Recep Önal

Recep Önal
Giresun University · Faculty of Theology

Assoc. Prof.

About

82
Publications
34,103
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
47
Citations
Citations since 2016
55 Research Items
44 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
Introduction
Recep Önal currently works at the Department of Theology, Giresun University. Recep does research in Abrahamic Religions, Islamic theology, Maturidism, Muslim minorities in Norway, Muslim minorities in Europe, Islamophobia, anti-Islamism.

Publications

Publications (82)
Conference Paper
Full-text available
This study deals with the vision on the prophethood of Murtazâ az-Zabîdî who was one of the momentous figure in the language-literature field in his age. The author was born in 1732 at Bilgrâm in Indien. Zabîdî had studied on hadith, fıqh, kalam, mysticism at Yemen, the Hejaz and Egypt. Then, by taking lessons from about 300 scholars, he settled d...
Conference Paper
Full-text available
Abstract Abu Mansur Al Maturidi lived in the period of the second half of 9th and the first of half of 10th centuries in Mā Warāʾ al-Nahr. This area emerged as an important location that many various religions, beliefs, ideologies, cultures and civilizations had been mixed up because of it was the junction of trade routes such as the Spice Road and...
Conference Paper
Full-text available
Kur’an’da dünyanın imtihan, ahiretin ise ceza ve mükâfat yurdu olduğu, bu anlamda insanın başıboş bırakılmadığı, Allah’a kulluk etmek üzere yaratıldığı ve bu konuda hesaba çekileceği bildirilmektedir Ayrıca imtihanın bir gereği olarak insanların çeşitli musibetlerle deneneceğine de dikkat çekilmekte, bunlarla nasıl baş edileceği de ayrıntılı olarak...
Conference Paper
Full-text available
İslam düşüncesinde hangi inanç, düşünce, tutum ve davranışların kişiyi iman dairesinden çıkardığı meselesi hicrî birinci asırdan itibaren günümüze kadar tartışıla gelen bir mesele olmuştur. Nitekim bu durum, siyasî ve itikadî İslam mezheplerinin ortaya çıkmalarına kaynaklık eden ilk dönem dinî ve siyasî anlaşmazlıklar ve ihtilaflarda kendini açıkça...
Article
Full-text available
İslâm dininde Allah’ın birliği, “tevhid” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda Kur’an’da Yahudilerin tevhide aykırı anlayışları benimseyip, bu inançtan saptıklarına dikkat çekilmiştir. Kur’an’ın bu yaklaşımı, Müslümanların Yahudiliğe dair bakış açılarının temelini oluşturmuştur. Bu bakımdan Müslümanların, eleştirdikleri konuların başında Yahudilerin...
Conference Paper
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
İslam’ın ilk dönemlerden itibaren İslam mezhepleri tarafından üzerinde en çok tartışılan konuların başında iman kavramı ve mahiyetine ilişkin meseleler gelir. Bunun nedeni imanın Kur’an’ın en mühim terimlerinden birini teşkil etmesi, dinin merkezinde yer alması ve dinî hayatın bütün yönlerine bir anlam ve değer kazandırarak hem itikadî hem de hukuk...
Conference Paper
Full-text available
The 21st century constitutes one of the most intense and complicated periods of human history, in which different religions, beliefs, ideologies and cultures coexist together, and mutual interactions are inevitable due to the increase in communication and transportation opportunities. In this sense, this century represents a transitory period of in...
Conference Paper
Full-text available
Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda yetiştirdiği Hanefî-Mâtürîdî bilginlerden biri olan İmam Birgivî, dinî ilimlerde telif ettiği eserleriyle İslâm dünyasında haklı bir şöhrete kavuşmuş bir mütefekkirdir. Hayatını irşad, tedris ve telif faaliyetlerine adayan Birgivî, yaşadığı çağın problemlerine duyarsız kalmamış, içinde bulunduğu toplumun inanç ve de...
Conference Paper
Full-text available
İslam düşünce tarihinde hidâyet ve dalâlet meselesi kelam literatüründe kulların fiilleri ile “kaza, kader, özgür irade” gibi başlıklar altında ele alınmıştır. İslâm âlimleri hidâyet ve dalâletin ilâhî kaynaklı olduğunu temel bir prensip olarak kabul etmekle birlikte söz konusu iki kavramın tanımı ve mahiyeti konusunda farklı görüşler benimsemişler...
