Sezai Öztop

Sezai Öztop
Istanbul Medeniyet Universitesi · Political Science and Public Administration

Associate Professor

About

60
Publications
9,807
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
151
Citations
Introduction
Sezai OZTOP is Assoc. Prof. Dr. at Istanbul Medeniyet University. He studies mainly on strategic management, human resource management, and change management in public organizations. In addition, he is editor of Journal of Civilization Studies published by Istanbul Medeniyet University.
Additional affiliations
June 2021 - present
Istanbul Medeniyet Universitesi
Position
  • Professor (Associate)
January 2014 - May 2021
Mehmet Akif Ersoy University
Position
  • Professor (Assistant)
Education
September 2007 - March 2014
Suleyman Demirel University
Field of study
  • Public Administration
September 2004 - January 2007
Kocaeli University
Field of study
  • Administrative Sciences
September 1986 - June 1990
Anadolu University
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (60)
Article
Full-text available
2010 yılında Sivil Savunma Kanununda yapılan değişiklikle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte belediyelerde, sivil savunma uzmanlığı adı altında kadrolar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu kadrolar, her belediyede farklı hiyerarşik yapıda, farklı sayılarda personel ile oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı; belediyelerdeki sivil savunma birimle...
Conference Paper
Full-text available
Öncelikli olarak 1950’li yıllarla birlikte özel sektör kuruluşlarınca kullanılagelen stratejik yönetim ve stratejik planlama yaklaşımı zamanla kamu kurum ve kuruluşlarınca da benimsenmiştir. Stratejik planlama yaklaşımı özel sektör ve kamu sektörünün ardından kimi sivil toplum kuruluşları tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Sivil toplum kurulu...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye, 2011 yılı sonrası Suriyeli göçü ile kısa bir sürede milyonlarca insana ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Hem göçle gelen nüfusun büyüklüğü hem de ülkenin her yerine dağılmış olmaları, kamu kurumlarının göçmenlere yönelik yeni stratejiler ve uygulamalar geliştirmesini gerekli kılmıştır. Özellikle, göçmen nüfusunun yoğun yaşadığı sınır bölg...
Conference Paper
Full-text available
1999 Marmara Depremi sonrası kentlerde afet yönetimi hayati bir konu haline gelmiş ve kamu yönetimi teşkilatının afetleri dikkate alarak tedbirler alması ve afet kuruluşlarının yeniden yapılandırılması zorunlu hale gelmiştir. Yeniden yapılanmaya ilişkin en önemli düzenleme 2010 yılında çıkarılan Sivil Savunma Uzmanları Hakkındaki Yönetmelik ile ger...
Article
Full-text available
The factors that have gaining importance increasingly, such as quality, performance, competition, and cost-pressure have resulted in that the public organizations need strategic management approach. The term “strategic planning” has found a legal perspective with “the Law of Public Financial Management and Control” (the Law 5018) in 2003; it has be...
Article
Full-text available
Local authorities have key roles in terms of proximity to provide public service effectively and efficiently. Especially the transformation in local governments with the law 6360 resulted in that the metropolitan municipalities become responsible in all areas within the provincial borders. Furthermore, strategic planning and disaster planning have...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Türk idari ve adli kolluk teşkilatlanmasının önemli yapıtaşlarından olan Jandarma teşkilatının görev ve yetkileri ilk kez 1930 yılında 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile düzenlenmiştir. Müteakip düzenleme 1983 tarihli 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’dur. Kanun’a göre Jandarma teşkilatı, bir kolluk kuvveti olarak emniyet ve asa...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, uluslararası ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve yoğun olarak dış ticaret işlemleri gerçekleştiren işletmeler tarafından kullanılan, bilişim sistemlerini ve yazılımlarını inceleyerek dış ticaret işlemleri açısından önemini tespit etmektir. Bu amaçla, İstanbul'daki 106 dış ticaret işletmesinde, görüşme tekniği kullanılarak b...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to reveal the transformation of passive representation into symbolic representation and the relationship between symbolic representation and the attitudes of trust, participation and legitimacy of individuals towards public bureaucracy. The perceptions and attitudes towards law enforcement bureaucracy have been tried to d...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, pasif temsilin sembolik temsile dönüşümü ve sembolik temsil ile bireylerin kamu bürokrasisine karşı geliştirdikleri güven, katılım ve meşruiyet tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Kolluk bürokrasisi hakkındaki algı ve tutumlar, Nevşehir ilinde yaşayan vatandaşlar üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Araştır...
