Silvia Dončevová

Silvia Dončevová
Comenius University Bratislava · Department of pedagogy and andragogy

Doctor of Philosophy
research project Multidisciplinary aspects of the feminization of education

About

29
Publications
6,151
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
2 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
Introduction
"Promoting democratization in slovak schools" theoretical - analytical preliminary research, survey, research (quantitative - questionnaire, qualitative - focus groups and interviews) Exploratory parameters: management power in school, teachers room climate, division of power https://sku.sk/category/projekt/
Additional affiliations
September 2017 - present
Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
Position
  • Researcher
Description
  • Protection of victims of violence in schools (research project)
September 2017 - present
Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
Position
  • Professor (Assistant)
September 2010 - April 2015
University of St. Cyril and Methodius of Trnava - Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Position
  • Researcher
Description
  • An international research MyWeb
Education
September 2007 - September 2010
Comenius University Bratislava
Field of study
  • social pedagogy
September 2001 - June 2006
Comenius University Bratislava
Field of study
  • philosophy, pedagogy

Publications

Publications (29)
Conference Paper
One consequence of gender inequalities, gender stereotypes, and gender segregation in the labour market is that the predominance of one gender automatically implies a change in the perception of the profession. An ultimate social construct of such a perception is the feminization of that profession. A typical example of gender segregation in the la...
Article
Full-text available
Aim. The aim of this study is to identify and analyze the positives of peer mediation in addressing school bullying, and to highlight its strengths within the spectrum of prevention and intervention methods within this issue. Methods. Using the method of critical analysis, we processed scientific outputs (studies, monographs), existing research fin...
Article
Full-text available
Abstrakt: kvalita pracovných podmienok pedagogických a odborných zamestnancov v školách je jeden z faktorov, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na atraktivitu týchto profesií na trhu práce. Spolu so slabým ohodnotením a spoločenským ocenením práce pedagogických a odborných zamestnancov má nízka kvalita pracovných podmienok priamy vplyv nielen na úpad...
Conference Paper
Full-text available
Abstrakt: supervízia je jednou z podporných činností, ktorou môže sociálny pedagóg pozitívne ovplyvňovať pôsobenie učiteľa v škole. Má potenciál obsiahnuť rôzne metódy sociálnopedagogickej práce v škole a dosiahnuť tak zlepšenie pracovného prostredia učiteľa, a zároveň ovplyvniť kvalitu jeho práce. Kľúčové slová: supervízia, sociálna pedagogika, šk...
Conference Paper
Full-text available
Abstrakt: cieľom textu je interpretovať zistenia teoretickej analýzy existujúcich výskumných zistení o vplyve pracovného prostredia učiteľov na kvalitu práce učiteľov a žiakov. V štúdii analyzujeme vybrané parametre pracovného prostredia učiteľov (zborovní) a dávame ich do kontextu s klímou tried, hľadáme analógiu medzi spokojnosťou učiteľov v prác...
Article
Full-text available
Abstrakt: štúdia sa zameriava na jednu z nežiaducich oblastí vplyvu závislosti na internete na deti a mladých ľudí-na fenomén, ktorý deformuje zdravé sebavedomie a medziľudské vzťahy tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Závislosť na virtuálnych vzťahoch je dôsledkom nekoordinovaného, prehnane intenzívneho a často aj anonymného kontaktu detí a mladých ľ...
Article
Full-text available
Anotácia: Výchova je fenomén, ktorého ciele sú ovplyvnené potrebami spoločnosti. Lenže potreby spoločnosti sa v skutočnosti vzhľadom na výchovu až tak nemenia-na rozdiel od vzdelávania, ktoré by malo promptne reagovať na celospoločenské zmeny, najmä v pracovnej oblasti. Vyzerá to tak, že vo výchove bude stále rovnako dôležité, aby sa osobnosť člove...
Article
Full-text available
The study focuses on the possibilities and importance of eliminating gender inequality and gender stereotypes in the area of voluntary activities in social area. The aim of the study is to show that gender inequality and gender stereotypes have negative impacts on work in volunteering in social sphere, and to show the possibilities of education of...
Chapter
Full-text available
Zdrowie dziecka po rozwodzie i Wspólna Opieka nad Dziećmi: opcje reintegracji i interwencji pedagogiki społecznej Streszczenie: w pracy analizuje się wpływ sytuacji rozwodowej na psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka oraz możliwości pomocy i wsparcia pedagogiki społecznej w eliminacji negatywnych skutków rozwodu dla zdrowia dziecka. Po rozwodzie sy...
Conference Paper
Full-text available
