Servet Üztemur

Servet Üztemur
Gaziantep University · Department of Primary Social Sciences Education

PHD

About

76
Publications
73,938
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
220
Citations
Citations since 2017
65 Research Items
221 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Additional affiliations
July 2019 - present
Gaziantep University
Position
  • Professor (Assistant)
August 2014 - August 2017
Usak Üniversitesi
Position
  • PhD
July 2011 - May 2013
Manisa Celal Bayar University
Position
  • Master

Publications

Publications (76)
Article
Full-text available
This paper aims to determine the predictive relationships between achievement goals and learning approaches in the context of social studies teaching and to compare the goal orientation models ( 3x2, 2x2 ) in the context of their relationships with learning approaches. The study utilized the multi-factorial predictive correlational design. The stud...
Article
Full-text available
This paper aims to investigate the mediation role of fear of negative evaluation (FNE) in the relationship between perceived autonomy support (PAS) and academic risk-taking (ART) in the context of social studies courses. A total of 339 middle school students from Turkey participated in the study. Data were collected through the Learning Climate Sca...
Article
Full-text available
This study aims to reveal the predictive and explanatory relationships amongst the middle school teachers’ epistemological beliefs, their teaching-learning conceptions and their learner autonomy support behaviours on the suggested model. Designed as a multi-factorial complex predictive correlational study, this paper employs 345 middle school teach...
Article
Full-text available
This study aims to investigate the mediating effect of academic procrastination on the relationship between social media addiction and academic success. The study employed the multi-factorial predictive correlational model, and the study group consisted of 184 pre-service social studies teachers attending a public university in the south of Turkey...
Article
Temporary school lockdowns and physical distancing practices due to the Covid‐19 pandemic have led to the risk of problematic social media use (PSU) in students who need to socialize. The effect of PSU on students' academic commitment and the mechanisms that moderate this effect spark interest in researchers. For this reason, the present study soug...
Book
Full-text available
Eğitim-öğretim süreçlerine ve özellikle de formal eğitime atfedilen en önemli işlevlerden biri iyi ve etkin vatandaşların yetiştirilmesine katkı sağlamak olmuştur. Ülkemizde okullaşmanın başladığı XVIII. yüzyıl ortalarından günümüze kadar vatandaşlık eğitimine yüklenen önemin her zaman dikkat çektiğini söylemek yanlış olmasa gerektir. Bu konudaki ö...
Article
Full-text available
With the effect of the Covid-19 epidemic, the use of social media is increasing day by day among young people and adults, and this situation causes social media to take a central place in the lives of individuals. As a result of the intense use of social media and information overload, the concept of "social media burnout" has recently emerged. Thi...
Article
Full-text available
Dear Colleagues and Readers, Now, we introduce you to the second issue of the Volume Three of the Journal of Innovative Research in Teacher Education (JIRTE). Starting from the current issue, the Editorial Board decided to accept manuscripts submitted in English only. This issue includes eleven papers shortly introduced below. The first paper, auth...
Article
Full-text available
This study aims to examine in detail the ethical dilemmas faced by private school teachers. The study employed a phenomenological research design. The study group comprised 15 teachers working at private schools in a province located in the southeastern region of Turkey in the 2020-2021 academic year, who were determined by the maximum variation sa...
Article
Full-text available
This study, which aims to reveal the effects of museum education practices in social studies teaching on students' attitudes and views towards the concrete cultural heritage and social studies course, was designed according to the embedded (integrated mixed) design, one of the mixed research methods. The study group of the research consists of fift...
Article
The current research aims to reveal how place-based education (PBE) increases prospective social studies teachers’ awareness of the local community and develops a sense of place in them. We employed the case study model to achieve this purpose. In the first stage of the study, each of the 14 participants studying at a public university located in K...
Article
Full-text available
The present study aims to investigate in which areas teachers need Professional Development Activities (PDAs), the barriers that prevent teachers from participating in PDAs, their frequency of participating in collegiality-based PDAs, and the relationship between their views about the effectiveness of PDAs and their professional commitment. The sam...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğretmenler odasına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma öğretmenlerin yazılı görüşlerine dayalı temel nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak ili merkezinde yer alan 10 farklı okulda 2020-2021 eğitim - öğretim yılı içerisinde mesleklerini icra eden gönüllü 88...
