Ramazan Ekinci

Ramazan Ekinci
İzmir Bakırçay University | İZBÜ · Department of Economics

About

50
Publications
16,048
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
303
Citations

Publications

Publications (50)
Article
Full-text available
The study aims to analyze volatility spillover between the oil market (WTI) and S&P Energy, Financial, and Industry sector indices in terms of conditional correlation and variance causality. DCC-GARCH and Hafner-Herwartz (2006) Variance Causality Analysis were used to analyze the daily data span from January 2012 to December 2019. As a conclusion,...
Article
Full-text available
This paper investigates the role of precious metals in risk management (diversification, hedging, safe haven, leading and lagging roles) in the stock markets of BRICS-T (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Turkey) countries using DCC-IGARCH-t-copula (Dynamic Conditional Correlation Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heter...
Article
Full-text available
The aim of the study is to analyze the shock and volatility spillover between BIST Finance, Industry, Technology, Tourism, Transportation, Food, and Retail-Trade sectors. In this direction, daily data obtained between January 5, 2010, and December 4, 2020, were analyzed using a new method named TVP-VAR Diebold Yılmaz Spillover Index developed by An...
Article
Bu çalışmanın amacı, Türk sigortacılık sektörünün hayat dışı branşında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 2010-2019 dönemine ait verileri ile etkinliklerini ölçmek ve etkinliğin belirleyenlerini ortaya koymaktır. Çalışmada sigorta şirketlerinin etkinliği önce radyal temelli yaklaşımla – geleneksel Veri Zarflama Analizi (VZA) – daha sonra radya...
Article
zet Küresel ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği yenilenebilir enerjiye diğer bir ifadeyle temiz enerjiye olan ilgiyi artırmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte verimliliğin artması ve maliyetlerin azalması sonucunda da yenilenebilir enerji tüketimi hızlanmıştır. Petrol piyasasının yenilenebilir enerjinin ikamesi olması, teknoloji...
Chapter
The aim of this study is to analyze the effects of digitalization and artificial intelligence applications on financial performance of banks which emerged as a result of developments in information and communication technologies (ICT). In this paper, the role of financial system in the modern economy, as well as the impact of technological change a...
Article
Full-text available
Küresel ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği yenilenebilir enerjiye diğer bir ifadeyle temiz enerjiye olan ilgiyi artırmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte verimliliğin artması ve maliyetlerin azalması sonucunda da yenilenebilir enerji tüketimi hızlanmıştır. Petrol piyasasının yenilenebilir enerjinin ikamesi olması, teknolojinin...
Article
Full-text available
Rekabet - istikrar/kırılganlık hipotezi, bankacılık literatüründe en sık tartışılan konulardan birisidir. Literatürde rekabet ve istikrar / kırılganlık ilişkisini inceleyen çok sayıda ampirik çalışma olmasına rağmen, yüksek rekabetin, istikrar mı, yoksa istikrarsızlığa mı neden olduğu konusunda literatürde ortak bir görüş ortaya konulmamıştır. Bura...
Article
Bu çalışmanın amacı finansal serbestleşmenin bankaların etkinliği üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada finansal serbestleşme dışında yer alan ekonomik özgürlük göstergeleri ve yönetimsel ve kurumsal düzenlemelerin bankaların etkinliği üzerindeki etkisi de ortaya konulmaktadır. Analiz kısmı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada 2005 -...
Article
Full-text available
In cases where debt dollarization of firms is more than asset dollarization, sudden and high depreciation of the national currency causes firms to lose net wealth and may adversely affect their investments and profitability. Real exchange rate depreciation, on one hand, increases the incomes of manufacturing industry firms by providing internationa...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı istenmeyen çıktı olarak değerlendirilen takipteki kredilerin (NPLs) bankaların etkinlik düzeyi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada her bir bankaya ait riske-uyarlanmış etkinlik skorları yönlü uzaklık fonksiyonları kullanılarak yeni bir yaklaşımla hesaplanmaktadır. Böylece istenmeyen çıktının bankanın etkinlik skorları...
Article
Bu çalışmanın amacı 2019 dönemi için farklı bölgelerde kurulu üretim tesisi bulunan 76 imalat sanayi firmasının mekansal bağımlılığı dikkate alarak teknik etkinlik değerlerini tahmin etmektir. Mekansal bağımlılığın ekonomik birimlerin performası üzerinde etkisinin olabileceğine yönelik literatürde genel kabul olmasına rağmen, etkinlik üzerine yapıl...
Article
Bu çalışmada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından 2013 Mayıs ve 2017 Kasım tarihlerinde kırılgan beşli olarak ilan edilen ülke sınıflandırmalarını baz alarak inovasyonun kırılganlıktan çıkmak için bir çözüm oluşturup oluşturamayacağının cevabı aranmıştır. Bu kapsamda, çalışmada ikincil bir veri kaynağı olan Küresel İnovasyon En...
Article
Full-text available
Arthur M. Okun (1962) tarafından ortaya konulan Okun Yasası; işsizlik ile büyüme arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklamaktadır. Okun Yasası’na göre yüksek büyüme oranları işsizlik oranını azaltmakta, düşük ya da negatif büyüme oranları ise işsizlik oranını artırmaktadır. Bu çalışmada, 1990-2017 döneminde Türkiye’de büyüme ve işsizlik oranı arasında...