Abstrakt: príspevok sa zaoberá rodinou ako výchovným priestorom, ktorý by mal byť otvorený voči spoločenským problémom a výzvam, a tolerantný voči inakosti (v kontexte hendikepov a obmedzení, veku, výzoru a farby pleti, rodu a pohlavia, národnosti a rasy, vierovyznania a pod.). Prináša témy, ktoré by mali podnecovať diskusiu o rodinnej výchove ako...
Chapter
Full-text available
In this study, an analysis of research data obtained within the international research project of MyPlace is submitted (on behalf of Slovakia, a research team of the Faculty of Social Sciences of the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava under the leadership of Prof. Ladislav Macháček, PhD, took part in the project). This analysis monitor...
Chapter
Full-text available
Abstract: The work deals with the family and school partnership as a relationship between the two most important entities that have greatest impact on child development at school age. At present, perhaps the biggest problem in relation family-school is teacher's authority deformation by parents, consciously or unconsciously, and a teacher finds him...
Conference Paper
Full-text available
autorka si kladie otázku, do akej miery je naša škola ako výchovnovzdelávacia inštitúcia pripravená na nové výzvy v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mladých ľudí k tolerancii inakosti. Inakosť, rozdielnosť, odlišnosť – fenomén odvodený príslušnosťou k národnosti, pohlaviu, rase, kultúre, etnicite, náboženstvu, veku – nás robí originálnymi, jedi...
Article
Full-text available
The area under the focus of the analysis of research data monitors the sphere of human relations and the rate of otherness tolerance from the point of views of genders. Our research was conducted in Trnava (TT) and Rimavská Sobota (RS), Slovakia and in other European countries (Croatia, Greece, Estonia, Germany, Denmark, Finland, Georgia, Hungary,...
Chapter
Full-text available
One of the consequences of gender-stereotypical socialization in a family and gender-stereotypical education in a school can be frustration from unfulfilled wishes and expectations, where a personality crisis can lead to socio-pathological syndroms in children and youth (violence, bullying, suicide rate, addictions, crime rate, prostitution, etc.)....
Conference Paper
Full-text available
Anotácia: autorka sa v texte snaží o konfrontáciu dvoch aktuálnych pólov slovenskej rodinnej reality-na jednej strane barikád stojí takmer radikálne naladená časť populácie, obhajujúca tradičné hodnoty rodiny na úkor ľudských práv a demokratických princípov, na strane druhej umiernenejšia časť, podporovaná liberálmi a intelektuálmi, ktorá háji univ...
Article
Full-text available
In this study, an analysis of research data obtained within the international research project of MyPlace is submitted (on behalf of Slovakia, a research team of the Faculty of Social Sciences of the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava under the leadership of Prof. Ladislav Macháček, PhD, took part in the project). This analysis monitor...
Conference Paper
Full-text available
príspevok analyzuje snahu vznikajúceho univerzitného centra dobrovoľníctva o využitie princípov dobrovoľníctva, najmä výchovy a ďalšieho vzdelávania dobrovoľníkov/dobrovoľníčok, v prevencii sociálnej patológie mladistvých. Súčasťou príspevku je stručná prezentácia výskumných zistení vlastného výskumu, zameraného na skúmanie potrieb výchovy a vzdelá...
Chapter
Full-text available
Rodová (gender) problematika má široké pole pôsobnosti, čo vyplýva zo skutočnosti, že ide o oblasť skúmania existencie rodov/pohlaví a ich vplyvu na kvalitu života jedinca, v závislosti od príslušnosti k rodu/pohlaviu. Problematika rodu si nachádza svoje chodníčky aj v rámci sociálnopedagogickej teórie a praxe, špeciálne v sociálnej oblasti má svoj...
Conference Paper
Full-text available
Anotácia: Príspevok predkladá analýzu zistení vlastného výskumu, realizovaného vďaka fondu pre podporu mladých výskumníkov UCM s registračným číslom FPPV 28/2012. Výsledkom tohto výskumného projektu je Rodový manuál pre dobrovoľníkov, dobrovoľnícke organizácie a neziskové organizácie. Výskumný projekt sa zameral na zmapovanie a analýzu súčasného st...
Conference Paper
Full-text available
The study analyses a problem of violence in a gender context, especially in the problem of the CAN syndrome, and also compares many scientific views on aggressiveness and violence in our society. An important part of the study is founded on findings of research carried out within a dissertation thesis. Findings of research give a new view on proble...
Chapter
Full-text available
Abstrakt: cieľom práce je analýza potreby vzdelávania dobrovoľníkov vo vybraných oblastiach rodovej problematiky, ktoré vyústia do pripravovaného Rodového manuálu pre dobrovoľníkov. Jadro výskumu tvorí kvalitatívna metodológia, dôležitá súčasť verifikácie zakotvenej teórie. V našom výskume sme použili pološtruktúrovaný rozhovor s prihliadnutím na š...
Book
Full-text available