Article
Full-text available
Journal of Innovative Research in Teacher Education Vol III Issue I
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı; kamu spotu/zorunlu yayınlar ile sosyal bilgiler öğretim programı arasındaki ilişkileri ortaya koyarak bu yayınların sosyal bilgiler öğretim programına nasıl ve ne şekilde sirayet ettiğini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden keşfedici araştırma modeline göre desenlenen araştırmada toplam 54 zorunlu yayın ve 40 kamu s...
Article
Full-text available
Dear Colleagues and Readers, The Journal of Innovative Studies in Teacher Education (JIRTE/ÖEYAD) continues to publish many interesting studies related to education in general and teacher training in particular. Within this standpoint; we strive to share compilation studies, book reviews/evaluations, opinion papers and original research studies. Th...
Article
Full-text available
Okul faaliyetlerinin gerçek yaşamla bağlantısı sınırlı iken okulun dışında yapılan faaliyetler öğrencilerin gözlem yapabilme, özerk çalışabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar. Okul dışı eğitim öğrencilerin gerçek hayatla bağlantı kurarak tecrübe kazanmasını sağlar. Sosyal bilgiler ders kitaplarının müze ve tarihi mekânl...
Book
Full-text available
Sosyal bilimler ve özellikle de eğitim bilimleri alanında, 21. yüzyılın ilk çeyreğine denk gelen son yirmi yılda, Türkiye’de yapılan araştırmaların sayısının çok hızlı bir şekilde arttığı, nitelik olarak da nispeten daha kaliteli çalışmaların üretildiği görülmekle birlikte; söz konusu araştırmalara ve özellikle de mesleklerinin henüz başında olan a...
Article
Full-text available
Journal of Innovative Research in Teacher Education VOL II ISSUE II
Book
Full-text available
ÖN SÖZ İnsan hakları ve demokrasi birbirinden bağımsız düşünülmeyecek kadar birbiri ile ilgili kavramlar olarak çağlar boyunca yavaş yavaş, özellikle son iki yüzyıl boyunca hızlı bir şekilde tüm insanlar için önemli hâle gelmiştir. İnsan hakları ve demokrasi eğitimi de buna paralel olarak değişmiş ve gelişmiştir. Bu kitap, insan hakları ve demokras...
Article
Full-text available
Epistemological beliefs refer to individuals’ beliefs about the nature of knowledge and knowledge acquisition. This paper aims at examining studies on epistemological beliefs in educational sciences in Turkey and presenting an in- depth analysis of these studies in terms of type, research design, year, data collection tools, discipline, study group...
Article
Full-text available
This study aims at addressing social studies teachers’ perceptions and experiences on the status and importance of geography in teaching social studies. A qualitative research method, phenomenological research was used in this study. The study group was consisting of 10 social studies teachers working for state schools in Gaziantep province. The se...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı; Barış Manço eserlerini sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler bağlamında inceleyerek değer öğretiminde Barış Manço eserlerinin kullanılması hususunda sosyal bilgiler eğitimcilerine önerilerde bulunmaktır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada Barış Manço eserleri doküman analizine tabi tutulmuştur...
Book
Full-text available
Sosyal yaşamın sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olması, sosyal bilimleri bu değişimleri anlama ve anlamlandırma konusunda sorumluluk altında bırakır. Bir sosyal bilim olan eğitim de bu değişim ve dönüşüm sürecinde öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştiği ya da gerçekleşmesi gerektiği üzerinde çalışır. Bu süreçte sosyal yaşamın şekillenmesinde etk...
Article
Full-text available
Dear All, Aiming to present the compilation of up-to-date innovative research papers, reviews, and argumentative essays on education in general and teacher education in particular, the first issue of the Journal of Innovative Research in Teacher Education (JIRTE) is with you. As it is widely known, the number and quality of scientific works have...
Book
Full-text available
Eğitim insanı yeryüzündeki diğer canlı türlerinden üstün kılan unsurların başında gelmektedir. İnsanlar sahip oldukları zekâ, öğrenme kapasitesi ve eğitim sayesinde muasır medeniyetler üretmiş, bilim ve teknoloji sayesinde ise insan hayalini zorlayacak ilerlemeler elde etmiş, uzayda yaşam alanları oluşturmaya ilişkin oldukça ütopik hayallerin peşin...