Article
Full-text available
لقد واجه العالم بأكمله تفشي فيروس قاتل ما يسمى بفيروس كورونا(Covid-19) الذي ظهر في ووهان عاصمة منطقة هوبي الصينية في ديسمبر 2019. تسبب لهذا الفيروس القاتل الذي تحول إلى أزمة عالمية والذي لم يتم العثور على علاج له حتى الآن والتمكن من منع انتشاره، في وفاة مئات الآلاف من الناس دون النظر إلى الدين أو اللغة أو العرق أو الحدود أو الطبقة أو الجنس أو العمر...
Chapter
Full-text available
Bu tebliğde Birgivî’nin temel eserleri esas alınarak İslam düşüncesindeki konumu ve mezhebî kimliğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Chapter
Full-text available
Küreselleşen dünyanın adeta küçük bir köy haline gelmesi çeşitli din, mezhep, inanç, kültür ve medeniyetlerin bir araya gelmesine, sosyal hayatta bir arada yaşamasına ve bu doğrultuda çeşitli boyutlarda birbirleriyle karşılıklı etkileşimine neden olmuştur. Diğer taraftan son yüzyıllarda iletişim ve ulaşım imkânlarının artması ile ülkeler arasındaki...
Chapter
Full-text available
Tüm dünya Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) adlı ölümcül virüs salgınıyla karşı karşıya kaldı. Henüz tedavisi bulunamadığı ve yayılması engellenemediği için küresel bir krize dönüşen bu ölümcül virüs, din, dil, ırk, sınır, sınıf, cinsiyet, yaş, makam ayırt etmeden, yüz binlerce insan...
Article
Full-text available
İslam inancına göre insanlar, Allah’a kulluk etmek ve bu konuda denenmek üzere yaratılmış olup, âhirette sorguya çekileceklerdir. İnsana yüklenen görevin önemi dikkate alındığında, nübüvvetin Allah’ın insana verdiği en büyük lütuf olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda Allah, merhameti gereği insanları imtihanlarında yardımsız bırakmamıştır. Nitekim...
Conference Paper
Full-text available
In this paper, the formation of the Caliphate, which emerged as a scientific discipline by Mu'tazila in Hijri 2nd Century, the general situation and basic features of the Ottoman education system up to the 16th century and the works of Kalām taught in madrasas are examined. This study is a descriptive and comparative study. This research will use t...
Conference Paper
Full-text available
Bütün ilahî dinlerin en temel özelliği tek Tanrı inancına sahip olmalarıdır. İslâm dininde Allah’ın birliği, “tevhid inancı” olarak tanımlanmış ve İslâm’ın temeli olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Kur’an’da Yahudilerin tevhide aykırı anlayışlar benimseyip bu inançtan saptıklarına dikkat çekilerek, Tanrı tasavvurları sert bir şekilde tenkid edilmi...
Chapter
Full-text available
Allah vergisi nübüvvet ve vahiy birbirinden ayrılmayan bir bütünün parçaları gibidir. Nübüvvetsiz vahiy, vahiysiz nübüvvet olamaz. Nübüvvet, doğrudan doğruya vahye dayanır. Bu bakımdan Allah’ın peygamberlerine vahyetmesi nübüvvet inancının ispatı için de bir delildir. Bu nedenle Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi ilahî dinlerde Allah, âhiret, m...
Chapter
Full-text available
İslam inancına göre insanlar, Allah’a kulluk etmek ve bu konuda denenmek üzere yaratılmış olup, âhirette sorguya çekileceklerdir. Allah, merhameti gereği insanları bu husustayardımsız bırakmamış, onlara dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmada yardımcı olmaları içinYaratıcı ile yaratılan arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini, hayatın amacı v...