Verejná správa ako súčasť záujmu verejnej politiky je oblasťou, ktorá tieto kompetencie má. Kompetencie sú dobrým začiatkom, to ale nestačí. Musia byť spojené s vedomím poznania kontextov, ktoré sú v prípade rodovej problematiky presvedčivé a zaväzujúce. Dnes už nejde o dilemu, či ide iba o trend, prichádzajúci z EU, alebo o výskumami podložený fak...
Article
Full-text available
empirical and comparative study brings knowledge of the author's own research, whose the main objective was to identify, analyze and interpret the problem impact of gender inequalities and stereotypes in the creation and development of violence, particularly against children and adolescents, primarily in the educational environment of the family. R...
Book
Full-text available
Rodová nerovnosť má veľký podiel aj na zvyšovaní miery sociálnej exklúzie v spoločnosti, keďže medzi najviac ohrozené skupiny patria mladé ženy po ukončení materskej/rodičovskej dovolenky, ženy po rozvode, slobodné matky, chovankyne detských domovov, ženy 45+. Sociálnopatologickými javmi, ako nezamestnanosť, chudoba či prostitúcia, trpia viac ženy...
Conference Paper
Full-text available
the study is focussed on gender issue which is actual and relevant for researching of causes and consequences of violence, particularly sexual violence. Theoretical and practical part of study has itś foundation: theory gives exact opinions of gender studies in topic of violence, practical part gives theirs vecification during prophylactic program...
Chapter
Full-text available
Výchova k rodovo citlivému správaniu sa je nový fenomén, ktorý sa objavuje vo filozofii, sociálnej práci, pedagogike, psy-chológii, či v iných vedách o výchove a človeku. Rod, rodové roly, rodové stereotypy, rodová rovnosť sú základnými otázkami výchovy k rodovo citlivému správaniu sa. Vysvetlenie pojmov Rod je definovaný ako postoj, model, ktorý o...
Conference Paper
Full-text available
Abstrakt: príspevok prináša alternatívny pohľad na problematiku šikanovania v (nielen) školskom výchovnom prostredí z pohľadu gender. Autorka približuje tento fenomén z dvoch uhlov: teoretického prostredníctvom vybraných teoretických prístupov a praktického na základe vlastných skúseností s dobrovoľníckymi preventívnymi programami na základných ško...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
1) Content analysis of selected texts (parenting manuals, parenting brochures, magazines, books, etc.) a systematic overview of the transformations of the activity and the concretization of the content in family education in Slovakia. Overview study will provide an overall picture of the conditions determining the themes and forms of family education in a given period, the ways of presenting educational norms and their presentation through the communication style of the authors speaking parents of children of early age (0-3 years). 2) Through a series of focus groups and the administration of questionnaires to parents of young children, identify and analyze the current problem areas of family education in Slovakia and possible approaches to their solution. 3) To analyze the forms of current informal parent education programs in Slovakia. The resulting study will be helpful in answering what are the current specifics of parent education (advantages and disadvantages), in what forms parent education takes place, what objectives it fulfils and what is its content. 4) By comparing our research findings (resulting from the research procedure in point 2) with the concurrent ongoing forms of parent education (resulting from the research procedure in point 3), to propose specific possibilities for their innovation. The resulting scientific monograph will be helpful in answering what are the specifics of parent education (advantages and disadvantages), in what forms, what objectives it fulfils and what is its content.
Project
The main goal of the project is to form a multidisciplinary picture of the issue under study in the context of defined sciences and disciplines (philosophy, gender studies, sociology, cultural studies, history, history of education and philosophy of education) and to systematize the possibilities of addressing this phenomenon in the environment of primary schools.
Project
The main objectives of the project are: 1. Promoting democratization in schools 2. Supporting the teaching profession 3. Teacher/principal training Sub-objectives of the project: 1. Change from within 2. Change from a closed school to an open school 3. Positive focus on the theme 4. Focus on the congregation/teaching staff 5. Strengthening the teaching team 6. Choir room as a space that is next to the classroom 7. Engagement in the principal-teacher triangle 8. Transparency, participation, morality Research objectives Phase 1 (pre-research): identify and analyze existing information/research data (domestic and foreign), formulate and describe the theoretical framework of own research, identify indicators, research variables and research categories. Phases 2 and 3: based on the findings of own survey and research data, analyze and interpret the current state of democracy in schools, identify the positives and negatives of the current state, and propose steps to implement changes to the current state.