Article
Full-text available
Middle School Students’ Perceptions of Social Media within the Context of Media Literacy: A Metaphor Study This study aims to determine school students’ perceptions of social media through examining the metaphors they develop. It is based on qualitative research. The study group consists of 153 voluntary students from all grades of a public middle...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeyleri ile medya okuryazarlığı öğretim öz-yeterlikleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Çok boyutlu yordayıcı korelasyonel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’nin kuzeyinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğren...
Article
Full-text available
This study aims to develop a scale based on vignettes and scenarios to determine the epistemological beliefs of middle school students. The study group of this cross-sectional study is investigated by random sampling and consists of 257 middle school students studying in Manisa province in western Turkey in the 2019-2020 academic year. For construc...
Article
Full-text available
Bu araştırmada ortaokul öğretmenlerinin epistemolojik inançları, öğretme-öğrenme anlayışları ve öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki yordayıcı ve açıklayıcı ilişkileri, öne sürülen model üzerinde ortaya koymak amaçlanmıştır. Çok faktörlü karmaşık yordayıcı korelasyonel deseninin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğre...
Article
Full-text available
The current research aims to use the ‘draw-write-tell’ method to explore middle school students’ conceptions of the social studies course. The study group of this qualitative research consists of 200 randomly selected middle school students attending public middle schools in the city center of Gaziantep. The study was carried out in three stages: I...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı akademik erteleme davranışlarının sosyal medya bağımlılığı ve akademik başarı arasındaki ilişkideki aracılık etkisini tespit etmektir. Çok boyutlu yordayıcı korelasyonel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenimine devam eden 1...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı “İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeği”ni Türk kültürüne uyarlayarak geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını yapmaktır. İnternetten edinilen bilgilerin kapsamının çok geniş olması nedeniyle, bu araştırmada konu alanı internet üzerinden erişilen tarihsel bilgiler ile sınırlandırılmıştır. Çalışma Uşak ve Necmettin Erbak...
Article
Full-text available
This paper aims to reveal pre-service social studies teachers’ conceptions of history. The study group consists of 97 pre-service social studies teachers studying at a university in southern Turkey in the first half of the 2019-2020 academic year. The participants were randomly selected from each grade level. History is inherently abstract and very...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih imajlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılının ilk yarısında Türkiye’nin güneyinde yer alan bir üniversitede okuyan her sınıf düzeyinden rastgele seçilmiş 97 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarih yapısı itibariyle soyut ve çok geniş...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, eğitim bilişim ağı (EBA) kütüphanesinde yer alan tarih dersine yönelik paylaşımların içerik analizini yaparak söz konusu paylaşımları tarih dersi bağlamında ayrıntılı incelemektir. Nitel araştırma paradigması temelinde durum çalışması modelinin iç içe geçmiş çoklu durum çalışması deseninin benimsendiği çalışmada 2020 Ocak ayı...
Article
Full-text available
Within this research it is aimed to reveal the predictive and explanatory relationships among the middle school students’ social studies–focused epistemological beliefs, learning approaches, academic risk taking behaviors and their course success on the suggested model. 494 students chosen from the public middle schools in Yunusemre district of the...
Article
Full-text available
The aim of this research is to comparatively analyze middle school students’ and teachers’ epistemic beliefs in the processes of the justification of an existing knowledge. Designed as a phenomenological qualitative research, the current study employs 9 middle school teachers with different subject areas and 15 students. The participants were selec...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the usefulness of the teaching activities prepared for effective utilization of museums and historical places in the context of grade seven social studies teaching to increase the efficiency of teaching-learning processes. Designed as an action research, the current study includes 34 learning activities to be u...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
PBE is described as using domestic environment and society in teaching process for art, humanities, natural sciences, math and other subjects as a reference point. It is considered as the application of empirical pedagogy which explores real-world subjects, engage students into real life situations through sensible and relevant projects. Aiming to...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the research is to determine the curiosity of secondary school students towards social studies lesson. In accordance with this purpose, the research has been conducted as a basic qualitative research. The study group of the study consisted of 8 social studies teachers, who were determined by purposeful sampling method, and volunteered to...
