Ramazan Yirci

Ramazan Yirci
Kahramanmaras Sutcu Imam University · Faculty of Education, Educational Sciences Department

PhD

About

69
Publications
50,223
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
381
Citations
Additional affiliations
May 2007 - August 2015
Kahramanmaras Sutcu Imam University
Position
  • Lecturer

Publications

Publications (69)
Article
Full-text available
Background/purpose- Psychological resilience is considered a factor that can support teachers' adaptation to rapidly changing situations such as COVID-19, and in turn help to reduce the fear they may experience. The current study aims to examine the effect of COVID-19 fear on happiness through the mediating effect of psychological resilience based...
Article
Full-text available
This study aims to investigate the relationships between COVID-19-related psychological distress, social media addiction, COVID-19-related burnout, and depression. The research, which was designed according to the relational survey model, was conducted with the participation of 332 school principals and teachers who received graduate education in t...
Article
Full-text available
It is well acknowledged that the roles of both school administrators and teachers have changed due to the global education crisis caused by COVID-19. During this challenging and critical period, it is essential to investigate how those working in the education sector who undertake strategic tasks for sustainable education are affected by the new co...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin Türk Milli Eğitim Sistemi’nde kriz olarak değerlendirdikleri durumları ve bu krizlere yönelik çözüm önerilerini incelemektir. Betimsel olarak tasarlanan ve olgubilim yaklaşımına göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu; 2020- 2021 eğitim-öğretim yılında devlet okullarında (anaokulu,...
Article
Full-text available
Background/purpose – The present study examined adolescent students' cyberbullying behavior and being a victim of cyberbullying specifically exploring potential differences by gender and grade level. Materials/methods – Based on a cross-sectional survey on 311 adolescent students continuing their high school education in secondary education instit...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin karizmatik liderlik özelliklerinin okulların kurumsal itibarına etkisini incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017 yılı bahar döneminde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçe merkezinde görev yapan 4576 öğretmen oluşturmaktadır. Örne...
Article
Full-text available
Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünyayı etkisi altına alarak insanların hayatında çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. COVID-19 pandemisinin etkileri sadece insan sağlığıyla sınırlı kalmamış hayatın her alanında kendisini güçlü bir şekilde hissettirmiştir. COVID-19 pandemisini önlemeye yönelik alınan tedbirler nedeniyle insanların gü...
Article
Full-text available
Introduction: This study aims to inspire researchers to conduct future studies within this subject area through a bibliometric analysis of publications that focused on COVID-19-related medical education. Materials and methods: The data of the study were obtained by determining publications from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliograph...
Article
Full-text available
The pandemic caused by the COVID-19 virus has resulted in inevitable radical changes across almost all areas of daily life, with the pandemic having revealed perhaps the greatest crisis humanity has faced in modern history. This study aims to provide thematic and methodological recommendations for future sustainable research programs through a bibl...
Article
Full-text available
This study aims to investigate the relationships between the COVID-19 phobia experienced by school administrators and their work–family conflict, family–work conflict, and life satisfaction. This descriptive research, designed according to the relational survey model, was conducted with the participation of 356 school administrators. The study data...
Article
Full-text available
Background/purpose-The main purpose of this study is to examine the association between workplace incivility and teachers' motivation levels. Materials/methods-The sample comprises 355 teachers working in the 2020-2021 academic year in kindergarten, elementary, middle, and high school types. The research was designed with the relational scanning mo...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın genel amacı, okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin incelenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın örneklemi, 2016-2017 öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçesinde devlet okullarında görev yapan 476, özel okulda görev yapan 205, toplamda 681 öğretmenden oluşmaktadır. Ar...
Article
Full-text available
The current study aims to explore associations between fear of COVID-19 among school administrators and nutrition and problematic eating behaviors. The sample of the descriptive research patterned on the survey model consists of 266 school administrators who participated in the research voluntarily and were determined according to the disproportion...
