Sevcan Topçu

Sevcan Topçu
Ege University · Public Health Nursing

Public Health Nursing PhD

About

25
Publications
5,394
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
66
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
51 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Public Health Nursing Migration Occupational Health

Publications

Publications (25)
Article
Full-text available
Aim of this study is to evaluate the effect of game-based learning on the motivation and learning strategies of nursing students. A quasi-experimental research design that was with a pre-post test design without a control group was used in this research. The sample of the study consisted of 74 third grade students. The Sociodemographic Characterist...
Article
Background: Clinical practice areas are more limited, especially in sub-specialties such as school and occupational health. Different training techniques such as role-playing and simulation enable an opportunity to solve these problems. Aim: This study aimed to evaluate the effect of role-playing related to school-health screenings on nursing stude...
Article
Full-text available
This work is licensed under CC BY-SA License. Health workers may be exposed to antineoplastic drugs by inhalation, ingestion, or direct skin contact during the preparation, transport, administration, storage, and disposal of antineoplastic drugs. The use of guidelines which have been published in order to protect healthcare workers from possible ex...
Article
Bu çalışmanın amacı hemşirelerin hasta güvenliği kültürünü algılama durumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Tanımlayıcı çalışmanın örneklemini İzmir ilinde bir devlet hastanesinde çalışan 152 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, “kişisel bilgi formu” ve “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Hemşirelerin Hasta...
Article
Full-text available
Aim: The aim of this study was to describe the occupational exposure reasons and experiences of nursing students. Material and Method: The qualitative research design was used. The participants were selected using the purposive sampling method. The 20 nursing students included in this study. The data was collected at face-to-face interviews conduct...
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışmanın amacı kırsal bölgede yaşayan kadınların beslenme okuryazarlığının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmanın örneklemini kırsal kesimde yaşayan 327 kadın oluşturmuştur. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu ve Yetişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı ile toplanmıştır. Verilerin an...
Article
Full-text available
Background: There are many risks which have a negative impact on employees' health in many hospitals where health care services are offered. Objectives: This study was directed towards evaluating risks and exposures which nurses face in their working environment. Methodology: The study has a descriptive design. The study was conducted in a universi...
Article
Full-text available
ÖZ Sağlık çalışanları antineoplastik ilaçların hazırlanması ve yönetimini gerçekleştirirken veya bu ilaçların kullanıldığı alanlarda çalışırken bu ilaçlara maruz kalmaktadır. Tıpta uzmanlık alanı olarak onkolojinin gelişmesi, kanser hastalarına verilen kemoterapi doz ve kombinasyonlarının artması, kemoterapinin yan etkilerini minimuma indirmek ve k...
Article
Full-text available
Occupational health which covers medicine, nursing, toxicology, industrial hygiene, epidemiology, social and behavioral sciences, environmental health and ergonomics, is a multidisciplinary field of application. When evaluated in the historical process, occupational health nursing has progressed in parallel with the developments in occupational hea...
Article
Full-text available
bsbd@balikesir.edu.tr www.bau-sbdergisi.com ÖZ Nüfusun yaşlanması, teknolojik gelişmeler, sağlık bakım maliyetlerinin azaltılması ve daha iyi bir enfeksiyon kontrolü sağlamasına olan gereksinim nedeniyle evde bakım hizmetlerine olan talep giderek artmaktadır. Evde bakım çalışanları, hastaneler ve diğer yataklı tedavi kurumlarındaki sağlık çalışanla...
Article
Full-text available
In this research the experiences, viewpoints and attitudes of mothers who have babies between 6 to 24 months old, related to transition to complementary feeding are explained. A qualitative investigation design was used. Research was carried out in 7 Family Health Centers (FHC) located in town of Ödemiş. Twenty mothers who had babies between 6 to 2...
Article
Full-text available
Background: Oncology nurses can be exposed to hazardous drugs during their preparation, administration, transfer and storage and elimination of their waste. Aim: This study was directed towards describing attitudes, opinions and experiences of nurses administering these drugs about safe handling precautions. Methods: A qualitative study design...
Article
Full-text available
ZET Amaç: Ülkemizde yaşlıların sosyal hizmet gereksinimleri yeterli düzeyde tanımlanmamıştır. Bu çalışma ile yaşlıların sosyal hizmetlerden yararlanmalarını arttıracak yönetimsel düzenlemeler için nesnel veriler sunmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalışmadır. Araştırmaya Ödemiş İlçe Merkezi'nde yaşayan 6...
Article
Full-text available
Nursing and nurses are the part of change process, sometimes they affect the change and sometimes they are affected by the change. Either they participate in change process or they create the chance, react against alteration, they absolutely take their places in the change process. What actually important in nursing is that alteration to enable imp...
Article
ÖZET Sağlık ekibinin bir parçası olan, yaptıkları işin doğası gereği hastalara sürekli ve doğrudan bakım sağlayan hemşireler birçok iş sağlığı risklerine maruz kalmaktadır. Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar, kesici delici alet yaralanmaları, bel ağrısı, lateks alerjisi, şiddet, tükenmişlik ve stres sağlık çalışanlarının en sık karşılaştığ...
Article
ÖZET Amaç: Bu çalışma antineoplastik ilaçlar ile çalışan hemşirelerin güvenli kullanım standart-larına yönelik bilgi ve uygulamaları ile ilgili Ocak 2000-Ağustos 2015 tarihleri arasında yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler...
Article
The aim of this study was to evaluate the perception of obesity in adults. The study sample included 586 participants (body mass index ≥30 kg/m and age ≥18 years). A questionnaire consisting of 22 questions was developed by the researchers in accordance with the literature. A statistically significant difference was found between the description an...
Article
Full-text available
Çeşitli tehlikelere karşı çalışanları korumak amacı ile giyilen özel giysi ve ekipmanlar Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) olarak adlandırılmaktadır. KKE sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan güvenlik programlarının en önemli bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır. Sağlık alanında en yaygın kullanılan KKE türleri ise eldiven, önlük, maske/r...
Article
Full-text available
Background: As a social issue, migration causes an immediate, quick change in the environment and have effects on physical, cultural and social structure of a society and affects public health. Objective: This is a descriptive, comparative study and was performed to compare health promoting life-styles and confounding factors among migrant and nonm...
Article
Full-text available
Background: Mothers not equipped with sufficient knowledge about child care and using traditional child care methods may cause harm to their children's health and even cause handicaps in their children. Objective: The aim of this study was to determine traditional child care practices of women with infant less than one years age babies. Methods: Th...
Article
Full-text available
Z Göç, sosyal yapı içindeki birey ve grupların ekonomik, kültürel nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere gitmeleridir. Türkiye için önemli bir olgu olan göç bir çok problemin nedenini oluşturmakla birlikte sağlık sorularına da yol açmaktadır. Göç alan bölgelerde yeterli sağlık kuruluşunun olmaması, göç edenlerin gelir düzeyinin düşük olması,...

Network

Cited By