Shemsedin Dreshaj

Science Education, Infectious Diseases

Doctor of Medicine
15.63

Publications

 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: In order to assess DNA damage associated with exposure to environmental pollution in two polluted sites and one control site in Kosovo, whole blood samples were collected from volunteers in two polluted areas (Kastriot/ Obiliq - lignite-based power plants and lignite mines - and Drenas/Gllogovc - Ferronikeli smelting plant) as well as from Peja, representing an unpolluted area. White blood cells were isolated, and DNA damage was analyzed by the alkaline comet assay. Significantly higher levels of DNA damage (strand breaks) were found in white blood cells from subjects living in the polluted areas compared with residents of the unpolluted city, indicating a potential threat to human health.
  Full-text · Article · Dec 2015
 • Source
  Hajrullah Fejza · Ilir Tolaj · Shemsedin Dreshaj

  Full-text · Dataset · Sep 2015
 • Source
  Shemsedin Dreshaj · Nebi Caka · Bajram Berisha
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Qëllimi parësor i çdo shkencëtari do të duhej të ishte avancimi i dijes në një fushë të caktuar të shkencës. Vlerësimi i të arriturave dhe rezultateve shkencore, si dhe vlerësimi i nivelit shkencor të shkencëtarëve, ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë një sfidë e veçantë për komunitetin shkencor, si në Kosove, ashtu edhe në botë. Publikimi i "punimit origjinal shkencor" , mbetet produkti kryesor në bazë të të cilit vlerësohet cilësia e punës shkencore të individit ose të grupit të caktuar shkencor, ndërkaq revista ku është botuar punimi, tregon për "nivelin" shkencor të autorit dhe të institucionit. Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë së informacionit dhe shtrirja gjithnjë e më e madhe e internetit në këto deceniet e fundit ka mundësuar kategorizimin dhe sistematizimin e rezultateve shkencore, përkatësisht akumulimin e shpejtë të dijes universale. Sot, platforma të ndryshme elektronike të shkencës dhe të inovacionit mundësojnë gjetjen e shpejtë dhe përpunimin e informacioneve të dëshiruara nga të gjitha fushat shkencore. Ato ofrojnë të dhëna të rëndësishme edhe për sasinë dhe cilësinë e të arriturave shkencore të hulumtuesve të veçantë, të cilët kanë arritur që t'i publikojnë rezultatet e tyre në revista të indeksuara nga institucione të rëndësishme shkencore ndërkombëtare. Parametrat kryesorë në të cilët aktualisht bazohet vlerësimi i të arriturave shkencore të hulumtueseve janë: numri i publikimeve shkencore, niveli i revistave shkencore (të indeksuara, me "impact factor" etj.) në të cilat janë publikuar artikujt shkencorë, numri i citimeve (i cili paraqet interesin që ka zgjuar te komuniteti shkencor puna e autorit), si dhe parametrat e tjerë bashkëkohorë, si Indeksi i Hirshit ("h-index "), g-indeksi etj. Qëllim i këtij prezantimi është promovimi i një strategjie të bazuar në kriteret e matshme të rezultateve shkencore, të pranuara ndërkombëtarisht, lidhur me kategorizimin, promovimin dhe stimulimin e dijes vendore dhe të shkencëtarëve.
  Full-text · Conference Paper · May 2015
 • Source
  [Show description] [Hide description]
  DESCRIPTION: In 2011, a human brucellosis case with severe clinical symptoms was reported at the University Clinic for Infectious Diseases in Prishtina, Kosovo. A trace-back investigation was conducted to find the source of human infection. A total of 49 blood samples and 15 corresponding milk samples from sheep and goats raised on the patient's farm were taken for serological and molecular analysis. Serology using RBT and CFT revealed 11 positive animals. Twelve milk samples were PCR positive. A Brucella strain isolated from a goat's milk sample was classified as Brucella melitensis biovar 3, indicating the first ever isolation and report in Kosovo. The use of the Bruce-ladder PCR provided differentiation between the field strain and the vaccine strain. Hence, the accidental transmission of the vaccine strain Rev 1 that was previously used for the vaccination of the farm animals could be excluded. The findings of this study show that brucellosis is still a public health threat in Kosovo despite control measures.
  Full-text · Research · May 2015
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: In 2011, a human brucellosis case with severe clinical symptoms was reported at the University Clinic for Infectious Diseases in Prishtina, Kosovo. A trace-back investigation was conducted to find the source of human infection. A total of 49 blood samples and 15 corresponding milk samples from sheep and goats raised on the patient's farm were taken for serological and molecular analysis. Serology using RBT and CFT revealed 11 positive animals. Twelve milk samples were PCR positive. A Brucella strain isolated from a goat's milk sample was classified as Brucella melitensis biovar 3, indicating the first ever isolation and report in Kosovo. The use of the Bruce-ladder PCR provided differentiation between the field strain and the vaccine strain. Hence, the accidental transmission of the vaccine strain Rev 1 that was previously used for the vaccination of the farm animals could be excluded. The findings of this study show that brucellosis is still a public health threat in Kosovo despite control measures. © 2015 Blackwell Verlag GmbH.
  Full-text · Article · Feb 2015 · Transboundary and Emerging Diseases