Article
Full-text available
Taking into consideration the INSETs' direct influence on teachers' professional development and indirect influence on the education, the present study aims to find out teachers' views about in-service training activities and their proposed solutions to improve the effectiveness of the in-service training activities through the semi-structured and...
Article
Full-text available
This research was carried out to determine whether the team leadership skills of school principals differ significantly according to the variables such as gender, education level, school type, branch, occupational seniority, age according to the perceptions of teachers. In the study, the data were collected through questionnaire. The sample constit...
Article
Full-text available
Bu araştırma, mesleki eğitimde özelleştirmeye ilişkin mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin nasıl olduğunu ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Araştırmaya başlarken mesleki eğitim ve özelleştirme ile ilgili alan yazın taraması yapılmıştır. Nicel araştırma yönteminin tercih edildiği...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı Albert Bandura’nın ahlaki uzaklaşma kavramını meslek lisesi öğrencilerinin algıları bağlamında çeşitli değişkenler açısından incelemek ve mevcut algının güçlendirilmesi için öneriler sunmaktır. Nicel bir araştırma olan bu çalışmada veriler Bandura, Barbaranelli, Caprara ve Pastorelli (1996) tarafından geliştirilen, Gezic...
Chapter
Full-text available
Doğrulayıcı faktör analizi iki boyutlu ve 20 maddeden oluşan modelin kabul edilebilir olduğunu göstermiştir. Stratejiyi oluşturma ve paylaşma boyutu 9 maddeden oluşurken stratejiyi uygulama ve değerlendirme boyutu ise 11 maddeden oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan maddelerin faktör yük değerlerinin .75 ile .84 arasında değiştiği gözlemlenmiştir.
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin en büyük çevrimiçi eğitim portalı olan Eğitim Bilişim Ağının (EBA), güçlü yönleri zayıf yönleri ve geliştirilebilirliği hakkında yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırma, olgu bilim deseninde yapılmıştır. Veriler, nitel araştırma tekniklerinden olan yarı yap...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin ortaokullarda görev yapan yöneticilerin, öğretmenlerin ve bu kurslara katılan öğrencilerin görüşlerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırma, olgu bilim deseninde yapılmıştır. Veriler, nitel araştırma tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 2017- 201...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to adapt the Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA) scale into Turkish and study its validity and reliability. The original form of the scale has a single-factor structure and consists of 34 items. The study sample was composed of a total of 322 candidate teachers studying in the School of Education. Three i...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin görüşlerine dayanarak İşkoliklik ile Sanal Kaytarma Davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesindeki resmi okullarda görev yapan ve Basit Tesadüfî Örneklem yöntemiyle belirlenen 350 öğretmen oluşturmuştur. Ara...
Article
Full-text available
According to the Turkish Ministry of National Education Teacher Appointment and Substitution regulation, beginning teachers are subjected to a training period for the first six months of their recruitment. This newly launched program aims to train beginning teachers through a master-apprentice relationship, which can be defined as a mentoring progr...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırma ile ortaokul ve lise öğrencilerinin görüşlerine göre okul müdürlerine duyulan güven ile okul iklimi ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan birincisi Barnes, Forsyth ve Adams (2003) tarafından geliştirilmiş, Türk kültürüne ve Türkçeye uyarlaması Ö...
Article
Full-text available
Bu araştırmada öğretmenlerin öğretim sürecinde zamanı nasıl kullandıklarını inceleyecek bir zaman yönetimi ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçelerinde görev yapan 315 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında öğretim sürecinde zaman yö...
Article
Full-text available
The aim of this study is investigate university students’ atitudes towards information and communication technology in terms of some variations. The sample of this quantitive research using descriptive scanning, was constitued by 357 undegraduate students who study at Kahramanmaraş in 2016-2017 education year and they were selected by random sampli...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine emotional labor levels of teachers and the emotional labor dimensions of the scale with regards to the demographic characteristics of the participants. With this respect, the Emotional Labor Scale, developed by Diefendorff, Croyle, and Gosserand (2005) and adapted into Turkish by Basim and Begenirbas (2012),...
