Sibel Karsidag

Sibel Karsidag
Maltepe University · Department of Neurology

About

210
Publications
37,561
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
696
Citations
Citations since 2017
70 Research Items
372 Citations
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
Introduction

Publications

Publications (210)
Presentation
Full-text available
Amaç: Epilepsi Hastalarında Uyku Bozuklukları (İnsomni, Gündüz aşırı uykululuk) varlığını araştırmak ve bu bozuklukların uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve depresyon ile ilişkisini incelemek. Gereç ve Yöntem: Çalışma KSBU Tıp Fakültesi Nöroloji AD koordinatörlüğünde, Türk Nöroloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubunun yürütücülüğünde çok merkezli...
Article
Full-text available
Background: Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disease. Immune response varies after vaccination in different patients. We aimed to evaluate interferon beta-1b (IFNβ-1b) level in patients with PD in response to inactivated SARS-CoV-2 (CoronaVac) vaccination. Methods: Eight patients with the diagnosis of idiopathic PD and followed in th...
Article
Full-text available
Background & Objective: Tension-type headache (TTH) is the most common primary headache. TTH worsens quality of life and is related to various psychosocial factors. We aimed to examine the severity of headache (intensity, frequency, and duration), analgesic use, quality of life (QoL), and the impact of COVID pandemic-induced stress in TTH patients....
Article
Alzheimer’s Disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by the accumulation of amyloid plaques and neurofibrillary tangles in the brain. However, increasing evidence suggests that the pathogenesis of the disease is associated with peripheral inflammation. Here, we aimed to determine plasma concentrations of multiple cytokines and chem...
Article
Full-text available
Giriş: Bilişsel bozukluklarda günlük yaşam becerilerini değerlendirmek oldukça önemlidir. Günlük bilişsellik ölçeğinde ‘‘everyday cognition’’ (ECog) 12 madde bulunmaktadır. Bu ölçek, karmaşık günlük yaşam becerilerini ve yürütücü işlevleri değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede sağlıklı yaşlıları, hafif bilişsel bozukluk (HBB) hastalarında...
Article
Full-text available
Aim: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) related lockdown may have a negative effect on the neuropsychiatric status of Alzheimer’s Disease (AD) cases. In this study, it was aimed to find future implications by evaluating the neuropychiatric conditions of AD cases during total and partial lockdown periods. Methods: It is a prospective, cross-section...
Article
Full-text available
The cases of Guillain Barre Syndrome (GBS) have been reported following the coronavirus disease 2019 (COVID-19). Here, we describe a case that evolved from GBS to chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) after COVID-19 in terms of contributing to the literature due to its different aspects. In the cerebrospinal fluid examination of...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Baş ağrısı ve anosmi de dâhil edildiğinde COVID-19 hastalarının üçte birinden fazlasında ensefalopatiden polinöropatiye kadar değişkenlik gösteren nörolojik komplikasyonlar bildirilmektedir. Ayrıca, önceden var olan nörolojik hastalıklarda kötüleşmeler rapor edilmektedir. Bununla birlikte, nörologların COVID-19 hastasının yönetimindeki rolü h...
Presentation
Full-text available
Amaç: Corona virüs 2019 (COVID-19) hem periferik hem de santral sinir sistemini etkileyebilmektedir. Aşılar hastalığın ciddiyetini azaltma ve bulaşıcılığı engelleme açısından büyük öneme sahiptir. Ülkemizde inaktif aşı (Sinovac®) ve mRNA aşısı (BionTech®) kullanılmaktadır. Aşının hafif ama sık yan etkileri (ateş, miyalji, artralji, boğaz ağrısı) ra...
Presentation
Full-text available
Amaç: COVID-19 pandemi süreci birçok kesimin yaşam kalitesini farklı şekillerde ve düzeylerde etkilemiştir. Stresin gerilim tipi baş ağrısında önemli bir rol oynadığı düşünülür. Bu çalışmada gerilim tipi başağrısı (GTBA) olan hastaların pandemi döneminde başağrısının şiddeti, sıklığı, süresi gibi özellikleriyle birlikte günlük yaşam değişikliklerin...
Presentation
Full-text available
Coronavirüs 2019 (COVID-19) postenfeksiyoz dönemde baş ağrısı, nöbet, inme ve ensefalit gibi birçok nörolojik komplikasyonlarla ilişkilidir. Burada COVID-19u takiben romboensefalit gelişen iki hasta sunulmuştur. Olgular: Olgu 1. Yirmi altı yaşında kadın, COVID-19 geçirmiş. Bir ay sonra baş dönmesi, bulantı, kusma ve dengesizlik şikâyetleri gelişmiş...
