parental Alienation Syndrome) – pseudovedeckom koncepte, ktorý tendenčne vysvetľuje príčiny, prečo dieťa odmieta styk s jedným z rodičov po rozchode/rozvode rodičovského páru. Vzhľadom na to, že koncept PAS prenikol aj do slovenskej klinickej, sociálnej a súdnej praxe a negatívne o...
Chapter
Full-text available
Ľudské bytosti sú sociobiologicky vzájomne prepojené. Byť svedkom utrpenia inej osoby môže byť traumatizujúcim zážitkom, dokonca aj pre profesionálov. V zahraničnej odbornej literatúre sa pre tento jav používajú rozličné označenia, ktoré sú však na Slovensku málo známe. - Predkladaný príspevok je prehľadovou štúdiou zameranou na fenomén nepriamej t...
Chapter
Full-text available
Príspevok identifikuje a približuje vybrané problémy spojené s psychologickým posudzovaním maloletých poškodených – suspektných obetí sexuálneho zneužívania. Ide o problémy súvisiace s 1. vedomostnou výbavou znalcov, 2. očakávaniami od znaleckého posudku, 3. metodologickými postupmi znaleckých vyšetrení, 4. mierou subjektivity a predpojatosti znalc...
Chapter
Full-text available
Príspevok približuje identitu niektorých problémov spätých s objasňovaním, vyšetrovaním a stíhaním prípadov sexuálneho zneužívania detí - zvlášť pokiaľ ide o tie prípady, kde páchateľom je osoba, ktorá je vo vzťahu k dieťaťu osobou blízkou. Za kľúčové determinanty možných zlyhaní v riešení predmetnej problematiky autorka považuje: 1. absenciu špeci...
Article
Full-text available
Štúdia prezentuje súbor informácií, ktoré by mali byť pri rozhodovaní o úprave styku s maloletým dieťaťom zohľadnené, i v prípadoch, kedy v trestnom konaní páchateľ nebol usvedčený, resp., kedy k trestnému konaniu ani nedošlo. Predovšetkým približuje, aká je miera výskytu tzv. krivých obvinení zo sexuálneho zneužívania detí (CSA). Ďalej poukazuje n...
Book
Full-text available
At the heart of Chapter 1 Can a victimized child be resilient? are three main sets of problems. Given that this is the first chapter, its aim is to provide theoretical background to the problems analysed in the subsequent chapters. The first part outlines the social and legislative context of the Slovak Republic with regard to the problem of domest...
Chapter
Full-text available
The chapter defines the term “juvenile sex offender” and describes the characteristics of this special group of clients of helping professionals. It points to the prevalence of this phenomenon as well as to the risk of relapse and methods of risk assessment. Finally it points to various levels of intervention, including legal and rehabilitative one...
Article
Full-text available
Complex Approach to Child Sexual Abuse Offender: Pastoral Perspective Whether the child sexual abuse (CSA offender is a Christian or not, in one way or another s/he may be in the Church's pastoral field. The article presents up-to-date theological responses toward the CSA offender. Topics cover the moral analysis of the perpetrator's sexual deviant...
Chapter
Full-text available
Podľa výskumov sa asi dvadsať percent žien a päť až desať percent mužov na celom svete stalo obeťami sexuálneho zneužívania detí (CSA). CSA je vo väčšine legislatív sveta chápané ako závažný zločin. Tento zločin ťažko napáda ľudské práva a v rôznych oblastiach života obetí zanecháva dlhodobý negatívny dopad. Dalo by sa predpokladať, že ľudia zaujím...
Chapter
Full-text available
The content of a paper is inspired by the findings gained within the realization of the research project DAPHNE JLS/2008/DAP3/AG/1157. Although the primary aim of this project was to investigate the consequences of exposure to spouse violence, particular research activities – namely interviewing maltreated women and qualitative analysis of these in...
Book
Full-text available
V súčasnosti prebiehajú v celej našej spoločnosti transformačné zmeny, ktoré smerujú ku kvalitatívnej zmene aj v sociálnej sfére. Je veľmi významné, aby transformácia prebiehala ucelene, kontinuálne a globálne. V sociálnej oblasti sa kladie akcent na človeka ako hodnotnú ľudskú bytosť. Základné ľudské práva majú zvláštnu a vyššiu hodnotu a bývajú...
Chapter
Full-text available
The chapter refers to a variety of ethical dilemmas faced not only by professionals but also by lay people in the occurrence of child sexual abuse cases – from the reluctance to report the case or what level of information to let be available to the public, through the uncertainty concerning the approach toward the accused or convicted, how to beha...
Chapter
Full-text available
V trestnej justícii došlo v posledných rokoch v mnohých Európskych krajinách k rozsiahlym zmenám, ktoré so sebou priniesli zavedenie tzv. alternatívnych trestov a nových inštitútov probácie a mediácie v trestno-právnej činnosti súdov. Filozofickým základom spomínaných zmien sa stala idea restoratívnej spravodlivosti, ktorá: • chápe udeľovanie tres...
Article
Full-text available
Social Responsibility within Thinking about Forgiveness In Christian communities, victims of serious harm are often pressed to forgive their offenders without proper explanation of the concept of forgiveness. Quick forgiveness is often seen as the ideal solution to the problems that crime has caused. However the misunderstanding of the concept does...
Book
Full-text available
Publikácia objasňuje rozdiel medzi zdravým a deviantným sexuálnym správaním, prináša prehľad druhov sexuálnych deviácií, teórií ich vývinu a spôsobov ich diagnostiky. Autorka odhaľuje najdôležitejšie fakty o páchateľoch sexuálneho zneužívania detí, vzorcoch ich správania a zákernosti ich manipulácie, vďaka ktorej unikajú odhaleniu. Následne sa čita...

Questions

Question (1)
Question
Please can anyone recommend any research papers which have found out any negative consequences of sexuality education programs which preschool and younger school age children were subjected to?

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Analýza súčasnej legislatívnej úpravy trestného činu sexuálneho zneužitia a vybraných čiastkových procesnoprávnych aspektov v oblasti jeho vyšetrovania. Navrhnutie legislatívnych úprav, vypracovanie odporúčaní pre orgány činné v trestnom konaní a súdy v oblasti spôsobu vedenia výsluchu dieťaťa a zverenej osoby. Vytvorenie príručky pre znalcov, ktorí sú k predmetným kauzám prizývaní. Vymedzenie kriminologického pohľadu na obete CSA z hľadiska prevencie a ochrany obetí. Vytvorenie manuálu pre pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akým spôsobom možno rozoznať CSA, a kedy ide pravdepodobne len o falošné podozrenie.