Conference Paper
Full-text available
Diğer bir çok amacının yanında, eğitim sürecinin amacı, toplumun değer yargılarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu aktarım, okullardaki formal eğitimle ve ailede informal eğitimle gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan, yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireyler, erken çocukluk dönemlerinden itibaren olumlu ve olumsuz davranış...
Article
Full-text available
The primary purpose of this research was to find out what novice teachers in Turkey think about the new mentoring program introduced by the Ministry of National Education (MoNE) in February, 2016. In order to collect more detailed data and gain a deep insight regarding research problem, qualitative research methods were preferred. The study group c...
Article
Full-text available
The main objective of this study is to determine the degree of ethical leadership behaviours of school administrators according to teachers’ opinions. As a quantitative research, this study was carried out in the academic year of 2010-2011 with 371 teachers who were employed in elementary schools. Ethical Leadership Questionnaire developed by Langl...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı öğretmen görüşlerine göre öğretmen profesyonelliği kapsamında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin önündeki engelleri belirlemek ve bu engellerin ortadan kaldırılması için öneriler geliştirmektir. Nitel araştırma kullanılarak yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kahramanmara...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin sergilediği mentorluk fonksiyonlarının müdür yardımcılarının iş doyumuna ulaşma düzeyinin yordayıcısı olup olmadığını incelemektir. Veri toplama aracında, “Mentorluk Fonksiyonları Ölçeği” ve “Minnesota Doyum Ölçeği” yer almaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ko...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı 2015-2016 eğitim öğretim döneminde devlet okullarında görev yapan aday öğretmenlerin görüşlerine göre danışman öğretmen mentorluk (rehberlik) fonksiyonları ile aday öğretmenlerin öznel mutluluk düzeyi arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımla...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the current literature and have an insight about coaching as a performance improvement tool at school. In today's world, schools have to survive and keep their organizational success in the highest level because of the high expectations from school stakeholders. Taking place in such a fierce competitive envir...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the perceptions of educational employees regarding change with regards to various variables. The study was carried out with a qualitative design. An interview form compatible with the study aims was created and content and face validity of the form was determined by consulting with expert opinion. Research...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to adapt the Mentoring Relationship Effectiveness Scale to Turkish, and to conduct validity and reliability tests regarding the scale. The study group consisted of 156 university science students receiving graduate education. Construct validity and factor structure of the scale was analyzed first through exploratory fac...
Chapter
Full-text available
Toplumsal kalkınma ve ilerlemede temel faktörlerden biri olan eğitim, onun verilmesine rehberlik edecek eğitim politikaları ve eğitimin nasıl finanse edileceği konuları her dönemde çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Eğitim, girdisi ve çıktısının insan olması, her dönemde ona olan talebin ve beklentilerin yüksek olması, nitelikli insan gücünü...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the effectiveness of mentoring relationship between faculty members and post-graduate students according to various variables. The sample consists of 99 post-graduate students studying at public universities in Turkey. The Mentoring Effectiveness Scale, developed by Berk, Berg, Mortimer, Walton-Moss, and Yeo...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to explore school administrations' burnout situation and life satisfaction levels and the relationship between burnout and life satisfaction. The study was designed with the screening model. The research sample consists of 92 school principals and vice principals. Research data was collected with " Maslach Burnout Scale...
Article
Full-text available
z Bu çalışmanın temel amacı öğretmenler tarafından algılanan örgütsel destek düzeyi ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bartın il merkezindeki devlete bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit seçkisiz ör...