Conference Paper
SARS-CoV2, diğer virüsler gibi, enfeksiyon sonrası dönemde GBS'yi tetikleyebilir. GBS olguları nüks ve kronik hastalık açısından takip edilmelidir. Ferritin düzeyi GBS olgularının klinik takibinde biyokimyasal bir belirteç olabilir.
Conference Paper
Full-text available
SARS-CoV2, diğer virüsler gibi, enfeksiyon sonrası dönemde GBS varyantlarından AMSAN'ı tetikleyebilir. GBS olguları nüks ve kronik hastalık açısından takip edilmelidir. Ferritin düzeyi GBS olgularının klinik takibinde biyokimyasal bir belirteç olabilir.
Conference Paper
Full-text available
AMAÇ: Bilişsel bozukluklarda günlük yaşam becerilerini değerlendirmek oldukça önemlidir. Günlük bilişsellik ölçeğinde (ECog) 12 madde bulunmaktadır. Bu ölçek, karmaşık günlük yaşam becerilerini ve yürütücü işlevleri değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede sağlıklı yaşlıları, hafif bilişsel bozukluk (HBB) hastalarından, aynı zamanda demans h...
Conference Paper
Full-text available
Behçet hastalarında ileri dönemde yaklaşık %2-50 oranında santral sinir sistemi tutulumu görülmektedir. Nörobehçet tablosunda parankimal ve parankimal-olmayan; parankimal bölgede sıklıkla mesodiensefalik bileşke, serebellar pedünküller ve bazal ganglia tutulmaktadır. Olgumuz klinik ve radyolojik değerlendirme sonucu kanıtlanan Behçet Hastalığı’nın...
Article
Full-text available
Neurological diseases related to coronavirus disease-2019 (COVID-19) are increasingly reported. We report here three cases that presented with subtle neurologic findings manifesting within a range of 15 days to four months after their COVID-19 diagnoses. Magnetic resonance imaging showed acute multifocal periventricular and subcortical demyelinatin...
Article
Full-text available
Background: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and lockdown period may induce an impairment in quality of life (QoL), disruption in treatment (DIT), and posttraumatic stress disorder (PTSD) in chronic neurological diseases (CNDs). To reach this information, a multicenter, cross-sectional study (COVQoL-CND) was planned. Parkinson's diseas...
Article
Full-text available
Paraneoplastic neurologic syndromes (PNS) are autoimmune diseases associated with any type of malignancy that can affect central or peripheral nervous system. PNS usually accompanies malignancies such as small-cell lung cancer, ovarian cancer, breast cancer, neuroendocrine tumors, thymoma, and lymphoma [1]. Anti-neuronal antibodies that can be eval...
Conference Paper
Full-text available
Could Fat-Free Mass Index be a New Follow-Up Tool for Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy? Miruna Florentina Ates, Sevki Sahin, Nilgun Cinar, Sibel Karsidag Background: Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP) is an autoimmune demyelinating disease. Muscle mass can be reduced in CIDP. Calculation of FF...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemisi sürecinde, Alzheimer Hastalığı (AH) ve diğer demanslılar gerek ileri yaşları, gerek eşlik eden komorbiditeleri gerekse infeksiyon korunma kurallarına uyum sorunları açısından büyük risk altındadır. Bu duruma ek olarak sosyal izolasyon veya karantina gibi halk sağlığı müdahalelerinin de, demans has...
Conference Paper
Full-text available
Giriş: Hiperostosis frontalis interna (HFI), frontal kemiğin iç tabakasının açıklanamayan nedenle düzensiz kalınlaşmasıdır. Morgagni Steward Morel (MSM) sendromu ise kafatası kemiklerinde hiperostozise eşlik eden obesite, hirsutismus ve nöropsikiyatrik semptomlarla seyreden özel bir durumdur. Bu bildiride nöropsikiyatrik bulgularla gelen ve krani...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 pandemisi sırasında birçok ülkede kronik hastalıkları olan hastaların, sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişimlerinde zorluklar yaşandığını açıklamıştır. Ülkemizde ise kronik hastalığı olanların, tedavilerine olabildiğince kolay ulaşabilmeleri için yoğun önlemler alınmıştır (ilaç raporlarının uzatılması, eczanede...
