Sigita Kusnere

Sigita Kusnere
University of Latvia | LU · Department of Latvian and Baltic Studies

Master

About

13
Publications
1,378
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations

Publications

Publications (13)
Preprint
Full-text available
Ideoloģisko uzstādījumu komunicēšanā nozīmīga loma ir viedokļu līderiem-sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem, kam kopiena uzticas un kuru paustajām idejām ir svars sabiedrības uztverē. Edvarta Virzas daiļrade akcentē idejas, kas aktualizē dažādus ideoloģiskos konceptus, kuri gan saskan ar laikmeta valdošajiem strāvojumiem, gan ir pretrunā ar valsts v...
Chapter
Full-text available
Issues of women's emancipation in Latvian literature, end of the 19th century. Novella of Aspazija Cīņa par nākamību (Fight on for the future) [publ. Cimdiņa Ausma (sast.). Aspazija un mūsdienas. Dzimums, nācija, radošie izaicinājumi. Rīga: Zinātne, 2016, 99.-108. lpp.] SIGITA KUŠNERE Aspazijas proza, piemēram, novele "Cīņa par nākamību", ir lasītā...
Article
Research of private libraries has become more and more relevant in recent years because the information stored in the library describes not only the literary tastes and interests of its owner but also provides an insight into the context of the era. The library of Rainis and Aspazija has been studied but to a relatively small extent. One book of th...
Chapter
Full-text available
Lai arī pēdējos gados Augusta Saulieša daiļrade retāk bijusi pētnieku uzmanības lokā, tomēr kopumā, jo īpaši rakstnieka dzīves laikā, preses slejās un literatūrvēstures pētījumos viņa radītajam ierādīta nozīmīga loma latviešu literatūras kopainā. Saulieša daiļrades pētnieki un vērtētāji akcentē viņa darbu latviskumu, precīzāk – vidzemnieciskumu, at...
Chapter
Full-text available
Jaunākās latviešu prozas teksti – Jana Egle “Dzimšanas diena” (2020), Pauls Bankovskis “Trakie veči” (2016), Guna Roze “Sadursme” (2019), Sandra Vensko “Adele” (2019), Osvalds Zebris “Māra” (2019) – liecina par tēmas aktualitāti, kas pēdējās desmitgadēs plaši pētīta gan Latvijā, gan plašos starptautiskos sociālo zinātņu un antropoloģijas, arī psiho...
Article
Full-text available
Taking into account the research conclusions in social and natural sciences, gastropoetics as a research method allows to examine a literary text in-depth revealing the causal relationships and nuances of the psychological portrayal of characters, as well as analyse semantic pluralism providing more diverse interpretation opportunities of a literar...
Article
Full-text available
Latgalian literature has received relatively little attention in most studies of Latvian literature, regardless of the time or the type of the studies made, be they studies of individual or collaborative nature. In the late 19th century and early 20th century, it was largely caused by prohibition of Latgalian publications printed in the Latin alpha...
Article
Full-text available
Lielākajā daļā dažādos laikposmos tapušos latviešu literatūras vēstures pētījumos – gan viena autora, gan autoru kolektīvu izstrādātajos – latgaliešu literatūrai pievērsts salīdzinoši maz vērības. 19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākuma darbos tas lielākoties saistīts ar drukas aizliegumu izdevumiem latgaliešu valodā (izdevumiem, kurā lietots an...
Article
Full-text available
Berta Pīpiņa ir viena no redzamākajām Latvijas brīvvalsts sabiedriski politiskajām darbiniecēm, kura savā darbībā pievērsusies “sieviešu jautājuma” dažādajiem aspektiem, tostarp viņas interešu lokā bijuši jautājumi, kas skar sievietes lomu sabiedrībā, jaunatnes dzimumaudzināšanu, seksualitāti u. tml. Literatūrā Berta Pīpiņa sevi piesaka ar 1935. ga...
Chapter
Full-text available
Latviešu dzejnieces Annas Dagdas trimdinieka izjūtu atklāsme dzejā un vēstulēs.
Conference Paper
Full-text available
Since the middle of 19th century till the beginnings of Modernism, within almost fifty years, Latvian literature has seen a rapid development; absorbing the lessons from European – mostly, German – examples, from the first awkward attempts, through the period of national awakening, the era of Romantic alarm and the narrative of Realism, it has rise...
Conference Paper
Full-text available
Jau kopš pirmajiem dzejas krājumiem Dieva tēls ir viens no būtiskākajiem Andreja Eglīša daiļradē. Līdzās reliģiska satura dzejoļiem pirmajā dzejas krājumā "Kristus un mīla" iekļauti arī teksti, kas runā Edvarta Virzas pirmā dzejas krājuma "Biķeris" līdzīgā tonalitātē-drūmums, sāpes, tumšā mīlestība. Sākot ar otro krājumu, kristīgās morāli ētiskās v...

Projects

Projects (2)
Archived project
Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes