Sabri Karadoğan

Sabri Karadoğan
Dicle University · Geography

About

125
Publications
119,975
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
270
Citations
Citations since 2017
36 Research Items
204 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040

Publications

Publications (125)
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Geçmişte yaşanan doğal ortam koşulların ortaya konması, paleocoğrafya araştırmalarında, özellikle jeoarkeolojik çalışmalarda büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, daha çok Holosen çevre koşulları ve insana etkilerini ele alan ve ortamın klimatik, jeomorfolojik, hidrografik, toprak ve bitki örtüsü özelliklerinin belirlenmesinde birçok yöntem ve t...
Book
Full-text available
Bu kitap, “Diyarbakır’ın Portresi” başlığı altında, sayısız medeniyet, hanedanlık ve devlete ev sahipliği yapmış Diyarbakır’ın tarihi, mimari, ekonomik, sosyal, politik, edebiyat, turizm, tarım ve hayvancılık vs. yönleriyle ele alarak, Diyarbakır’a ilgi duyan, araştıran, bilgi edinmek isteyenlere başvuru ve referans kaynak olma özelliğini taşımakta...
Chapter
Full-text available
Yeryüzüne ait yoğun ve karmaşık verilerin olağanüstü çoğaldığı günümüzde, bilginin daha etkin, ulaşılabilir ve verimli kullanılmasına duyulan ihtiyaç bilgi sistemlerinin geliştirilmesini ve kullanımını bir zorunluluk getirmiştir. Bu amaçla Coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri hızla gelişmiş ve kullanım alanları çoğalmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemle...
Conference Paper
Full-text available
In this study, it is aimed to evaluate the vegetation distribution on a district basis by using the NDVI program (Normalized Difference Vegetation Index) by making use of Landsat 5-TM and Landsat 8 OLI satellite images covering the land of Savur district in Mardin province between the years 1995-2021. In order to determine the spatial distribution...
Article
Full-text available
Current study is investigated chlorophyll-a (Chl-a) pigment concentration and its relationship with Sea Surface Temperature (SST) using cloud-free high resolution 59 Landsat-The Operational Land Imager (OLI) images from May 2013 to September 2018 covering Lake Van of Turkey. In addition, the concentrations of coccolithophore which is a kind of phyt...
Presentation
Full-text available
Öz: Yerleşmeler gelişimini, büyüklüğünü ve fonksiyonel özelliklerini önemli ölçüde coğrafi konumlarına ve yakın çevrelerindeki doğal şartlara borçludur. Bunların en önemlisi kuşkusuz jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerdir. Diyarbakır kenti de varlığını çevresindeki elverişli doğal çevre unsurlarına bağlı, tarih boyun-ca ve günümüzde de sürekli büy...
Chapter
The River Tigris is one of the most significant rivers in the Middle East. All the landscapes drained by the river from Hazar Lake and neighbouring mountains down to the Iraqi–Syrian border in the Cizre region are mainly characterized by folded structures, often faulted, widely affecting limestone series. In this structural context, the incision of...
Chapter
Full-text available
Özet Mardin-Midyat Platosu ile Diyarbakır havzası s ınırında, Suriye-Arabistan düzlükleri ile Diyarbakır havzasının sınırında, antik kral yolu üzerinde bulunan Zerzevan Kalesi, lokasyonu itibariyle önemli bir askeri garnizon yerleşmesidir. Yerleşmenin kuruluş yeri coğrafi çevre koşulları ve kuruluş amacı dikkate alınarak akıllıca tespit edilmiştir....
Conference Paper
Full-text available
ABSTRACT: People have settled in areas where they can easily be accommodated, their basic needs are readily available and they can protect themselves from external hazards. In Anatolia, very old, planned and complex settlements were established, Besides, first and primitive (troglodyte) residential and settlement forms designed according to the geo...
Article
Full-text available
ÖZET: Yeryüzünde iklim üzerinde etkili olan faktörlerden biri de yer şekilleri ve kayaç özellikleridir. Yer şekilleri hava kütleleri önünde engel oluşturarak yoğuşma, bakı ve fön olaylarının oluşmasında etkili olur. Litolojik faktörler de farklı kayaçların güneş radyasyonunu farklı yansıtmaları (albedo) nedeniyle farklı yer ışımalarına, dolayısıyla...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET: Dicle Nehri, Batman kenti güneyinde Batman Çayı ile birleşerek Raman ve Gercüş antiklinalleri arasında, Jura tipi kıvrımlar olarak adlandırılan arazi içinde açılmış, dar ve derin vadisine girer. Dağlık araziye adeta gömülmüş olan Dicle Nehri'nin bu alanda dar ve derin vadilerinin oluşmasında hem antesedant hem süperempoze olayından söz edileb...
Conference Paper
Full-text available
The distribution on settlements in Turkey has an important effect of physical geography, especially geomorphological factors. Nevşehir city which is the study area and the center of touristic Cappadocia region is also the city where these effects are high. In many previous researches in the region, the geomorphology of this important city was not i...
Article
Full-text available
ÖZET: Diyarbakır kentinin tarihi, kültürel çeşitliliğini ve zenginliklerini geleceğe taşıma amacıyla "Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı"nın UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak tescillenmesine yönelik çalışmalar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valiliği, kentteki kurum ve kuruluşlar, ilgili STK, meslek odaları, bilim...