 • No preview · Conference Paper · Oct 2013

 • No preview · Article · Oct 2013 · European Journal of Internal Medicine

 • No preview · Conference Paper · Oct 2013

 • No preview · Article · Oct 2013 · European Journal of Internal Medicine
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Aims: To analyze the clinical manifestations and outcome in four cases with nosocomial infection of Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) disease; treated at the Infectious Diseases Clinic in Prishtina (Kosovo). Material and Methods: In this retrospective study, the medical data’s and the history of four health care workers with CCHF were analyzed. The diagnose was confirmed by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). The health workers were engaged in the management of patients with severe forms of CCHF. Results: In all four cases the infection was caused by not following the protective measures.Three otolaryngology doctors were infected during tamponades of the nasal cavities of the patients with CCHF. Two of them did not wear any of the protective measures (the nasal tamponade was done without gloves and mask). The third doctor was not wearing the face shield and goggles with side shields (infection occurred after coughing blood drops that are deposited in the doctor's face. The fourth case was a laboratory hygienist which made cleaning test tubes with blood samples from patients with CCHF without the use of protective gloves. Mean incubation period of the disease was 6.2 days. Two cases manifested moderately severe disease by fever and other nonspecific symptoms including chills, severe headache, dizziness, neck pain, nausea, vomiting, myalgia, arthralgia without hemorrhagic syndrome. In two cases the disease had severe clinical manifestations with fever, other nonspecific symptoms and hemorrhagic syndrome which in one case ended with hemorrhagic shock and fatal outcome. Discussion and Conclusion: Kosovo is an endemic region, with frequent epidemic outbreaks and sporadic cases occurring with hospitalized case fatality of approximately 30%. CCHF is very contagious disease which is transmitted among the health workers by blood and other body fluids. Accidental infections are possible if strict universal precautions are not followed. Nosocomial infections can be serious and with possible fatal outcome.
  No preview · Article · Oct 2013 · European Journal of Internal Medicine