Article
Full-text available
The relationship between price stability and economic growth has gained importance as a fundamental reason for the monetary policies based on the inflation targeting regime. Nevertheless, there is no theoretical evidence as to which inflation level is considered to be high or low for economic decision-making units. Therefore, empirical findings are...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı bankaların kârlılığı ile getiri eğrisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Farklı büyüklükteki bankalar üzerinden analizler yapılarak ölçek büyüklüğüne göre bankaların getiri eğrisine verdiği tepkiler araştırılmaktadır. Analiz, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 26 mevduat bankasını ve 2005-2017 dönemine ait yıllık veril...
Article
Full-text available
Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisi iktisat literatürde uzun süre tartışma konusu olmuştur. Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi teorik açıdan, iki görüşle açıklanmaktadır. Bu görüşler, A. Wagner ve J. M. Keynes’in görüşleridir. Wagner Yasası’na göre nedensellik ilişkisinin yönü ekonomik büyümeden kamu harc...
Article
Full-text available
Bir ülkenin doğal kaynak zenginliğine sahip olması durumunda hükümetler etkin olarak yönetebileceklerinden çok daha fazla gelir elde etmektedir. Elde edilen gelirin etkin bir şekilde kullanılamaması durumunda bu ülkelerin büyüme performansları doğal kaynağa sahip olmayan ülkelerin bile gerisinde kalabilmekte bir başka deyişle ülkeler doğal kaynakla...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, döviz kurunun ve dünya enerji fiyatlarının Türkiye'de imalat sanayi ihracat arzı üzerindeki etkisini belirlemektir. Uzun dönemde, ihracat arzı geleneksel olarak nispi fiyatlara, girdi maliyetlerine ve üretim kapasitesine bağlıdır. Bu çerçevede çalışmada Türkiye'nin imalat sanayisi ihracatı, geleneksel ihracat arz denkleminin geniş...
Chapter
Full-text available
Bu çalısmada tarafımızdan kurgulanmıs olan “Uyarlanmıs Kaldor (1966) Hipotezi” su sekilde tanımlanmaktadır: Sanayi sektörünün bilesenlerinden kilit endüstrilerin, sektör içindeki payının artması sanayilesme sürecini hızlandırır. Bu hipotez testi üç asamalı olarak planlanmıstır. Birinci asamada, Türkiye 2002 ve 2012 Girdi-Çıktı tablolarında yer alan...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to analyze the impact of credit risk on banks performance. The dataset consist of 26 commercial banks operating in Turkey between 2005 - 2017. The secondary data collected from the statistical report of the Banks Association of Turkey. Three panels’ data are considered respectively state-owned banks, privately-owned banks a...
Article
Full-text available
The aim of this study is to analyse the impact of inflation uncertainty on the volatility of benchmark interest rate which is the market indicator. In this context, the interest rate of two-year government bonds, which shows general interest rate in the economy and which occurs as a result of the preferences of decision-making units in the money ma...
Article
Full-text available
Cryptocurrencies, especially Bitcoin, have been used very often recently. The need for analyzing the price movements of the cryptocurrencies, which are accepted as “a currency” and “a store of value”, has emerged. With the growth and global integration of these markets, whether there are speculative bubbles on the basis of significant changes in pr...
Article
Cryptocurrencies, especially Bitcoin, have been used very often recently. The need for analyzing the price movements of the cryptocurrencies, which are accepted as “a currency” and “a store of value”, has emerged. With the growth and global integration of these markets, whether there are speculative bubbles on the basis of significant changes in pr...
Conference Paper
Full-text available
Çalışmanın amacı farklı coğrafyada yer alan “Kırılgan Sekizli” olarak tanımlanan ülkeler arasında finansal açıdan, belirlenen iktisadi değişkenlere göre bir komşuluk ilişkisinin varlığını araştırmaktır. Bu açıdan finansal komşuluk ilişkisinin varlığına yönelik analizde; ülkelerin hisse senetleri piyasaları arasındaki mekânsal ilişki söz konusu ikti...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de maliye politikasının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini Markov rejim değişim vektör otoregresif (MS-VAR) yöntemiyle test etmektir. Buradan hareketle ekonominin genişleme ve daralma dönemlerinde maliye politikasındaki değişimlerin milli gelir üzerindeki etkisi ve maliye politikası çarpanlarının zaman içindeki değ...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de maliye politikasının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini Markov rejim değişim vektör otoregresif (MS-VAR) yöntemiyle test etmektir. Buradan hareketle ekonominin genişleme ve daralma dönemlerinde maliye politikasındaki değişimlerin milli gelir üzerindeki etkisi ve maliye politikası çarpanlarının zaman içindeki değ...
Conference Paper
Full-text available
When the historical process is evaluated, it is known that the increase in welfare level of each country increases the average life of human life. However, it is important to test the environmental Kuznets hypothesis when economies are related in terms of the intensity of industrial development and the type of energy used. The main objective of thi...