Conference Paper
Full-text available
Özet Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersliği hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma temel nitel araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu için Uşak İli merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 4 farklı ortaokul tespit edilerek buralarda 2016 – 2...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this research is to determine the cognitive structures of secondary school students regarding the values of equality, justice, rights, responsibility and freedom through word association test (WAT). The study group, which was designed according to the survey model, is composed of 185 students who are studying in an public secondary schoo...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Türk kültürü bağlamında ortaokul öğrencilerinin epistemolojik inançlarını ölçebilecek bir araç geliştirmektir. Araştırma genel tarama modellerinden kesitsel tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Manisa ili merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde okuyan ve seçkisiz örnekleme...
Book
Full-text available
Ülkemizdeki sosyal bilim çalışmalarının hem nicelik hem de nitelik olarak ivme kazandığı son çeyrek asırda araştırmacıların ve özellikle de mesleklerinin henüz başında olan genç akademisyenlerin yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak kendilerine ufuk açacak, yol gösterecek ve yardımcı olacak teknik ve metodolojik başvuru kaynaklarına olan ihtiyaçlar...
Article
Full-text available
This study aims to be an in-depth investigation, from an interpretative perspective, of eighth-year secondary school pupils’ perceptions of equality, justice, and freedom – values that are considered fundamental to all democratic values. The study is designed according to the phenomenology model as a qualitative research method, and the participant...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to explore the epistemological beliefs of middle school students by means of draw-write-tell technique which is formed from three phases. Designed as a qualitative phenomenological research, this study employs 96 students (51 female, 45 male) selected by convenience sampling technique. The participants were attending...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını inceleyip karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Tarama modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Gazi, Necmettin Erbakan ve Uşak Üniversitelerinde öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilmi...
Article
Full-text available
This study aims to adapt historical perspective taking (HPT) instrument into Turkish and then to examine history and social studies student teachers’ HPT skills. Adapting a cross-sectional survey model the current study employs 386 history and social studies student teacher attending to related educational programmes at Gazi, Necmettin Erbakan and...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını inceleyip karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Tarama modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Gazi, Necmettin Erbakan ve Uşak Üniversitelerinde öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilmi...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is twofold. The first one is to adapt Historical Perspective Taking Instrument into Turkish and asssess its validity and relaibility. The second one is to find out the relationships between history and social studies student teachers’ historical perspective taking skills and their epistemological beliefs. Designed as a correla...
Article
Full-text available
Abstract: Within the scope of the social studies teaching for 7th grades, the objective of the present study is to design and apply teaching activities effectively benefiting from museums and historic places, and to determine the degree of utility of these activities in development of social studies-specific skills among students (perception of cha...
Article
Full-text available
The aim of this study is twofold. The first one is to practice the teaching activities designed to make use of museums and historical places within the context of grade seven social studies course. The second one is to reveal how and in which ways these activities influence students' perceptions of social studies. Designed as an action research, th...
Article
Full-text available
Abstract The aim of this research is to design teaching activities aimed at effective utilization of museums and historic places in 7th grade social studies teaching, to implement such activities and to determine how such activities affect the museum and historic place perception of the students. Within the framework of this study which is designed...
Article
Full-text available
The first aim of this study is to define student teachers’ epistemological beliefs and how they conceive social studies. The second aim is to determine whether participants’ conceptions of social studies differ in accordance with the epistemological beliefs they hold. Designed as a sequential explanatory mixed research, this study employs 620 stude...
Thesis
This study aims to conduct educational activities aimed to effectively benefit from the museums and historical places within the context of social studies education at the 7th grade of primary school, and to determine how beneficial these activities are with regards to increasing the productivity of teaching-learning processes. The study, designed...
Article
Full-text available
The current study aims to analyze the content of those studies investigating the use of museums and historical places in social studies and history education in Turkey. In order to do that those available studies have been analyzed in detail to find out their aims and objectives, forms, publication years, designs, data collection tools, study sampl...