 • No preview · Article · Oct 2013 · European Journal of Internal Medicine
 • Source
  Shemsedin Dreshaj · Fetah Podvorica · Ramë Vataj · Nebi Caka · Bajram Berisha
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Qëllimi primar i aktiviteteve shkencore është përparimi i dijes në fusha të caktuara të hulumtimit, i cili dëshmohet me anë të publikimeve origjinale shkencore. Vlerësimi cilësor e sasior i të arriturave dhe rezultateve shkencore e të nivelit shkencor të shkencëtarëve vazhdon të jetë një sfidë e veçantë për komunitetin shkencor, si në Kosovë ashtu edhe në botë. Në faza të ndryshme të zhvillimit në të kaluarën, parametra të ndryshëm kanë vendosur për vlerësimin e cilësisë së rezultateve shkencore, respektivisht për nivelin e kontributit të rezultateve të caktuara shkencore në "shtimin" e dijes universale. Publikimi i "punimit origjinal shkencor", mbetet produkti kryesor në bazë të të cilit vlerësohet cilësia e punës shkencore të individit ose të grupit të caktuar shkencor, ndërkaq revista ku është botuar punimi, tregon për "nivelin" shkencor të autorit dhe të institucionit. Zhvillimi i shpejtë i informatikës dhe i internetit në vitet e fundit ka mundësuar kategorizimin dhe sistematizimin e rezultateve shkencore. Sot, platforma të ndryshme elektronike të shkencës dhe inovacionit mundësojnë gjetjen e shpejtë dhe përpunimin e informacionit të dëshiruar nga të gjitha fushat shkencore, duke ofruar të dhëna të rëndësishme për të arriturat shkencore të hulumtuesve të veçantë. Parametrat kryesorë në të cilët bazohet vlerësimi i të arriturave shkencore të hulumtueseve janë: numri i publikimeve, niveli i revistave shkencore (të indeksuara, me "impact factor" etj.) në të cilat publikohen artikujt shkencorë, numri i citimeve që e paraqet interesin e zgjuar te komuniteti shkencor për punën e autorit, si dhe parametrat e tjerë bashkëkohorë, si h-indexi etj. Fjalë çelës: aktivitet shkencor, impact factor, vlerësim, h index Key-words: scientific activity, impact factor, assessment, h index
  Full-text · Conference Paper · Aug 2013
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This investigation was carried out on the frequency of specific phenotypes as well as their eventual association in patients with H1N1. Data were obtained in the Clinics for Infectious Diseases – University Clinical Centre Prishtina, from the examination of 77 patients infected with H1N1 in the period 2010-2012 and compared with 101 control individuals. The selected alternative phenotypes analysed were: ear lobe free / ear lobe attached, normal chin /cleft chin, tongue roller/non roller, hand clasping right thumb over/ hand clasping left thumb over, righthanded /lefthanded, dark eyes/blue eyes. The blood group from ABO and Rh system as phenotypical markers were observed too. The results obtained show that the percentage of the individuals with attached ear lobe is significantly higher in patients (P<=0.01) compare to the control individuals. In addition, individuals with blue eyes are significantly more frequent (P<=0.05) among patients compare to control group whereas a tongue non-rollers are more represented in patients group (P<0.1). Although there was a difference in the percentage also in other characteristics, this was not statistically significant. There was no significant difference on the frequency of blood groups from the ABO and Rh system observed. The average age of the patients was 30.57 years As a conclusion, the recessive phenotypes are shown to be more frequent in H1N1 patients compare to control individuals indicating to eventually increased levels of homozygosity in some gene loci. Together with the fact that among 28 patients which developed complications, left-handed develop complications (mainly bronchopneumonia) significantly more often than right-handed (p<0.005), these preliminary data could serve as a good basis for further in depth investigations for better understanding of predispositions and susceptibility to H1N1.
  Full-text · Conference Paper · May 2013
 • Source
  Sh Dreshaj · T Doda-Ejupi · I Q Tolaj · A Mustafa · S Kabashi · N Shala · Nj Geca · A Aliu · A Daka · N Basha

  Full-text · Dataset · Apr 2013
 • Source
  Sh Dreshaj · T Doda-Ejupi · I Q Tolaj · A Mustafa · S Kabashi · N Shala · Nj Geca · A Aliu · A Daka · N Basha

  Full-text · Dataset · Apr 2013
 • Source
  Dataset: MRI CT
  Sh Dreshaj · T Doda-Ejupi · I Q Tolaj · A Mustafa · S Kabashi · N Shala · Nj Geca · A Aliu · A Daka · N Basha
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: In recent years, major technical progress has been achieved in cardiac MRI and CT, and these methods allow complete and non-invasive multiparametric characterization of the cardiovascular system. MRI uses the magnetic properties of the hydrogen nucleus, radio-waves and powerful magnets, whilst CT uses conventional X-rays but novel, either multi-detector spiral or electron beam technology for image generation. Both MRI and CT are gold standard methods for the three dimensional analysis of cardiothoracic anatomy, although MRI is superior in most situations. MRI is a very powerful technique for analysis of global and regional myocardial function, myocardial perfusion and viability imaging. CT, on the other hand, has the advantage for coronary imaging, where the solution is greater than that of MRI, up to 400µm2. At the present time, neither CT nor MRI can replace invasive coronary angiography. The value of coronary calcium scoring by CT remains to be established in prospective large scale clinical trials. It is likely that both MRI and CT will play a major role in diagnostic cardiology in the future.
  Full-text · Dataset · Apr 2013
 • Source
  Sh Dreshaj · T Doda-Ejupi · I Q Tolaj · A Mustafa · S Kabashi · N Shala · Nj Geca · A Aliu · A Daka · N Basha

  Full-text · Dataset · Apr 2013
 • Source
  Sh Dreshaj · T Doda-Ejupi · I Q Tolaj · A Mustafa · S Kabashi · N Shala · Nj Geca · A Aliu · A Daka · N Basha

  Full-text · Dataset · Apr 2013
 • Source
  Sh Dreshaj · T Doda-Ejupi · I Q Tolaj · A Mustafa · S Kabashi · N Shala · Nj Geca · A Aliu · A Daka · N Basha

  Full-text · Dataset · Apr 2013
 • Source
  Sh Dreshaj · T Doda-Ejupi · I Q Tolaj · A Mustafa · S Kabashi · N Shala · Nj Geca · A Aliu · A Daka · N Basha

  Full-text · Dataset · Apr 2013

Top Co-authors View all

114 Following View all

95 Followers View all