Article
Full-text available
Öz Amaç: Çalışmada Alzheimer Hastalığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi (AHİYK) Ölçeği-(Alzheimer's Disease Related Quality of Life (ADRQL) Scale)'nin psikometrik özellikleri ve AHİYK ölçeği puanı ile bakım verenlerin duygu durumları arasındaki ilişki incelenmiştir ve dilimize valide edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini, evde...
Conference Paper
Full-text available
Giriş ve Amaç: Subjektif bellek yakınması (SBY) bilişsel bozulma olmaksızın kişide unutkanlık yakınması olmasıdır. Prevalansı yaşla birlikte artarak %60’ları bulabilir. Bu güne kadar SBY olgularında yapılan çalışmalarda; kontrollere göre Alzheimer hastalığı (AH) için önemli bir risk faktörü olan homozigot APOE-ε4 taşıyıcılığının daha fazla olduğu g...
Preprint
Full-text available
Giriş: Zona zoster, post herpetik nevralji dışında nadiren motor paralizilere de yol açabilmektedir. Burada kemik fraktüründen altı hafta sonra aynı bölgede gelişen ve motor paraliziye yol açan zona zoster olgusu, travmanın tetikleyici etkisini vurgulamak amacı ile sunulmuştur. Olgu: Yetmiş dört yaşında diyabetik erkek hasta, sol naviküler kemik ve...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: İdiyopatik Parkinson hastalığı (PH) ile idiyopatik normal basınçlı hidrosefali (NBH) arasında kliniğe ilk başvuru sırasında nadiren tanısal karışıklıklar yaşanabilir. Bu aşamada ekstrapiramidal bulguların daha ayrıntılı değerlendirilmesinin yanı sıra, olguların bilişsel açıdan da ayrıntılı incelemeleri yapılmalıdır. Daha önce her iki hastalık...
Chapter
Full-text available
ÖZET Kronik inflamatuar demiyelinizan poliradikülonöropati (KIDP), otoimmün orijinli bir hastalık olup, simetrik, proksimal ve distal kas güçsüzlügü ile duyu bozukluğuna yol açabilir. Hastalık demiyelinizan natürde olup, kronik ilerleyici veya ataklarla seyreden formlar şeklinde kliniğe yansıyabilir. Klasik formunun yanı sıra saf duysal, saf motor,...
Data
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA STİGMATİZASYONU ARAŞTIRMAK İÇİN VALIDE EDİLMİŞTİR Sitasyon Bilgisi : Karşıdağ S, Çınar N, Şahin Ş, Kotevoğlu N, Ateş MF. Validation and reliability study of the Turkish version of the Neuroquality of Life (Neuro-QoL)-Stigma Scale for neurological disorders. Turk J Med Sci 2019: 26;49(3):1-6.
Article
Full-text available
Background and objectives: The quality of life (QoL) of caregivers of Alzheimer’s Disease (AD) patients shows individual variability. In this study, we aimed to demonstrate the variability of caregiver burden under differing cases of AD care conditions. Materials and methods: In this cross-sectional study, 321 AD caregivers were selected. The prima...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Miyastenia gravis (MG) nöromuskuler kavşağın en sık görülen otoimmün hastalığıdır. Okuler tutulum en sık görülen klinik formu oluşturur. Okuler formun özelliklerini anlayabilmek prognostik açıdan büyük önem taşımaktadır. Metod: Bu kesitsel retrospektif çalışmada poliklinik kayıtlarına ulaşılabilinen hastalar ele alınmıştır. Sonuçlar: Poliklin...
Article
Full-text available
A 52-year-old woman presented with orbital cellulitis and sixth cranial nerve palsy as a result of striking the tail of a stingray while swimming. Her ophthalmologic and neurologic examination showed injury of the conjunctiva, corneal abrasion without mention of foreign body, contusion of the eyelid, and isolated lateral gaze palsy and ptosis in th...
Preprint
Full-text available
Giriş: Alzheimer demans (AD), bilişsel işlevlerde bozulma, günlük yaşam aktivitelerinde azalma, davranışsal ve psikolojik bozukluklarla giden ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Vasküler demans (VaD) Alzheimer hastalığından sonra ikinci sıklıktaki demanstır. Beyin kan akımında azalma ve tekraralayan inmeler sonucu ortaya çıkar. Perseverasy...