Chapter
Full-text available
Bu bölümde hızlı işaret, fısıldaşma, ilham, ontolojik iletim ve Allah’ın elçisiyle konuşması şeklinde tanımlanabilecek ve daha ziyade literatürümüzde son anlamıyla değerlendirme konusu olan vahiy kavramının etimolojik tahlilinden öte nübüvvet bağlamındaki içeriğinin “ahit geleneğinde”ki anlamlandırılma biçimleri ele alınmaktadır. Kısacası yazının m...
Conference Paper
Full-text available
İnsana yüklenen görevin önemi dikkate alındığında, nübüvvetin Allah’ın insana verdiği en büyük lütuf olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda Allah Teâlâ, merhameti gereği insanları imtihanlarında yardımsız bırakmamış, onlara dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmada rehberlik etmeleri için tarih boyunca çeşitli peygamberler ve ilahî kitaplar göndermiştir...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Balıkesir il merkezinde yer alan Şule Yüksel Şenler İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde görev yapan toplam 12 öğretmene yönelik değerler eğitimi konusunda “eğiticinin eğitimi”ni vermek olmuştur. Bu araştırmayı kapsayan projede, değerler eğitimi kapsamında 1 ayda...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, günümüzde dinde tekelci söylemin siyasî bir yansıması olarak değerlendirilen Hizbü’t-Tahrîr el-İslâmî’nin kuruluşu, siyasî görüşleri, temel kaynakları, faaliyet alanları ve çalışma metotları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca dini anlamada Selefî çizgiyi takip eden söz konusu oluşumun günümüz Müslüman toplumun din anlayışı üzerinde d...
Book
Full-text available
Hiç şüphesiz gelecek inşa edilirken bu binanın temelinde kilit taşları olarak geçmişin birikiminden faydalanılması ve bu mirasın güncellenmesi hususu, insanlığın müsellem bir tecrübesidir. Bu düşünceden hareketle bir mefkûrenin esasını teşkil eden inanç ilkelerini, getirilen eleştirileri de dikkate alarak, açıklamada yeni bir veçhe açan ve böylece...
Chapter
Full-text available
Mâverâünnehir, çeşitli din, mezhep ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bu sayede en büyük dinî ve fikrî kesişim noktalarından biri olma özelliği kazanmış bir bölgedir. Ayrıca İslâm medeniyetinin kuruluşunda ve sonraki dönemlerde Sünnîliği müdafaa eden pek çok ilim adamlarıyla da müstesna bir mevkie sahiptir. Bilhassa Semerkand ve Buhara gibi kült...
Article
Full-text available
The aim of this article is to analyze the reflections of anti-Islamic rhetoric, in the Norwegian society, towards Muslims in the context of Islamophobia and Anti-Islamism, which have recently increased in Europe. Especially with work-based immigrations since 1950, the number of Muslim population in Norway has increased in a considerably short time....
Article
Full-text available
Imam Birgivī (d. 981/1573), one of the Ḥanafī-Māturīdī scholars of the Ottoman Empire'in the XVI. century, lived in a period in which religious and intellectual movements emerged in opposition to the Ottoman official religion understanding, and in which social conflicts and conflicts were experienced in society. Birgivī, who was grown up in such an...
Article
Full-text available
Birgivī (d. 981/1573) who lived in XVI. Century’s Ottoman Empire was of the Ḥanafī-Māturīdī scholars who attained a rightful reputation in the Islamic world with his works written in religious sciences. He touched many controversial issues and included the views of different sects in his works. Birgivī, who adopted classical sect classification of...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the criticism to Mushabbiha and Mujassima on the basis of al-Fasl fī l-milal wa-l-ahwā wa-l-nihal whose writer is Ibn Hazm (d. 456/1064), one of the eminent scholars of the Andalusian civilization. In this work, Ibn Hazm gives systematic information about the non-Islamic religions as well as the sects emerging...
Article
Full-text available
Imam Māturīdī (d. 333/944), was born in in Transoxania where hosted to various religions, beliefs and cultures, and lived in a period in which many religious, philosophical and political views emerged and Islam was attacked by destructive thoughts coming from inside and outside. Acting with a sense of responsibility towards the beliefs and values o...
Article
Full-text available
Since the foundation of the Ottoman Empire, the official understanding of religion has been shaped within the framework of Sunnī Islam. This understanding was represented by Māturīdiyya and Ashʿariyya. The Shīʿī propaganda carried out in the XV-XVI centuries played an important role in the adoption of the Sunnī thinking in the Ottoman Empire as an...
Conference Paper
Full-text available
Since the foundation of the Ottoman Empire, the official understanding of religion has been shaped within the framework of Sunnī Islam. This understanding was represented by two main vessels of Sunnī, one of whom is Māturīdiyya and the other is Ashʿariyya. Nevertheless, the majority of Muslims in the Ottoman State and Anatolia have adopted a Māturī...
Conference Paper
Full-text available
Transoxania is a region that hosted various religions, sects and civilizations, therefore, gained the feature of being one of the biggest religious and intellectual intersection points. It also has an exceptional position with many scholars who defended Sunnism in the establishment of Islamic civilization and later periods. Especially in the cultur...
Conference Paper
Full-text available
Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda yetiştirdiği önemli âlimlerden biri olan İmam Birgivî (ö. 981/1573), Osmanlı toplumunda farklı düşüncelerin ve dinî görüşlerin ortaya çıktığı, bunun neticesinde toplumsal düzeyde birtakım sosyal bölünmelerin ve gruplaşmaların yaşandığı bir dönemde yaşamıştır. Böylesi bir ortamda yaşamış olan Birgivî, dinî ve ahlakî...
Conference Paper
Full-text available
İmam Mâtürîdî (ö. 333/944) çeşitli din, inanç, kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Mâverâünnehir’de dünyaya gelmiş, dinî, felsefî ve siyasî birçok görüşün ortaya çıktığı ve İslam inancına içeriden ve dışarıdan zararlı ve yıkıcı düşüncelerin sokulmaya başlandığı bir dönemde yaşamıştır. Yaşadığı toplumun inanç ve değerlerine karşı sorumluluk b...
Conference Paper
Full-text available
Kur’an- Kerim’in “Biz, göğü, yeri ve ikisi arasındaki varlıkları oyun olsun diye yaratmadık.” (Enbiyâ 21/16) ayeti ile bu bağlamı ihtiva eden diğer ayetleri birlikte değerlendirildiğinde âlemin anlamsız ve boş yere yaratılmadığı; yaratılışında hikmetli bir planın var olduğuna ve dolaylı olarak insanların bu hikmeti keşfetmeye çalışması gerektiğine...
Article
Full-text available
The names and attributes of Allah is one of the major topics studied in theology. Because of the importance of this issue, the scholars defined the science of Kalam as ""Ilm al-tawhid wa al-sifat". This study focuses on determining the point of view of Abu Al-Barakat An-Nasafî about the divine names and attributes of Al-lah due to the fact that he...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, tevekkülün anlamı ve mahiyeti ele alınmıştır. Ayrıca söz konusu kavramın iman ve kader konusuyla olan ilişkileri üzerinde de durularak itikadî mezheplerin görüşlerine yer verilmiş, bu suretle mezkûr kavramların kelam düşüncesinde nasıl anlaşıldığı ve hangi anlamlarda kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada hayır ve şer kavramlarının anlamı ve mahiyeti ele alınmıştır. Ayrıca söz konusu kavramların iman ve kader konusuyla olan ilişkileri üzerinde de durularak itikadî mezheplerin görüşlerine yer verilmiş, bu suretle mezkûr kavramların kelam düşüncesinde nasıl anlaşıldığı ve hangi anlamlarda kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Article
Full-text available
Norway whose economy burgeoned with the discovery of the new petroleum and natural gas resources through the end of the 1960’s, has reached a level of prosperity by allocating more funds into education, health and social security and started to allow in immigrants. Through these immigrants’ various religions, beliefs and cultures were adopted and N...
Article
Full-text available
Religion education which has an important place in the education systems of countries, has a direct influence on political, religious and socio-cultural developments. Emerged under the roof of Islam, sect and groups which adopt different ideologies have been shaped according to the religious understanding of ruling powers or the political condition...
Article
Full-text available
Quran adopts a positive attitude towards Non-Muslims, due to they can choose the religion that wish to follow and live it freely. On the other hand, Muslims were commanded to fight with Non-Muslims, especially the Arabian polytheists because of making humanity restless and peaceless. In tafseer literature, there has been a controversy on how to be...