Conference Paper
Özet Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde finansal piyasalarda ihracı ve güvencesi herhangi bir kurum tarafından gerçekleşmeyen para birimleri ortaya çıkmıştır. Geleneksel para birimlerinin aksine elektronik ortamda yönetilen bu para birimleri son dönemlerde kabul görmeye ve çoğalmaya başlamıştır. Kripto para piy...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türkiye elektrik piyasasında gerçekleşen sistem marjinal fiyatlarındaki (spot elektrik fiyatları) ani fiyat artış (spike) etkilerini analiz etmektir. Ele alınan zaman aralığında piyasa fiyatlarını temsil eden zaman serisinde söz konusu etkilerin varlığı Markov-Değişim Genelleştirilmiş Kendisiyle Bağlaşımlı Koşullu Değişen Varya...
Article
Full-text available
Bireyleri rasyonel olarak kabul eden geleneksel finans teorilerinin, yatırımcıların risk ve getiri arasındaki tercihlerini açıklamakta yetersiz kalması, davranışsal finans kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar, bireylerin rasyonel olmayan davranışlar sergilediklerini ortaya koymaktadır. Yatırımcıların yaş,...
Article
Full-text available
Investments, which are the prerequisite of economic growth and development, are financed by savings. For this reason, determination of the conversion rate of savings into investment has a considerable importance in terms of determining the economic policies. In this study, in Turkey, private saving-investment relationship and public saving-investme...
Article
2008 Global Financial Crisis has brought financial risk control to the forefront for countries. In this context, the Credit Default Swap (CDS), which shows the country's risk premiums as well as the credit ratings of the countries, has become an important indicator especially for foreign investors. Thus, investor decisions in stock markets have bec...
Article
Full-text available
2008 Global Financial Crisis has brought financial risk control to the forefront for countries. In this context, the Credit Default Swap (CDS), which shows the country's risk premiums as well as the credit ratings of the countries, has become an important indicator especially for foreign investors. Thus, investor decisions in stock markets have bec...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı; ekonomik, finansal ve politik risklerden oluşan ülke riski bileşenlerinin reel sektör performansı üzerindeki etkisini test etmektir. Burada elde edilen sonuçlardan hareketle geçiş ekono-mileri kapsamında olan Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ile Türkiye ekonomilerinin risk bileşenlerinden hangi ölçüde etkilendiği, özellikle geçiş...
Conference Paper
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de maliye politikasının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini Markov rejim değişim vektör otoregresif (MS-VAR) yöntemiyle test etmektir. Buradan hareketle ekonominin genişleme ve daralma dönemlerinde maliye politikasındaki değişimlerin milli gelir üzerindeki etkisi ve maliye politikası çarpanlarının zaman içindeki değ...
Article
Full-text available
Spreading the shocks to country economies appears from two channels with the globalization process. These channels are the transmission channels of trade and finance. These two mechanisms generated effects simultaneously on country economies after the 2007-2008 global crisis. Simultaneous effects started a process emerging as a decline in economic...
Article
Full-text available
Merkez Bankalarinin para politikasi araclarinin etkinligi ve bu araclarin piyasa uzerindeki etkisi; para politikasi araclarinin hedeflenen degiskenleri ile para ve finansal piyasalarin gostergelerinin oynakliklari uzerindeki etkisine bagli olarak analiz edilmektedir. Genel kabule gore merkez bankalarinin uyguladiklari veya acikladiklari onlemler fi...
Conference Paper
Volatility persistence and long memory returns are well known characters of emerging markets. This paper examines these two characters in Turkish stock market based on daily data of Istanbul Stock Exchange ISE100 index. The long memory dynamics were investigated against spurious long memory. In contradiction to previous works, our findings tend to...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı ekonomik, finansal ve politik risklerden oluşan ülke riski bileşenlerinden hangisinin bankacılık ve reel sektör performansları üzerinde daha etkin sonuçlar doğurduğunu test etmektir. Başka bir ifadeyle ülke riski ile sektör performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak ülkedeki kaynak kullanımını olumsuz etkiyen ülke risklerini...
Article
Full-text available
This paper aims to analyze the influence of foreign trade sizes on economic growth. Theoretical framework of this study rests on Harberger-Laursen-Metzler (HLM) and Obstfeld-Razin-Svensson (ORS) effect approaches. Approach of HLM indicates that any setback in foreign trade size of a country causes a favorable effect on foreign trade deficit of that...
Article
Full-text available
The aim of this study is to analyze the sustainability of current account deficit in Turkey in the period of 1992m1-2011m12. The sustainability level is determined by the international interest rate, which is the leading indicator of liquidity. To this end, a non-linear time series approach is applied to test the sustainability of current account d...

Network

Cited By