Preprint
Full-text available
Giriş: Alzheimer Hastalığı (AH)'nda, klinik semptomlar ortaya çıkmadan tanı konulabilmesi, ileride bulunacak tedaviler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 'Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative' (ADNI)'ye kayıtlı sağlıklı yaşlıların verileri, AH gelişip gelişmeme durumuna göre karşılaştırılarak farkların ortaya konulması amaçlanmışt...
Preprint
Full-text available
Amaç: Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDP), monofazik, ataklı veya progresif seyredebilen bir hastalıktır. Literatürde konnektif doku hastalıklarında KIDP prevalansı % 21 olarak belirtilmiştir. Sistemik lupus eritematosus (SLE) Sjögren etiyolojide sık bildirilmekle beraber romatoid artrit (RA) ve poliarteritis nodosa (PAN) birlikte...
Preprint
Full-text available
8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi. Program ve Özetler, İstanbul, 2019;181.
Article
Full-text available
Aim: The prevalence of sarcopenia is higher in Alzheimer’s disease (AD) when compared with subjects with normal cognition. Easy-to-use screening tools can make it easier to reach the diagnosis. We aimed to evaluate inflammatory markers such as neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) in AD cases with or without sa...
Article
Full-text available
Bariatric surgery is an effective treatment for obesity. However, the number of acute or chronic neurological complications after bariatric surgery, including Guillain-Barré syndrome, is increasingly reported. We present here two cases which developed acute motor sensory polyneuropathy a couple months after bariatric surgery which rapidly progresse...
Preprint
Full-text available
Background: Late mild cognitive impairment (LMCI) is described to performance of 1.5 standart deviation below the normative mean of cognitive tests. Late MCI has highest risk of transformation to Alzheimer's disease. It is well known that APO-ε4 is a important risk factor for developing AD. We aimed to evaluate the effect of APOE-ε4 status in cogni...
Article
Background Bariatric surgery is an effective treatment for obesity. However, the number of neurological complications including polyneuropathies after bariatric surgery is increasingly reported. Case reports Case1. A 27-year-old female underwent a sleeve gastrectomy (SG) and was discharged on a special diet including parenteral B vitamins. Three m...
Preprint
Full-text available
Abstract Background: Subjective memory complaints (SMC) are often detected in the elderly. APOEɛ4 genotype has been identified as the most important risk factor for late onset Alzheimer Disease (AD). We aimed to evaluate temporal change of Tau and Amyloid Beta (Aβ) in SMC with APOE-ε4 carriers (C) and non-carriers (NC) based on cognitive tests. Me...
Preprint
Full-text available
Amaç: Lewy cisimcikli demans (LCD) ve idyopatik Parkinson Hastalığı (İPH), parkinsonizm ortak noktaları nedeniyle, LCD ve frontotemporal demans davranışsal varyantının (FTDdv) ise kognitif bozukluklar nedeniyle benzer klinikler ile karşımıza çıkabilir. Bu hastalıklarda özellikle yürütücü işlevlerin etkilendiği bilinmektedir. Biz İPH, LCD ve FTD olg...
Article
Full-text available
Background/aim: Stigma can be defined as a negative perception of chronically ill patients by their relatives or by society, or a similar self-perception by the patients themselves. We aimed to validate the Turkish version of the Neuroquality of Life (Neuro-QoL)-Stigma Scale for neurologic diseases. Materials and methods: Forms were filled out b...
Article
Full-text available
Sometimes, a diagnostic error between optic neuritis (ON) and optic perineuritis (OPN) can occur. The differential diagnosis of these two entities is very important because the prognosis and response to treatment are different from each other. We describe here three unusual OPN cases that presented with the symptom of sudden onset blurred vision an...
Preprint
Full-text available
Giriş: Brakial pleksitis, tanı koyulmada zorlanılan nörolojik bir tablodur. Sklerodermaya bağlı Parry Romberg Sendromu ve brakial pleksitis varlığı gözlenen bir olgu sunmayı amaçladık. Olgu: Kırkaltı yaşında erkek hasta 1 aydır olan sol omuzda şiddetli ağrı ve günler içerisinde ilerleyen omuzdan ele kadar yayılan güç kaybı ve uyuşmalar ile başvurdu...
