Robert Tomanek

Robert Tomanek
University of Economics in Katowice · transport

Doctor of Philosophy

About

32
Publications
6,763
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
93
Citations

Publications

Publications (32)
Presentation
Transport Problems 2017. IX International Scientific Conference, 28 – 30 June 2017, Proceedings ed. by A. Sładkowski, Silesian University
Chapter
Full-text available
Smart mobility is a key factor for sustainable mobility in the metropolis. The study shows the nature and importance of smart mobility in the smart city, the planning process of sustainable urban mobility (SUMP), application of ITS in sustainable mobility, as well as the impact of metropolization on the transport system and mobility.
Chapter
In practice, the challenge of transport management lies in the development of organizational structures of enterprises—especially railway companies, which are usually characterized by a kind of hierarchical organizational structures. Meanwhile, rail companies in liberalized markets need to adapt to market conditions. The theoretical achievements in...
Article
Full-text available
Decarbonization of urban mobility requires complex, interconnected actions. The instruments for decarbonizing urban mobility include urban collective transport, bicycles and means of personal transport, cybermobility and electromobility. The article presents the results of research on the transport behavior of the creative class, the effects of the...
Book
Full-text available
Miasta są podstawą rozwoju cywilizacji od tysięcy lat. Do XVIII wieku w miastach nie występował problem mobilności, mieszkańcy i przybysze poruszali się zazwyczaj pieszo, a w wyjątkowych sytuacjach, tak jak odbywało się to w Rzymie, większy ruch uliczny związany z przewozem towarów był realizowany nocami. Jednak większość miast była na tyle mała, ż...
Book
Full-text available
Niniejsza monografia prezentuje wyniki badań i obserwacji stanowiące wkład w szerszą dyskusję na temat zmian, jakie zaszły i zajdą w modelach mobilności miejskiej. W szczególności za interesujący wątek uznać można rozwój cybermobilności i dzięki substytucyjności z mobilnością przestrzenną – znaczenie tego zjawiska dla ochrony zasobów planety i popr...
Preprint
Full-text available
Cybermobilność to szansa dla klimatu Pandemia COVID 19 pokazała siłę i możliwości cybermobilności, która pozwoliła zastąpić w dużym stopniu mobilność fizyczną. Cybermobilność to alternatywa, ale także uzupełnienie tradycyjnie rozumianej mobilności, a tym samym szansa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym możliwość zmniejszenia innych k...
Chapter
Public transport is a basic instrument for sustainable mobility in urban areas. The core of public transport in cities is often electrified railway system, underground and trams. Trolleybuses are also widely used in many countries. Therefore, urban public transport is one of the most electrified transport subsystems. The process of implementing ele...
Article
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zachowań mobilnościowych klasy kreatywnej przeprowadzonych w aglomeracjach: warszawskiej, gdańskiej i katowickiej. Analizowano także preferencje komunikacyjne klasy kreatywnej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sformułowano wnioski o znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Klasa kreatywna jest skłonn...
Chapter
Full-text available
This chapter is dedicated to the problems of sustainable urban mobility. Sustainable urban mobility is the basic instrument for improving the quality of urban natural environment by reducing the emission of air pollutants, noise and consumption of non-renewable natural resources by transport. In this paper, the authors present their observations co...
Book
Full-text available
Książka podejmuje zagadnienie zrównoważonej mobilności miejskiej w sposób nowatorski, koncentrując się na problemie inkluzywności poszczególnych instrumentów wykorzystywanych w tym procesie. W publikacji przedstawiono wyniki badań własnych, przeprowadzonych na próbie 450 mieszkańców trzech krajowych metropolii: Warszawy, Trójmiasta, Górnośląsko-Zag...
Chapter
This chapter is dedicated to the problems of sustainable urban mobility. The first part presents general issues related to the concept of urban mobility planning. In this context, particular emphasis was put on the discussion of changes in the existing rules of planning the development of urban transport systems in favour of the new paradigm of sus...
Chapter
Full-text available
Mobility management in agglomerations requires an integrated approach. For this purpose, Metropolitan Association was established in the Upper Silesia Agglomeration, which is polycentric in nature, with over 2 million inhabitants living in several dozen cities here. Metropolitan Association began to operate on 1 January 2018, after several months o...
Article
Full-text available