Chapter
Full-text available
Orijinal adı "Making Public Policy" olan ve Türkçeye "Kamu Politikası Yapımı" olarak çevrilen, bölüm çevirmenliklerini üstlenen yazarlar, Mustafa Kemal Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ODTÜ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemi...
Book
Dört bölümden oluşan kitabın amacı: yönetim literatüründe örgütsel değişime yönelik ortaya konulan modeller ve teorilerden faydalanarak, örgütsel değişim yönetimi uygulamalarının kamu kurumlarında çalışanlar üzerinde yarattığı algıyı belirleyerek, değişim sürecinde kamu kurumlarında kullanılabilecek en uygun yöntem ve uygulamaları ortaya koymaktır....
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) içinde yaşadıkları örgütsel değişim sürecine yönelik algılarını belirlemektir. Bu amaçla Burdur Devlet Hastanesi’nde anket tekniğine dayalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin SPSS ile analiz edilmesiyle ulaşılan bulgulara göre, hastanede yaşan...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra bakanlık teşkilat yapılarındaki değişimin yönetim-siyaset ayrımı bakımından incelenmesidir. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının teşkilat yapılarındaki değişim, kararnameler ve mevzuat üzerinden incelenmiştir. Merkezi yönetimin başkent teşkilatı değişime uğramış, politika kuru...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, havacılık sektöründe vardiyalı çalışmanın işten ayrılma niyetine etkisini belirlemek ve bu nedensellik ilişkisinde iş yaşam dengesinin aracılık edip etmediğini tespit etmektir. Bu amaca yönelik olarak Antalya Havalimanı’nda toplam 517 çalışanı olan bir yer hizmetleri şirketinin 256 çalışan üzerinde anket tekniğine dayalı bir araşt...
Article
Full-text available
Çalışmada, üniversitelerin kamu yönetimi programlarına akreditasyon sağlayan, Amerika ve Avrupa merkezli iki önemli kuruluşun (NASPAA ve EAPAA) akreditasyon kriterleri ve süreçleri incelenerek karşılaştırma yapılmaktadır. Yapılan karşılaştırma sonucunda, EAPAA’nın lisans ve yüksek lisans programlarına akreditasyon sağladığı, NASPAA’nın ise sadece y...
Chapter
Full-text available
Kitabın bu bölümünde, kamu yönetimi eğitimindeki gelişmeler Cumhuriyet öncesinde Enderun Mektebi, Bab-ı Ali Mektebi, Bab-ı Defterdarı Mektebi ve Tercüme Odası, Mekteb-i Mülkiye şeklinde, Cumhuriyet sonrasında ise TODAİE, Mülkiye ve diğer üniversitelerde açılan bölümler incelenmektedir. Bu kapsamda kamu görevlilerinin meslek içi eğitimlerine de deği...
Chapter
Full-text available
Kitabın Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkin bölümünde, bakanlığın Osmanlı İmparatorluğu, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemindeki gelişimi ortaya konulmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu dönemi; seraskerlik ve harbiye nezareti şeklinde ayrılmakta olup, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Döneminde ise Müdafa-i Milliye Vekâleti, Milli Müdafaa Vekâleti ve Milli...
Chapter
Full-text available
Bu bölüm, kitaptaki diğer tüm bölümler gibi, Malezyalı İslam Felsefesi Profesörü Datuk Osman Bakar'ın İngilizce yazılmış kitabındaki bölümün çevirisidir.
Article
Full-text available
Çalışmada, Avrupa’da yaygın olarak görülen alternatif hizmet sunum yöntemlerinden birisi olan üretişim (co-production) konu edilmiştir. Çalışmanın amacı, Türkçe literatürde henüz yeni olan üretişim hakkında kavramsal bir temel oluşturmak ve Antalya Emniyet Müdürlüğünde uygulanan “Komşu Kollama Sistemi” ve “Keşke Demeden” projelerini üretişim açısın...
Article
Full-text available
Turkey is one of leading countries in terms of earthquake risk. The risk map of earthquake in Turkey, which was updated in collaboration with various universities and public institutions in 2017, has indicated clearly that most of the population and the industrial facilities in Turkey are in the areas of earthquake risk. It is observed that the sig...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye’de sigara ile mücadelenin 2000’li yıllarda nasıl geliştiğini ve bu mücadeleye kaynaklık eden uluslararası örgütlerin üzerinde uzlaştığı metinlerin Türkiye’de politika metinlerine nasıl yansıdığı ortaya konulmuştur.