Chapter
Full-text available
İnsanlar Allah’a (c.c.) kulluk etmek üzere yaratılmışlardır ve âhirette bu konuda sorguya çekileceklerdir. Allah Teâlâ, imtihan konusunda insanları yardımsız bırakmamıştır. Rahmeti gereği dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmada insanlara rehberlik etmeleri için tarih boyunca her millete peygamberler göndermiştir. İslam inancına göre peygamberlik, Hz....
Book
Full-text available
İslâm tarihinde Müslümanlar arasında bir takım aşırılıklar ve sapmalar olmuş, Müslüman toplumun inançlarını bozmaya çalışan bazı Ehl-i Bid‘at mezhep ve fırkalar ortaya çıkmıştır. Buna karşılık Ehl-i Sünnet mensubu birçok âlim, onların bâtıl inançlarının Müslümanlar arasında yayılmasını engellemek ve Sünnî inancı korumak amacıyla fikrî mücadelede bu...
Conference Paper
Full-text available
Religion education which has an important place in the education systems of countries, has a direct influence on political, religious and socio-cultural developments. Emerged under the roof of Islam, sect and groups which adopt different ideologies have been shaped according to the religious understanding of ruling powers or the political condition...
Article
Full-text available
ABSTRACT Mankind's ancestors and the first prophet of the Prophet accepted, Adam has notified the monotheistic religion of the people. However, people started to degenerate the Tawhid religion with time because of superstitions and polytheisticactions. To re-set the religions and to promote the Tawhid belief, Allah sentprophets in different times....
Article
Full-text available
Abstract The problem of necessity for understanding and evaluating the revealed attributes of Allah is one of the most discussed issues beginning from the early times of Islam due to their literal meanings enable the idea tashbih (affirming Allah's nearness to humanity) and tajseem (anthropomorphism). In this context, there are three different way...
Article
Full-text available
Abstract As a result of considerable progress made in science between XVth and XIXth centuries, West has got the upper hand over East in science, drawing the attention of Eastern people. Because of the financial and social opportunities, they offered, Western countries have welcomed a great deal of immigrants. Norway is one of the European countrie...
Book
Full-text available
Küresel gelişmelerin bir tezahürü olarak tüm dünyada Müslümanların karşı karşıya kaldıkları problemlerin benzerlerini, yerel anlamda Norveç’te de görmek mümkündür. Bu doğrultuda ideal İslam ile gelişen sosyo-kültürel oluşumların şekillendirdiği reel İslam anlayışı, Müslümanlar arasında ciddi bir inanç ve amel boyutunda, zihinsel bir çatışmayı doğur...
Chapter
Full-text available
Abstract Imam Maturidi lived in Transoxiana (Maveraunnehir) where history of various religions, beliefs, ideology, which acts as a cradle of culture and civilization. The period in which he lived, the Islamic world is experiencing many changes in the development and various religious, faith, philosophical, political movements in succession species,...
Chapter
Full-text available
The debates among Muslims and non-muslims (primarily Jews and Christians and others, as well) were hot in the history as they are now. The focal point in these hot debates was whether being member of any of these heavenly religions would provide them salvation/emancipation from the fire. Muslim scholars took the position of non-muslims as their res...
Chapter
Full-text available
In this study, translations of some sections related to the Ahl al-Kitab were made in the commentary of Maturi's Te'vilatu'l-Qur'an. Bu çalışmada Mâtürîdî'nin Te'vîlâtü'l-Kur'an adlı tefsirinde Ehl-i Kitap ile ilgili bazı bölümlerin tercümesi yapılmıştır.
Article
Full-text available
Abstract Becoming a small village of globalized world has caused to come together variety religions, sects, beliefs and cultures as well as civilizations, and caused to interact with each other in various dimensions. Meanwhile in the last century, the transitions have gotten easy among the countries with the increase of transportation facilities an...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada günümüzde insan hakları ve hürriyeti açısından en önde gelen ve eğitimde ideal ülke olarak gösterilen Norveç eğitim sistemi ve din eğitimi ele alınacaktır. Bilindiği üzere 1960’ların sonlarında zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesiyle ekonomisi iyileşen Norveç, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarına daha çok öd...