Article
Full-text available
Batman’ın bir ilçesi olan Hasankeyf; günümüzde önemini yitirmiş olsa da geçmişinde bölgenin önemli bir bilim ve kültür merkezi olarak pek çok medeniyeti bünyesinde barındırmıştır. Dicle Nehri kenarında yer alan Hasankeyf, kayalara oyulmuş yüzlerce yerleşme biriminden oluşmaktadır. Bir sit alanı olan Hasankeyf’in özgün değeri, jeolojik ve jeomorfolo...
Article
Full-text available
Çevre ve çevre sistemleri, geçmişten günümüze birçok medeniyetin ortak mirası özelliğindedir. Diyarbakır’da bulunan akarsu ve vadi sistemleri de bu özellikleri nedeniyle UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesine dâhil edilmiştir. Bu mirasın geleceği bir yandan insanoğlunun seçim ve eylemlerine bağlıyken, diğer yandan akarsu sisteminin gelişim...
Conference Paper
Full-text available
One important of satellite remote sensing is the count of cloudy days of a particular region. Cloud cover hampers radiation received from the sun therefore controls Land Surface Temperature (LST), Sea Surface Temperature (SST) accordingly humidity, evaporation, agriculture, aquaculture, tourism, and other human activities. Present work investigated...
Conference Paper
Full-text available
One important of satellite remote sensing is the count of cloudy days of a particular region. Cloud cover hampers radiation received from the sun therefore controls LST (land surface, SST (Sea Surface Temperature) accordingly humidity, evaporation, agriculture, aquaculture, tourism, and other human activities. Present work investigated long term c...
Chapter
Full-text available
Modern eğitim sürecinde, bilginin dış dünyaya temas ile alınmasına dayalı sınıf veya okul dışı öğrenme yöntemleri ve ortamları sıkça tartışılmakta ve önerilmektedir. Bu konuya gelişmiş ülkelerde büyük önem verilmektedir. Özellikle doğa bilimlerine yönelik eğitim-öğretim süreçlerinde formal eğitimi tamamlayacak sınıf-okul dışı ortamlarda uygulama al...
Conference Paper
Full-text available
resent work investigated long term weekly cloud cover of the Black Sea using AVHRR satellite data from March 1993 to December 2014. It was found that in general, the possibility of compositing a 100% cloud free image of the whole Black Sea for a single day is quite low. This work also suggested that the 20th to the 41st weeks of the year are optim...
Conference Paper
Full-text available
The Karasu River which is the main tributary of the Euphrates has opened a deep and narrow canyon on the limestone of Mercan Mountains, in the western part of the Mercan Mountain, in the Upper Euphrates Subregion of the Eastern Anatolia Region in Turkey. This canyon can be considered one of leading canyons in Turkey. The lengh of the canyon is abou...
Chapter
Full-text available
Kentin güneyinde nehrin en geniş menderesli akışını yaptığı kesimde killi depoların daha kolay ve çabuk aşındırılmasından dolayı vadi oldukça genişlemiş ve Hevsel bahçeleri adı verilen genç alüvyal dolgu malzemeli menderes yeniği taraçalarının oluşumuna neden olmuştur. Kentten deşarj edilen atık suyun ve bazalt akiferden boşalan sularla sulanan bu...
Conference Paper
Full-text available
The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is a numerical indicator that uses the visible and near-infrared bands of the electromagnetic spectrum, and is adopted to analyze remote sensing measurements and assess whether the target being observed contains live green province. The results was generally as expected, accept 2005 and 2010 which n...
Chapter
Full-text available
Hevsel gardens located at south of Diyarbakır which may also be called the lung of the city. Large and fast meander flow made easier to erode the valley which caused to enlarge the valley. Until recently, the city's waste water and basalt assets was dumped here. For many years the City needs such as irrigated fruit and vegetables was met by this wa...
Chapter
Full-text available
Özet: Adıyaman havzası, Suriye-Arabistan düzlüklerine (platformuna) bakan ve Türkiye’nin en güneyindeki tektonik-orojenik üniteyi oluşturan “Kenar Kıvrımları Kuşağı” üzerinde yer almaktadır. Kuvaterner' de meydana gelen doğal ortam değişikliklerinin şiddetle yaşandığı bir coğrafi konuma sahip olan havza, bir geçiş ve bindirme zonu üzerinde bulunmas...
Chapter
Full-text available
Yeryüzünün kurak yarıkurak bölgelerinde, birçok kent tarih boyunca suyu akıllıca kullanmış, bu kullanıma yönelik yapılar inşa etmiş ve “hidrolik uygarlıklar” olarak isimlendirilmişlerdir. Anadoluda bu şekilde su yapıları açısından hayranlık uyandırıcı bir çok yerleşme mevcuttur. Bunlardan biri de tarihi Diyarbakır kentidir. Kent ve çevresi jeolojik...
Chapter
Full-text available
The settlements should be evaluated together with their close and far geographical environment. The settlements, which still maintain their functionality, owe their development, size and functional characteristics, significantly, to their geographical location and natural conditions of the close geographical environment. Diyarbakır Province, depend...
Chapter
Full-text available