Chapter
Full-text available
Kitap, çeşitli ülkelerin kamu yönetimi yapılarını incelemek amacıyla çeşitli akademisyenler tarafından yazılmıştır. Kitabın Yeni Zelanda bölümünde, ülkenin yönetsel tarihi ve yönetsel yapısı, anayasal ilkeler ve kaynakları, merkezi yönetim örgütlenmesi, yerel yönetim örgütlenmesi, kamu personel sistemi ve yönetimin denetlenmesi hususları incelenmiş...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye’de de üretişim modeli ekseninde sivil toplum kuruluşları önderliğinde gerçekleştirilen uygulamalar bulunduğu açıklanmakta ve bu kapsamda Deniz Temiz Derneği (TURMEPA-Turkish Marine Environment Protection Association) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen deniz ve kıyı temizliği etkinlikleri vasıtasıyla toplumsal farkındalık oluşturu...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, önce kamu yönetimi teşkilatının bileşenlerini oluşturan merkezi ve yerel yönetimlerin gelişmesi ve önemine yer verildikten sonra, merkezi ve yerel bileşenler arasındaki ilişkilere değinilerek, farklı hükümet sistemlerine ve devlet yapılarına sahip olan Almanya, ABD, Brezilya, Fransa, İngiltere ve Yeni Zelanda’daki merkezi ve yerel yön...
Chapter
Full-text available
Kitabın bu bölümünde, farklı ülkelerde örnekleri görülen çeşitli belediye yönetim modellerine (güçlü başkanlık modeli, komite-lider modeli, kolektif model, meclis-yönetici modeli) yönelik bir inceleme sunulmakta ve bu modellerden meclis-yönetici modelinin Türkiye’de büyükşehir belediyelerinde uygulanabilirliğine yönelik tespit ve öngörülerde bulunu...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin afete hazırlık ve afet bilinci düzeyi tespit edilerek yapılması gereken çalışmalar ile ilgili önerilerin sunulması hedeflenmiştir. Rastgele seçilen farklı bölümlere bağlı sınıflarda toplam 360 adet anket dağıtılmış, dağıtılan anketlerden 345 tanesi cevaplanarak teslim edilmiştir. Anketin ilk kısmında öğrencil...
Chapter
Full-text available
Kitabın “Mülki İdare ve Belediye İlişkileri” başlığını taşıyan bölümünde, öncelikle 6360 sayılı Kanun ekseninde mevcut durum özetlenmiş, ardından yerel yönetim kavramı ve Türkiye'de belediyeciliğin geçirdiği süreç aktarılarak merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki ilişkilere değinilmiştir. Kitabın temel alındığı çalıştay oturumlarındaki görüş...
Article
Full-text available
Neighborhood representatives (mukhtars) are the nearest units to citizens in local level. It is required to take advantage of that the neighborhood representatives know their districts and residents better than central and local government authorities. In addition, it will be appropriate to the principles of subsidiarity and the European Charter of...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, büyükşehir belediyelerinin SWOT analizlerindeki yaygın unsurların tespit edilmesidir. Konuya ilişkin literatür ve mevzuat aktarıldıktan sonra, SWOT matrisleri içerik analizi yöntemiyle taranmış ve unsurlar, frekanslarına göre sıralanmıştır. Güçlü teknolojik altyapı, kültürel ve sosyal aktiviteler ve diğer kurumlarla işbirliği, pro...
Article
Full-text available
In this study, it has been aimed that the first three strategic plans of the Metropolitan Municipality of Antalya prepared for the periods of 2007-2011, 2010-2014 and 2015-2019 are evaluated and compared. In literature review, strategic planning concept is introduced, and legislative developments related to the strategic planning in Turkish Public...
Article
Full-text available
The primary aim of this paper is to analyze the impacts of innovation on organizational performance and service quality, and determine the relationship between these variables in the hotels in Antalya, Turkey. In this study, the relationships between innovation and organizational performance and service quality have been examined and measured. With...
