Sevcan güneş

Sevcan güneş
Pamukkale University · Department of Economics

Professor

About

48
Publications
51,807
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
178
Citations

Publications

Publications (48)
Chapter
Full-text available
Abstract Globalization increased the importance of export competitiveness. The Balassa index (1965) tries to identify whether a country possesses a ‘revealed’ comparative advantage through analyzing relative export performance, instead of determining the underlying other sources of comparative advantage. Against the criticism for static RCA for fai...
Chapter
Full-text available
Dünya genelinde derinliği ve yaygınlığı artan yoksullukla mücadele etmek için gelir artışı ve gelir dağılımı adaleti sağlamak en önemli politika hedeflerinden biri haline gelmiştir. Yoksulluğun sebepleri psikolojik, sosyal, siyasal ve iktisadi olmak üzere çok boyutludur. İktisadi sebeplere odaklanıldığında ise yoksulluğun en önemli nedenlerinden bi...
Article
We test Fisher hypothesis in 14 inflation targeting emerging countries by quantile co-integration approach allowing asymmetric behaviour of long-run co-integration relationship. While conventional co-integration methods do not support Fisher hypothesis for any country, quantile co-integration approach confirms Fisher hypothesis in nine countries wi...
Article
In this study, the survey method was used to analyse the life satisfaction of three different refugee groups that are Syrian, Iranian, and Afghan who lives in the Denizli province of Turkey. According to the outcomes of in-depth interviews and surveys conducted on 150 refugees, the most common reason for immigrating to Turkey is the civil war-facto...
Article
Full-text available
This study investigates the factors that determine the relative household poverty which prevents the growth of social welfare in Turkey. For this purpose, Turkish Statistical Institute (Turkstat) (2017) Income and Living Conditions micro dataset was used. The poverty line was calculated by using 60% of the household median income. In the binary log...
Article
Full-text available
Yoksullukla mücadelede gelir artışı büyük önem arz etmektedir. Özellikle artan gelirin adaletli bir dağılım göstermesi yoksulluğun azaltılmasında en etkili faktörlerden biridir. Literatürde yoksulluk, eşitsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların büyük bir kısmı betimsel çalışmalardan oluşmaktadır. Ampirik uygulamaların yer aldığı...
Article
Full-text available
zet MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), bir taraftan çok çeşitli doğal kaynaklara ve ortak bir mirasa diğer taraftan ise farklı ekonomik yapılara ve gelişmişlik düzeylerine sahip olan ülkelerin yer aldığı bir bölgedir. Bölgede; gelir eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığında sürekli bir artış gözlenmektedir. Finansal ekonomik kriz ve siyasi kargaşa, ülk...
Article
Full-text available
Sürdürülebilir bir büyüme performansına ulaşmak için ülkelerin ihracat pazarlarında fiyat dışı faktörlerde rekabetçi olması önemlidir. Küreselleşme ve dışa açıklığın hız kazanması ile birlikte ülkeler katma değer artışı sağlamak için teknoloji yoğunluğu yüksek nitelikli ürünlerin üretim ve ihracatını artırmayı hedeflemişlerdir. Bu bağlamda çalışman...
Article
Full-text available
Özet Son zamanlarda dış ticarette katma değeri yüksek mal ihracatının arttırılabilmesi için girdi ithalat bağımlılığının azaltılabilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun için ulusal bazda dış ticaret yapısının analizinin yanı sıra il bazında ihracat yapısının dinamiklerinin anlaşılması önemlidir. Bu doğrultuda, söz konusu çalışmayla amaçlanan 20...
Article
Full-text available
In this study, the relationship between real effective exchange rate, oil prices and the net terms of trade is examined. Countries have become more interdependent on each other because of the increasing openness rates. In order to import investment goods, countries must increase their revenues from exports. The terms of trade shows how internationa...
Conference Paper
Full-text available
The economic growth is more affected by the export performance of countries due to the increasing volume of global foreign trade. In this context, as it is asserted by the exportbased growth theories, export performance of countries depends on whether their goods and services are competitive in terms of price, quality and product range in compariso...
Article
Full-text available
The increase in the level of sophistication of the products produced in a country is an important factor in increasing the competitiveness and the value added the country obtains in international trade. Turkey mainly exports medium-low and low-tech goods. The rank of Turkey in term of the Economic Complexity Index (ECI) is 46 for the period from 20...
Chapter
Full-text available
The openness index of countries has been increasing with the impact of globalization. That is why countries’ export performance is important to achieve sustainable economic growth. There are many diverse factors affecting export performance of the countries. These factors can be combined into two which are price related factors (like exchange rate,...
Article
Full-text available
With respect to bilateral trade between Turkey and Russia, static and dynamic RCA was calculated for 14 'common sectors', in which Russia and Turkey exported similar quantities of goods to the rest of the world. The static RCA is indicative of the fact that Turkey is more advantageous than Russia at both bilateral and global levels. However; an ana...
Conference Paper
The basic aim of the research is to investigate the impacts of institutional quality on trade. The notion of institutions has received a great deal of attention in recent literature. High quality institutions may provide lower transaction costs, less uncertainty and more stable macroeconomic environment for economic agents. Recent theoratical liter...
Chapter
Full-text available
As a result of liberalization of foreign trade, acquiring competitiveness level in international markets has become one of the most important means of increasing the prosperity of the countries. There is no generally accepted approach regarding the definition, determinants, and measurement methods of international competitiveness level. In empirica...