Article
Full-text available
The concept of faith and its nature has been one of the most hotly debated issues by the Islamic sects from the early times. The main framework of this discussion constitutes what the distinction should be between faith and unbelief and how to define the boundaries of muslim, unbeliever and siner. Various issues around Islam, faith, ingenuity, prof...
Conference Paper
Full-text available
Norway whose economy burgeoned with the discovery of the new petroleum and natural gas resources through the end of the 1960’s, has reached a level of prosperity by allocating more funds into education, health and social security and started to allow in immigrants. Through these immigrants’ various religions, beliefs and cultures were adopted and N...
Article
Full-text available
Al-Maturıdı, the most important representative of the sect of the Ahl al-Sunnah, was born in Transoxania which hosts to various religions, beliefs, ideologies, cultures and civilizations. Al-Maturıdı had lived in the period in which had occurred religious, philosophical and political thoughts as well as harmful and destructive thoughts from both in...
Article
Full-text available
Abstract The new facilities of the global world have tremendously accelerated mutual interaction among the people from different religious and cultural circles compared to the past. In a sense, the current status has forced them to live in coexistence rather than homogenous society. Therefore, this status drove them into understand each other bett...
Article
Full-text available
It goes without saying that true understanding and interpretation of the Holy Qur'an is at the bottom of understandable and reasonable Islamic thought and acts. Prophet Muhammad, and his companions have undoubtedly been the first commentators and interpreters of the Holy Book (Qur'an). Next generations had written several books for the proper under...
Conference Paper
Full-text available
Abstract Abu Mansur al-Maturidi, founder of Ahl al-Sunnah in Islamic theology, was born Mā Warāʾ al-Nahr which hosts to the verious religions, ideologies and cultures as well as civilizations. Al-Maturidi lived the period when occurs the religious, philosophical and political views, as well as fatih harmfull and destructive thoughts begin to enter...
Article
Full-text available
To believe in the prophets of God among the cardinal principles of faith, which require a believer to believe all of them without any distinction. Although in Turkish we do not make any differences between the terms "nabî" and "rasûl", the Holy Qur"an uses them in different contexts, which entails examining them separately. This paper deals with th...
Article
Full-text available
Abstrac The debates among Muslims and non-muslims (primarily Jews and Christians and others, as well) were hot in the history as they are now. The focal point in these hot debates was whether being member of any of these heavenly religions would provide them salvation/emancipation from the fire. Muslim scholars took the position of non-muslims as...
Article
Full-text available
Abstract: In this article, it will be examined that the concepts of 'reaction' and 're-actionary' that entering the Turkish political literature by gaining of religious and political meaning when occur the "31st March Incident" in Istanbul in 1909. While the current issue is assessed, which is continue to protect actuality today too, it will be und...
Article
Full-text available
Abstract Today as in the past, many people are uninterested in belief in messengers of God and the principles of faith in spite of stating that we trust in God. Some of them deny being a messenger of God indirectly while some other have explicitly denied the institution of the being a messenger by calling for the reason is the unique means to accom...
Article
Full-text available
Imam Maturidi lived in Transoxiana (Maveraunnehir) where history of various religions, beliefs, ideology, which acts as a cradle of culture and civilization. The period in which he lived, the Islamic world is experiencing many changes in the development and various religious, faith, philosophical, political movements in succession species, the conc...
Book
Full-text available
We have decided the title of this study as Non-Islamic Religions in Respect of Maturidi. Imam Maturidi lived in the Ma wara'a n-Nahr (Transoxiana) which is the cradle of different religions, beliefs, ideologies, cultures and civilisations. The period he lived is such a time that Islamic World facing many developments and changes; the birth of diffe...
Thesis
Full-text available
We have decided the title of this study as Non-Islamic Religions in Respect of Maturidi. Imam Maturidi lived in the Ma wara'a n-Nahr (Transoxiana) which is the cradle of different religions, beliefs, ideologies, cultures and civilisations. The period he lived is such a time that Islamic World facing many developments and changes; the birth of diffe...