Conference Paper
Full-text available
Bu bildiride, karar verme davranışı üzerinde etkili olan faktörler bireysel, grupsal, yapısal ve iletişim faktörleri olarak dört kategori altında sınıflandırılmıştır. Bu faktörlerin yöneticilerin karar verme davranışı üzerindeki etkilerini belirleme amacı taşıyan bu çalışma, Burdur ilinde orta ve üst düzey kamu yöneticilerine uygulanan anket üzerin...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Türkiye’de büyükşehir belediyelerinde uygulanan stratejik planların, 2015-2019 dönemine ilişkin planlardaki vizyon, misyon ve temel değer beyanları üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Büyükşehir belediyelerinin (26) stratejik planları 12 kıstas üzerinden içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuçta, stratejik planların vizyo...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, kurumsal aidiyet bilincinin her kurumun varlığı ve gelişmesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu örgütsel değişim sürecinde, değişime karşı algısı üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, çeşitli kamu kurumlarında çalışan 479 personel üzerinde uygulanmış olan bir anketin verileri analiz edilmiştir. Bulgular, kurumsa...
Article
Full-text available
Örgütsel değişim, kamu veya özel her türden kuruluşun, varlığını sürdürmek ve gelişmek için geçirdiği süreci ifade etmektedir. Çalışanların kurumlarındaki değişime yönelik algısı, değişime vereceği tepki üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Çalışanların değişim gereğine ikna edilmesi, değişim sürecine ilişkin bilgi verilmesi, değişim planlarının...
Article
Full-text available
Kamu veya özel her kuruluş, varlığını ve gelişimini sürdürebilmek için örgütsel değişime ihtiyaç duymaktadır. Örgütlerin değişiminde temel unsur ise çalışanlardır. Çalışanların demografik özellikleri, önceki değişim deneyimleri, kurumsal pozisyonları, değişim sürecinde kullanılan uygulamalar ve örgütsel değişim yönetimine ilişkin modeller, çalışanl...
Article
Full-text available
Örgütsel değişimin temel unsuru çalışanlardır. Örgüt çalışanlarının bireysel özellikleri, önceki değişim tecrübeleri, kurumdaki mevkileri, örgütsel değişim sürecindeki uygulamalar ve modeller çalışanların örgütsel değişime karşı direncini etkileyen faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı, kamu çalışanlarının örgütsel değişim direnci üzerinde etkili olan...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, Türkiye’deki 16 büyükşehir belediyesinin 2006/2007 yıllarında uygulamaya başladıkları ilk stratejik planların değerlendirilmesidir. Bu amaçla, ilgili mevzuat esas alınarak, Hazırlık, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Maliyet ve İzleme/Değerlendirme başlıkları altında 77 kıstas belirlenmiştir. Stratejik planlar bunlara göre incelenmiş...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri’nin stratejik planlarının incelenmesidir. Mevzuattan oluşturulan 50 kriter çerçevesinde söz konusu kurumların 2010-2014 dönemi stratejik planları incelenmiştir. Bulgulara göre, planların stratejik plan yönetmeliği ve kılavuzundaki çoğu gereği yerine getirmiş an...
Article
Full-text available
Çalışmada, Ege Bölgesindeki 8 il belediyesinin 2010-2014 dönemine ait stratejik planları incelenmiş ve bu belediyelerin stratejik plan deneyimi üzerine değerlendirme sunulmuştur. Mevzuat dikkate alınarak belirlenen 50 kriter üzerinden Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak Belediyelerinin stratejik planlarındaki bulgu...
Chapter
Full-text available
Kitabın bu bölümünde, yönetim literatüründe önemli etkileri görülen iki kavram olan yönetişim ve değer kavramları incelenmiş ve bu kavramların yönetim ve örgüt kültürüne etkileri aktarılmıştır. Çalışmanın temel başlıkları: yönetişim, değerler ve değerlerin örgütlerle ilişkisi şeklindedir. Yönetişim yaklaşımının, karardan etkilenecek tüm unsurların...
Conference Paper
Full-text available
Belediyelerin 2006 yılından beri stratejik plan uygulama sürecindeki deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin stratejik planları, mevzuata dayalı olarak hazırlanan 50 kıstas üzerinden analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular, halen bazı eksikler bulunmakla birlikte bu belediyelerin ik...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı; değerlerin örgüt ve yönetim açısından önemini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Multi disipliner bir yaklaşımla, diğer disiplinlerdeki literatürden de faydalanarak günümüz yönetim anlayışında ve örgütsel yapısında değerlerin etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Literatür incelemesine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, yerel yönetimlerde artan iş yoğunluğu ve finansal güçlükler karşısında stratejik yönetim ve stratejik planlama yaklaşımının yararlı olabileceğinin ortaya konulmasıdır. Kavramsal çerçeve kurulduktan sonra, yerel yönetimlerin içinde bulundukları güçlükler özetlenmiş ve bu yeni yaklaşımların nasıl çözüm sağlayabileceği vurgulanmıştır...

Network

Cited By