Chapter
Full-text available
The purpose of this study is to analyze the relationship between growth, corruption and democratic freedoms within the context of development. Low democracy level, corruption and low growth rate are most important obstacles to economic development. In this regard, low democracy and corruption face us as two of the most important obstacles to econom...
Article
Full-text available
Introduced by Dornbusch in 1976, The Sticky Price Monetary Model applies to an exchange rate that is said to overshoot when its short-term response to changes in the money supply is greater than its long-term response, due to the domestic price level not adjusting instantaneously. In this study, we aim to investigate the overshooting hypothesis for...
Chapter
Full-text available
Kalkınma; büyüme, etkinlik, verimlilik kavramlarından sosyal kültürel değerlere ve kurumların işleyişine kadar uzanan geniş bir kavramdır. Dolayısıyla; kalkınma politikası uygulamaları ekonomik, sosyal ve kurumsal değişimleri içerecek şekilde kapsamlı olmalıdır. Bu bağlamda bu bölümde kalkınma kavramının zaman içinde evrimi tartışılmıştır. Kalkınma...
Conference Paper
Full-text available
This study, focusing on understanding the relationship between democracy and economic development over the concept of taxation, aims to analyze the effects of democratic freedoms on a set of economic variables such as economic development, corruption, equity of taxation and informal economic activities. From this point of view, first the concept of...
Article
Full-text available
The main objective of this article is to test the existence of Stolper-Samuelson theorembetween Turkey and EU-15 countries for the period 2005–2014. According to the results,a significant relationship is found between exports and real wages especially in the labour andraw intensive sectors of Turkish exports, where Turkey is relatively labour and r...
Article
Full-text available
Marshall-Lerner (ML) condition is a phenomenon that describes increase in net exports through depreciation of domestic currency. When the sum of export and import elasticities are greater than unity, the ML condition states that a deficit in the trade balance may be improved through currency depreciation at least in a long run. The aim of this stud...
Article
Full-text available
ZET Dış ticaret hadlerine gelen dışsal şoklar küçük ülkelerde göreli fiyat düzeltmesini döviz kuru değişimleri yolu ile yapmaktadır. Ham petrol fiyatlarındaki şoklar da döviz kurunu etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye'de 1995Q1-2010Q2 dönemi için, reel döviz kuru, dış ticaret hadleri ve dünya petrol fiyatları endeksleri Yapısal VAR modeli ile test e...
Article
Full-text available
ZET 1988 ve 2009 arasındaki altışar aylık Türkiye verileri kullanarak yaptığımız bu çalışmada finansal gelişmenin iktisadi büyümeye neden olduğuna ilişkin bir kanıt bulamadık. Aynı dönem içerisinde Türkiye'de iktisadi büyümenin finansal piyasalarda çalışanların toplam işgücü içerisindeki payını artırdığı, ama para arzının (M2Y) milli gelire (GNP) o...
Article
Full-text available
Classical Ricardian theory of comparative advantage states that differences in labour productivities determine trade patterns. So, many publications have focused on labor productivity differences as an important variable in determination of trade flows among countries. However few studies focused on both productivity and labour cost differences and...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between exports and the industrial production index for economic growth by employing the Granger causality test for the total manufacturing sector and Turkey's top 10 exported goods over the period 2002:01 to 2012:05. According to our findings, there is evidence to support export-led growth for b...
Conference Paper
Full-text available
A country may depreciate her domestic currency to increase her competitiveness level. Conducting an exchange rate policy gains importance at that point. If sum of export and import elasticities are greater than unity, Marshall-Lerner condition states that a deficit in the trade balance may be eliminated through currency depreciation at least in the...
Article
Full-text available
The economists have focused on credit crunch since 1990’s. The economists are not in consensus as to what constitutes the credit crunch. The differences in definitions come from the causes of credit contraction. Credit crunch is generally accepted as an enormous decline period in credit supply. Although the credit crunch is seen as a supply phenome...
Article
Full-text available
Monetary transmission mechanism, which is used by central banks to affect consumption, investment and saving decisions of both households and firms, has been subject of many theoretical and empirical studies. It seems that there is a consensus that monetary policy affects real economy in the short run. But on the other hand, the question “how it ac...
Article
Full-text available
During the last few years a large number of economist and institutions have expressed increasing concerns regarding to importance of confidence on economic variables. They believe that increase in economic agents' confidence will affect economic variables positively. The main objective of this study is to investigate the effect of Consumer Confiden...
Article
During the last few years a large number of economist and institutions have expressed increasing concerns regarding to importance of confidence on economic variables. They believe that increase in economic agents’ confidence will affect economic variables positively. The main objective of this study is to investigate the effect of Consumer Confiden...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The purpose of this study is to analyze the relationship between growth, corruption and democratic freedoms within the context of development. Low democracy level, corruption and low growth rate are most important obstacles to economic development. In this regard, low democracy and corruption face us as two of the most important obstacles to economic development. This study analyzes the effects of democracy (Dem) and corruption (Cor) indices on the growth (G) performance of Turkey for the 1995-2015 period by employing Toda-Yamamoto (1995) causality test (TY).