Presentation
Full-text available
Optik nörit (ON) ve optik perinörit (OPN)’in ayırıcı tanısı önemlidir. Çünkü prognozları ve tedaviye yanıtları birbirinden farklıdır. Burada ani başlangıçlı bulanık görme şikâyeti ile başvuran, öncesinde Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) öyküsü olan OPN olgusunun ON’den ayrıcı tanısı ve tedaviye yanıtının güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmesi amaçl...
Article
Full-text available
Trauma is the cause of 80-90% cases of cerebrospinal fluid (CSF) leaks. 1 CSF leakage may be early onset, or can be delayed for more than 1 week after trauma. Spinal sequelae occur as a complication to CSF leaks. 1,2 CSF leakage and intracranial hypotension (IH) have been rarely reported after vigorous sports activities, with the literature includi...
Article
Full-text available
The characteristic of the typical Guillain-Barré syndrome (GBS) is an ascending symmetrical and demyelinating polyradiculoneuropathy. Acute motor and sensory axonal neuropathy (AMSAN) is a less common variant of GBS. Here, we describe an atypical AMSAN case developed after a beta-hemolytic streptococcal infection. Also, repeated electrophysiologica...
Article
Full-text available
Imatinib is a tyrosine kinase inhibitor as a antineoplastic agent which is indicated in chronic myeloid leukemia (CML), various hematologic and nonhematologic malignancies. Forty-seven years old male, with CML diagnosis 15 years ago and had stem cell transplantation 2 years ago and receiving radiotherapy and chemotherapy. After then, imatinib 400 m...
Preprint
Full-text available
Background: Steroid therapy is still the first choice in relapses in relapsing remitting multiple sclerosis (MS). Recent inflammatory markers such as neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and neutrophil/thrombocyte ratio (NTR) are evaluated in MS, previously. However, there is no study that examines changing on these parameters after streoid treatment...
Article
Full-text available
Sjögren's syndrome (SS) is a chronic autoimmune vasculitic disease involving the lacrimal and salivary glands. The central and peripheral nervous system can be affected by the ratio of 1.5–20% and 10%, in SS, respectively. In this study, clinical-neuroradiological findings and response to treatment of five female patients with SS who were affe...
Preprint
Full-text available
Background: We aimed to investigate the effects of behavioral disorders on the quality of life, care burden, anxiety and depression of Alzheimer's Disease caregivers. Method: A hundred and seven caregivers of Alzheimer’s Disease (AD) patients were enrolled to the study. Among AD patients, 37 were home care (group 1), 33 were using day care home (g...
Conference Paper
Full-text available
Alzheimer Hastalığına Tip III Diyabet Denilebilir mi? Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Miruna Florentina Ateş, Zeynep Güneş Özünal. Amaç: Güncel araştırmalarda, Alzheimer Hastalığı (AH) patojenezinden sorumlu tutulan amiloid beta ve hiperfosforile tau birikiminde, beyin insülin sinyalizasyonundaki bozulmanın katkısı olduğuna dair bilimse...
Preprint
Full-text available
Amaç: İstifleme Bozukluğu (İB) gerçek değerine bakılmaksızın çok sayıda eşyayı kompülsif bir şekilde biriktirmek, onları atmakta zorlanmak ve saklamak ile karakterizedir. Erişkinlerde prevelansı %2-6 arasında olduğu tahmin edilmektedir Demansda oran %22-36 civarı bildirilmektedir (1, 2). Biz istifleme bozukluğunu kendi demans populasyonumuzdaki dağ...
Article
Full-text available
Metamorphopsia is the visual misperception of the shape of objects. Retinal diseases, especially those affecting the macula, are responsible for the majority of cases. However, it can also be seen during migraine attacks, epileptic seizures and damage to visual pathways in the brain.Infarction in the splenium of the corpus callosum may cause visual...
Preprint
Full-text available
Sepsis ile ilişkili ensefalopati (SİE) santral sinir sisteminin Sepsisle tetiklenen bir bozukluğudur. Patojenezinde Sepsis sırasında gelişen kan beyin bariyeri hasarı ve serebral mikrodolaşıma inflamatuvar sitokinlerin geçmesi suçlanmaktadır. Burada 85 yaşında kadın hastada ürosepsis sonrası gelişen nörolojik bulguların ışığında SİE’ye ait bilgiler...
Poster
Full-text available
Literatürde Sarkopeni ve Nötrofil/ Lenfosit oranı arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışma
Article
Full-text available
Background and aim: Depressive pseudodementia (DPD) is a condition which may develop secondary to depression. The aim of this study was to contribute to the differential diagnosis between Alzheimer disease (AD) and DPD by comparing the neurocognitive tests and hippocampal volume. Materials and methods: Patients who met criteria of AD/DPD were en...
