Safa Hoş

Safa Hoş
Hitit University · Department of Business Administration

Doctor of Business Administration

About

27
Publications
2,684
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
42
Citations
Citations since 2017
27 Research Items
42 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
Gelir dağılımındaki dengesizlik, yoksulluk ve işsizlik gibi ekonomik sorunlar ekonomik büyümenin merkezinde insanın olması görüşünü güçlendirmiştir. İktisadi gelişmişliğin odağına insanın yerleşmesi ile birlikte gelişmişlik için gelir dağılımı, sağlık, işsizlik, yoksulluk ve eğitim gibi konular oldukça önemli hale gelmiştir. En basit şekilde insanl...
Article
Full-text available
Karar bilimi karar verme işini kolaylaştırmak ve geliştirmek için eldeki sınırlı bilgiyi kullanarak pek çok teknikten faydalanır. Bu nedenle ekonomi, istatistik, üretim yönetimi ve kontrolü ve psikoloji gibi bilim dallarını da içeren disiplinler arası bir alandır. Sürekli olarak karşı karşıya kalınan karar verme durumu neticesinde verilen kararlar...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde müşterilerinin pek çok farklı ihtiyacına cevap veren marketler, toptan ve perakende ticaret sektörü içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçmiş yıllardaki mahalle bakkalları ya da marketleri gibi pek çok küçük işletmenin yerini bugün büyük market zincirleri almıştır. Günümüzde büyük bir pazar haline gelen toptan ve perakende ticaret...
Conference Paper
Full-text available
Şirketlerin faaliyetlerinin sonucunda finansal açıdan durumlarının nasıl olduğu hususunda finansal tablolar hem yatırımcılar hem de kredi veren kurumlar başta olmak üzere tüm paydaşlar için oldukça önemli ve faydalı bilgiler sunmaktadır. Finansal raporlar şirketlerin mevcut finansal durumlarının bilgi kullanıcılarına açıklanması için kullanılmakla...
Article
Full-text available
Geçmiş faaliyetlerin bir sonucu olarak elde edilen finansal veriler sayesinde finansal performans analizleri yapılabilmekte, finansal performans analizleri ışığında ise finansman ve yatırım gibi stratejik kararlar alınabilmektedir. Ayrıca finansal başarı ya da başarısızlık finansal performans analizleri sayesinde değerlendirilebilmektedir. Günümüz...
Conference Paper
Full-text available
It can be said that supply chain activities have taken place since the beginning of humanity. Even in ancient times, people carried out transport, storage, or protection activities. These activities supply chain activities. The increase in the human population and therefore the increase in the needs has revealed the resource problem for the countri...
Conference Paper
Full-text available
A decision is a judgment that takes place between thinking and acting. Decision-making is the selection of one or more alternatives. Since it is impossible to have complete information about the problems, these problems are solved by using limited information. The emergence of numerous problems over time paved the way for the emergence of decision...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada istatistik bilimi ile bu bilimin ortaya çıkması için zemin hazırlamış olan olasılık konusu bir bütün olarak değerlendirilerek, dünyada istatistik ve olasılık alanı içerisinde yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2012-2021 yılları arasında istatistik ve olasılık ile ilgili dünya genelinde yapılan çalışmalar Scopus/S...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada makroekonomik göstergelerin ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi lojistik regresyon (binary logistic) analizi yardımıyla incelenmiştir. Özellikle ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırılması genel olarak GSYİH ile yapılmaktadır. Bu çalışmada ise lojistik regresyon analizi ile diğer makroekonomik göstergelerin d...
Article
Full-text available
It is seen that businesses that can continue their activities today plan and manage their supply chains effectively. The most important factor enabling the emergence of the supply chain is the use of resources. The most important resource use decision is supplier selection. In this study, it is aimed to assessment the suppliers according to competi...
Book
Full-text available
Kitabın çıkış amacı, araştırmacıların sosyal bilimler alanındaki çalışmalarını sunmaları ve tartışmaları için bir platform sağlamaktır. InTraders markası altında yapmış olduğumuz çalışmalar gün geçtikçe artmakta ve çalışmalara yapılan atıf sayıları çoğalmaktadır. 2021 yılını 5 uluslararası kitap, 4 yılını tamamlayan InTraders Uluslararası Ticaret D...
Article
Full-text available
Teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen dijitalleşme ile birlikte pek çok alan ve meslekte olduğu gibi muhasebe alanında da köklü dönüşümler olmuştur. Bu çalışmanın amacı Çorum ilinde bağımsız olarak görev yapan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) dijital muhasebe uygulamaları kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek ve kullanıma et...
Article
Full-text available
This article attempts to explore the asymmetric impact of renewable energy and natural gas consumptions on CO2 emissions for the selected ten most populous states in the USA over the period from 1997 to 2017. For that purpose, the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) estimation technique, developed by Shin et al. (2014), decomposes the...
Chapter
Full-text available
Bu çalışma, elektrik tüketimi ve CO2 emisyonu arasındaki ilişkiyi özetlemeye çalışmaktadır. Bu tür çalışmalardan elde edilen sonuçlar ise politika yapıcıların elektrik kullanımı ile ilgili gelecekte yapılabilecek düzenlemelerin potansiyel sonuçlarını değerlendirmeleri adına yeni bilgiler sunmakta, bu da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Çalışm...
Article
Full-text available
Ekonomik büyüme ülkelerin birbiri ile kıyaslanması ve yurtiçindeki vatandaşların yaşam kalitesinin de bir göstergesi olarak önemli bir değişkendir. Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik büyümeye etki eden makroekonomik değişkenlerin ve bu değişkenlerin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu düşünceden hareketle makroekonomi...
Article
Full-text available
Abstract Supplier selection is one of the vital strategic decisions for businesses. The competitive conditions of today's businesses are getting harder day by day, both nationally and internationally. In the market conditions where there is intense competition, businesses want to determine the right suppliers to work with and plan their activities...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, BIST Turizm Endeksinde yer alan işletmelerin geçmiş dönem satış maliyet verileri kullanılarak gelecek dönemler için maliyet tahminleri yapılması amaçlanmıştır. Şimdiki ve geçmiş dönem verilerini kullanarak geleceğe yönelik değerlerinin tahmin edildiği süreç bir zaman serisi tahminidir. Zaman serileri, araştırmaya konu olan olayların z...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, BIST Turizm Endeksinde yer alan işletmelerin geçmiş dönem satış maliyet verileri kullanılarak gelecek dönemler için maliyet tahminleri yapılması amaçlanmıştır. Şimdiki ve geçmiş dönem verilerini kullanarak geleceğe yönelik değerlerinin tahmin edildiği süreç bir zaman serisi tahminidir. Zaman serileri, araştırmaya konu olan olayların z...
Article
Full-text available
Bilimsel çalışmalar için kullanılan örneklem genişliği oldukça önemli bir konudur. Seçilen örneklemin anakütleyi temsil etme yeteneğinin olması için araştırmacılar yoğun çaba harcarlar. Örneklem genişliği ne kadar artarsa, örneklemin anakütleyi temsil etme yeteneği de o kadar artar. Sağlık bilimleri başta olmak üzere hemen hemen tüm bilimlerde orta...
Chapter
Full-text available
Çalışmada genç nüfusun marka ve mağaza sadakatinin satın alma davranışları üzerine etkisi Yapısal Eşitlik Modeli yardımıyla incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre marka sadakatinin (MRKS) satın alma davranışı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmış. fakat mağaza sadakatinin (MGZS) satın alma davranışı üzerinde ist...
Chapter
Full-text available
Çalışmada genç nüfusun marka ve mağaza sadakatinin satın alma davranışları üzerine etkisi Yapısal Eşitlik Modeli yardımıyla incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre marka sadakatinin (MRKS) satın alma davranışı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmış. fakat mağaza sadakatinin (MGZS) satın alma davranışı üzerinde ist...
Article
Full-text available
Abstract The purpose of this study, along with testing that the scale developed to measure consumer behaviours is a valid and reliable scale, is to examine whether students show the consumer behaviours vary depending on the geographic regions and demographics. In order to achieve the stated goal in this study, the scale used by Steenkamp and Oliva...
Article
Full-text available
Abstract The main aim of this study, after measure service quality by SERVQUAL service quality scale about banks operating in Çorum, this conlusions are evaluated by AHP and TOPSIS. In this study, we regulate dimensions of SERVQUAL scale temper to 1-9 scale that developed by Saaty, than customers pairwise comparisons. The result of AHP; criterions...

Network

Cited By