Özet Yerleşim birimlerini yakın ve uzak coğrafi çevreleriyle birlikte değerlendirilmek gerekir. Günümüzde fonksiyonelliğini devam ettiren yerleşmeler gelişimini, büyüklüğünü ve fonksiyonel özelliklerini önemli ölçüde coğrafi konumlarına ve yakın çevrelerindeki doğal şartlara borçludur. Diyarbakır kenti, çevresindeki elverişli doğal çevre unsurların...
Chapter
Full-text available
Throughout the history many cities have used water smartly in the Arid semi-arid regions of the earth, they have built water structures and called them as “hydraulic civilizations”. There are many admirable settlements in Anatolia in terms of such kind of water structures. One of them is the historical city of Diyarbakir. The city and its surroundi...
Conference Paper
Full-text available
Diyarbakır kentinin kuruluş yerinde etkili olan en önemli unsurlardan biri Dicle Nehri’dir. Dicle Nehri Diyarbakır kenti civarında gömük menderesli akarsu özelliği gösterir. Nehir yer yer örgülü ve çizgisel akış karakteri göstermekle birlikte vadi tabanında çoğunlukla menderes kuşakları oluşturmakta ve taşkın yataklarına (Feyezan ovası) özgü jeomor...
Conference Paper
Full-text available
Turkey has the most suitable ecological conditions for viticulture. Particularly Diyarbakır with 22 500 ha grape field and 123 000 ton 9th production ranks itself 8th and 9th respectively. Viticulture is most important agriculture branch after on agriculture and farming whish economy is largely based on. The aim of the article is to determine viney...
Conference Paper
Full-text available
The Upper Tigris Basin (SE Turkey) is a Tertiary subsidence basin between the edge of the Southeast Taurus and the Mardin Plateau. In this region, some very interesting landforms are caused by geomorphological processes affecting Tertiary-aged gypsum karst. These are collapse dolines related at places to tectonic fractures of faults, widely occurri...
Article
Full-text available
One important of satellite remote sensing is the count of cloudy days of a particular region. Cloud cover hampers radiation received from the sun therefore controls LST (land surface, SST (Sea Surface Temperature) accordingly humidity, evaporation, agriculture, tourism, and other human activities. Present work investigated long term high resolution...
Article
Full-text available
The Adiyaman basin is situated in the tectonic-orogenic foulded belt of the Southhern part of Turkey Anatolia. It has many geomorphological features due to the fact that this area have been subjected tectonic mevements leading to the overthrust, faulting, folding activities. These tectonic movements produced different geomorphic unites (erosion sur...
Conference Paper
Full-text available
Dams are human-made structures, which are constructed by intervening in the nature in order to ensure welfare and meet growing needs of societies. On that sense, they provide value-added for economy and social life while in the other hand, leading to irrecoverable destruction on environment. Hydraulic energy potential of our country shows great dif...
Conference Paper
Full-text available
SST (Sea-Surface Temperature) Deniz Yüzeyi Sıcaklığı hava ve deniz yüzeyleri arasındaki ısı değişiminin tahmin edilmesinde kullanılan önemli bir jeofiziksel parametredir. Özellikle küresel iklim modelleri için gerekli olan dünyanın ısı dengesinin ortaya konması, atmosferik ve okyanus sirkülasyonlar ve anomalilerin durumunu ortaya koymak açısından S...
Conference Paper
Full-text available
Sea surface temperature (SST) is an important parameter which could be derived from space via satellites, Such as AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), and used in oceanography and meteorology due to its major influence on the exchange processes at the air-sea interface. Lake Van is as an enclosed tectonic basin on the Eastern region of...
Article
Full-text available
Present work investigated the relationship between Chlorophyll (Chl), of phytoplankton biomass, and sea surface temperature (SST) of the Black Sea, using Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) and Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) satellite imagery. Satellite derived data could provide information on the amount of sea life p...
Article
Full-text available
The geomorphology of the Dicle valley and Raman Mountain has developed under the control of the tectonic periods and fluvial periods which are belong to the Dicle River and its branches. The valley is very helpful in the enlightement of the geodynamic and geomorphological development period of the region. In the slope of the Raman anticlinal in the...
Conference Paper
Full-text available
GAP (Southeastern Anatolia Project) in southeastern Turkey realized the scale, size and objectives, as is one of the world's largest regional projects. Project area in the Euphrates and Tigris basins and Upper Mesopotamia located Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Mardin, Siirt, Sanliurfa, Sirnak and Kilis province covers. Project, 7-Euphrate...
Article
Full-text available
Morphometric Analyses give important clues in geomorphologic studies. It is necessary in terms of illuminating the factors related to morphological evolution and topographical character of a field. Via GIS technology and Digital maps these analyses are carried out far easier. The main of them are hypsometric curve analysis, Horizontal cross section...