Riina Reinsalu

Riina Reinsalu
University of Tartu · Institute of Estonian and General Linguistics

PhD

About

17
Publications
2,709
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
14
Citations
Introduction
Riina Reinsalu currently works at the Institute of Estonian and General Linguistics , University of Tartu. Riina does research in Genre Analysis.

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
Today’s education has been shaped by the rapid development of digital technologies and easy accessibility to a large number of electronic sources. This has instigated a genuine need to change current teaching attitudes and practices. Wikipedia, as a multilingual online platform open to all, is a source of information that is used on a daily basis a...
Article
Non-formal education is the central standpoint and practice of lifelong learning. The aim of the article is to demonstrate the possibilities of construing the meaning of non-formal education through practitioners’ conceptions in Estonia. At the same time, we show how non-formal education practice can enrich other types of education and how these pr...
Article
Full-text available
Artiklis arutleme eesti haridusvaldkonna kesksete mõistete – formaal-, informaal- ja mitteformaalõppe – sisu üle ja võtame neist fookusesse viimase. Selgitame välja mitteformaalõppe mõiste tunnused praktikute keele­ kasutuses ning analüüsime, kuidas väljenduvad peamised tunnused mitteformaalõppe omasõnalistes terminivariantides. Analüüsitavaks mate...
Article
Full-text available
Kuna annotatsioon on lugeja esimene kokkupuude teadusartikliga, mille põhjal ta otsustab, kas lugeda artiklit või mitte, peab see vastama tema ootustele ja vajadustele. Seetõttu on tähtis, et artikli autor tunneks annotatsiooni struktuuriskeemi, mis on mõjutatud nii valdkondlikest tavadest kui ka laiemalt kultuurikontekstist. Artikli eesmärk on väl...
Article
Full-text available
Üliõpilaste akadeemilise kirjaoskuse arendamine on üks ülikooliõpingutele seatud eesmärke, kuid selle täitmist võivad takistada mitmesugused tegurid, sh üli õpilaste vähene huvi kirjutamisülesande vastu. Üks võimalus suurendada üliõpilaste huvi on asendada traditsiooniline referaat või essee veebis vabalt kättesaadava vikiartikliga. Siinses uurimus...
Book
Full-text available
Composing any text is always based on the choices of the writer. Some of these fulfil standard communication purposes developed in the cultural context, others are served by hidden purposes, i.e. personal communication intentions, influencing also the use of language. The aim of this thesis is to clarify the strategic text choices of writers which...
Article
Full-text available
"The communication between the citizen and local authority via the information request" Citizens’ approaches to public offices, with a view to gain certain information, are regulated by the Public Information Act of 2001. According to the law, citizens can put forward their information requests either orally (at the premises or over the phone) or...
Article
Full-text available
One of the preconditions of a well-functioning information society is dialogic communication between citizens and officials. For this, agencies provide several options, including the chance to indicate problems via a web form. The objective of the article is to clarify which are the strategic text choices of citizens when they contact officials wit...
Article
Full-text available
"Presenting instructions in administrative acts" Local governments employ administrative acts for managing their own activities as well as those of other offices, businesses, private persons, etc. In order for an administrative act to best fulfil its purpose, a suitable textual strategy, covering both structural and linguistic choices, must be sel...
Article
Full-text available
Professional and administrative communication requires the creation of different types of texts. While some of them merely serve the purpose of preserving information, others are intended to influence people's actions. In this article, I will explore applications as a textual genre based on 19 applications presented to Sauga Municipality. My goal i...
Article
Full-text available
Töövõtu- ja käsunduslepingute keeleanalüüs näitab, et lepingute lausestruktuur on võrdlemisi lihtsakoeline: tekst koosneb peamiselt lihtlausetest ja lihtsa ülesehitusega (enamasti esimese astme kõrvallausetega) liitlausetest. Ent ometigi on lepingute keelekasutus raskepärane. Kuna keerukaid lauseskeeme rakendatakse lepingutes harva, püütakse vajami...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Artiklis antakse ülevaade funktsionaalse žanriteooria lähtekohtadest. Vaadeldakse, kuidas suhestuvad žanr ja tekst ning mis on žanri tuvastamise põhikriteeriumid. Žanriteooria valguses analüüsitakse töövõtu- ja käsunduslepingute üldstruktuuri ja tekstimustreid: kuidas struktuuri kaudu avaneb lepingu kui žanri olemus. Kuna lepingud on juriidilised d...
Article
Full-text available
Teadusmagistritöö

Network

Cited By