Article
Full-text available
Guillain Barré syndrome (GBS) is a post-infectious acute autoimmune polyradiculopathy. Cerebrospinal fluid (CSF) total protein level and plasma neutrophil/ lymphocyte ratio (NLR) are related with autoimmune response. We aimed to reach a prognostic indicator for GBS by using electrophysiological findings, protein level of CSF, and plasma NLR based o...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Diyabetes mellitus (DM), polinöropatilerin önemli sebeblerinden olup, en sık görülen tipi distal sensorimotor nöropatidir. Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KIDP) ise nadir bir form olup, ataklarla seyredebilen, proksimal kas gükas güçsüzlüğü ile karakterizedir. Yapılan çalışmalarda DM’a bağlı KIDP (DM-KIDP) oranı tüm olguların...
Conference Paper
Full-text available
GİRİŞ VE AMAÇ: Diabetes mellitus (DM), polinöropatilerin önemli sebeblerinden olup, en sık yol açtığı tablo distal sensorimotor nöropatidir. Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KIDP) ise nadir bir nöropati tipi olup, ataklarla seyreder ve proksimalde belirgin kas güçsüzlüğü ile karakterizedir. Çalışmalarda DM’ye bağlı KIDP (DM-KIDP) ora...
Article
Full-text available
Background and aim: This study aims to examine the distinguishability of age-related cognitive decline (ARCD) from dementias based on some neurocognitive tests using machine learning. Materials and methods: 106 subjects were divided into four groups: ARCD (n=30), probable Alzheimer's disease (AD) (n=20), vascular dementia (VD) (n=21) and amnesti...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Öğrenme yeteneği hafıza bozukluğu ile seyreden farklı hastalıklarda, farklı düzeylerde etkilenir. Bu yeteneğin detaylı olarak değerlendirilmesi hastalığın patolojisine ışık tutabilir. Bu amaçla Öktem - Sözel Bellek Süreçleri Testi (Ö-SBST)nin toplam öğrenme puanı temel alınarak; Alzheimer Demans (AD), vasküler demans (VD), hafif kognitif bozu...
Article
Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease (sCJD) is a progressive and fatal disease of the central nervous system originated from misfolding of prion protein. The concurrency of herpes simplex virus (HSV) encephalitis who unresponsive to acyclovir and sCJD cases have been reported before. In the light of this knowledge, we investigated the HSV antibodies...
Article
Full-text available
Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease (sCJD) is a progressive and fatal disease of the central nervous system originated from misfolding of prion protein. The concurrency of herpes simplex virus (HSV) encephalitis who unresponsive to acyclovir and sCJD cases have been reported before. In the light of this knowledge, we investigated the HSV antibodies...
Article
Full-text available
Startle is a stereotypical response to a sudden and unexpected stimulant. Although it is often triggered by an acoustic stimuli, tactile, visual or vestibular stimuli may also cause this response. Here, we described totally nine patients with detailed clinical informations as followed; one hereditary, four symptomatic (cases of two ataxias, one dys...
Article
The lip reconstruction is a very controversial topic in plastic surgery and many flaps have been described for this purpose. Despite all of the interventions, some patients still have problems such as drooling and gingival show that decrease their quality of life. In this study, the authors report a patient whose lower lip was resected totally for...
Article
Full-text available
Background: Munchausen syndrome presenting with psychogenic dystonia is a rare condition. Phenomenology Shown: A psychogenic dystonia case presenting with an acute onset of retrocollis, lower limb dystonia and bizarre gait was diagnosed as Munchausen syndrome. Educational Value: Recognizing psychogenic dystonia avoids unnecessary investigations and...
Article
Full-text available
Musical ear syndrome (MES) is a condition that causes patients with hearing impairment to have non-psychiatric auditory hallucinations. In advanced age, it could be confused with dementia. In addition, MES is suggested to be a variant of Charles Bonnet syndrome (visual hallucinations in visually impaired patients) by some authors. Although its mech...
Conference Paper
Background: Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease (sCJD) is a progressive and fatal disease of the central nervous system. The concurrency of herpes simplex virus (HSV) encephalitis who unresponsive to acyclovir and sCJD cases have been reported before (1, 2). In the light of this knowledge, we investigated the HSV antibodies in sJCD cases. Also, we a...