The development of the modern economy depends on the efficiency of complex global logistics chains. Logistics employs modern management and telematic technologies, whereas knowledge management is the basis for growth of efficiency and effectiveness of logistics chains. A particular role is played by the universities which educate the future workfor...
Book
Full-text available
Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki zarządzania cenami transportu miejskiego w kontekście zróżnicowanych czynników wpływających na te ceny, a także scharakteryzowanie nowoczesnych systemów pobierania opłat w miejskim transporcie zbiorowym, w tym też przez pryzmat stwarzanych przez nie możliwości. Monografia składa się z sze...
Article
Full-text available
The dynamic development of cities based on the role of the car in addressing transport needs leads to a reduction of mobility, as well as to an increase of external costs generated by the transport system. This problem can be solved thanks to the sustainable mobility concept, in which transport needs are limited at the stage of planning spatial dev...
Article
Full-text available
Rozwój miast, a zwłaszcza rozwój metropolitalny powoduje powstawanie barier mobilności. W szczególności konieczne jest równoważenie mobilności z wykorzystaniem niskoemisyjnych podsystemów transportowych. Równoważenie mobilności wymaga podejścia systemowego i stosowania różnych instrumentów. Jednym z nich jest cena usług publicznego transportu zbior...
Book
Full-text available
Prezentowana monografia podejmuje problematykę mobilności miejskiej z uwzględnieniem podstawowych obszarów działań planistycznych, organizacyjnych i teleinformatycznych wpływających na jej kształtowanie wraz z przedstawieniem wybranych rozwiązań dla aglomeracji górnośląskiej. Treść monografii podzielono na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym pr...
Conference Paper
The dynamic development of cities based on the role of the car in addressing transport needs leads to a reduction of mobility, as well as to an increase of external costs generated by the transport system. This problem can be solved thanks to the sustainable mobility concept, in which transport needs are limited at the stage of planning spatial dev...
Chapter
Smart mobility is a key factor for sustainable mobility in the metropolis. The study shows the nature and importance of smart mobility in the smart city, the planning process of sustainable urban mobility (SUMP), application of ITS in sustainable mobility, as well as the impact of metropolization on the transport system and mobility (based on the P...
Conference Paper
The metropolization processes in Poland are currently in progress. The tools for these changes are the following: implementation of EU urban policy (in particular by implementing Integrated Territorial Investments (ITI) strategy) and formation of metropolitan associations. The implementation of the ITI strategy requires formation of ITI association...
Technical Report
Full-text available
Sustainable Urban Mobility Plan for Central Subregion of Silesia Region in Poland
Conference Paper
Full-text available
Rozwój transportu jest powszechnym elementem strategii rozwoju województw, w wielu województwach przygotowano także odrębne dokumenty strategiczne dotyczące tylko i wyłącznie regionalnych systemów transportowych. Poszczególne województwa różnie definiują priorytety rozwoju transportu oraz instrumentarium, które ma służyć realizacji zamierzeń region...
Conference Paper
Full-text available
The new Instruments of European Cohesion Policy for 2014–2020 in relation to Poland assume increasing the importance of IT solutions, including transport telematics systems. In particular, telematics is to be applied in balancing transport and reducing congestion. Telematic solutions are to be implemented in the following national operational progr...
Conference Paper
Full-text available
The new instruments of the European Cohesion Policy , which are Integrated Territorial Investments (ITI), first as a field of intervention, define sustainable transport. ITI does not replace other tools and operational programs, financing at 4.5 % of the funds may, however, in the case of individual agglomerations increase the integration leading t...
Conference Paper
Full-text available
Using Internet for the purpose of promoting mass transport has already become a fact. That fact results first of all from the continuous and widespread access to websites, the global reach of the Internet, as well as low unit costs of promotion via Internet. That is why the organizers and operators (services providers) of urban transport develop an...
Book
Full-text available
The answer to modern problems of transport and logistics is increasingly dependent on the pool of knowledge and the ability to create innovative solutions. These problems are more and more unyielding to the instruments of transport policy that we know today, used by national governments and international institutions (regulation, technical standard...

Network

Cited By