Article
Full-text available
This study aims at defining the problems that Turkey's education system faces. The study was conducted with the qualitative research design. The study group of the study consists of 45 teachers, 17 students and 23 parents who attended secondary schools in the center of Elazıg during the 2012-2013 academic year. The focus group discussion technique...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the problems that school principals face during the first year of their job and again find solutions for these problems according to their perspective. Qualitative research method was used in the development of the study and the data was analyzed through the content analysis method. The problems that the school...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to find out teachers' perceptions about school principals' coaching skills. The study was carried out within qualitative research methods. The study group included 76 teachers in Elazig and 73 teachers in Kahramanmaraş provinces of Turkey. All the data were processed using Nvivo 9 software. The results indicate that te...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı öğretmenlerin, genel okul müdürü olgusu ile görev yaptıkları okulda görevli okul müdürlerinin motivasyon yaklaşımlarını belirlemek ve aralarında anlamlı bir ilişkinin oluğ olmadığını saptamaktır. Araştırmanın evreni 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili Merkez ilçede bulunan ilkokul ve ortaokullarda görevli öğretmenl...
Article
Full-text available
To cite this article: Papadopoulou, V., & Yirci, R. (2013). Rethinking Decentralization in Education in terms of Administrative Problems. Educational Process: International Journal, 2 (1-2), 7-18. The general purpose of this study is to thoroughly examine decentralization in education according to the literature and previous research, and to discu...
Data
Full-text available
The ethical classification that forms the basis for this research uses a triple classification slightly different from the traditional approaches: "Consistency", "Results 1 " and "Caring". With this classification it is stated that in handling the actions with an ethical approach, all three aspects are necessary. This study was conducted as a quali...
Article
Full-text available
The ethical classification that forms the basis for this research uses a triple classification slightly different from the traditional approaches: “Consistency”, “Results” and “Caring”. With this classification it is stated that in handling the actions with an ethical approach, all three aspects are necessary. This study was conducted as a qualitat...
Article
Full-text available
1980’li yıllar pek çok ülkede kültürel, ekonomik, sosyal yaşam ile politika alanında önemli düşünce değişimlerin meydana geldiği bir dönem olmuştur. Bu değişimler toplumun hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim sisteminde de değişik uygulamaların uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışma ile ekonomi alanında pek çok ü...
Article
Full-text available
CEO, who is in the top-level administrator position of an organization, has the greatest responsibility in the organization's success or failure. Likewise, it is a common belief that the school's success or failure depends on the effectiveness of the school principal. Ceocracy was a kind of democratic administration form in the ancient Greek city s...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, eğitim müfettişlerinin sahip olması gereken etik ilkeleri öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Elazığ ili denetim anlamında dört bölgeye ayrılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna dâhil edilmek üzere, her denetim bölgesinden rastgele seçile...
Conference Paper
Full-text available
Özet: Bu araştırmanın amacı denetmen algıları doğrultusunda denetimde yaşanan sorunların ne olduğunu ortaya koymaktır. Çalışma evrenini 2010- 2011 eğitim öğretim yılında Elazığ ve Kahramanmaraş illerinde görev yapan toplam 105 denetmen oluşturmaktadır. Elazığ ilinden 37, Kahramanmaraş ilinden 26 denetmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Ni...
Article
Full-text available
Democracy and its principles, which should be perceived as a way of life, can only be effectively introduced to the individuals through education. Schools are the best places to teach new generations the basic values of democracy such as respecting human rights, freedom, equality, respect for others, tolerance, compromise. At this point, student pa...
Conference Paper
Full-text available
Problem Durumu: Eğitim örgütleri olarak okulların amaçlarına ulaşma derecesi, elde edilen sonuçların niteliğinin belirlenmesi denetim yoluyla saptanır. Denetim sistemi verilen eğitim hizmetlerinin kalitesinin istenen düzeyde olmasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Wilcox’ a (2000) göre son zamanlarda pek çok ülke, denetim sistemlerini yeniden gözde...
Article
Full-text available
Mentoring is a kind of professional support that has been very popular in training beginner teachers and principals in education and several studies has been done during the last two decades. The purpose of this study was to examine the literature related to mentoring with the emphasis of its bene ts for school principals. The article focuses on pr...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Pandemi
Project
The aim is to investigate moral disengagement perceptions of highschool students regarding various variables such as having history of disciplinary penalty or class repetition.