Conference Paper
Full-text available
Place-based education (PBE) concept, a novel approach in Turkish literature, has long history as of the ideology in its background. As PBE is described as using domestic environment and society in teaching process for art, humanities, natural sciences, math and other subjects and courses as a reference point, it is considered applied and empirical...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Schraw, Bendixen, ve Dunkle (2002), tarafından geliştirilen epistemik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmasını yapmaktır. Genel tarama modellerinden kesitsel tarama modeline göre tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde Uşak ve Dumlupınar Üniversitelerinin Eğiti...
Article
Full-text available
zet Bu araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan yönetim biçimleri kavramlarına yönelik bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirme testi (KİT) aracılığıyla belirlemektir. Tarama modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı Manisa ili Yunusemre ilçesindeki resmî bi...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın amacı tasarlanan ders dışı faaliyetler aracılığı ile ortaokul öğrencilerinin sosyal ve çevresel farkındalıklarını artırmak ve bu süreçte yaşadıkları deneyimler hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda düzenlenen faaliyetler öğrencilerin yaşadıkları sosyal çevreyi gözleme ve çevre sakinleriyle görüşerek önemli çevre sorun...
Article
Full-text available
Çocuğun aile içinde başlayan eğitimi, okul öncesi eğitimle birlikte formal eğitim kurumlarına devredilmektedir. Erken yaşlarda başlayan eğitim süreci, toplumsal barışın tesisinde temel yapı taşı olarak görülebilir. Barış eğitiminin gerçekleştirilmesi ve bu konunun öğrencide yaşam biçimi haline getirilmesi bağlamında eğitim kurumlarına önemli görevl...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin eşitlik, adalet, özgürlük ve dayanışma değerlerine ilişkin algılarını karikatürler aracılığıyla ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemi temelinde keşfedici araştırma modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Manisa ili Yunusemre ilçesindeki bir devlet ortao...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin eşitlik, adalet, özgürlük ve dayanışma değerlerine ilişkin algılarını karikatürler aracılığıyla ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemi temelinde keşfedici araştırma modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Manisa ili Yunusemre ilçesindeki bir devlet ortao...
Conference Paper
Full-text available
Özet Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cephelerden yalnızca ikisinde başarılı olabilmiştir. Bunlardan Çanakkale Cephesi hak ettiği ilgi ve saygıyı her bağlamda görmektedir. Osmanlı Devleti’nin zafer elde ettiği bir diğer cephe olan Irak Cephesi’ne aynı veya benzeri bir oranda ilgi gösterildiği maalesef söylenemez. Ders kitaplarınd...
Article
Full-text available
Education of a child that starts in the family has been transferred to formal educational institutionsalong with pre-school education. Process of education, which starts at early ages can be seen as the keystone of establishing community peace. From the aspect of realising peace education andmaking this as a life style for students, there are many...
Article
Full-text available
In this research, it was purposed to determine social studies teachers’ misconceptions in assessment and evaluation and to examine self-efficacy beliefs. The research is carried out by survey model and the group of the study is composed of 122 social studies teachers who are working at state secondary schools in central district of Manisa in 2012–2...
Article
Full-text available
Aim of this paper is to reveal Effect of Use of Caricature on Students' Academic Success and Attitude in Citizenship and Democracy Education Course. Working group of the study consists of 8 th grade students in the first term of 2014-2015 academic season, in two different classes of Sekiz Eylül Kemal Neşen Dömekeli secondary school in Yunus Emre to...
Thesis
Full-text available
In this research, it was purposed to determine social studies teachers’ misconceptions in assessment and evaluation and to examine self-efficacy beliefs. The research is carried out by survey model and the group of the study is composed of 122 social studies teachers who are working at state secondary schools in central district of Manisa in 2012–2...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Journal of Innovative Research in Teacher Education (JIRTE) aims to present the compilation of up-to-date and innovative research papers, reviews, and argumentative essays on education in general and teacher education in particular. It is expected that the papers published in JIRTE will raise issues related to teacher education in various field areas; open up discussions related to those issues; suggest different methods of handling those issues or solving the related problems. It is also hoped that the studies published in JIRTE will provide the basis for timely discussions on the various areas of teacher education, and give direction to innovative research and practices. The paper accepted to JIRTE will be given DOI numbers and then published free of charge. JIRTE is an international peer-reviewed journal published three times a year in April, September, and December. www.jirte.org