Siranush Hovhannisyan

Siranush Hovhannisyan
National Academy of Sciences of Armenia | NAS RA · Department of Applied Linguistics

Doctor of Philosophy

About

11
Publications
47
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
0 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (11)
Article
Full-text available
1: Մարդն ապրում է բարդ կաոուցվածք ունեող իրականության մեջ, մասն Է այն միջավայրի, որում ապրում է և առանց որի չի կարող գոյություն ունենալ, բայց որն առանց իրեն էլ կապրի: Այդ իրականության ցանկացած հատված իր արտահայտությունն է ստանում մարդկային ներաշխարհում, որում առանձնանում են զգացող ե մտածող մակարդակները: Դրանցից առաջինը սովորաբար «սիրտ» են անվանում,...
Article
Full-text available
AEÜ îºøêîAE ÀܸвÜàôð ´Üàô² ¶AEðÀ ÊàêøAE ²ÚÈ îºê²ÎܺðAE ¼àô ¶²¸ðàôÂڲش êAEð²ÜàôÞ ÐàìвÜÜAEêÚ²Ü ²Ýó³Í ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇó É»½í³Ï³Ý Ëáßáñ³·áõÛÝ ÙdzíáñÇ` ï»ùëïÇ Ñ³Ý-¹»å Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ ³×»ó: ê³Ï³ÛÝ ï»ùëïÁ ѳٳÏáÕÙ³ÝÇ µÝáõó·-ñáÕ ³ÝíÇ×»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¹»é ãÇ Ó¨³íáñí»É: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ï»ùëï ¿ ѳٳñáõÙ ÙdzÛÝ ·ñ³íáñ Áݹ³ñÓ³Ï ËáëùÁ, ÇëÏ ÙÛáõë Ù³ëÁª Ýáõ...
Article
Full-text available
1 , և այդ հնարավորությունը մտքի թռիչքն ուղղում է դեպի արտաքին իրականությունից անդին՝ սովորաբար մի ինչ-որ բա-ցարձակի, ինչ-որ միակ կատարելության բացահայտման, որը հնարա-վոր չէ գտնել շոշափելի իրականության մեջ, քանի որ ակամա տրված իրականությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այդ միակ կատարելությունից սե-րած բազմաբղետ տարրերի բարդ համակարգ, այն «ավելի շատ գոյութ-...
Article
Full-text available
1 ... Վ. Օդոևսկի Առաջին հայացքից թվում է, թե սկզբում հարկավոր է սահմանել` ի՞նչ է լեզուն, և նոր միայն քննել նրա ծագման հարցը։ Սակայն բա-վական է որևէ սահմանում ձևակերպելու փորձ անել` հասկանալու հա մար, որ անհնար է տրամաբանության սահմաններից ներս տեղա-վո րել բազմաթիվ գործա ռույթներ ունեցող այս բարդ կառույցը։ Անշուշտ, կարելի է սահմանել լեզվի գործառույթ...
Article
Full-text available
Who plead for love, and look for recompense, More than that tongue that more hath more expressed. O learn to read what silent love hath writ: To hear with eyes belongs to love's fine wit. W. Shakespeare 1 Я близ тебя стоял смущенный, Томимый трепетом любви. Уста от полноты дыханья Остались немы и робки,-А сердце жаждало признанья, Рука-пожатия руки...
Article
Full-text available
1 « Ù»Ï áõñÇßÁ ѳÙá½í³Í ¿« áñ ï»ùëïÁ ËáëáÕáõÃÛ³Ý ÁÝóóùÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÝ ¿ 2 « ¨ ë³ ÇѳñÏ» Ñ»ï³ùñùÇñ« µ³Ûó ÙÇ ï»ë³Ï ûñÇ ·³Õ³-÷³ñ ¿£ î»ùëïÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ݳ¨ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ Ùdzíáñ« áñÁ Éë»ÉÇ Ï³Ù ï»-ë³Ý»ÉÇ ¿ ¨ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ÇÙ³ëïáí 3 £ ¶© ae³ÑáõÏÛ³ÝÁ ï»ùëïÁ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §Ñ»Ýù¦ ¨ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ·áñ-ͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»É Ý³¨ §ÑÇÝáõÛæ ¨ §ÉdzÑÇÝáõÛæ »½ñ³µ³é»ñÁ« áñáÝ-óÇó...
Preprint
Full-text available
1 ։ Քանի որ միտքը ներկայացնում է իրականության հատվածների միջև հաստատված կամ հաստատվող հարաբերությունները՝ որպես արտահայտման ձև օգտագործելով լեզվում ամրակայված անվանումների կապակցությու-նը, ուրեմն միտքը կարող է անվերջության աստիճանի հասնել, իսկ լեզվական միավորները ըստ էության սահմանափակ են, կամ գոնե ժամանակային առումով դրանց քանակական փոփոխականությո...

Projects

Project (1)
Project
Experiments; Developing the Study of Bilingualism