Article
Full-text available
Hz. Peygamber'in anne-babasının dinî durumlarının keyfiyeti ile onlara karşı Müslümanların nasıl bir tutum takınmaları gerektiği meselesi öteden beri İslam âleminde merak edilegelen önemli konulardan biridir. Bu mesele, Ebeveyn-i Resûlün ehl-i necat olup olmadığı, bunun Hz. Peygamber'le doğrudan ilgisinin bulunup bulunmadığı ve Hz. Peygamber'e sayg...
Article
Full-text available
Günümüzde Ehl-i sünnet dışında varlığını sürdüren İslâm mezhebinden biri de Şia ve onun alt gruplarından olan Zeydiyye'dir. Diğer itikâdî mezhepler gibi Zeydiyye de İslâmî ilimlerin her alanında düşünce geliştirmiş, İslâm düşüncesi-ne çok önemli katkılarda bulunarak, ilim ve kültür dünyasına pek çok alanda yeni yaklaşımlar kazandırmıştır. Dolayısıy...
Article
Full-text available
Abstract In this study, a theological (kalam) approach towards the topic of “sabr (patience)” one of the moral concepts of the Quran is watched closely. There are more than one hundred verses related to the concept of sabr in the Quran. The concept of sabr with a humanitarian and religious side has a worldly and otherworldly feature. Having many se...
Thesis
Full-text available
This study deals with the life, works, vision on the prophethood and the place over the kalam wisdom of Murtazâ az- Zabîdî who was one of the momentous figure in the language-literature field in his age. The author was born in 1732 at Bilgrâm in Indien. Zabîdî had studied on hadith, fıqh, kalam, mysticism at Yemen, the Hejaz and Egypt. Then, by tak...
Article
Full-text available
az-Zabîdî who took his first education in India wrote above 140 works on hadith, fikh, tafsir, kalam, ensab by focusing on the rational wisdom of Islamic culture. His works showed that he collected the knowledge from the old and reliable sources. He also composed his works by classifying the Islamic scholars' methods. Among his works espeacially Tâ...
Article
Full-text available
Abstract Murtaza al-Zabidi was one of the important figures in the many fields of Islamic Sciences, especially language-literature in XVIII century. With a brillant intelligence, he composed his works in different areas such as hadith, fıqh, exegesis, Islamic theology, mysticism, poetry, Arabic grammar. Taj al-‘arus is one of his most important wo...
Article
Full-text available
Murtazâ az-Zabîdî one of the most important figures in the eighteenth century is the consultant scholar on İslamic theology (al-kalam) learning. With the great intelligence and enthusiasm the author composed many works on different areas like hadith, fıqh, kalam, mysticism, exegesis, Arabic grammar, verse, prose. Having works more than 140 the auth...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Bu araĢtırmanın amacı, Balıkesir il merkezinde yer alan ġule Yüksel ġenler Ġmam Hatip Lisesi ve ġehit Ömer Faruk Bol Ġmam Hatip Ortaokulu ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi‘nde görev yapan toplam 12 öğretmene yönelik değerler eğitimi konusunda ―eğiticinin eğitimi‖ni vermek olmuĢtur. Bu araĢtırmayı kapsayan projede, değerler eğitimi kapsamında 1 ayda 2 kez olmak üzere toplam 5 ayda 10 değerin sunulması hedeflenmiĢtir. Projede kapsamında sunulmuĢ olan değerler, ‗sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, doğruluk-dürüstlük, hoĢgörü, alçakgönüllülük, kanaatkarlık, sabır ve empati‘ dir. Her bir okuldan belirlenen 5 öğretmene proje ekibinde yer alan proje yöneticisi ve araĢtırmacıları tarafından belirlenen değerlerle ilgili öğrencilerine sunum yapabilmesi için gerekli olan psiko-pedagojik desteğin verilmesi ön görülmüĢtür. Öncelikle metodolojik olarak ön test-son test yaklaĢımı esas alınarak mentorların belirlenen değerlerin benimsenmesine iliĢkin uygulama öncesi ve sonrasında bir anket uygulaması yapılmıĢtır. Uygulanan anket çalıĢmasının sonucunda ―Saygı‖ ve ―Sorumluluk‖ düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermiĢtir